ĐỀ CƯƠNG TÀI CHÍNH CÔNG TY ĐA QUỐC GIA

Tài liệu TÀI CHÍNH CÔNG TY ĐA QUỐC GIA - Chủ đề 1: Công ty đa quốc gia - Những điểm chính docx

Tài liệu TÀI CHÍNH CÔNG TY ĐA QUỐC GIA - Chủ đề 1: Công ty đa quốc gia - Những điểm chính docx
... © 2007 by The McGraw-Hill Companies, Inc All rights reserved Mục tiêu Công ty đa quốc gia Trong văn hóa Anglo-American, mục tiêu công ty tối đa hóa giá trị cổ đông Tại quốc gia phần lại giới, ... All rights reserved Quản trị công ty Quản trị công ty hàm ý cấu quản trị chi phối quan hệ công ty Mặc dù cấu quản trị điều cốt lõi để công ty, dù nội địa hay đa quốc gia, tồn – tranh luận xung ... Các công ty châu Á Nhật Hàn quốc coi trọng đồng thời giá trị xã hội truyền thống 1-1 1 Copyright © 2007 by The McGraw-Hill Companies, Inc All rights reserved 02/12/2008 Mục tiêu công ty đa quốc gia...
 • 4
 • 578
 • 8

Tài liệu TÀI CHÍNH CÔNG TY ĐA QUỐC GIA - Chủ đề 2.1-THỊ TRƯỜNG HỐI ĐOÁI docx

Tài liệu TÀI CHÍNH CÔNG TY ĐA QUỐC GIA - Chủ đề 2.1-THỊ TRƯỜNG HỐI ĐOÁI docx
... tham gia thị trường khác biệt với thành viên khác Copyright © 2007 Pearson Addison-Wesley All rights reserved 1-1 1 – Giao dịch giao – Giao dịch kỳ hạn – Giao dịch hoán đổi • Sở giao dịch hối đoái ... 02/12/2008 Thành viên thj trường: Ngân hàng nhà buôn hối đoái phi ngân hàng Thành viên thị trường • Thị trường hối đoái bao gồm hai cấp sau: – Thị trường liên ngân hàng – thị trường bán buôn (quy ... biến giao dịch Thực tế, vài giao dịch nói thực Thị trường liên ngân hàng sàn Copyright © 2007 Pearson Addison-Wesley All rights reserved 1-1 2 02/12/2008 Giao dịch Giao Giao dịch kỳ hạn • Giao...
 • 4
 • 415
 • 6

Tài liệu TÀI CHÍNH CÔNG TY ĐA QUỐC GIA - Chủ đề 2.2-PHÁI SINH TIÊN TỆ ppt

Tài liệu TÀI CHÍNH CÔNG TY ĐA QUỐC GIA - Chủ đề 2.2-PHÁI SINH TIÊN TỆ ppt
... out-of-themoney có giá trị - giá trị thời Out-of-the-money In-the-money gian Lỗ E ST South-Western/Thomson Learning © 2003 - Một quyên chọn tiền tệ thiết kế theo phí phụ thuộc biến động tiền tệ ... +$.04 +$.04 Giao tương lai +$.02 $1.46 $1.50 +$.02 $1.54 $1.46 - $.02 - $.02 - $.04 - $.04 $1.50 $1.54 Giao tương lai Quyền chọn tiền tệ có điều kiện Giá trị thị trường, Giá trị thời gian, Giá ... +$.02 +$.02 Giao tương lai $1.46 - $.02 - $.04 South-Western/Thomson Learning © 2003 giá giao < giá $1.50 $1.54 Giao tương lai $1.46 $1.50 $1.54 - $.02 - $.04 Page - Madura: International Financial...
 • 7
 • 520
 • 6

TÀI CHÍNH CÔNG TY ĐA QUỐC GIA - Chủ đề 2.3-CHIẾN LƯỢC THỊ TRƯỜNG pptx

TÀI CHÍNH CÔNG TY ĐA QUỐC GIA - Chủ đề 2.3-CHIẾN LƯỢC THỊ TRƯỜNG pptx
... -By • Không tồn tại: – Mc Bc - My -By – – – – • Tồn tại: – Mc Bc – -My By - Copyright © 2007 Pearson Addison-Wesley All rights reserved 1-1 1 ... chọn bán tháng Sáu thị trường liên ngân hàng: giá trị giao dịch £1,000,000; giá thực $1.75; 1.5% phí quyền chọn – Quyền chọn bán tháng Sáu thị trường liên ngân hàng: giá trị giao dịch £1,000,000; ... Dayton dự báo tỷ giá giao sau tháng $1.76/£ Copyright © 2007 Pearson Addison-Wesley All rights reserved 1-1 9 – – – – Không làm Rào chắn rủi ro thị trương kỳ hạn Rào chắn rủi ro thị trường tiền tệ Rào...
 • 4
 • 345
 • 6

TÀI CHÍNH CÔNG TY ĐA QUỐC GIA - Chủ đề 3.1-ĐẦU TƯ DANH MỤC docx

TÀI CHÍNH CÔNG TY ĐA QUỐC GIA - Chủ đề 3.1-ĐẦU TƯ DANH MỤC docx
... mục nội địa Tập hợp danh mục đầu quốc tế Tập hợp danh mục đầu nội địa Rf σ DP Rủi ro danh mục kỳ vọng, p Danh mục đầu quốc tế làm dịch chuyển đường tập hợp danh mục khả thi sang phía ... Đường thị Đa dạng hóa quốc tế rủi ro • Nhà đầu chọn danh mục tối ưu kết hợp tài sản không rủi ro ban đầu với danh mục nằm đường giới hạn hiệu danh mục đa dạng hóa quốc tế • Danh mục quốc tế ... Rủi ro danh mục kỳ vọng, p 1-3 6 16/12/2008 Mô danh mục quốc tế tối ưu Đa dạng hóa quốc tế Rủi ro • Một nhà đầu giảm rủi ro đầu cách nắm giữ tài sản rủi ro danh mục • Chừng lợi nhuận tài sản...
 • 7
 • 354
 • 6

TÀI CHÍNH CÔNG TY ĐA QUỐC GIA - Chủ đề 3.2: ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP pptx

TÀI CHÍNH CÔNG TY ĐA QUỐC GIA - Chủ đề 3.2: ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP pptx
... Pearson Addison-Wesley All rights reserved 1-1 7 Copyright © 2007 Pearson Addison-Wesley All rights reserved 1-1 8 01/03/2009 Đầu nước nào: Các hình thức Đầu vào đâu? • Quyết định đầu nước thường ... giúp cho công việc Copyright © 2007 Pearson Addison-Wesley All rights reserved 1-2 5 Copyright © 2007 Pearson Addison-Wesley All rights reserved 1-2 6 Đầu nước ngoài: Các hình thức Đầu nước ... quản lý xuất khNu • Quyết định đầu vào đâu nước bị chi phối nhân tố hành vi • Quyết định đầu vào đâu nước lần đầu không giống với lần tái đầu sau – “O” owner-specific – đặc trưng sở hữu...
 • 5
 • 397
 • 7

TÀI CHÍNH CÔNG TY ĐA QUỐC GIA - Chủ đề 4.1-HỆ THỐNG TIỀN TỆ pptx

TÀI CHÍNH CÔNG TY ĐA QUỐC GIA - Chủ đề 4.1-HỆ THỐNG TIỀN TỆ pptx
... hàng trung ương quốc gia cam kết hỗ trợ tiền tệ quốc gia, mức cung tiền, dự trữ nước thời điểm – Ổn định tỷ giá – Hòa nhập tài đầy đủ – Độc lập tiền tệ • Điều có nghĩa đơn vị tiền nước đươc đưa ... Hệ thống có đặc điểm nguyên tắc chung, với mức độ hợp tác khác • Nhiều người tien hệ thống tiền tệ quốc tế thành công kết hợp cộng tác quốc gia với khác biệt riền theo đuổi mục tiêu kinh tế, tài ... 2007 Pearson Addison-Wesley All rights reserved – Chi phí giao dịch rẻ khu vực Euro Zone 1-1 9 Copyright © 2007 Pearson Addison-Wesley All rights reserved 1-2 0 Để có thống tiền tệ Cơ chế tỷ giá:...
 • 4
 • 336
 • 4

TÀI CHÍNH CÔNG TY ĐA QUỐC GIA - Chủ đề 4.2: CÁN CÂN THANH TOÁN QUỐC TẾ pptx

TÀI CHÍNH CÔNG TY ĐA QUỐC GIA - Chủ đề 4.2: CÁN CÂN THANH TOÁN QUỐC TẾ pptx
... 16/12/2008 Tài khoản vốn /tài Tài khoản tài Tài khoản vốn cán cân toán đo lường giao dịch kinh tế tài sản tài Nó chia thành hai phần bản: • Tài sản tài phân loại theo nhiều cách bao gồm độ dài tài ... thường xuyên quốc gia quốc gia khác • BOP không cộng dồn giá trị tài sản nợ quốc gia ngày cụ thể (như bảng tổng kết tài sản công ty thường làm) 1-7 Copyright © 2007 Pearson Addison-Wesley All rights ... tài sản cân đối nguồn tài sản Báo cáo dòng tiền đơn giản phản ánh khoản thu – chu • Bằng việc ghi nhận giao dịch quốc tế giai đoạn năm, BOP cho phép xem xét dòng tiền toán thường xuyên quốc gia...
 • 6
 • 360
 • 5

TÀI CHÍNH CÔNG TY ĐA QUỐC GIA - Chủ đề 4.3 Các mối quan hệ cân bằng docx

TÀI CHÍNH CÔNG TY ĐA QUỐC GIA - Chủ đề 4.3 Các mối quan hệ cân bằng docx
... ngụ ý phân phối tỷ giá giao tương lai xoay quanh tỷ giá kỳ hạn 4.83 -6 -5 -4 -3 -2 -1 -1 • Chỉ báo không sai lệch đơn giản hàm ý tỷ giá kỳ hạn thấp tỷ giá giao tương lai -2 -3 Percent difference ... currency • Các kiểm chứng thực nghiệm PPP luật giá thực hiện, chưa chứng minh độ xác việc dự báo tỷ giá tương lai -6 -5 -4 -3 -2 -1 • Có hai kết luận quan trọng đưa từ kiểm chứng đó: -1 -2 1-8 Copyright ... tỷ giá giao hai quốc gia bắt đầu mức cân bằng, thay đổi khác biệt lạm phát hai quốc gia có xu hướng bù thay đổi tỷ giá giao ngay.” • RPPP cho PPP khó hữu ích việc xác định giá trị tỷ giá giao ngay,...
 • 6
 • 365
 • 5

TÀI CHÍNH CÔNG TY ĐA QUỐC GIA - Chủ đề 5 Hoán đổi lãi suất và tiền tệ doc

TÀI CHÍNH CÔNG TY ĐA QUỐC GIA - Chủ đề 5 Hoán đổi lãi suất và tiền tệ doc
... thuận để bên hoán đổi lãi suất cố định với khoản lãi suất thả bên khác, gọi hoán đổi lãi suất – Nếu thỏa thuận để hoán đổi tiền tệ việc thực nghĩa vụ nợ, gọi hoán đổi tiền tệ – Một hoán đổi đơn lẻ ... đồng tiền chính, hoán đổi cố định/thả với đồng tiền cho phép công ty hoán đổi đồng tiền với • Động để hoán đổi tiền tệ thường hoán đổi dòng tiền đồng tiền không mong đợi, lấy dòng tiền đồng tiền ... định kỳ vọng lãi tiếp tục giảm hoán đổi lãi cố định để lấy lãi thả • Trong trường hợp này, công ty tham gia vào thỏa thuận trả thả nổi/nhận cố định • Hoán đổi lãi suất gọi hoán đổi coupon –...
 • 6
 • 606
 • 7

NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ TÀI CHÍNH CÔNG TY ĐA QUỐC GIA pdf

NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ TÀI CHÍNH CÔNG TY ĐA QUỐC GIA pdf
... nhuận, gia tăng giá trị cho cổ đông Nhân tố cản trở mục tiêu MNC • Những cản trở từ vấn đề công ty • Kiểm soát nhiều công ty nhiều nước giới khó khăn • Khác biệt văn hóa công ty mẹ công ty khó ... sáp nhập) Sự phát triển công ty đa quốc gia Những người tối thiểu hóa chi phí (cost minimizers) - Là MNC tham gia kinh doanh quốc tế, tìm kiếm tham gia đầu tư vào quốc gia có chi phí sản xuất ...  Top 20 công ty lớn giới theo xếp hạng Forbes năm 2009) Khái niệm phát triển công ty đa quốc gia Sự phát triển: Những người tìm kiếm vật liệu thô Những người  tìm kiếm Thị  trường Những người ...
 • 12
 • 379
 • 3

Đề thi trắc nghiệm Tài chính công ty đa quốc gia (tiếng anh)

Đề thi trắc nghiệm Tài chính công ty đa quốc gia (tiếng anh)
... income and expense items B) equity accounts and fixed assets; current assets and liabilities C) current assets and liabilities; equity accounts and fixed assets D) equity accounts and current liabilities; ... integrated foreign entity C) foreign D) none of the above Answer: B Topic: Integrated Foreign Entity Skill: Recognition 11) Consider two different foreign subsidiaries of Georgia-Pacific Wood Products ... depreciation; the market for foreign exchange swaps C) current income; equity reserves D) current liabilities; equity reserves Answer: C Topic: Accounting for Translation Error Skill: Conceptual...
 • 13
 • 1,217
 • 12

quản trị tài chính công ty đa quốc gia-hình thành ,phát triển,sụp đổ của công ty ENRON VÀ WORLDCOM.pdf

quản trị tài chính công ty đa quốc gia-hình thành ,phát triển,sụp đổ của công ty ENRON VÀ WORLDCOM.pdf
... 28 TÀI LI U THAM KH%O 29 ENRON & WORLDCOM I Q TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRI N C A ENRON VÀ WORLDCOM 1.Khái qt v l ch s hinh thành phát tri n c a ENRON &c thành l p t' n(m ... K064020356 ENRON & WORLDCOM M CL C SINH VIÊN TH C HI N I Q TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRI N C A ENRON VÀ WORLDCOM 1.Khái qt v l ch s hinh thành phát tri n c a ENRON L ch s hình thành ... cơng ty L&i nhu n c a cơng ty ã t(ng h n n(m l n ch5 vòng b+n n(m, t' 1997 #n 2000, ph n l n Enron vào th-i i m ang phát tri n nh m*t cơng ty kinh doanh Tuy nhiên, vào q III n(m ngối, cơng ty l:...
 • 29
 • 755
 • 3

Hướng dẫn ôn tập tài chính công ty đa quốc gia

Hướng dẫn ôn tập tài chính công ty đa quốc gia
... lượng – Không thiết cải thiện TB Cấu trúc hệ thống tài quốc tế • Tài quốc tế vĩ mô, tài quốc tế vi mô (Tài công ty MNCs) : – Thị trường tài quốc tế – Chủ thể tài quốc tế – Hạ tầng tài quốc tế Ths.Nguyễn ... niệm • MNCs doanh nghiệp có hoạt động mạng lưới nhiều quốc gia, thông thường bao gồm : – Công ty mẹ (Parent) có trụ sở quốc – Tối thiểu vài công ty trực thuộc (Subsidiary) nước – Super-MNCs gồm > ... dẫn 100 hạng mục – Phổ biến gồm : • Trao đổi hàng hoá - dịch vụ, lấy hàng hoá - dịch vụ • Trao đổi hàng hoá - dịch vụ, lấy tài sản tài • Trao đổi tài sản tài chính, lấy tài sản tài • Chuyển giao...
 • 23
 • 2,539
 • 7

Quản trị tài chính công ty đa quốc gia-hình thành ,phát triển,sụp đổ của công ty ENRON VÀ WORLDCOM

Quản trị tài chính công ty đa quốc gia-hình thành ,phát triển,sụp đổ của công ty ENRON VÀ WORLDCOM
... K064020356 ENRON & WORLDCOM M CL C SINH VIÊN TH C HI N I Q TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRI N C A ENRON WORLDCOM 1.Khái qt v l ch s hinh thành phát tri n c a ENRON L ch s hình thành ... TRI N C A ENRON WORLDCOM 1.Khái qt v l ch s hinh thành phát tri n c a ENRON &c thành l p t' n(m 1985 c s) sáp nh p hai cơng ty Houston Natural Gas Internorth of Omaha, , m*t cơng ty chun v ... phát tri n c a t p ồn Worldcom II NGUN NHÂN S P C A ENRON WORLDCOM Enron 1.1 S s!p " c a Enron: 1.2 H u qu : 12 WorldCom: ...
 • 29
 • 445
 • 14

Xem thêm

Từ khóa: đề cương môn tài chính công ty đa quốc giađề cương ôn tập và bài tập môn tài chính công ty đa quốc giađề thi môn tài chính công ty đa quốc giachuyên đề tài chính công ty đa quốc gia chuyển giá trong doanh nghiệp fditài liệu tài chính công ty đa quốc gia chủ đề 2 1thị trường hối đoái docxđề thi môn quản trị tài chính công ty đa quốc giatài liệu quản trị tài chính công ty đa quốc giasách tài chính công ty đa quốc giatrắc nghiệm môn tài chính công ty đa quốc giaquản trị tài chính công ty đa quốc giatài chính công ty đa quốc giagiáo trình tài chính công ty đa quốc giatài liệu tài chính công ty đa quốc giatài liệu môn tài chính công ty đa quốc giahệ thống tài chính công ty đa quốc giaBÀI 9: PHÁP LUẬT VỚI SỰ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG CỦA ĐẤT NƯỚCHUONG DAN TINH HUONG TRONG DAU THAUHình học chọn lọc thi HSG toán lớp 12Hình học chọn lọc thi HSG toán lớp 12I AM ĐÀN BÀ ÁNH TRĂNG : GÓC NHÌN PHÂN TÂM HỌCSKKN “Quản lý chỉ đạo về việc nâng cao chất lượng dạy và học ở trường Tiểu học”PHƯƠNG án CHỮA CHÁYQĐ thành lập ban chỉ đạo PCCC cơ sởĐánh giá, Nghiên cứu Hành vi tiêu dùng của khách hàng về Du Lịch Tour và Công ty Du Lịch VietravelĐề tài nghiên cứu môn Nghiên Cứu Khoa học Bệnh thành tíchChủ nghĩa tư bản và các giai đoạn phát triển của nóBao qte khac2011 2015Đề tài cấp cơ sở | Hanoi University of Science, VNULuận văn Thạc sĩ - Chưa phân loại | Hanoi University of Science, VNUtư tưởng bác ái của công giáo trong tân ước ttbáo cáo thu hoạch kiến tập sư phạmTiêu Luận Thực Trạng Buôn Bán Phụ Nữ02. Bieu cam ket thue hang phi nong sanAustralia AD Australia Act 2Bài giảng Phôi thai học đại cương