HUONG DẪN THỐNG KÊ ĐỊA CHẤT

Thống địa chất

Thống kê địa chất
... tập hợp thống II.THỐNG KÊ SỐ LIỆU ĐỊA CHẤT: Trong trình khảo sát địa chất, ứng với lớp địa chất ta tiến hành lấy nhiều mẫu độ sâu khác hố khoan khác nên chúng cần thống để đưa tiêu giá trị ... thống số liệu thí nghiệm nhằm tìm giá trị có tính đại diện với độ tin cậy định cho đơn nguyên đất nền, phân chia hợp lý đơn nguyên địa chất dựa theo hệ số biến động số hạng tập hợp thống ... thăm dò địa tầng thí nghiệm xác định tính chất lý lớp đất II CẤU TẠO ĐỊA CHẤT: Từ mặt đất hữu đến độ sâu khảo sát 35.0m, đất cấu tạo lớp đất lớp thấu kính, thể hình trụ hố khoan mặt cắt địa chất...
 • 38
 • 1,496
 • 20

hướng dẫn - thống mail box trong exchange 2007

hướng dẫn - thống kê mail box trong exchange 2007
... tạo thống mailbox thông qua cmdlet xây dựng này, sau gửi mail kết cmdlet đến quản trị viên Thứ cần lưu ý với kịch kết cmdlet Get-MailboxStatistics hướng trực tiếp đến file có tên mailboxes.txt ... Format-Table, viết tắt ft, để tạo đầu theo định dạng bảng: Get-MailboxStatistics | ft DisplayName,TotalItemSize,ItemCount Kết trình hiển thị hình Hình 3: Get-MailboxStatistics với kích thước mailbox ... thành: Get-MailboxStatistics | Sort-Object TotalItemSize –Descending | ft DisplayName,TotalItemSize,ItemCount Kết cmdlet thể hình Hình 4: Get-MailboxStatistics với kích thước mailbox theo thứ...
 • 8
 • 190
 • 0

Tài liệu hướng dẫn thống phân tích số liệu định hướng phần 10 pptx

Tài liệu hướng dẫn thống kê phân tích số liệu định hướng phần 10 pptx
... quy đa biến 6.3.3.1 Phân tích phân tầng Phân tích phân tầng giai đoạn phân tích cho ta kết tương đương với ghép cặp thiết kế nghiên cứu Phân tầng có nghĩa tiến hành phân tích hai biến phụ thuộc ... phần phần tích số liệu Bây bạn nên có kỹ cần thiết để mô tả phân tích số liệu nghiên cứu với trình độ Phần cuối cho bạn thêm nhận biết cần thiết có kỹ thuật thống tinh vi số liệu bạn có từ ... chứng nhóm bệnh có phân bố biến nhiễu nên nhiễu khái niệm trên) 6.3.3 Khống chế nhiễu phân tích số liệu Trong phân tích, có hai cách để khống chế tác động biến nhiễu: phân tích phân tầng mô hình...
 • 14
 • 273
 • 2

Tài liệu hướng dẫn thống phân tích số liệu định hướng phần 9 ppt

Tài liệu hướng dẫn thống kê phân tích số liệu định hướng phần 9 ppt
... can thiệp dẫn đến khác biệt lớn có ý nghĩa thống cao lại không thích hợp áp dụng cho số người quần thể Giải thích phân tích thống nên dựa chủ yếu ý nghĩa ngữ cảnh, ý nghĩa thống Điều thường ... điểm cung cấp cho bạn số thông tin độ lệch chuẩn Không đưa chuẩn để xác định khác biệt nhỏ mà bạn muốn tìm điều phụ thuộc vào nghiên cứu Kiểm định thống bạn chọn để phân tích phụ thuộc vào kiểu ... 50 Dựa tài liệu có sẵn công cụ lượng giá chất lượng sống cho thấy quần thể đặc trưng có điểm QoL trung bình 50 độ lệch chuẩn 10 Các nhà nghiên cứu kiểm định xác định điểm chất lượng sống phân bố...
 • 18
 • 289
 • 3

Tài liệu hướng dẫn thống phân tích số liệu định hướng phần 8 doc

Tài liệu hướng dẫn thống kê phân tích số liệu định hướng phần 8 doc
... định loại kiểm định thống sử dụng bảng 3.2 để chọn kiểm định thống Chọn kiểm định thống cuối • Các giả định kiểm tra phần 4 .8 • Giả định đơn vị quan sát độc lập thoả mãn, thực kiểm định ... Là người phân tích số liệu, bạn có trách nhiệm phải kiểm tra tất giả định liên quan tới kiểm định thống điều cần thiết bạn phải có phân tích thêm Phần cung cấp cho bạn cách phân tích cần thiết ... 67 Total 1510 Mean 59. 088 2 57 .87 69 58. 2169 58. 0909 57.04 48 58. 1172 Variance 66.470 62 .88 0 60.014 56.912 51.4 98 60.159 Chúng ta thấy phương sai loại gần giống Tỷ số thống F tính toán trình bày...
 • 18
 • 374
 • 3

Tài liệu hướng dẫn thống phân tích số liệu định hướng phần 7 pptx

Tài liệu hướng dẫn thống kê phân tích số liệu định hướng phần 7 pptx
... mục, số đếm thể phần trăm • không cần bảng tóm tắt Xác định kiểm định thống • sử dụng kiểm định bảng 3.2 kiểm định Khi bình phương mẫu Chọn kiểm định thống cuối • giả định kiểm tra theo phần ... tuyến tính; hai biến phân bố chuẩn) Chọn loại kiểm định thống cuối • giả định kiểm tra theo phần 4.8 • điểm chất lượng sống có phân bố chuẩn số ngày nằm viện nạn nhân lại phân bố chuẩn; mối ... liên quan xác định hướng, kỳ vọng có mối quan hệ tuyến tính Xác định kiểm định thống Vì tất giá trị liên tục, nên hồi quy tuyến tính sử dụng Chọn kiểm định thống cuối Các giả định (độc lập,...
 • 18
 • 274
 • 2

Tài liệu hướng dẫn thống phân tích số liệu định hướng phần 6 pptx

Tài liệu hướng dẫn thống kê phân tích số liệu định hướng phần 6 pptx
... Quyết định kiểm định thống cuối Các giả định kiểm tra phần 4.8 Các giả định không thỏa mãn Thực kiểm định bình phương McNemar Viết báo cáo phương pháp Phần phương pháp bạn cho kiểm định thống ... thông không khác Các bước lập kế hoạch phân tích: Các kiểm định thống dùng hai, kiểm định tham số (kiểm định t ghép cặp) kiểm định phi tham số (kiểm định dấu xếp dạng Wilcoxon) Nếu http://www.ebook.edu.vn ... kết kiểm định ANOVA ý nghĩa thống nên phần phiên giải kết quả, bạn KHÔNG nên nói giai đoan hai bỏ qua kết kiểm định LSD Dunnett’s T3 Nếu thống F cho cho kết có ý nghĩa thống kiểm định đồng...
 • 18
 • 273
 • 2

Tài liệu hướng dẫn thống phân tích số liệu định hướng phần 5 ppt

Tài liệu hướng dẫn thống kê phân tích số liệu định hướng phần 5 ppt
... cách thu thập số liệu bạn không phù hợp với cách bảng, bạn tham khảo ý kiến chuyên gia thống 4.3 Quá trình lập kế hoạch phân tích số liệu Phân tích thống số liệu không khó số liệu làm chuẩn ... kiểm định thống làm để phiên giải kết thống Phần lớn phần mềm phân tích số liệu đưa đại lượng thống tính toán cho bạn giá trị kiểm định Ngoài phần mềm cho bạn biết giá trị p ý nghĩa thống ... định cách để tóm tắt số liệu phiên giải kết phân tích thống Kết phân tích phần kiểm định thống ví dụ trên: Khi xem xét chất lượng sống trước chấn thương, có khác biệt có ý nghĩa thống kê...
 • 18
 • 284
 • 2

Tài liệu hướng dẫn thống phân tích số liệu định hướng phần 4 ppsx

Tài liệu hướng dẫn thống kê phân tích số liệu định hướng phần 4 ppsx
... 1 54 293 40 7 1721 Mean 31 .47 32 .43 31.88 30 .41 29.32 26.82 29 .47 28.89 29.83 Std Deviation 13.066 13. 042 15.689 16.515 12. 943 14. 535 14. 820 16.582 15. 245 Dùng SPSS cung cấp giá trị trung vị phân ... sex male female 141 59 70.5% 29.5% 34 22 60.7% 39.3% 1 24 76 62.0% 38.0% 171 88 66.0% 34. 0% 96 56 63.2% 36.8% 107 47 69.5% 30.5% 1 94 99 66.2% 33.8% 240 167 59.0% 41 .0% 1107 6 14 64. 3% 35.7% Total ... Trong số liệu mẫu, muốn mô tả phân bố tuổi mẫu nghiên cứu Phân bố tuổi cần đánh giá phân bố chuẩn (xem phần 4. 8) Vì bạn thực cần phải có hai giá trị trung bình trung vị, thống khác có khả định...
 • 18
 • 246
 • 2

Tài liệu hướng dẫn thống phân tích số liệu định hướng phần 3 pps

Tài liệu hướng dẫn thống kê phân tích số liệu định hướng phần 3 pps
... nghiên cứu Một số liệu bạn nhập làm bạn sẵn sàng cho bước tiếp theo, phân tích số liệu Hai chương trình bày trình phân tích số liệu http://www.ebook.edu.vn 46 CHƯƠNG 3: PHÂN TÍCH THỐNG KÊ MÔ TẢ Sau ... chấn thương có ảnh hưởng lớn 3. 4 Kế hoạch phân tích số liệu mẫu - thống mô tả Các câu hỏi bao gồm hai loại phân tích thống kê: phân tích mô tả cho câu hỏi đến thống suy luận cho câu hỏi từ ... kế hoạch phân tích giúp bạn thấy phân tích bao gồm nhiều kiểm định thống để trả lời cho câu hỏi nghiên cứu Chương mô tả cách sử dụng phần mềm thống SPSS để thực phân tích thống thông...
 • 18
 • 262
 • 2

Tài liệu hướng dẫn thống phân tích số liệu định hướng phần 2 docx

Tài liệu hướng dẫn thống kê phân tích số liệu định hướng phần 2 docx
... hiệu 2. 3 .2 Nhập số liệu Một câu hỏi hay biểu mẫu số liệu mã hoá dạng số, chúng cần nhập vào máy tính để chuẩn bị cho phân tích số liệu Trừ mẫu phiếu thiết kế cho máy tính tự quét, phần nhập số liệu ... mã “đồng ý” (mã 2) bảng số liệu Cách tốt để chắn lỗi mã hoá số liệu đọc sửa tệp số liệu từ phiếu gốc Tuy nhiên, đọc sửa thực với tệp số liệu nhỏ Với tệp số liệu lớn, lỗi mã số liệu thường kiểm ... thực 2. 4 Các ví dụ làm số liệu Trong chương bạn giới thiệu kế hoạch phân tích số liệu Tuy nhiên, kế hoạch có tính quan trọng việc quản lý số liệu việc chuẩn bị số liệu sẵn sàng cho phân tích...
 • 18
 • 267
 • 2

Tài liệu hướng dẫn thống phân tích số liệu định hướng phần 1 docx

Tài liệu hướng dẫn thống kê phân tích số liệu định hướng phần 1 docx
... cho phân tích thống 12 CHƯƠNG 2: QUẢN LÝ SỐ LIỆU 14 2 .1 Mục tiêu 14 2.2 Bộ số liệu mẫu 14 2.3 Xử lý thông tin nghiên cứu cho phân tích định ... chuẩn bị số liệu Điều liên quan đến việc mã hoa số liệu, nhập số liệu kiểm tra thật cẩn thận số liệu trước phân tích Chuẩn bị số liệu bước để đảm bảo phân tích bạn xác đại diện cho số liệu bạn ... Trước phân tích số liệu, điều cần thiết bạn mã số liệu thu thập dạng số để phù hợp cho máy tính phân tích Sau mã, nhập số liệu vào máy tính, tốt nhập trực tiếp vào phần mềm thống Trước việc phân...
 • 18
 • 193
 • 2

Hướng dẫn thống trẻ 0-5 tuổi

Hướng dẫn thống kê trẻ 0-5 tuổi
... HƯỚNG DẪN THỐNG KÊ TRẺ EM 05 TUỔI PHỤC VỤ PHỔ CẬP CHỈ TIÊU GIẢI THÍCH CHỈ TIÊU, CÁCH TÍNH Năm sinh: Ghi năm sinh trẻ tương ứng độ tuổi Độ tuổi Ghi độ tuổi giảm dần từ tuổi đến tuổi tương ... Tổng số trẻ độ tuổi sống địa bàn thời điểm thống -Trẻ em gái Tổng số trẻ gái độ tuổi sống địa bàn -Trẻ d.tộc thiểu số Tổng số trẻ dân tộc độ tuổi sống địa bàn -Trẻ khuyết tật Tổng số trẻ khuyết ... trẻ khuyết tật độ tuổi sống địa bàn Số trẻ phải huy động (phải phổ cập trẻ tuổi) (7)=(3) - (6) = Tổng số trẻ độ tuổi sống địa bàn thời điểm thống – Tổng số trẻ khuyết tật độ tuổi sống địa bàn...
 • 14
 • 428
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: hướng dẫn thống kêthống kê địa chấthướng dẫn thực tập địa chất công trìnhthống kê địa chất 1bhướng dẫn thống kê kiểm kê đất đaihướng dẫn thống kê mô tả trong spssthống kê địa chất bằng excelthống kê địa chất công trìnhcách thống kê địa chấtthống kê địa chất nền móngthống kê địa chất đồ án nền móngthống kê địa chất 3bthống kê địa chất 1ahướng dẫn thống kê thủ tục hành chínhfile excel thống kê địa chấtĐiều khiển bình trộn hóa chất PLCĐề thi học sinh giỏi môn Toán lớp 11(có đáp án)Đề án quản trị kinh doanh Thực trạng và giải pháp cho ngành dệt may Việt Nam trong chuỗi giá trị toàn cầuCATALOGLOGUE CỐP PHA FUVIDE THI VAO 10 MON TOAN HA NOI TU 2006 DEN 2017HU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 3) HH SC GC KET CAU BE TONGTuần 15 giáo án lớp 3 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhỨng dụng GIS đánh giá biến động sử dụng đất quận Cẩm Lệ thành phố đà nẵng giai đoạn 2010 2015HÀM SỐ VÀ MŨ, LOGARITbài tập trắc nghiệm mặt cầu, hình cầu và khối cầuThuyet dong hoc phan tu chat khiBài 14. Bài thực hành 2: Tính chất của một số hợp chất nitơ, photphoBài 12. Phân bón hoá họcBài 10. Bài thơ về tiểu đội xe không kínhBài 10. Đồng chíKẾ HOẠCH HỘI THI GV DẠY GIỎI CẤP TRƯỜNG 2017-2018Tuần 4. Ông ngoạiBài 48. QuảBài 43. Rễ câySKKN PP Graph trong dạy học Hóa học