TAI LIỆU NHÀ MÁY ĐIỆN- Thuyết minh tuabin hơi nước

Tài liệu Nhà máy điện mặt trời doc

Tài liệu Nhà máy điện mặt trời doc
... thy tinh âãø tảo läưng Hçnh 4.123 Collector parabän trủ kênh v åí giỉỵa låïp âỉåüc hụt chán khäng nhà m hản chãú täøn tháút nhiãût (hçnh 4.123) Trong äúng háúp thủ cọ chỉïa cháút Màût Bäü háúp thủ...
 • 5
 • 1,094
 • 7

Tài liệu Nhà máy điện trạm biến và hệ thống năng lượng docx

Tài liệu Nhà máy điện trạm biến và hệ thống năng lượng docx
... âäư thë phủ ti : Âãø náng cao kinh tãú ca nh mạy âiãûn phi tiãún hnh âiãưu chènh âäư thë phủ ti nhà m tàng thåìi gian sỉí dủng cäng sút âàût Tâ, cng thåìi gian sỉí dủng cäng sút cỉûc âải Tmax ... âäư thë phủ ti ch úu sau âáy: a) Phạt triãøn cạc häü dng âiãûn theo ma, mäùi ma cọ nhiãûm vủ khạc nhà m tiãu thủ âiãûn nàng c nàm b) Nhỉỵng häü chè dng âiãûn vi giåì mäüt ngy chè cho phẹp lm viãûc...
 • 7
 • 175
 • 1

Tài liệu Nhà máy điện và trạm biến áp - Chuong 7 - Dien DC pdf

Tài liệu Nhà máy điện và trạm biến áp - Chuong 7 - Dien DC pdf
... HOẠCH LƯỚI ĐIỆN TRÊN CƠ SỞ THUẬT TỐN DI TRUYỀN Mã hố lời giải Số bit = số nút *(số nút - 1)/2 Ví dụ mã hố lời giải cho lưới nút (10 bit) : 1-2 1-3 1-4 1-5 2-3 2-4 1 0 2-5 3-4 1 3-5 4-5 0 nút nối ... dụng - Chọn lọc : lấy mẫu ngẫu nhiên - Lai tạo : lai điểm - Đột biến : đột biến ngẫu nhiên  Phương pháp xác định độ phù hợp (fitness) f = Jmax - J  Phương pháp điều chỉnh độ phù hợp Theo thứ tự ... Phương pháp chọn lọc cá thể  Phương pháp lai  Phương pháp đột biến : 50 : 0 .7 : 0.01 : 10 : 100 : lấy mẫu ngẫu nhiên : lai hai điểm : đột biến ngẫu nhiên ÁP DỤNG VÀO MỘT SỐ LƯỚI PHÂN PHỐI TIÊU BIỂU...
 • 35
 • 669
 • 4

Tài liệu nhà máy nhiệt điện . chương 6 pdf

Tài liệu nhà máy nhiệt điện . chương 6 pdf
.. . hình 6. 8 Khi tính đến tổn thất thì: hđ = i2 - i2l = (w22l - w22) (6- 16) w Gọi = hệ số tốc độ w 2l 69 hđ = ( ) w2 1 w 2l = 2l d 2 (6- 17) 6. 3 TổN THấT Và HIệU SUấT CủA TầNG Tuốc BIN 6. 3 .1 Xác .. . thất), ký hiệu h0 = i0 - i1l đợc biểu diễn đồ thị hình 6. 5 Từ (6- 6) ta tính tốc độ lí thuyết C1l khỏi ống phun: C1l = 2h p + C 65 (6- 7) 6. 2 . 3.2 Biến đổi lợng dòng rãnh cánh động - Tam giác tốc độ .. . động là: L = 1/ 2.( C12- w12 + w22 - C22 ), [W] (6- 26) Nếu tuốc bin có nhiều tầng công suất tổng tuốc bin tổng công suất tầng 71 6. 3 .2 Tổn thất lợng hiệu suất cánh động tầng 6. 3 . 2.1 Tổn thất tốc...
 • 13
 • 386
 • 2

Tài liệu nhà máy nhiệt điện . chương 7 doc

Tài liệu nhà máy nhiệt điện . chương 7 doc
.. . (hình 7. 1 0) 82 Hình 7. 9 Thân tuốc bin đặt ngợc chiều Hình 7. 1 0 Lỗ cân 83 7. 3 CáC LOạI tuốc BIN nớc Sản xuất phối hợp điện nhiệt đạt đợc hiệu suất cao nhiều so với sản xuất riêng lẻ nhiệt điện .. . tđT co.mp (7- 17) Lợng điện phần hạ áp sản xuất ra: Nđ2 = G 2.( in - ik) tđT co.mp (7- 18) Hay: Nđ2 = (G1 - Gn) (in - ik) tđT co.mp (7- 19) cung cấp cho hộ dùng nhiệt lợng nhiệt là: Qn = Gn.(in - .. . nhảy bậc Hình 7. 4 Quá trình dãn nở tuốc bin phản lực nhiều tầng 7. 1 .3 Ưu, nhợc điểm tuốc bin nhiều tầng 7. 1 . 3.1 Ưu điểm: Tuốc bin nhiều tầng có u điểm sau đây: - Có thể chế tạo với nhiệt dáng lớn...
 • 14
 • 307
 • 1

Tài liệu nhà máy nhiệt điện . chương 8 docx

Tài liệu nhà máy nhiệt điện . chương 8 docx
.. . I Hình 8- 10: Sơ đồ nối ejectơ với bình ngng 1-bình ngng; 2-bơm nớc ngng; 3-ejjectơ; 4-đờng tái tuần hoàn 94 8. 3 điều chỉnh tuốc bin 8. 3 .1 Khái niệm điều chỉnh tuốc bin Tuốc bin nhà máy điện dùng .. . ngời ta làm tầng tải 98 8. 4 Các sơ đồ điều chỉnh tuốc bin 8. 4 .1 Sơ đồ điều chỉnh trực tiếp Nh phân tích trên, thay đổi phụ tải điện kèm theo thay đổi số vòng quay tổ tuốc bin -máy phát cân mô men .. . Tuốc bin nhà máy điện dùng để kéo máy phát điện sản xuất điện Chất lợng dòng điện cao tần số dòng điện ổn định, nghĩa tốc độ quay máy phát ổn định, tuốc bin -máy phát phải làm việc với số vòng...
 • 15
 • 289
 • 1

Tài liệu nhà máy nhiệt điện . chương 9 pdf

Tài liệu nhà máy nhiệt điện . chương 9 pdf
.. . diện tích 9. 1 . 3.3 .Chu trình kín Khờ thaới khọng khờ Hình 9. 3 Sơ đồ nguyên lý GT-75010 0.2 công suất 100MW 1 .Máy nén cao áp, Buồng đốt, Tuốc bin cao áp, Tuốc bin hạ áp, Máy nén hạ áp, Máy phát, .. . trao đổi nhiệt BT BĐ MP M Hình 9. 2 Sơ đồ chu trình hở có trao đổi nhiệt K- Máy nén, BĐ- Buồng đốt, T-Tuốc bin khí, M-Động điện, qv- nhiệt dẫn vào chu trình, qr- nhiệt dẫn ra, MPG- Máy phát điện, .. . qr 5 MP s Hình 9. 1 - Sơ đồ khối chu trình nhiệt trao đổi nhiệt K- Máy nén, BĐ- Buồng đốt, T-Tuốc bin khí, M-Động điện, qv- nhiệt dẫn vào chu trình, qr- nhiệt dẫn ra, MP- Máy phát điện, 1-2-3-4-5-1:...
 • 11
 • 1,289
 • 11

Tài liệu nhà máy nhiệt điện . chương 10 pptx

Tài liệu nhà máy nhiệt điện . chương 10 pptx
.. . tiêu hao nhiên liệu tiêu chuẩn: 0.1 23 b= = , (kg/Kwh) 29330 nm nm (10- 10) 1 0.2 Hiệu kinh tế trung tâm nhiệt điện 1 0.2 .1 Sơ đồ sản xuất phối hợp điện nhiệt Trong trung tâm nhiệt điện có nhiều .. . rộng nhà máy cũ cách đặt thêm thiết bị có công suất thông số lớn Việc mở rộng nhà máy cũ tiến hành theo hai phơng án: 1 0.3 . 4.1 Mở rộng nhà máy điện phơng pháp đặt chồng Mở rộng nhà máy điện phơng .. . chung toàn nhà máy T 30 2 x=0 20 x=1 s Hình 1 0.7 ảnh hởngcủa áp suất cuối 1 0.3 . 1.2 Nâng cao nhiệt độ trung bình trình cấp nhiệt T1tb Theo (10- 29) ta thấy nhiệt độ trung bình T1 trình cấp nhiệt 3451...
 • 16
 • 570
 • 2

Tài liệu nhà máy nhiệt điện . chương 11 pdf

Tài liệu nhà máy nhiệt điện . chương 11 pdf
.. . Đờng ống nhiệt trung gian (nếu có nhiệt trung gian) - Đờng ống dẫn nớc từ bình khử khí đến bơm nớc cấp, từ bơm nớc cấp qua bình gia nhiệt cao áp đến lò 132 1 1.2 bố trí nhà nhà máy điện 1 1.2 .1 Những .. . nghiên cứu bố trí thiết bị nhà máy Sơ đồ nhiệt nguyên lý nhà máy điện đợc biểu diễn hình 1 1.2 Trong sơ đồ nhiệt chi tiết đờng ống sau đợc gọi đờng ống hệ thống ống nhà máy - ống nối từ lò đến tuabin .. . bị nhiệt, kể thiết bị dự phòng, đờng ống liên lạc thiết bị, loại van đóng mở thiết bị điều chỉnh Hình 1 1.2 sơ đồ nhiệt chi tiết nhà máy điện Sơ đồ nhiệt chi tiết thể toàn hệ thống nhiệt nhà máy, ...
 • 7
 • 1,311
 • 8

TÀI LIỆU NHÀ MÁY NHIỆT ĐIỆN

TÀI LIỆU NHÀ MÁY NHIỆT ĐIỆN
... nhiệt để biến thành Đối với nhà máy nhiệt điện, thiết bị sinh lò hơi, nớc nhận nhiệt từ trình đốt cháy nhiên liệu Đối với nhà máy điện mặt trời địa nhiệt, nớc nhận nhiệt từ lợng mặt trời từ nhiệt ... nhà máy đờng; khu chế xuất v.v 1.3.1 Phụ tải điện Phụ tải điện nhà máy hay hệ thống điện bao gồm: - Phụ tải công nghiệp: điện cung cấp cho nhà máy, khu công nghiệp; - Phụ tải nông nghiệp: điện ... Cung cấp lợng nhiệt cho hộ tiêu thụ hợp lý sử dụng phần lợng nhiệt lại trình sản xuất điện Nhà máy điện vừa cung cấp nhiệt, vừa cung cấp điện cho hộ tiêu thụ gọi trung tâm nhiệt điện Nhiệt lợng...
 • 140
 • 241
 • 0

Hạch toán tiền lương và các khoản trích theo lương ở nhà máy điện Bình Minh

Hạch toán tiền lương và các khoản trích theo lương ở nhà máy điện Bình Minh
... hớng biện pháp hoàn thiện công tác hạch toán tiền lơng khoản trích theo lơng Nhà máy điện ninh bình Nhận xét đánh giá chung toàn Nhà máy Nhà máy điện Ninh Bình từ thành lập đến trải qua nhiều ... Phơng pháp hạch toán tiền lơng nhà máy điện Ninh Bình 2.1.1 Phân loại lao động Nhà máy điện Ninh Bình doanh nghiệp nhà nớc, thành viên Tổng công ty Điện lực Việt Nam Chuyên sản xuất điện với nhiệm ... khen thởng Nhà máy đợc Tổng công ty Điện lực Việt Nam phân phối hàng năm dựa - Theo hệ số đóng góp Nhà máy - Theo hệ số lao động thực tế bình quân sản lợng điện Nhà máy - Theo hệ số cấp bậc bình...
 • 56
 • 171
 • 0

Tài liệu Kỹ năng diễn thuyết - những điều cơ bản pdf

Tài liệu Kỹ năng diễn thuyết - những điều cơ bản pdf
... đồng hồ ngược lại - Tự hình dung: Trước diễn thuyết, mường tượng phòng, người nghe bạn diễn thuyết Hãy mường tượng tất bạn phải làm từ lúc bắt đầu kết thúc diễn thuyết - Trong diễn thuyết: Hãy dành ... người diễn thuyết với công chúng Để khắc phục, lại phòng để tăng tương tác Sự gần gũi cho phép bạn giao tiếp mắt tốt tạo thêm hội cho người khác phát biểu ý kiến Kỹ diễn thuyết - điều (phần 2) Diễn ... ra, công chúng nhìn thấy đấy! Kỹ diễn thuyết - điều (phần 3) Diễn thuyết có nghĩa bạn chấp nhận câu hỏi, chấp nhận câu hỏi dễ chịu dễ trả lời Nhưng bạn chuẩn bị kỹ càng, sẵn sàng đối mặt với...
 • 10
 • 606
 • 2

Tài liệu Học cách diễn thuyết lôi cuốn pdf

Tài liệu Học cách diễn thuyết lôi cuốn pdf
... thiệu phần trình diễn nhóm nhạc Ông xem việc thuyết trình tương tự việc tổ chức kiện, show diễn với đầy đủ thủ tục: phần khai mạc ấn tượng lúc đầu, phần trình bày nội dung lôi thuyết phục sản ... ông nói Khi trình bày mạch chip loại máy vi tính, ông sử dụng hình ảnh mạch chip cho phần trang tài liệu nói Truyền nhiệt tình, đam mê đến người nghe Khi giới thiệu loại máy nghe nhạc Video Ipod, ... hình ảnh khiến bạn phải ngạc nhiên" Một điều quan trọng thuyết trình ông tỏ đam mê, yêu thích nhiệt tình với vấn đề trình bày Và điều Ở cuối thuyết trình, Steve Jobs thường nói: "Còn điều " Sau...
 • 2
 • 439
 • 3

Tài liệu Nhà tiếp thị thông minh ppt

Tài liệu Nhà tiếp thị thông minh ppt
... Trả lời 7-8 câu: Xin chúc mừng! Bạn nhà tiếp thị thông minh Chắc hẳn bạn có chiến lược tiếp thị tuyệt vời năm - Trả lời 4-6 câu: Những nhận thức hoạt động tiếp thị bạn tương đối tốt Nhưng để có ... tuổi 70 đến 75 sử dụng Internet Vì vậy, đảm bảo việc tiếp thị trực tuyến phần chiến lược tiếp thị tổng thể với đối tượng khách hàng Khi tiếp thị tới người cao tuổi, yếu tố quan trọng xây dựng lòng ... trước hết mục tiêu tiếp thị, đa dạng chẳng hạn sách giới thiệu bạn gửi cho khách hàng theo yêu cầu hay báo Có thể nói, hội tuyệt vời để tiếp cận trực tiếp khách hàng cung cấp thông tin cho họ...
 • 3
 • 225
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: tài liệu nhà máy điện nguyên tửtài liệu nhà máy điện hạt nhântài liệu nhà máy nhiệt điệntài liệu nhà máy nhiệt điệntài liệu nhà máy nhiệt điện phả lạitài liệu nhà máy nhiệt điện thantai lieu nha may nhiet dien chay bang khi gastài liệu nhà máy lọc dầutài liệu về máy điệntài liệu môn máy điện không đồng bộ 3 phatài liệu về máy điện timtài liệu nhà máy lọc dầu dung quấttài liệu nhà máy dinh cốtài liệu hướng dẫn diễn thuyết hiệu quảtài liệu nghệ thuật diễn thuyếtĐiều khiển bình trộn hóa chất PLCCATALOGLOGUE CỐP PHA FUVIbao cao nguyen ly bao quan thuc phamDE THI VAO 10 MON TOAN HA NOI TU 2006 DEN 2017Tuần 15 giáo án lớp 4 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 0)HU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 3) HH SC GC KET CAU BE TONGHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 6) HH SC GC KET CAU MONGTuần 15 giáo án lớp 3 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhTIENG ANH CHUYEN NGANH MAYbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMBài 12. Nhật Bản giữa thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XXThực trạng các tranh chấp hợp đồng tín dụng và kiến nghị giải pháp hạn chế tranh chấpPHƯƠNG PHÁP TƯ DUY GIẢI TOÁN TRẮC NGHIỆMĐỀ THI THỬ MÔN VẬT LÝThuyet dong hoc phan tu chat khiBài 10. Đồng chíHai đường thẳng vuông gócTuần 4. Ông ngoạiBài 43. Rễ cây