NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA TRUYỀN THÔNG TIẾP THỊ ĐẾN CÁC THÀNH PHẦN GIÁ TRỊ THƯƠNG HIỆU NƯỚC GIẢI KHÁT TẠI VIỆT NAM

Nghiên cứu ảnh hưởng của truyền thông tiếp thị đến các thành phần giá trị thương hiệu nước giải khát tại Việt Nam

Nghiên cứu ảnh hưởng của truyền thông tiếp thị đến các thành phần giá trị thương hiệu nước giải khát tại Việt Nam
... quan đến giá trị thương hiệu ảnh hưởng truyền thông tiếp thị đến thành phần giá trị thương hiệu cho thấy nhu cầu cần có công trình nghiên cứu ảnh hưởng truyền thông tiếp thị đến việc tạo thành phần ... tượng phân tích nghiên cứu thành phần đo lường khái niệm giá trị thương hiệu số khái niệm truyền thông tiếp thị ảnh hưởng đến thành phần giá trị thương hiệu nước giải khát Việt Nam Cụ thể, đối ... có ảnh hưởng đ ng thời đến thành phần giá trị thương hiệu nào? 1.2.2 ục tiêu nghiên cứu Mục tiêu nghiên cứu tổng quát khám phá kiểm định ảnh hưởng truyền thông tiếp thị đến thành phần giá trị thương...
 • 161
 • 260
 • 2

Nghiên cứu ảnh hưởng của truyền thông tiếp thị đến các thành phần giá trị thương hiệu nước giải khát tại việt nam

Nghiên cứu ảnh hưởng của truyền thông tiếp thị đến các thành phần giá trị thương hiệu nước giải khát tại việt nam
... quan đến giá trị thương hiệu ảnh hưởng truyền thông tiếp thị đến thành phần giá trị thương hiệu cho thấy nhu cầu cần có công trình nghiên cứu ảnh hưởng truyền thông tiếp thị đến việc tạo thành phần ... tượng phân tích nghiên cứu thành phần đo lường khái niệm giá trị thương hiệu số khái niệm truyền thông tiếp thị ảnh hưởng đến thành phần giá trị thương hiệu nước giải khát Việt Nam Cụ thể, đối ... có ảnh hưởng đ ng thời đến thành phần giá trị thương hiệu nào? 1.2.2 ục tiêu nghiên cứu Mục tiêu nghiên cứu tổng quát khám phá kiểm định ảnh hưởng truyền thông tiếp thị đến thành phần giá trị thương...
 • 160
 • 113
 • 0

NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA TRUYỀN THÔNG TIẾP THỊ ĐẾN CÁC THÀNH PHẦN GIÁ TRỊ THƯƠNG HIỆU NƯỚC GIẢI KHÁT TẠI VIỆT NAM

NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA TRUYỀN THÔNG TIẾP THỊ ĐẾN CÁC THÀNH PHẦN GIÁ TRỊ THƯƠNG HIỆU NƯỚC GIẢI KHÁT TẠI VIỆT NAM
... ti vi thị thành phần giá trị màu, phim ch p;Mỹ thương hiệu Hàm ý Cơ sở nghiên cứu giá trị thương hiệu đánh giá ảnh hưởng tiếp thị Đo lường giá trị Giá trị thương hiệu ảnh thương hiệu dựa hưởng ... hình giá trị thương hiệu đề xuất từ nghiên cứu lĩnh vực có nhiều khác biệt thành phần 2.2 TRUYỀN THÔNG TIẾP THỊ 2.2.1 Truyền thông tiếp thị Truyền thông tiếp thị nguồn gốc tạo giá trị thương hiệu ... thấy yếu tố thương hiệu quốc tế” ảnh hưởng tạo khác biệt đến hiệu hoạt động truyền thông tiếp thị lên thành phần giá trị thương hiệu nước giải khát Việt Nam Do vậy, công ty nước giải khát không...
 • 27
 • 213
 • 0

Nghiên cứu ảnh hưởng của một số thời vụ và liều lượng phân bón cho cây đậu tương vụ đông tại huyện gia bình,tỉnh bắc ninh

Nghiên cứu ảnh hưởng của một số thời vụ và liều lượng phân bón cho cây đậu tương vụ đông tại huyện gia bình,tỉnh bắc ninh
... v gieo tr ng li u lư ng phân bón thích h p cho hai gi ng ñ u tương ðT22 D140 t i huy n Gia Bình, t nh B c Ninh nh m xác ñ nh th i v li u lư ng phân bón h p lý cho ñ u tương ðông t i huy n 1.2.2 ... h p v i gi ng ñó cho m i vùng sinh thái 2.3.1.3 M t s k t qu nghiên c u v phân bón T nh ng thành t u v gi ng yêu c u c a gi ng v phân bón mà có nhi u nghiên c u v phân bón ñ u tương nh m ñ t ñư ... m t s công th c phân bón ñ n th i gian hoa t ng s hoa c a gi ng ñ u tương 62 B ng 4.20 nh hư ng c a m t s công th c phân bón ñ n di n tích c a gi ng n n phân bón (dm2 lá/ cây) 63 B ng...
 • 121
 • 493
 • 1

Luận văn nghiên cứu ảnh hưởng của quá trình lạnh đông đến chất lượng thịt gia cầm xuất khẩu

Luận văn nghiên cứu ảnh hưởng của quá trình lạnh đông đến chất lượng thịt gia cầm xuất khẩu
... th t gia c m 2.6.1 Qui trình công ngh l nh ñông ð i v i lo i gia c m khác có th ti n hành l nh ñông theo quy trình công ngh khác Dư i ñây gi i thi u quy trình công ngh l nh ñông m t s lo i gia ... ……………………… 39 3.4.3 Phương pháp nghiên c u t i ưu t ng quát Phương pháp t i ưu t ng quát ñư c áp d ng có hi u qu ñ gi i toán t i ưu t ng quát ñ i v i nh ng công trình nghiên c u có nhi u hàm m c ... tiêu chu n ñư c ñem ñi gi t m dây truy n công nghi p Quá trình gi t m ñư c b t ñ u t treo gia c m lên băng t i ñ gia công sơ b ñ u tiên K p ch t gia c m b ng móc treo băng t i , quy ñ nh v trí nh...
 • 92
 • 341
 • 0

Nghiên cứu ảnh hưởng của mật độ gieo trồng đến các chỉ tiêu sinh lý và năng suất của giống bông VN35KS pptx

Nghiên cứu ảnh hưởng của mật độ gieo trồng đến các chỉ tiêu sinh lý và năng suất của giống bông VN35KS pptx
... hiệu quả, gieo trồng với mật độ từ - 7,5 vạn cây/ha TI LIệU THAM KHảO Dơng Xuân Diêu (2003) Nghiên cứu ảnh hởng mật độ v chất điều hòa sinh trởng PIX đến số tiêu sinh v suất giống VN01-2 duyên ... giai đoạn 85 ngy sau gieo đạt cao mật độ gieo trồng 10,0 vạn cây/ha (LAI đạt 5,45); mật độ gieo trồng 2,5 vạn/ha, LAI đạt 3,65 Phân tích hệ số tơng quan (r) mật độ gieo trồng v số diện tích tối ... 3,65 đến 5,45 với suất sinh vật học l 0,95**, nghĩa l phạm vi mật độ từ 2,5 vạn cây/ha đến 10 vạn cây/ha mật độ tăng suất sinh vật học đồng thời tăng theo Hình cho thấy, giống lai kháng sâu VN35KS...
 • 5
 • 296
 • 0

tóm tắt luận án tiến sĩ nghiên cứu ảnh hưởng của một sốbiện pháp kỹthuật đến các chỉtiêu sinh lý và nông sinh học của cây bông trồng tại duyên hải nam trung bộ

tóm tắt luận án tiến sĩ nghiên cứu ảnh hưởng của một sốbiện pháp kỹthuật đến các chỉtiêu sinh lý và nông sinh học của cây bông trồng tại duyên hải nam trung bộ
... gieo trồng đến tiêu sinh lý, nông sinh học suất giống VN35KS VN04-4 Nghiên cứu ảnh hưởng chất điều hòa sinh trưởng PIX đến tiêu sinh lý, nông sinh học suất giống VN35KS VN04-4 Nghiên cứu ảnh hưởng ... chiều cao cây, làm tăng khả quang hợp tăng đậu 2.2 Nội dung nghiên cứu Nghiên cứu xác định tiêu sinh nông sinh học số giống điều kiện thâm canh Duyên hải Nam Trung Bộ Nghiên cứu ảnh hưởng mật ... độ gieo trồng đến tiêu sinh lý, nông sinh học suất giống VN35KS VN04-4 điều kiện phun chất điều hòa sinh trưởng PIX Nghiên cứu ảnh hưởng liều lượng phân bón đến tiêu sinh lý, nông sinh học suất...
 • 24
 • 299
 • 0

Nghiên cứu ảnh hưởng của liều lượng lân, kali đến sinh trưởng và phát triển cây đậu tương rau DT08 tại huyện đan phượng, thành phồ hà nội

Nghiên cứu ảnh hưởng của liều lượng lân, kali đến sinh trưởng và phát triển cây đậu tương rau DT08 tại huyện đan phượng, thành phồ hà nội
... u tương rau DT08 54 3.2.3 nh hư ng c a li u lư ng kali bón ñ n y u t c u thành su t c a ñ u tương rau DT08 56 3.2.4 nh hư ng c a bón kali khác ñ n hi u qu kinh t ñ u tương rau DT08 ... Phương pháp nghiên c u: * Nghiên c u li u lư ng lân, kali ñ n sinh trư ng, phát tri n c a gi ng ñ u tương rau DT08 v Thu ðông ñ t ðan Phư ng ,thành ph N i * Gi ng tham gia thí nghi m: DT08 * Cách ... n sinh trư ng, phát tri n, su t qu xanh thương ph m gi ng ñ u tương rau DT08 Nghiên c u nh hư ng c a li u lư ng kali ñ n sinh trư ng, phát tri n, su t qu xanh thương ph m gi ng ñ u tương rau DT08...
 • 98
 • 547
 • 1

Nghiên cứu ảnh hưởng của điều kiện lập địa đến chất lượng gỗ keo lai (Acacia Hibrds) ở giai đoạn thành thục công nghệ tại huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên

Nghiên cứu ảnh hưởng của điều kiện lập địa đến chất lượng gỗ keo lai (Acacia Hibrds) ở giai đoạn thành thục công nghệ tại huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên
... nhân tố gỗ ảnh hưởng đến chất lượng gỗ Keo lai (tính chất vật lý, học gỗ) giai đoạn thành thục công nghệ - Đặc điểm điều kiện lập địa Phân tích ảnh hưởng vị trí lập địa đến chất lượng gỗ Keo lai ... văn thạc sỹ Nghiên cứu ảnh hưởng điều kiện lập địa đến chất lượng gỗ Keo lai (Acacia Hibrids) giai đoạn thành thục công nghệ huyện Đồng Hỷ - tỉnh Thái Nguyên công trình nghiên cứu thực cá ... cứu ảnh hưởng điều kiện lập địa đến chất lượng gỗ Keo lai (Acacia Hibrids) giai đoạn thành thục công nghệ huyện Đồng Hỷ - tỉnh Thái Nguyên 4 Chƣơng TỔNG QUAN VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU 1.1 Tình hình nghiên...
 • 120
 • 277
 • 0

Ảnh hưởng của các thành phần giá trị thương hiệu đến quyết định của người mua nghiên cứu trường hợp thị trường bánh tươi tại thành phố hồ chí minh luận văn thạc sĩ 2015

Ảnh hưởng của các thành phần giá trị thương hiệu đến quyết định của người mua nghiên cứu trường hợp thị trường bánh tươi tại thành phố hồ chí minh luận văn thạc sĩ 2015
... xuất bánh tươi Đó lý tác giả chọn đề tài nghiên cứu Ảnh hưởng thành phần giá trị thương hiệu đến định mua: Nghiên cứu trường hợp thị trường bánh tươi thành phố Hồ Chí Minh , làm luận văn thạc ... tiêu nghiên cứu - Xác định thành phần giá trị thương hiệu ảnh hưởng đến ý định mua người tiêu dùng thị trường bánh tươi - Đo lường mức độ ảnh hưởng thành phần giá trị thương hiệu đến ý định mua người ... năm 2015 Người thực luận văn Nguyễn Trung Việt Mẫn i LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan luận văn Ảnh hưởng thành phần giá trị thương hiệu đến định mua: Nghiên cứu trường hợp thị trường bánh tươi thành...
 • 96
 • 273
 • 0

Tác động của các thành phần giá trị thương hiệu tập đoàn lên giá trị thương hiệu sản phẩm nghiên cứu trường hợp công ty xe máy SYM tại Việt Nam

Tác động của các thành phần giá trị thương hiệu tập đoàn lên giá trị thương hiệu sản phẩm nghiên cứu trường hợp công ty xe máy SYM tại Việt Nam
... công ty th ng Ch xe máy xe máy Lòng xe máy ày 12 2.2 Th ng hi u t p oàn M ài nghiên c ày xem xét m àn v th thành ph nghiên c ành ph s h ì th khái ni ày tìm hi vai trò c àn v àn c ình th nhà nghiên ... máy Attila v ành ph xe máy Attila sau: B m xe máy Attila (AW) AW_1: Tôi có th dàng nh xe máy Attila lo xe máy khác AW_2: Tôi có th dàng phân bi xe máy Attila v xe máy khác xe Attila có th AW_4: ... bán àng xe máy Attila ch ch xe máy Attila (PQ) PQ_1: Xe máy Attila an toàn s PQ_2: Xe máy Attila ch êm PQ_3: Ki PQ_4: M ch xe máy Attila r xe máy Attila g ành ph 18 bi ên c 3.2.3 c ài giá tr ã...
 • 102
 • 321
 • 2

NGHIÊN CỨU TÁC ĐỘNG CỦA CÁC THÀNH PHẦN GIÁ TRỊ THƯƠNG HIỆU TẬP ĐOÀN LÊN GIÁ TRỊ THƯƠNG HIỆU SẢN PHẨM NGHIÊN CỨU TRƯỜNG HỢP SẢN PHẨM DẦU GỘI TẠI THỊ TRƯỜNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH.PDF

NGHIÊN CỨU TÁC ĐỘNG CỦA CÁC THÀNH PHẦN GIÁ TRỊ THƯƠNG HIỆU TẬP ĐOÀN LÊN GIÁ TRỊ THƯƠNG HIỆU SẢN PHẨM NGHIÊN CỨU TRƯỜNG HỢP SẢN PHẨM DẦU GỘI TẠI THỊ TRƯỜNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH.PDF
... B GIÁO D C VÀ ÀO T O TR NG I H C KINH T THÀNH PH H CHÍ MINH HU NH NG C VI NGHIÊN C U TÁC TH NG C A CÁC THÀNH PH N GIÁ TR NG HI U T P OÀN LÊN GIÁ TR TH NGHIÊN C U TR T I TH ... d u g i t i thành ph H 1.2 M c tiêu nghiên c u Nghiên c u g m nh ng m c tiêu sau: - Tìm hi u thành ph n c a giá tr u giá tr ut p ug i - Ki nh tr - ng c a thành ph n giá tr ut lên giá u s n ph ... cho vi c nâng cao giá tr thành ph n giá tr D ut lý thuy t v giá tr c nhân t thu c giá tr u v i nghiên c ut s n ph m, bao g m : (1) s hi u bi hi u t ng c a thành ph ng thành ph H Chí Minh T u s...
 • 124
 • 147
 • 0

NGHIÊN CỨU CÁC THÀNH PHẦN GIÁ TRỊ THƯƠNG HIỆU CỦA CÔNG TY TNHH COTECNA DỰA TRÊN KHÁCH HÀNG TẠI VIỆT NAM.PDF

NGHIÊN CỨU CÁC THÀNH PHẦN GIÁ TRỊ THƯƠNG HIỆU CỦA CÔNG TY TNHH COTECNA DỰA TRÊN KHÁCH HÀNG TẠI VIỆT NAM.PDF
... BI_1 Công ty Cotecna có m t sách giá c h p lí BI_2 Công ty Cotecna cung c p d ch v m t cách nhanh chóng BI_3 Nhân viên c a công ty Cotecna r t t t BI_4 Công ty Cotecna t a l c BI_5 Công ty Cotecna ... trên, tác gi ch tài: u thành ph n giá tr u c a công ty TNHH Cotecna d a khách hàng t i Vi 1.2 M c tiêu nghiên c u c th c hi n nh m m c tiêu nghiên c u thành ph n giá tr u d a khách hàng c a công ... Nghiên c u thành ph n giá tr d a khách hàng t i Vi t Nam - u c a công ty TNHH Cotecna m m c tiêu: nh thành ph n giá tr uc nh kh trùng Cotecna - Xây d n c a giá tr u c a công ty nh kh trùng Cotecna...
 • 141
 • 148
 • 1

Xem thêm