Nhập môn sử lý số liệu và kế hoạch hóa thực nghiệm

NHẬP MÔN XỬ SỐ LIỆU KẾ HOẠCH HÓA THỰC NGHIỆM

NHẬP MÔN XỬ LÝ SỐ LIỆU VÀ KẾ HOẠCH HÓA THỰC NGHIỆM
... Đức Ngọc- Nhập môn xử số liệu kế hoạch hóa thực nghiệm- 5/2010 Với: f1 = N - n -1 , f2 = N(m - 1) N: số thực nghiệm n: số nhân tố ảnh hưởng lên kết thực nghiệm m: số lần lặp lại thực nghiệm S2phù ... Đức Ngọc- Nhập môn xử số liệu kế hoạch hóa thực nghiệm- 5/2010 CHƯƠNG ĐÁNH GIÁ TẬP SỐ LIỆU KẾT QUẢ ĐO Một tập số liệu kết đo phân tích đánh giá thông qua đại lượng sau đây: 4.1 Sai số đo: Có ... lục 2: Các bảng số thống kê 1.Bảng chuẩn u 2.Bảng chuẩn t 3.Bảng chuẩn χ2 4.Bảng chuẩn F Lê Đức Ngọc- Nhập môn xử số liệu kế hoạch hóa thực nghiệm- 5/2010 PHẦN I XỬ LÝ SỐ LIỆU KẾT QUẢ ĐO CHƯƠNG...
 • 157
 • 611
 • 4

xử số liệu quy hoạch háo thực nghiệm C1

 xử lý số liệu và quy hoạch háo thực nghiệm C1
... G 6.Bảng hệ số ma trận rút gọn 83 Lê Đức Ngọc Xử số liệu Kế hoạch hoá thực nghiệm- Khoa hoá,ĐHQGHN 2001 Phần I Xử số liệu kết nghiên cứu Ch-ơng Các đặc tr-ng thống kê tập số liệu kết nghiên ... chia dãy số làm phần số số liệu Số tứ phân vị số chia tập số liệu thành phần t- Có số tứ phân vị Q1= X1/4, Q2= X2/4 Q 3= X 3/4 Số Q 2= X 2/4 trùng với số trung vị Med a/ Đối với số liệu không ... Lê Đức Ngọc Xử số liệu Kế hoạch hoá thực nghiệm- Khoa hoá,ĐHQGHN 2001 1.3.7 Mối quan hệ hàm phân phối chuẩn phân phối: Ta có nhận xét, tập số liệu kết thực nghiệm phụ thuộc vào bậc tự do:...
 • 17
 • 1,156
 • 36

xử số liệu quy hoạch háo thực nghiệm C2

 xử lý số liệu và quy hoạch háo thực nghiệm C2
... Đức Ngọc Xử số liệu Kế hoạch hoá thực nghiệm- Khoa hoá,ĐHQGHN 2001 Trong phép đo, có hai loại sai số, có sai số hệ thống Sai số hệ thống xác định đ-ợc tránh hiệu chỉnh đ-ợc Nó số tr-ờng hợp ... Lê Đức Ngọc Xử số liệu Kế hoạch hoá thực nghiệm- Khoa hoá,ĐHQGHN 2001 Ví dụ 2.3: Kết phân tích 36,97g, giá trị thực 37,06g Tính giá trị sai số t-ơng đối theo ppt sai số tuyết đối = 36,97 ... phải sai số hệ thống nên dẫn đến kết nghi ngờ không - Nếu chuẩn Q cho kết giữ số lại xem xét số trung vị không tính giá trị trung bình 23 Lê Đức Ngọc Xử số liệu Kế hoạch hoá thực nghiệm- Khoa...
 • 9
 • 677
 • 30

xử số liệu quy hoạch háo thực nghiệm C3.

 xử lý số liệu và quy hoạch háo thực nghiệm C3.
... Lê Đức Ngọc Xử số liệu Kế hoạch hoá thực nghiệm- Khoa hoá,ĐHQGHN 2001 3.2 Quan hệ chuẩn phân phối kết luận thống kê Các chuẩn phân phối tính đ-ợc từ số liệu tập số liệu kết nghiên cứu: ... luận : H0 : x sai số ngẫu nhiên 17,75 ,1 18 ph2 C : t C = 6,48 B ( 95,5 ) = 2,57 t 0,018 Kết luận : Ha : x sai số hệ thống 31 Lê Đức Ngọc Xử số liệu Kế hoạch hoá thực nghiệm- Khoa hoá,ĐHQGHN ... thống kê tbảng Vì ttính đáng tin cậy hiệu số X - sai khác X đáng tin cậy (phủ nhận H0, chấp nhận H a) 28 Lê Đức Ngọc Xử số liệu Kế hoạch hoá thực nghiệm- Khoa hoá,ĐHQGHN 2001 - Nếu ttính...
 • 10
 • 634
 • 28

xử số liệu quy hoạch háo thực nghiệm C4

 xử lý số liệu và quy hoạch háo thực nghiệm C4
... 42 a4 c4 y4141,y4142 y4143 c1 y4211,y4212 y4213 c2 y4321,y4322 y4323 c3 y4431,y4432 y4433 Lê Đức Ngọc Xử số liệu Kế hoạch hoá thực nghiệm- Khoa hoá,ĐHQGHN 2001 Nguyên tắc xây dựng qui hoạch ... yk11 ,yk12 ,yk1n yk21 ,yk22 , yk2n Lê Đức Ngọc Xử số liệu Kế hoạch hoá thực nghiệm- Khoa hoá,ĐHQGHN 2001 Ph-ơng pháp tính ph-ơng sai qui hoạch nghiên cứu hai nhân tố cho bảng sau: i - X ... Ngọc Xử số liệu Kế hoạch hoá thực nghiệm- Khoa hoá,ĐHQGHN 2001 Ph-ơng pháp đ-ợc sử dụng phổ biến nghiên cứu nông nghiệp, lâm nghiệp, sinh học, y học xã hội - tâm lí học Ví dụ 4.2: Qui hoạch...
 • 9
 • 518
 • 30

xử số liệu quy hoạch háo thực nghiệm C5.

 xử lý số liệu và quy hoạch háo thực nghiệm C5.
... Lê Đức Ngọc Xử số liệu Kế hoạch hoá thực nghiệm- Khoa hoá,ĐHQGHN 2001 5.2 Bài toán tác động nhân tố X có s mức Y có r mức: ... i j 1 N.Pij bảng(p,f) với f = ( r -1 )( s - 1) Nếu: 47 5.7 5.8 Lê Đức Ngọc Xử số liệu Kế hoạch hoá thực nghiệm- Khoa hoá,ĐHQGHN 2001 q2 tính > bảng X ảnh h-ởng lên Y ( X Y không độc lập ... nr N Trong đó: nj số giá trị có đặc tính Xj nhân tố X ni số giá trị có đặc tính Yi nhân tố Y nij số giá trị có dạng Yi nhân tố Y có dạng Xj nhân tố X Nh- vậy, xác suất để số đo có đặc tính Yi...
 • 3
 • 478
 • 28

xử số liệu quy hoạch háo thực nghiệm C6

 xử lý số liệu và quy hoạch háo thực nghiệm C6
... Lê Đức Ngọc Xử số liệu Kế hoạch hoá thực nghiệm- Khoa hoá,ĐHQGHN 2001 Chú ý ta cần giữ số chữ số có nghĩa tối đa kết Nếu giá trị thực nghiệm y xác đến hàng phần m-ời ta ... 6.11 )2 Lê Đức Ngọc Xử số liệu Kế hoạch hoá thực nghiệm- Khoa hoá,ĐHQGHN 2001 Dấu hệ số t-ơng quan: r > X Y có t-ơng quan thuận r < gữa X Y có t-ơng quan nghịch ý nghĩa hệ số t-ơng quan: > r ... Ngọc Xử số liệu Kế hoạch hoá thực nghiệm- Khoa hoá,ĐHQGHN 2001 b/- Hệ số t-ơng quan spearson: r.sp 247 277 7539 10 2 247 277 [ 7355 ].[8356 ] 10 10 697,1 1254,1 ,1 683 ,753 - Hệ số t-ơng...
 • 4
 • 517
 • 25

xử số liệu quy hoạch háo thực nghiệm C7

 xử lý số liệu và quy hoạch háo thực nghiệm C7
... Ngọc Xử số liệu Kế hoạch hoá thực nghiệm- Khoa hoá,ĐHQGHN 2001 Ftính < Fbảng (P,f1,f2 ) Với: f1 = N - n -1 , f2 = N(m - 1) N: số thực nghiệm n: số nhân tố ảnh h-ởng lên kết thực nghiệm m: số ... bỏ hệ số nghĩa - y u : giá trị trung bình m lần thực nghiệm thực nghiệm thứ u - y u - y u : sai số thuyết thực nghiệm thực nghiệm thứ u Nếu Ftính < Fbảng sai khác thuyết thực nghiệm không ... Lê Đức Ngọc Xử số liệu Kế hoạch hoá thực nghiệm- Khoa hoá,ĐHQGHN 2001 7.2.Mô hình hoá thực nghiệm bậc đầy đủ : Nếu nhân tố lấy mức thực nghiệm số số hạng ph-ơng trình hồi qui...
 • 23
 • 485
 • 18

xử số liệu quy hoạch háo thực nghiệm C8

 xử lý số liệu và quy hoạch háo thực nghiệm C8
... 8.38 -n = số nhân tố khảo sát -N = số thực nghiệm ma trận bậc tâm xoay = N gốc + N * + No -N* = số thực nghiệm điểm -N = số thực nghiệm tâm, số thực nghiệm tâm: No > - N o = số thực nghiệm mặt ... 103 Lê Đức Ngọc Xử số liệu Kế hoạch hoá thực nghiệm- Khoa hoá,ĐHQGHN 2001 104 Lê Đức Ngọc Xử số liệu Kế hoạch hoá thực nghiệm- Khoa hoá,ĐHQGHN 2001 Bảng 8.4- Ma trận thực nghiệm bậc hai ... nghĩa hệ số hồi qui: Trong mô hình hoá thực nghiệm bậc ng-ời ta không làm thí nghiệm lặp lại toàn thực nghiệm, số thực nghiệm lớn Ng-ời ta làm lặp lại thực nghiệm, thực nghiệm th-ờng thực nghiệm...
 • 30
 • 433
 • 17

xử số liệu quy hoạch háo thực nghiệm C9

 xử lý số liệu và quy hoạch háo thực nghiệm C9
... Ngọc Xử số liệu Kế hoạch hoá thực nghiệm- Khoa hoá,ĐHQGHN 2001 Trong : S phù hợp = S2 r n a i2 i i n r S2 { a2 ij } r i ij 9.20 Khi ttính < tbảng , điều chứng tỏ sai khác lí thuyết thực nghiệm ... Sai số thực nghiệm : - Làm thí nghiệm lặp , xác định đ-ợc : S01 = 8,4 S 02 = 620 - Khảo sát thí nghiệm thứ tìm đ-ợc : 107 y2 17500 18200 16000 11400 17200 12900 11400 11400 Lê Đức Ngọc Xử số ... Lê Đức Ngọc Xử số liệu Kế hoạch hoá thực nghiệm- Khoa hoá,ĐHQGHN 2001 n n i i j y b i x i b ij x i x j với 9.3 bi = yi...
 • 5
 • 428
 • 17

xử số liệu quy hoạch háo thực nghiệm C10.

 xử lý số liệu và quy hoạch háo thực nghiệm C10.
... Lê Đức Ngọc Xử số liệu Kế hoạch hoá thực nghiệm- Khoa hoá,ĐHQGHN 2001 theo tỷ số xác định, để dịch chuyển đồng thời điều kiện thí nghiệm phía cực trị Có thể mô tả qui hoạch thực nghiệm theo ... i) 6,836 Lê Đức Ngọc Xử số liệu Kế hoạch hoá thực nghiệm- Khoa hoá,ĐHQGHN 2001 Phép tính hệ số đ-ợc thực theo công thức sau: bj = x i ij y iy 8 Sau số liệu bảng 53 vào công thức trên, ta ... đ-ợc tra bảng p = 0,05 số bậc tự f1= 1, f2 = G1-p (f1, f2 ) = 0,6798 108 Lê Đức Ngọc Xử số liệu Kế hoạch hoá thực nghiệm- Khoa hoá,ĐHQGHN 2001 Nh- G < G1-p (f1, f2 ), thực nghiệm lặp lại Cũng...
 • 44
 • 424
 • 16

Bước đầu xây dựng chương trình xử kế hoạch hóa thực nghiệm hóa học hữu cơ ths hóa học

Bước đầu xây dựng chương trình xử lý và kế hoạch hóa thực nghiệm hóa học hữu cơ ths hóa học
... phản ứng Như vậy, kết chương trình tính gần lượng tử sở định hướng cho mô hình kế hoạch hoá thực nghiệm, từ giảm số thí nghiệm 4.1.2- ứng dụng toán học hoá học thực nghiệm Toán học từ lâu công ... nhà khoa học thực nghiệm Đặc biệt gần xuất nhiều phương pháp toán học để giải toán qui hoạch hoá thực nghiệm xử số liệu như: Phương pháp đơn hình, phương pháp qui hoạch hoá thực nghiệm theo ... đơn hình gốc Ngoài số thí nghiệm điểm tối ưu bị phụ thuộc nhiều vào đơn hình ban đầu với bước nhảy cúa điều kiện thực nghiệm; Nếu bước nhảy nhỏ phải làm nhiều thực nghiệm bước nhảy lớn dễ bỏ qua...
 • 85
 • 214
 • 0

Bài giảng môn xử số liệu thống SPSS

Bài giảng môn xử lý số liệu thống kê SPSS
... lục Số trang CHƯƠNG 1: NHỮN G VẤN ĐỀ CHUNG CỦA THỐNG KÊ ỨNG DỤNG TRONG NGHIÊN CỨU TÂM LÝ HỌC Một số vấn đề chung thống ứng dụng tâm học Một số khái niệm thống Biến số kiểu biến số Một số ... pháp thống mang lại, nhà tâm học sử dụng hệ thống thuyết, quan điểm tiếp cận tâm học để giải tượng tâm nêu cách khách quan tường Một số khái niệm thống 2.1 Tổng thể thống ... hội số lớn, điều kiện thời gian địa điểm cụ thể Từ nhận định này, cần hiểu đối tượng nghiên cứu thống điểm sau 1.2.1 Thống học môn khoa học xã hội Thống học môn khoa học xã hội, thống kê...
 • 134
 • 2,166
 • 11

Nâng cao hiệu quả dạy học môn địa phần kinh tế - xã hội ở trường phổ thông bằng sử dụng số liệu thống trong các khâu dạy học các hình thức dạy học

Nâng cao hiệu quả dạy học môn địa lý phần kinh tế - xã hội ở trường phổ thông bằng sử dụng số liệu thống kê trong các khâu dạy học và các hình thức dạy học
... “ Nâng cao hiệu dạy học môn địa phần kinh tế - hội trường phổ thông sử dụng số liệu thống khâu dạy học hình thức dạy học Với mong muốn góp phần nhỏ bé việc nâng cao chất lượng dạy học ... vận dụng kiến thức môn để tự phân tích số liệu, lập bảng, vẽ biểu đồ… III.3 Việc sử dụng số liệu thống khâu tập: a) Các bước thực hiện: Trong việc dạy học Địa kinh t - hội, việc sử dụng ... giảng dạy thích hợp để giúp học sinh lĩnh hội kiến thức cách sâu sắc vững Điều có nghĩa sử dụng số liệu thống để giảng dạy địa kinh t - hội ( truyền thụ kiến thức, rèn luyện kĩ năng, vận dụng...
 • 26
 • 123
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: xử lý số liệu và quy hoạch hoá thực nghiệm trong công nghệ hóa họcxử lý số liệu và quy hoạch háo thực nghiệm c1cơ chế quản lý kinh tế và kế hoạch hoá của nhà nướccác phương pháp kế hoạch hóa thực nghiệm cực trị chủ yếuphương pháp sử dụng số liệu thống kê trong các khâu dạy học và hình thức dạy học địa lý kinh tế – xã hội ở trung tâm gdtxmột số kinh nghiệm sử dụng số liệu thống kê trong các khâu dạy học và các hình thức dạy học địa lý kinh tế xã hội ở trường thptxác suất và xử lý số liệu thống kêphân tích và xử lý số liệu thống kêluận văn vận dung phương pháp phân tích và sử dụng số liệu thống kê trong dạy học địa lí lớp 11phương pháp phân tích và sử dụng số liệu thống kê trong dạy học địa líviệc thu thập lưu trữ và xử lý số liệu thống kê rất chưa đưkhống chế sai số phân tích và sử lý số liệuphương pháp thu thập và sử lý số liệuxử lý số liệu và thống kêtìm hiểu quy trình quản lý số liệu và hỗ trợ nhập liệuĐề án quản trị kinh doanh Thực trạng và giải pháp cho ngành dệt may Việt Nam trong chuỗi giá trị toàn cầuTính toán và thiết kế Boost Converterbao cao nguyen ly bao quan thuc phambao cao phu gia thuc phamDE THI VAO 10 MON TOAN HA NOI TU 2006 DEN 2017Tuần 15 giáo án lớp 4 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhTiểu luận môn kinh tế lượnghop dong xnk hang hoabài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMSách Tiếng Trung 1Bài 60. Động vật quý hiếmCHUYÊN ĐỀ THỂ TÍCH KHỐI CHÓPCƯPHƯƠNG PHÁP TƯ DUY GIẢI TOÁN TRẮC NGHIỆMbài tập trắc nghiệm mặt cầu, hình cầu và khối cầuHai đường thẳng vuông gócTuần 15. MRVT: Các dân tộc. Luyện đặt câu có hình ảnh so sánhTuần 6. Ôn chữ hoa: D, ĐTuần 5. Người lính dũng cảm