Bài tập SINH HỌC PHÂN tử

ôn tập sinh học lớp 9 sinh học phân tử

ôn tập sinh học lớp 9 sinh học phân tử
... Câu 3: So sánh khác ngun phân giảm phân Ngun phân Giảm phân -Xảy quan sinh dưỡng, -Xảy quan sinh dục (2n) suốt đời sống thể giai đoạn trưởng thành -1 lần phân bào - lần phân bào liên tiếp NST nhân ... 1/2= 9/ 128 0,25 0,25 0,25 0,25 * Chú ý: Học sinh làm cách khác, cho điểm tối đa - Hết ĐỀ 2: TRƯỜNG THCS ĐAN HÀ ĐỀ CHÍNH THỨC ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI CẤP HUYỆN Mơn: sinh học Năm học: 2014 ... ĐÁP ÁN ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI MƠN SINH HỌC Năm học: 2014 – 2015 Câu 1: (3,0 đ) ĐÁP ÁN ĐIỂM - Phương pháp sinh sản hữu tính kết hợp q trình giảm phân thụ tinh: 0,5 đ - Trong giảm phân tạo nhiều...
 • 17
 • 166
 • 0

Sinh học phân tử - Mục lục

Sinh học phân tử - Mục lục
... 59 Sự tương quan đồng tuyến tính gen-polypeptide 61 Lý thuyết trung tâm sinh học phân tử 65 DNA mã di truyền 67 III Cấu trúc chức gen 68 Cấu trúc gen 68 Sự phân chia nhỏ gen 71 Thử nghiệm chức ... hình thành aminoacyl-tRNA 119 Bản chất gắn amino acid vào tRNA 119 Sự nhận diện gắn amino acid vào tRNA 119 Tính đặc hiệu aminoacyl-tRNA synthetase 119 Phân loại aminoacyl-tRNA synthetase 120 ... Stahl 77 II Mô hình tái DNA-chạc ba tái 78 261 Mô hình tái 78 Chạc ba tái 78 Tái DNA theo vòng tròn quay 81 III Bản chất xoắn DNA-Các giai đoạn tái 82 Mở xoắn 82 Kéo dài-Tổng hợp chuỗi Okazaki 83...
 • 8
 • 386
 • 1

Sinh học phân tử - Phụ lục

Sinh học phân tử - Phụ lục
... (restriction enzyme hay restriction endonuclease, RE) phân tử DNA (genetic map) Sinh học phân tử 219 hay (restriction map) Xem đồ cắt hạn chế (analog base) - - -C Bazơ nitơ (nitrogen base) nên thông tin ... bp) Là liên kết A-T C-G phân tử DNA mạch kép, đơn vị đo chiều dài phân tử DNA Cấu trúc bậc (primary structure) Bao gồm trình tự amino acid cầu nối disulfide chuỗi chuỗi Sinh học phân tử 221 polypeptide ... phổ biến nay, sinh học phân tử khoa học nghiên cứu gen hoạt động chúng Sinh học phân tử 249 mức độ phân tử, bao gồm phiên mã, dịch mã, chép, điều hòa biểu gen, tái tổ hợp chuyển gen Sinh tổng hợp...
 • 42
 • 458
 • 4

Sinh học phân tử - P1

Sinh học phân tử - P1
... chiều dài ngắn lại 50.000 lần : - 1 0-1 5% genome (hệ gen) Sinh học phân tử - ) - 5S RNA - ,đ Ribonucleic acid sau: - - ,s -protein Sinh học phân tử : (mRNA) 2- : DNA Phiên mã RNA Dịch mã ... protein L- - 20 L: Sinh học phân tử 13 - Amino acid t Bao threonine Bao - Bao (-S-S-) - Bao - Bao - Iminoacid Proline - Bao 2O sau (Hình 1.4): Sinh học phân tử 14 - L ) Lá phiến β (a) ... tế bào Sinh học phân tử 20 ) Chẳng hạn: - Fibroin ( - : ( -glutamyl-cysteinyl)n-glycine đ Sinh học phân tử 21 109 nguyên Trong 0oC 2.8 Protein lạ/ngoại lai III Lipid Sinh học phân tử...
 • 21
 • 346
 • 3

Sinh học phân tử - P2

Sinh học phân tử - P2
... gen mã hóa RNA Nấm 1 9-1 00 8-1 4 1 0-2 8 Sinh vật nguyên sinh 6-1 00 3-6 2 2-2 9 Thực vật 18 6-3 66 2 7-3 4 2 1-3 0 Động vật 1 6-1 7 13 4-2 4 1.2 Genome lạp thể DNA lạp thể (chloroplast DNA-ctDNA) DNA genome độc ... (trường h (right border-RB) biên trái (left border-LB), biên có chiều dài 25 bp Vùng vir - - - vir vir virA, virE2, virB, virD, virD2, vir - Sinh học phân tử 46 Quá trình chuyển T-DNA vào tế bào thực ... Ti-plasmid Ri-plasmid - Agrobacterium mang vùng T-DNA, vir (virulence region), gen chuyển hóa opine, vùng ori khởi đầu chép tế bào vật chủ Sự khác Ti-plasmid Ri-plasmid chỗ, vùng T-DNA Ti-plasmid...
 • 31
 • 344
 • 5

Sinh học phân tử - P3

Sinh học phân tử - P3
... Các gen chia được, có tái tổ hợp hai allele gen đơn - Hoạt động gen phân tích phân tích bổ sung Sinh học phân tử 72 Kết thí nghiệm cho thấy, gen phân chia nhỏ mặt đột biến Các đoạn rIIA rIIB gọi ... gen sinh vật eukaryote bị gián đoạn 1977 DNA phân tích trình tự 1995 Sinh học phân tử 1903 1927 2000 Khám phá nucleic acid 1913 1950 Gen nhân tố hạt 1910 1900 1865 1871 1850 Genome vi khuẩn phân ... hợp protein tế bào có đặc điểm sau: - Các phân tử thông tin nucleic acid protein tổng hợp theo khuôn Tổng hợp theo khuôn vừa xác vừa tốn enzyme Tuy Sinh học phân tử 65 nhiên, vào hàng loạt tính...
 • 19
 • 417
 • 3

Sinh học phân tử - P4

Sinh học phân tử - P4
... bọc hoàn toàn phân tử DNA sợi đơn ban đầu, tiếp tục liên kết với phân tử DNA sợi đơn khác O-O-P-O HO O Enzyme + ATP Enzyme + NAD Enzyme- AMP O- O-P- O- Adenine-Ribose O - O-P-OHO O -O O P O O Hình ... DNA-3’-OH + O-P-O-5’-DNA O Sinh học phân tử O Ligase 2ATP DNA-3’-O-P-5’-DNA O 92 A B Liên kết SSB bổ sung Hình 4.17 Liên kết protein SSB lên DNA sợi đơn Một lượng giới hạn SSB liên kết với phân tử DNA ... phân cực xác định DNA sợi đơn Độ phân cực nghĩa DNA helicase liên kết với khuôn mẫu sợi thứ chạc ba tái DNA ligase - 5’-PO4 2ATP (đối với eukaryote) NAD+ (đối với vi khuẩn) O DNA-3’-OH + O-P-O-5’-DNA...
 • 19
 • 464
 • 3

Sinh học phân tử - P5

Sinh học phân tử - P5
... 5.1) Khởi đầu DNA -3 5 5’ -1 0 Tái xoắn Mở xoắn Kéo dài RNA polymerase RNA 5’ RNA giải phóng Kết thúc 5’ Cấu trúc “kẹp tóc” Hình 5.1 Các giai đoạn phiên mã prokaryote Sinh học phân tử 100 Tín hiệu ... (ở E coli có khối Sinh học phân tử 101 lượng phân tử khoảng 50 kDa) gồm sáu tiểu đơn vị giống hệt Yếu tố có hoạt tính ATPase: gắn vào sản phẩm phiên mã, sử dụng lượng từ thủy phân ATP để kéo RNA ... thành phần đặc hiệu khác Sinh học phân tử 102 - Vị trí gắn vùng đặc hiệu mô Là trình tự DNA tương tác với protein đặc hiệu mô để huy gen cấu trúc sản xuất protein đặc hiệu mô - Vị trí gắn với vùng...
 • 20
 • 737
 • 3

Sinh học phân tử - P6

Sinh học phân tử - P6
... tố hoán đổi GTP gọi EF-Ts Sau EF-Tu-GDP phóng thích khỏi ribosome, EF-Ts gắn vào EF-Tu chỗ GDP Sau GTP đến gắn vào phức hợp EFTu-EF-Ts Phức hợp sau tách thành EF-Ts tự EF-Tu-GTP Giai đoạn kết thúc ... Aminoacyl-tRNA đưa đến vị trí A nhờ yếu tố kéo dài EFTu Một tRNA gắn amino acid EF-Tu đến gắn vào đầu 3' aminoacyl-tRNA EF-Tu gắn với aminoacyl-tRNA liên kết với GTP EF-Tu-GTP đưa aminoacyl-tRNA ... codon mRNA là: - Các codon đọc theo hướng 5'→3' Vì chuỗi mã hóa cho dipeptide NH2-Thr-Arg-COOH viết 5'-ACGCGA-3' - Các codon không chồng lên vùng dịch mã mRNA không chứa khoảng trống - Thông tin...
 • 19
 • 488
 • 3

Sinh học phân tử - P8

Sinh học phân tử - P8
... araBAD mRNA L-arabinose isomerase Pemease system L-Arabinose L-Arabinose (bên ngoài) L-arabinose isomerase L-Ribulose L-arabinose isomerase (bên trong) ATP L-Ribulose-5-P D-Xylulose-5-P ADP Hình ... chính: - Vùng gắn nhân tố trans vào DNA - Vùng tác động lên phiên mã Đồng thời nhân tố trans có bốn kiểu tác động như: - “ngón tay kẽm” (zinc-finger) - “xoắn-vòng-xoắn” (helix-turn-helix) - “xoắn-nút-xoắn” ... thời gian tồn khỏi nhân vào tế bào chất - Splicing khác - Điểm polyadenine hóa khác (polyadenylation) - Đột biến phân tử mRNA - Bán chu kỳ phân hủy mRNA - Sự bảo tồn RNA tế bào Mức độ dịch mã...
 • 26
 • 487
 • 5

Sinh học phân tử - P7

Sinh học phân tử - P7
... (depurination) thủy phân liên kết N-glycosyl Sinh học phân tử 136 - Gắn nhóm vào base liên kết cộng hóa trị làm thay đổi tính chất trường hợp methyl hóa (gắn nhóm CH3 vào base) - Biến base thành ... sau: - Hệ thống sửa chữa nhận biết trình tự DNA không thích hợp với cặp base chuẩn thay chúng - Hệ thống sửa chữa-cắt bỏ (excision-repair system) loại đoạn DNA vị trí sai hỏng sau thay - Hệ thống ... bào có độ ổn định lớn, thường thay base có tần số 1 0-9 -1 0-1 0 Tuy nhiên, người ta phát dòng đột biến ngẫu nhiên tăng cao hẳn, chúng gọi Sinh học phân tử 137 mutator (nhân tố gây đột biến) Trong nhiều...
 • 21
 • 371
 • 1

Sinh học phân tử - P9

Sinh học phân tử - P9
... 5’-TTT AAA-3’ 3’-AAA TTT-5’ Bằng EcoRI Escherichia coli 5’-G AATTC-3’ 3’-CTTAA C-5’ Dính HaeIII Haemophilus aegypticus 5-GG CC-3’ 3’-CC GG-5’ Bằng Sinh học phân tử 185 5-A AGCTT-3’ 3’-TTCGA A-5’ ... 5’-C CGG-3’ 3’-GGC C-5’ Dính Providencia stuartii 5’-CTGCA G-3’ 3’-G ACGTC-5’ Dính PvuII Protrus vulgaris 5’-CAG CTG-3’ 3’-GTC GAC-5’ Bằng SmaI Serratia marcescens 5’-CCC GGG-3’ 3’-GGG CCC-5’ ... sinh vật Enzyme : Bal 9.1) Trình tự nhận biết Loại đầu 5’-G GATCC-3’ 3’-CCTAG G-5’ Dính 5’-A GATCT-3’ 3’-TCTAG A-5’ Dính 5’-G CGC-3’ 3’-CGC G-5’ Dính BamHI Bacillus amyloliquefaciens BglII Bacillus...
 • 37
 • 374
 • 7

Nghiên cứu đặc điểm hình thái sinh học phân tử(AND ti thể ) của cascoong nội phân bổ ở việt nam đề xuất hướng nguồn gen trên váo công tác chọn tạo giống ong mật nước ta

Nghiên cứu đặc điểm hình thái sinh học phân tử(AND ti thể ) của cascoong nội phân bổ ở việt nam đề xuất hướng nguồn gen trên váo công tác chọn tạo giống ong mật nước ta
... ong mật nớc ta Mục đích v Yêu cầu đề ti 2.1 Mục đích Trên sở hiểu biết tình hình phân bố quần thể ong nội A cerana F Việt Nam, phân tích đặc điểm hình thái, sinh học phân tử (ADN ty th ) để phân ... phân tử (ADN ty th ) áp dụng phơng pháp ti n ti n (phân tích đa biến với 41 ti u hình thái) nghiên cứu quần thể ong nội phân bố Việt Nam - Quần thể ong nội A cerana F Việt nam đa dạng di truyền ... phân tích sinh học phân tử so sánh hình thái với mẫu chuẩn 18 1.2.2 Nghiên cứu sinh học phân tử ong nội 1.2.1.1 Sơ lợc sinh học phân tử ứng dụng a Sơ lợc chung công nghệ sinh học Những bớc ti n...
 • 199
 • 447
 • 0

Sinh học phân tử pot

Sinh học phân tử pot
... bậc Hình 1.4 Các mức độ tổ chức phân tử protein - L Sinh học phân tử 15 ( , cuộn xun - L ,l chuỗi polypeptide - Là Sinh học phân tử 16 Bảng 1.2 Các chức sinh học protein số ví dụ Các nhóm ... tế bào Sinh học phân tử 20 ) Chẳng hạn: - Fibroin ( - : ( -glutamyl-cysteinyl)n-glycine đ Sinh học phân tử 21 109 nguyên Trong 0oC 2.8 Protein lạ/ngoại lai III Lipid Sinh học phân tử ... người để phát triển tiềm sinh học thân Trình tự genome sinh vật mô hình có ý nghĩa nghiên cứu chuyên ngành khoa học genome học (genomics) Dựa vào đây, nhà sinh học phân tử phân tích cấu trúc, hoạt...
 • 110
 • 196
 • 2

Xem thêm

Từ khóa: đề cương chi tiết môn sinh học phân tửbài tập sinh học 12 phần đột biến genbài tập lập công thức phân tửbài tập sinh học 12 phần tiến hóabài tập lập công thức phân tử chất hữu cơbài tập vật lý 11 phần tụ điệnbài tập lập công thức phân tử hợp chất hữu cơbai tap tim cong thuc phan tubai tap sinh hoc 12 phan di truyen bien di co dap ansach giai bai tap sinh hoc 12 ban tu nhienbài tập tìm công thức phân tử của ankenbài tập về di truyền phân tửbài tập di truyền học phân tửcác dạng bài tập di truyền học phân tửcác dạng bài tập về di truyền phân tửchiến lược gây hứng thú cho học sinh thcs môn toánĐề án quản trị kinh doanh Thực trạng và giải pháp cho ngành dệt may Việt Nam trong chuỗi giá trị toàn cầuCọc chịu tải trọng dọc trục Plaxis 2DDE THI VAO 10 MON TOAN HA NOI TU 2006 DEN 2017Tuần 15 giáo án lớp 4 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 6) HH SC GC KET CAU MONGTuần 15 giáo án lớp 3 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhTiểu luận môn kinh tế lượnghop dong xnk hang hoabài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMSách Tiếng Trung 1Bài 60. Động vật quý hiếmThực trạng các tranh chấp hợp đồng tín dụng và kiến nghị giải pháp hạn chế tranh chấpGIẢI CHI TIẾT CÁC BÀI TẬP LẠ VÀ KHÓ TRONG ĐỀ THI THPT QG MÔN VẬT LÍBài 14. Bài thực hành 2: Tính chất của một số hợp chất nitơ, photphoBài 10. Bài thơ về tiểu đội xe không kínhBài 10. Đồng chíBài 8. Biết ơn thương binh, liệt sĩTuần 15. MRVT: Các dân tộc. Luyện đặt câu có hình ảnh so sánh