đề cương bài giảng nguyên lý 02

ĐỀ CƯƠNG BÀI GIẢNG QUẢN CHIẾN LƯỢC KINH DOANH pdf

ĐỀ CƯƠNG BÀI GIẢNG QUẢN LÝ CHIẾN LƯỢC KINH DOANH pdf
... khái niệm chiến lược sử dụng lĩnh vực kinh tế tầm vĩ mô vi mô - Có nhiều định nghĩa khác chiến lược ví dụ: - Theo Alfred (Đại học Harvard): Chiến lược bao hàm việc ấn định mục tiêu dài hạn doanh ... tiêu doanh nghiệp thực hiện” Qua định nghĩa hiểu chiến lược kinh doanh DN định hướng hoạt động có mục tiêu DN cho thời kỳ định hệ thống sách, biện pháp trình tự thực mục tiêu đề hoạt động kinh doanh ... Phân loại chiến lược kinh doanh: Có nhiều tiêu chí phân loại a Theo phân cấp QLDN, có: - CLKD cấp công ty (đề cập đến ngành KD) - CLKD phận chức đơn vị trực thuộc công ty (cụ thể hóa chiến lược công...
 • 58
 • 526
 • 2

Lịch sử thế giới cận đại đề cương bài giảng nguyễn công chất, phần phương tây đại học đà lạt, 2002

Lịch sử thế giới cận đại đề cương bài giảng nguyễn công chất, phần phương tây đại học đà lạt, 2002
... kỳ lòch sử cận đại chuyển biến từ chế độ phong kiến sang chế độ tư chủ nghóa, xác lập phương thức sản xuất tư chủ nghóa phạm vi toàn giới Trong đề cương giảng lòch sử giới cận đại phương Tây, trình ... cấp công nhân giới Đề cương giảng Lòch sử giới cận đại phương Tây cố gắng phản ánh nội dung theo tinh thần tinh giản, trình bày kiện lòch sử cách chọn lọc, có hệ thống, phân tích vấn đề lòch sử ... Mục đích đề cương giảng phục vụ việc học tập nghiên cứu sinh viên ngành lòch sử ngành xã hội khác có liên quan Mặc dù có nhiều cố gắng, chắn đề cương giảng lòch sử giới cận đại phương Tây nhiều...
 • 44
 • 1,267
 • 6

ĐỀ CƯƠNG BÀI GIẢNG SINH TRẺ EM DÀNH CHO SINH VIÊN CĐ – ĐH TIỂU HỌC

ĐỀ CƯƠNG BÀI GIẢNG SINH LÝ TRẺ EM DÀNH CHO SINH VIÊN CĐ – ĐH TIỂU HỌC
... phẫu sinh trẻ em, NXBGD-1997 Tạ Thúy Lan, Trần Thị Loan Giáo trình sinh học trẻ em, NXBGD, 2001 Tạ Thúy Lan, Giáo trình sinh học trẻ em , NXBĐHSP, 2008 Bùi Văn Huệ TLH tiểu học, trường ĐHSP ... trẻ em biện pháp vệ sinh bảo vệ tai 42 CHƯƠNG IV: ĐẶC ĐIỂM GIẢI PHẪU SINH LÝ CỦA HỌC SINH TIỂU HỌC tiết (4, 4) A Mục tiêu: Kiến thức - Trình bày số đặc điểm giải phẫu sinh học sinh tiểu học ... tâm học tiểu học (2008), Bùi Văn Huệ, Phan Thị Hạnh Mai, Nguyễn Xuân Thức, NXBĐHSP Lê Thanh Vân, Giáo trình sinh học trẻ em, Nxb ĐHSP, 2006 Giải phẫu sinh lý, Tạ Thúy Lan (cb), Nxb ĐHSP...
 • 69
 • 8,817
 • 28

Đề cương bài giảng môn thuyết tài chính Chương 1 pot

Đề cương bài giảng môn Lý thuyết tài chính Chương 1 pot
... học 1. Định nghĩa Có nhiều định nghĩa khác đưa tài chính, định nghĩa lại dựa góc độ riêng, nhiên phạm vi nghiên cứu chương trình học môn thuyết tài chính- tiền tệ trường ĐHNT, định nghĩa tài ... hệ thống tài chính, số tiêu thức thông dụng 1. Dựa theo tính chất phân phối tài Nếu vào tính chất phân phối tài chia tài thành phận sau: Tín dụng Bảo hiểm Tài Nhà nước Tài doanh nghiệp Tài hộ gia ... phân phối chức tài chính, định quan hệ tài hoạt động nào, nguồn tài di chuyển từ đâu đến đâu Cũng từ luồng di chuyển tài mà hình thành nên hệ thống tiêu (gọi số tài chính) Các số tài đo lường tiền...
 • 9
 • 546
 • 2

Đề cương bài giảng môn thuyết tài chính Chương 2 ppt

Đề cương bài giảng môn Lý thuyết tài chính Chương 2 ppt
... tiền II.Các chế độ tiền tệ Bên cạnh tiền tệ vấn đề chủ yếu chương, chương có số vấn đề khác có liên quan đến tiền tệ đáng lưu tâm, mục vấn đề đề cập, chế độ tiền tệ tồn lịch sử Trước vào nghiên ... Quan điểm J.M Keynes 22 18 Karl Marx, 1818-1883, nhà kinh tế trị học Đức Irving Fisher, 1887-1947, nhà kinh tế học Mỹ 20 Quantity theory of Money 21 k gọi hệ số ưa thích tiền 22 John Maynard Keynes, ... công thức họ lãi suất không đề cập tới Trên thực tế, khảo sát người ta phát rằng, trái ngược với hai học thuyết giả định, V không bất biến Do đó, thuyết giải vấn đề cầu tiền diện yếu tố biến...
 • 15
 • 353
 • 2

Đề cương bài giảng môn thuyết tài chính Chương 3 doc

Đề cương bài giảng môn Lý thuyết tài chính Chương 3 doc
... đánh vào loại tài sản Do đó, loại tài sản bị đánh thuế, có tài sản thuộc vào nhóm nguồn lực khan cần phải có quản tài nguyên thiên nhiên hay quỹ đất quốc gia cần phải đánh thuế tài sản Hàng ... nhập doanh nghiệp, tổ chức Tài sản coi đối tượng chịu thuế người sở hữu tài sản tức hưởng phần tài nguyên quốc gia quyền quản Nhà nước, ví dụ sở hữu nhà, đất hay tài nguyên Và để nhằm hướng ... chưa kể thu nhập thực tế so với mức thuế suất thấp (32 00 – 32 0 = 2880, < 30 00) Điều rõ ràng không hợp làm cho người nộp thuế nảy sinh tâm không muốn tăng thu nhập dẫn họ tới tình trạng trốn...
 • 17
 • 293
 • 1

Đề cương bài giảng môn thuyết tài chính Chương 4 pps

Đề cương bài giảng môn Lý thuyết tài chính Chương 4 pps
... gọi rủi ro bảo hiểm 65 việc người phòng tránh rủi ro bắt nguồn từ quy luật số lớn thuyết xác suất Có nhiều người tham gia việc ước tính xác suất rủi ro xác 47 Bài giảng tham khảo Introductory ... xuất nhập khẩu, bảo hiểm tài sản Cũng tài sản, bảo hiểm người coi trọng sức khoẻ tính mạng người có ảnh hưởng trực tiếp đến sống người gián tiếp đến người có liên quan Chính nên người cần bảo ... hiểm xảy gây bất ổn mặt tài Trách nhiệm người mua bảo hiểm điền đầy đủ xác vào mẫu phiếu yêu cầu bảo hiểm, thông tin điền không xác sau công ty bảo hiểm từ chối bồi 49 Bài giảng tham khảo Introductory...
 • 20
 • 264
 • 0

Đề cương bài giảng môn thuyết tài chính Chương 5 potx

Đề cương bài giảng môn Lý thuyết tài chính Chương 5 potx
... bảo hành hay nghĩa vụ tài sản bên cho thuê Bên thuê sử dụng tài sản thuê khoảng thời gian ngắn, sau trả lại bên cho thuê mua lại muốn Thuê tài Một tài sản coi tài sản thuê tài có đầy đủ đặc trưng: ... dụng nguồn lợi có 87 88 Xem thêm phần khấu hao TSCĐ chương tài doanh nghiệp Xem thêm phần nợ chưa đến hạn trả chương tài doanh nghiệp 69 Bài giảng tham khảo Introductory Finance d Các nguồn khác ... thuê vào thời điểm mua lại Thường tài sản thuê tài máy móc thiết bị có giá trị, dễ bị lạc hậu nên doanh nghiệp lựa chọn cách thuê tài để đảm bảo khả đổi công nghệ 5. Căn vào khả bao tín dụng a Tín...
 • 13
 • 399
 • 1

Đề cương bài giảng môn thuyết tài chính Chương 6 pdf

Đề cương bài giảng môn Lý thuyết tài chính Chương 6 pdf
... đầu tư tài xét đến doanh nghiệp phi tài chính, doanh nghiệp sản xuất kinh doanh dịch vụ lĩnh vực tài 81 Bài giảng tham khảo Introductory Finance Vậy thấy đầu tư tài ngắn hạn tài sản đầu tư tài có ... nghiệp thực nắm tài sản tay, quyền sử dụng tài sản có quyền định đoạt tài sản lúc tài sản coi tài sản doanh nghiệp sở hữu Tài sản thuê bên ngoài102 Tài sản thuê phần quan trọng cấu tài sản nhiều ... thường doanh nghiệp, mục đích quản tài sản, muốn quản dễ dàng hiệu công việc phải thực dạng quản theo giá trị Vì quản tài sản thực thực thông qua quản nguồn vốn Trong thực tế sản xuất...
 • 22
 • 272
 • 0

Đề cương bài giảng môn thuyết tài chính Chương 7 pptx

Đề cương bài giảng môn Lý thuyết tài chính Chương 7 pptx
... trước dựa 1 17 Lượng vốn tài khoản vãng lai không tính lãi Xem thêm phần nghiệp vụ qua lại đồng nghiệp ngân hàng thương mại 119 Xem thêm phần nghiệp vụ chiết khấu chương tín dụng 118 Bài giảng tham ... doanh: 115 Bài giảng tham khảo Xem thêm mục sách dự trữ bắt buộc chương tiền tệ 102 Banking Practices Là ngân hàng thương mại thuộc quyền sở hữu Nhà nước, Nhà nước cấp vốn chịu quản Nhà nước ... quản vĩ mô Nhà nước, liệt kê đặc trưng hoạt động ngân hàng trung ương: Là ngân hàng phát hành tiền cho kinh tế Là ngân hàng ngân hàng Là ngân hàng Nhà nước 109 Xem thêm chương tiền tệ 99 Bài giảng...
 • 10
 • 278
 • 1

Đề cương bài giảng môn thuyết tài chính Chương 8 docx

Đề cương bài giảng môn Lý thuyết tài chính Chương 8 docx
... khu vực Bài giảng tham khảo 116 Mục lục I Khái niệm tài Định nghĩa 2 Đặc trưng quan hệ tài II Chức vai trò tài Chức tài Vai trò tài ... 77 Phân loại tài sản 78 Phân loại nguồn vốn 84 VII Phân loại chi phí doanh nghiệp 88 Khái niệm chi phí doanh nghiệp 88 Phân loại chi ... phát triển tài Điều kiện đời tài Sự phát triển tài IV Phân loại hệ thống tài Dựa theo tính chất phân phối tài Dựa theo phạm vi quan hệ tài ...
 • 13
 • 231
 • 1

ĐỀ CƯƠNG BÀI GIẢNG VẬT PHÂN TỬ VÀ NHIỆT HỌC

ĐỀ CƯƠNG BÀI GIẢNG VẬT LÝ PHÂN TỬ VÀ NHIỆT HỌC
... tiến phân tử khí - Nhiệt độ thước đo cường độ chuyển động nhiệt phân tử khí 3.2 Định luật phân bố phân tử theo tốc độ Công thức Maxwell tốc độ đặc trưng phân tử 3.2.1 Định luật phân bố phân tử ... liệu học tập [1] Bùi Trọng Tuân (2005), Nhiệt học, NXB Đại học Sư phạm [2] Lê Văn (1978) , Vật phân tử nhiệt học, NXB Giáo dục Hà Nội [3] Lương Duyên Bình (2009), Bài tập Vật lí đại cương, ... liệu học tập [1] Bùi Trọng Tuân (2005), Nhiệt học, NXB Đại học Sư phạm [2] Đàm Trung Đồn, Nguyễn Trọng Phú (1994), Vật phân tử nhiệt học, NXB Giáo dục, Hà Nội [3] Lê Văn (1978) , Vật phân tử...
 • 46
 • 1,608
 • 2

ĐỀ CƯƠNG BÀI GIẢNG SINH ĐỘNG VẬT ỨNG DỤNG (TÀI LIỆU DÙNG CHO SINH VIÊN NGÀNH CHĂN NUÔI THÚ Y)

ĐỀ CƯƠNG BÀI GIẢNG SINH LÝ ĐỘNG VẬT ỨNG DỤNG  (TÀI LIỆU DÙNG CHO SINH VIÊN NGÀNH CHĂN NUÔI THÚ Y)
... ứng dụng sử dụng hormone việc vỗ béo cho gia súc + Ứng dụng để sử dụng loại hormone nhằm nâng cao suất sinh sản vật nuôi - Kỹ năng: Sinh viên biết cách sử dụng loại hormone cho vật nuôi làm vật ... tích hiệu loại hormone dùng để kích thích khả sinh trưởng vật nuôi Từ chức sinh huyết ngựa chửa, nêu ứng dụng huyết ngựa chửa để nâng cao suất sinh sản cho vật nuôi Nêu ứng dụng loại hormon: folicullin, ... (Lý thuyết: 05) A) MỤC TIÊU - Kiến thức: Giúp sinh viên hiểu được: + Các ứng dụng sử dụng hormone việc vỗ béo cho gia súc + Ứng dụng để sử dụng loại hormone nhằm nâng cao suất sinh sản vật nuôi...
 • 67
 • 794
 • 3

Xem thêm

Từ khóa: đề cương bài giảng sinh lý trẻ em dành cho sinh viên cđ – đh tiểu họcđề cương bài giảng sinh lý thực vật ứng dụngđề cương bài giảng quản lý danh mục đầu tưđề cương bài giảng vật lý đại cương a1đề cương bài giảng vật lý đại cương a2đề cương bài giảng tâm lý học đại cươngđề cương bài giảng quản lý chiến lược kinh doanhđề cương bài giảng tâm lý họcđề cương bài giảng môn những nguyên lý cơ bảnđề cương bài giảng hệ thống thông tin quản lýđề cương bài giảng lý thuyết tài chính tiền tệđề cương bài giảng môn tâm lý học đại cươngđề cương bài giảng sơ cấp lý luận chính trịđề cương bài giảng lý luận chính trịđề cương bài giảng lý luận giáo dụcBài 3. Các quốc gia cổ đại phương ĐôngBài 8. Nước MĩBài 16. ADN và bản chất của genBài 13. Di truyền liên kếtTiết 9. Bình thông nhau - Máy nén thuỷ lựcBài 7. Gương cầu lồiUnit 02. My home. Lesson 4. CommunicationUnit 04. My neighbourhood. Lesson 1. Getting startedUnit 3. People''''s backgroundUnit 4. Learning a foreign languageUnit 3. A trip to the countrysidechương 6 CHUYỂN ĐỘNG CƠ BẢN CỦA VẬT RẮNKẾ HOẠCH TRIỂN KHAI CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU VSATTP NĂM 2014thực trạng bạo lực học đường ở học sinh và các yếu tố liên quanBAI 10 SINH SAN o SINH VATUnit 5. Study habitsPPCT môn KHTN HUNGVUONG 20172018Mạ đồng và bạc hóa họcCHUYÊN ĐỀ 1: ÔN LUYỆN VẬT LÍ 12 THI THPT QUỐC GIAMôn công nghệ phần mềm nâng cao