BẢNG báo cáo kết QUẢ điều TRA TÌNH HÌNH học tập môn SINH học

Tài liệu BÁO CÁO " KẾT QUẢ ĐIỀU TRA TÌNH HÌNH NHIỄM GIUN XOẮN ( TRICHINELLA) TRÊN ĐÀN LỢNTẠI HUYỆN BẮC YÊN - SƠN LAVÀ BIỆN PHÁP GIẢI QUYẾT " pdf

Tài liệu BÁO CÁO
... điều tra dịch ̣ ̃ bệnh huyện Bắc Yên Bộ Nông nghiệp & PTNT đã giao cho Cục Thú y Trung tâm Chẩn đoán thú y trung ương tiến hành đề tài: Điều tra tỷ lệ nhiễm giun xoắn đàn lợn huyện Bắc Yên, ... Bắc Yên, tỉnh Sơn La” năm 2009 để xác định tỷ lệ nhiễm đàn lợn đề bi ện pháp phòng chống II NỘI DUNG NGUYÊN LIỆU VÀ PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU Nội dung - Kiểm tra kháng thể kháng giun xoắn đan lơn ... cứu - Phát kháng thể kháng giun xoắn kỹ thuật ELISA; - Phát ấu trùng giun xoắn phương pháp ép kính hoăc tiêu ̣ 46 III KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN Kiểm tra kháng thể kháng giun xoắn đan lơn tai xa Lang...
 • 6
 • 453
 • 0

Tài liệu BÁO CÁO " KẾT QUẢ ĐIỀU TRA TÌNH HÌNH BỆNH DỊCH TẢ LỢN TẠI HUYỆN KRÔNG PĂK TỈNH ĐĂK LĂK TỪ 2005 - 2010 " pot

Tài liệu BÁO CÁO
... 100%, thấp vào năm 2010 97,83% Lợn ≤ tháng tuổi tỷ lệ tử vong từ 97,01% đến 100% IV KẾT LUẬN - ĐỀ NGHỊ Từ kết nghiên cứu được, đưa số kết luận: Từ năm 2005 đế năm 2010 lợn mắc bệnh DTL có khuynh ... 3,82 2010 Cộng 20.981 1.082 5,16 Qua bảng cho thấy: Kết nghiên cứu từ 2005 - 2010 có 1.082 lợn bị mắc bệnh DTL với tỷ lệ 5,16% Kết năm thể tỷ lệ mắc bệnh DTL năm khác Cao vào năm 2005 với 197 lợn ... lâm sàng bệnh tích bệnh dịch tả heo heo giết thịt lò mỗ”, Tạp chí KHKT Thú y, tập X, số 2, trang - 10, 11 Szent.T., Ivan.I (1985), Bệnh dịch tả lợn cổ điển phương pháp phòng bệnh toán bệnh , KHKT...
 • 4
 • 530
 • 3

Báo cáo kết quả điều tra khảo sát thực địa về tình hình xói bồi dọc sông hạ du Đồng Nai - Sài Gòn, mức độ thiệt hại và ảnh hưởng

Báo cáo kết quả điều tra khảo sát thực địa về tình hình xói bồi dọc sông hạ du Đồng Nai - Sài Gòn, mức độ thiệt hại và ảnh hưởng
... C¸t L¸i, chiỊu réng t¹i ng· ba s«ng §ång Tranh - C¸t L¸i kho¶ng 800m Bê h÷u s«ng §ång Tranh: §o¹n bê h÷u s«ng §ång Tranh tõ ng· ba s«ng Mòi Nai - s«ng §ång Tranh biĨn dµi kho¶ng 8,5km thc x· Lý ... mµ ®· ®−ỵc c«ng nhËn lµ khu rõng sinh qun cđa thÕ giíi Bờ tả sông Đồng Tranh: Bê t¶ s«ng §ång Tranh ®o¹n tõ ng· ba s«ng Mòi Nai- §ång Tranh thc x· DÇn X©y ®Õn cưa s«ng thc x· Long Hßa, hun CÇn Giê ... -1 3m, c¸ch bê h÷u kho¶ng 15m, cã kÝch th−íc tõ 2 0-3 0m, Chuyªn ®Ị 2: b¸o c¸o hiƯn tr¹ng h¹ du hƯ thèng s«ng ®ång nai - sµi gßn Phßng nghiªn cøu ®éng lùc s«ng, ven biĨn & c«ng tr×nh b¶o vƯ bê -...
 • 86
 • 1,020
 • 4

Tài liệu BÁO CÁO KẾT QUẢ ĐIỀU TRA THAY THẾ PHÂN BÓN N HÓA HỌC BẰNG CHẾ PHÂM VI SINH pptx

Tài liệu BÁO CÁO KẾT QUẢ ĐIỀU TRA THAY THẾ PHÂN BÓN N HÓA HỌC BẰNG CHẾ PHÂM VI SINH pptx
... cho Ph n b n Vi sinh vật Có định N thay đổi khu n khổ dự n Các lý c n thiết ph n biệt ph n b n hữu vi sinh chề phẩm vi sinh cố định N cho họ đậu: • Ph n b n hữu vi sinh Vi t nam ph n b n mà s n ... nhỏ - Ph n b n vi sinh vật cố định N phải có tác dụng tốt đất trồng Ph n b n vi sinh cố định N phải đạt tiêu chất lượng ghi nh n phải xác nh n phòng thí nghiệm công nh n định - Độ an to n: phải ... dụng Có điều thú vị ph n b n N dùng không phổ bi n hai vùng đất cao Điều khó kh n vi c cung cấp ph n b n giá ph n b n cao hai lý vùng cao Câu hỏi 9: N u có sử dụng ph n b n N, liều lượng sử dụng...
 • 25
 • 285
 • 0

Chuyên đề 2: BÁO CÁO KẾT QUẢ ĐIỀU TRA KHẢO SÁT THỰC ĐỊA VỀ TÌNH HÌNH XÓI BỒI DỌC SÔNG HẠ DU ĐỒNG NAI - SÀI GÒN, MỨC ĐỘ THIỆT HẠI VÀ ẢNH HƯỞNG pptx

Chuyên đề 2: BÁO CÁO KẾT QUẢ ĐIỀU TRA KHẢO SÁT THỰC ĐỊA VỀ TÌNH HÌNH XÓI BỒI DỌC SÔNG HẠ DU ĐỒNG NAI - SÀI GÒN, MỨC ĐỘ THIỆT HẠI VÀ ẢNH HƯỞNG pptx
... bê ®∙ ®−ỵc x©y dùng ë h¹ du s«ng §ång Nai - Sµi Gßn VI KÕt ln vµ kiÕn nghÞ 69 70 73 73 73 74 74 75 76 83 Chuyªn ®Ị 2: b¸o c¸o hiƯn tr¹ng h¹ du hƯ thèng s«ng ®ång nai - sµi gßn Phßng nghiªn cøu ... -1 3m, c¸ch bê h÷u kho¶ng 15m, cã kÝch th−íc tõ 2 0-3 0m, Chuyªn ®Ị 2: b¸o c¸o hiƯn tr¹ng h¹ du hƯ thèng s«ng ®ång nai - sµi gßn Phßng nghiªn cøu ®éng lùc s«ng, ven biĨn & c«ng tr×nh b¶o vƯ bê - ... C¸t L¸i, chiỊu réng t¹i ng· ba s«ng §ång Tranh - C¸t L¸i kho¶ng 800m Bê h÷u s«ng §ång Tranh: §o¹n bê h÷u s«ng §ång Tranh tõ ng· ba s«ng Mòi Nai - s«ng §ång Tranh biĨn dµi kho¶ng 8,5km thc x· Lý...
 • 86
 • 399
 • 0

Báo cáo nghiên cứu khoa học " KẾT QUẢ ĐIỀU TRA TÌNH HÌNH NUÔI CÁ VƯỢC Ở VÙNG ĐẦM PHÁ TỈNH THỪA THIÊN HUẾ " ppt

Báo cáo nghiên cứu khoa học
... bệnh thường gặp vược nuôi Thừa Thiên Huế Xử lý kết điều tra: Phần mềm SPSS 14.0 Windows Evaluation version Excel III Kết điều tra Tình hình nuôi vược Thừa Thiên Huế Hai năm trở lại đây, số ... hình nuôi vược khu vực điều tra a Diện tích nuôi loại hình nuôi Hình Diện tích nuôi vược ao đất từ năm 2005 đến 2009 Hình Loại hình nuôi vược Qua Hình 1, ta thấy người dân huyện điều tra ... người nuôi vược tỉnh Thừa Thiên Huế tăng nhanh Tuy nhiên, với việc mở rộng vùng nuôi tăng mật độ nuôi, dòch bệnh tác hại vấn đề cần giải tỉnh Thừa Thiên Huế, người dân bước đầu nuôi vược...
 • 6
 • 302
 • 2

BÁO cáo kết QUẢ điều TRA, GIÁM sát TÌNH TRẠNG DINH DƯỠNG TRẺ EM dưới 5 TUỔI và bà mẹ năm 2014

BÁO cáo kết QUẢ điều TRA, GIÁM sát TÌNH TRẠNG DINH DƯỠNG TRẺ EM dưới 5 TUỔI và bà mẹ năm 2014
... dẫn tổng điều M.ĐT (7 tra dinh dỡng toàn quốc năm V tờ 2009 (dùng cho điều tra viên) mặt) Phiếu điều tra tình trạng dinh P.1 (2 dỡng trẻ em dới tuổi tờ mẹ năm 2009 mặt) Bảng kiểm soát điều tra ... Nguyờn 134 95 N B B 64 75 574 16.3 1 71 Thanh H 13 453 N B B 11 450 868 15. 8 72 Thanh Thy 13468 N NT B 7361 4 85 16.3 73 Liờm Sn 13483 N B B 93 45 570 18.1 74 La Sn 1 355 5 N B B 7621 52 6 75 V Bn 1 354 3 N ... tổng M.ĐT (7 điều tra dinh dỡng toàn quốc V tờ năm 2009 (dùng cho điều tra mặt) viên) Phiếu điều tra tình trạng P.1 (2 dinh dỡng trẻ em dới tuổi tờ mẹ năm 2009 mặt) Bảng kiểm soát điều tra 30...
 • 43
 • 748
 • 2

BÁO CÁO KẾT QUẢ ĐIỀU TRA PHỎNG VẤN

BÁO CÁO KẾT QUẢ ĐIỀU TRA PHỎNG VẤN
... Website: http://www.docs.vn Email :3 lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Báo cáo kết điều tra vấn B BÁO CÁO KẾT QUẢ ĐIỀU TRA PHỎNG VẤN Theo mục tiêu đào tạo Sinh viên tốt nghiệp chuyên ngành Kế toán ... lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Báo cáo kết điều tra vấn - Trong mục kiến thức sở kinh doanh, môi trường cạnh tranh thị trường sản phẩm DN đánh giá cao tiếp môi trường cạnh tranh ngành doanh nghiệp ... tự quản lý thân 40% 13 SV thực hiện: Bế Thị Thanh Huyền – Lớp K39DK16 Website: http://www.docs.vn Email :9 lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Báo cáo kết điều tra vấn • Đánh giá sinh viên kết...
 • 11
 • 614
 • 0

Báo cáo Kết quả điều tra nông thôn nông nghiệp và thủy sản

Báo cáo Kết quả điều tra nông thôn nông nghiệp và thủy sản
... Political Publishing House WTO: World Trade Organization USD: U.S dollar AFF: Agricultural, forestry and fishery 14 phần I TổNG QUAN Về NÔNG THÔN, NÔNG NGHIệP THUỷ SảN NĂM 2011 15 16 BI CNH CHUNG ... / GENERAL STATISTICS OFFICE 10 Mục lục index Lời nói đầu Preface Phần I Tổng quan nông thôn, nông nghiệp thủy sản năm 2011 15 part I Overview on rural, agricultural and fishery situation in 2011 ... v 9.071 xó t chc thnh cụng cuc Tng iu tra, Ban ch Ba k tng iu tra trc c thc hin vo cỏc nm 1994, 2001 v 2006 o Tng iu tra cỏc cp ó huy ng hn 180 nghỡn iu tra viờn, t trng, giỏm sỏt viờn cỏc cp...
 • 20
 • 579
 • 1

Báo cáo kết quả điều tra marketing research pps

Báo cáo kết quả điều tra marketing research pps
... dụng 3.K ết qu ả ều tra 3.Yếu tố dẫn đến khách hàng sử dụng OMO Nhu cầu giặt giũ 60 C.trình quảng cao 44 Người thân giới thiệu Giá hợp lý khác Không sử dụng 33 3 .Kết điều tra Các dòng sản phẩm ... 18.0 omotrangsang 36 24.0 omocomfor 18 12.0 Total 90 60.0 Missing System 60 40.0 Total 150 100.0 Cumulative Valid Percent Percent 10.0 10.0 30.0 40.0 40.0 80.0 20.0 100.0 100.0 3 .Kết điều tra 4:Mức ... 150 100.0 4.Ý kiến đề xuất -1- Có 36,7% người trả lời sử dụng bột giặt OMO từ quảng cáo  Đẩy mạnh chương trình quảng cáo  -2- Dòng sản phẩm OMO matic OMO comfor khách hàng lựa chọn  Cần tăng...
 • 45
 • 403
 • 0

BÁO CÁO KẾT QUẢ ĐIỀU TRA PHỎNG VẤN CHUYÊN NGÀNH KẾ TOÁN TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP THƯƠNG M pot

BÁO CÁO KẾT QUẢ ĐIỀU TRA PHỎNG VẤN CHUYÊN NGÀNH KẾ TOÁN TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP THƯƠNG M pot
... ngnh khỏc 2.1 Qun tr DNTM 2.2 Qun tr DN khỏch sn, du lch 2.3 Marketing TM 2.4 Thng mi Quc t 2.5 Qun tr TM in t 2.6 KTTM Tng cng 3.1 Mt mnh (Cn phỏt huy) Bng TT Tiờu chớ, phm cht ngh nghip Bng TT ... nng lm vic p lp Ba k nng mc dự cú ớt nh hng n chuyờn m n nhng nú l nhng k nng m bt k mt sinh viờn tt nghip chuyờn ngnh no cng cn phi cú Thụng qua cuc iu tra, kho sỏt t bn thõn em nhn thy m nh ... hon thnh nhim v Kh nng hi nhp v thớch nghi vi s i mi, thay i Kh nng lm vic m I trng cú ỏp lc Kh nng lm vic m I trng cú quc t Yờu nghố v cú ý thc cu th hc lờn vi ngh nghip An t m lm vic, trung...
 • 12
 • 409
 • 0

báo cáo kết quả điều tra, phỏng vấn đơn vị thực tập công ty tnhh minh trung

báo cáo kết quả điều tra, phỏng vấn đơn vị thực tập công ty tnhh minh trung
... nhân viên công ty em thời gian thực tập vừa qua Đồng thời em xin cảm ơn hướng dẫn tỉ mỉ cô giáo Nguyễn Thị Thanh Nhàn giúp em hoàn thành báo cáo thực tập tổng hợp Báo cáo kết thực tập tổng hợp ... học hỏi nhiều điều từ công ty thực sau tuần thực tập, em phát phẩm chất, kiến thức kỹ thiếu yếu để từ có kế hoạch học tập rèn luyện để hoàn thiện thân Ngoài ra, qua trình thực tập em tích lũy ... thực tập tổng hợp Phần chung: Phần thiết kế với mục tiêu tìm hiểu chung công ty Doanh nghiệp thực tập: Công ty TNHH Minh Trung Địa chỉ: số 685 Tân Mai – Đa Mai – Bắc Giang Điện thoại: 0240.856...
 • 11
 • 327
 • 0

Tài liệu BÁO CÁO " KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU TÌNH HÌNH NHIỄM KÝ SINH TRÙNG MÁU LEUCOCYTOZOON SP. Ở MỘT SỐ GIỐNG GÀ TẠI THÁI NGUYÊN " docx

Tài liệu BÁO CÁO
... tỷ lệ mang trùng Leucocytozoon sp đàn điểm nghiên cứu thể bảng Bảng Tỷ lệ mang trùng Leucocytozoon sp số giống Giống Gà nghi bệnh khoẻ mạnh Số Số Tỷ lệ Số Số Tỷ lệ kiểm ... tìm sinh trùng máu - Xác định cường độ nhiễm qua đếm số lượng sinh trùng vi trường làm sở đánh giá III/ KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 3.1 Tình hình đàn mắc bệnh nghi Leucocytozoon sp số giống ... 40,91%) địa phương 15/39 đàn mắc chiếm 38,46% số đàn điều tra 3.2 Kết nghiên cứu khả mắc bệnh Leucocytozoon sp theo giống điểm nghiên cứu Để nghiên cứu mức độ nhiễm sinh trùng đường máu Leucocytozoon...
 • 6
 • 472
 • 1

BÁO CÁO CHUYÊN ĐỀ: ĐIỀU TRA TÌNH HÌNH DỊCH BỆNH THUỶ SẢN TRÊN ĐỊA BÀN TP ĐỒNG HỚI pps

BÁO CÁO CHUYÊN ĐỀ: ĐIỀU TRA TÌNH HÌNH DỊCH BỆNH THUỶ SẢN TRÊN ĐỊA BÀN TP ĐỒNG HỚI pps
... C KẾT LUẬN, GIẢI PHÁP 21 BÁO CÁO CHUYÊN ĐỀ: ĐIỀU TRA TÌNH HÌNH DỊCH BỆNH THUỶ SẢN TRÊN ĐỊA BÀN TP ĐỒNG HỚI A MỞ ĐẦU Ở nước ta, nuôi trồng thuỷ sản xem ngành kinh tế mũi nhọn đóng góp ... cứu chuyên đề: Điều tra tình hình dịch bệnh đối tượng nuôi thủy sản địa bàn Đồng Hới- Quảng Bình" B NỘI DUNG I Tình nuôi thuỷ sản tỉnh quảng bình Đến nay, tổng diện tích nuôi thủy sản mặn lợ toàn ... nguy hiểm người nuôi thuỷ sản, qua trình điều tra cho thấy TP Đồng Hới số bệnh phát bệnh phổ biến khu vực, bệnh xuất Nhưng dịch bệnh gây ảnh hưởng đến thu nhập người nuôi thuỷ sản cần nên thực số...
 • 22
 • 409
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: mẫu báo cáo kết quả điều tra xã hội họcbáo cáo kết quả điều tra thị trườngbáo cáo kết quả điều tra doanh nghiệpbáo cáo kết quả điều tra dư luận xã hộibáo cáo kết quả điều tra phỏng vấnket qua dieu tra tinh hinh tu nhien kt xh cua lang nghe cao xa hahoạt động 2 báo cáo kết quả điều trakết quả điều tra tình hình xử lý rác thải sinh hoạt của hộ gia đình trên địa bàn thị trấn xuân maibáo cáo kết quả kiểm tra điều lệ đảngbáo cáo kết quả kiểm tra việc thi hành điều lệ đảngbáo cáo kết quả kiểm tra thi hành điều lệ đảngbáo cáo kết quả kiểm tra thi hành điều lệ đảng khóa xibáo cáo kết quả kiểm tra đảng viên chấp hành điều lệ đảngphân tích tình hình tài chính của công ty thông qua bảng báo cáo kết quả hoạt động kinh doanhphõn tích khái quát tình hình tài chính qua bảng báo cáo kết quả hoạt động kinh doanhCATALOGLOGUE CỐP PHA FUVITuần 15 giáo án lớp 4 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 0)HU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 2) DANH GIA HIEN TRANG CONG TRINHHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 3) HH SC GC KET CAU BE TONGHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 5) HH SC GC KET CAU GACHHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 6) HH SC GC KET CAU MONGTuần 15 giáo án lớp 3 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhSÁCH THIẾT KẾ TRANG PHỤCbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMSách Tiếng Trung 1Bài 12. Nhật Bản giữa thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XXBài 60. Động vật quý hiếmThực trạng các tranh chấp hợp đồng tín dụng và kiến nghị giải pháp hạn chế tranh chấpbài tập trắc nghiệm mặt cầu, hình cầu và khối cầuBài 14. Bài thực hành 2: Tính chất của một số hợp chất nitơ, photphoBài 10. Đồng chíTuần 3. So sánh. Dấu chấmTuần 6. Ôn chữ hoa: D, ĐSKKN PP Graph trong dạy học Hóa học