Ngôn ngữ lập trình c++ từ cơ bản đến hướng đối tượng phần 2 – TS dương tử cường

KIỂU DỮ LIỆU TRONG NGÔN NGỮ LẬP TRÌNH - KHAI NIỆM BẢN

KIỂU DỮ LIỆU TRONG NGÔN NGỮ LẬP TRÌNH - KHAI NIỆM CƠ BẢN
... loại hệ thống PC Lập trình C/Chương 1/ of 26 Ngôn ngữ cấp trung Ngôn ngữ cấp cao C Ngôn ngữ hợp ngữ Lập trình C/Chương 1/ of 26 Ngôn ngữ có cấu trúc  C cho phép tổng hợp mã lệnh liệu  Nó có khả ... dụ : Y hay N Lập trình C/Chương 2/ of 22 Kiểu liệu (tt.)  Kiểu liệu mô tả loại liệu lưu biến  Tên biến đặt sau kiểu liệu  Ví dụ : tên biến “varName” đứng sau kiểu liệu “int” kiểu liệu tên biến ... ‟5‟ Lập trình C/Chương 2/ 15 of 22 Kiểu void  Không lưu liệu  Báo cho trình biên dịch giá trị trả Lập trình C/Chương 2/ 16 of 22 Những kiểu liệu dẫn xuất Bộ bổ từ (Modifiers) kiểu liệu Kiểu liệu...
 • 283
 • 187
 • 0

3 vấn đề bản trong ngôn ngữ lập trình C++

3 vấn đề cơ bản trong ngôn ngữ lập trình C++
... sẵn ngôn ngữ lập trình Lập trình viên sử dụng hàm chuẩn mà định nghĩa lại hàm Hầu hết hàm toán học thông dụng hàm chuẩn ngôn ngữ lập trình Tập hợp hàm chuẩn tạo thành thư viện hàm chuẩn ngôn ngữ ... thành thư viện hàm chuẩn ngôn ngữ lập trình thư viện hàm chuẩn thành phần quan trọng ngôn ngữ lập trình Nó làm cho việc lập trình dễ dàng làm cho khả ngôn ngữ lập trình tăng lên nhiều - Hàm tự định ... *d3="VIET NAM", int d4=10, double d5 =3. 14); //lời gọi hàm h( 3, 3. 4, "ABC", 10, 10); h( 3, 3. 4, "ABC"); h( 3, 3. 4); Hàm trực tuyến( inline) Để khắc phục nhược điểm hàm làm chậm tốc độ chương trình...
 • 25
 • 685
 • 2

Tài liệu Ngôn ngữ lập trình C++ Chương 2 Các kiểu dữ liệu bản Các cấu trúc pdf

Tài liệu Ngôn ngữ lập trình C++ Chương 2 – Các kiểu dữ liệu cơ bản Các cấu trúc pdf
... canh © 20 04 Trần Minh Châu FOTECH VNU Chương Kiểu liệu phép toán Cấu trúc điều khiển cấu trúc chương trình Chương Đề mục (tiếp theo) 2. 11 Các cấu trúc lồng 2. 12 Vòng lặp for 2. 13 Cấu trúc đa ... Chương Kiểu liệu phép toán Cấu trúc điều khiển cấu trúc chương trình Đề mục 2. 1 Các kiểu liệu 2. 2 Các phép gán tắt, phép tăng, phép giảm 2. 3 Các phép toán logic 2. 4 Thuật toán, ... for biểu thức tăng/giảm biến đếm thực sau đó, điều kiện lặp kiểm tra © 20 04 Trần Minh Châu FOTECH VNU 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 Chương 74 // Fig 2. 27: fig 02_ 27.cpp...
 • 38
 • 338
 • 1

Ngôn Ngữ Lập Trình C Bản Cho 8051 potx

Ngôn Ngữ Lập Trình C Cơ Bản Cho 8051 potx
... * Chỉ thị #Include: Chỉ thị #include báo cho trình biên dịch nhận nội dung tệp kh c chè - C pháp: C ch 1: C ch 2: #include #include“tên_tệp” - Ví dụ: C ch 1: #include Ở c ch ... //Đoạn chương trình #endif C ch 2: #ifndef ten_macro //Đoạn chương trình #else //Đoạn chương trình #endif Ở c ch 1: tên_macro chưa định nghĩa “Đoạn chương trình dịch, ngượ 2.3.3 Chú thích chương trình ... regx51.h tìm thư m c INC để chèn vào chương trình nguồn C ch 2: #include“regx51.h” Ở c ch tệp regx51.h tìm thư m c chứa chương trình nguồn m Khi muốn chèn tệp thư viện thư m c chứa chương trình nguồn...
 • 11
 • 506
 • 6

bản ngôn ngữ lập trình C pptx

Cơ bản ngôn ngữ lập trình C pptx
... C. cs namespace X { "class C { } } Lê Viết Mẫn - lvman@hce.edu.vn Monday, October 15, 12 file C. exe csc C. cs 20 chứa X .C C NNLT C# Assembly tạo ntn ? • Mỗi biên dịch tạo assembly module • C c ... - lvman@hce.edu.vn Monday, October 15, 12 16 C NNLT C# C ch tạo chương trình C# Lê Viết Mẫn - lvman@hce.edu.vn Monday, October 15, 12 17 C NNLT C# Chương trình C# • • • • • Mỗi Project đặt Solution ... Assembly c u tr c thời gian chạy (run-time) • C thể chứa kiểu liệu từ namespace kh c file A.cs namespace X { "class A { } } file B.cs file A.exe csc A.cs B.cs chứa X.A Y.B namespace Y { "class...
 • 63
 • 315
 • 0

Bài giảng Lập trình bản bài 6: Các khái niệm bản trong ngôn ngữ lập trình C

Bài giảng Lập trình cơ bản bài 6: Các khái niệm cơ bản trong ngôn ngữ lập trình C
... (Assembly) gọi chương trình hệ thống C c khái niệm ngôn ngữ lập trình C Ngôn ngữ c p trung Ngôn ngữ c p cao C Ngôn ngữ hợp ngữ C c khái niệm ngôn ngữ lập trình C Ngôn ngữ c c u tr c C cho phép tổng ... Program Commands Program Commands Commands C c khái niệm ngôn ngữ lập trình C Bắt đầu C BPCL – Martin Richards B – Ken Thompson C – Dennis Ritchie C c khái niệm ngôn ngữ lập trình C Lịch sử C C Unix ... C c khái niệm ngôn ngữ lập trình C Biểu th c số h c Biểu th c số h c biểu diễn C cách sử dụng toán tử số h c Ví dụ : ++i % + (c = + 8) a * (b + c/ d) - 22 46 C c khái niệm ngôn ngữ lập trình C...
 • 98
 • 1,094
 • 3

bài 1 giới thiệu về ngôn ngữ lập trình c các câu lệnh bản trên c

bài 1 giới thiệu về ngôn ngữ lập trình c – các câu lệnh cơ bản trên c
... h c hỏi, yêu thích lập trình Nội dung h c I II III IV GIỚI THIỆU VỀ NGÔN NGỮ LẬP TRÌNH C Đ C ĐIỂM C A NGÔN NGỮ C CẤU TR C CỦA CHƯƠNG TRÌNH VIẾT BẰNG NGÔN NGỮ C C C CÂU LỆNH C BẢN TRÊN C GIỚI THIỆU ... M C TIÊU BÀI H C      Trình bày lịch sử hình thành ngôn ngữ C Trình bày đ c điểm ngôn ngữ lập trình C Trình bày c u tr c ngôn ngữ lập trình C Trình bày c u lệnh nhập, xuất ngôn ngữ C Có ... &b, &c) ; 37 C ng c kiến th c  Lịch sử hình thành ngôn ngữ C  Ứng dụng ngôn ngữ C C c đ c điểm ngôn ngữ C C u tr c ngôn ngữ C  Hàm xuất  Hàm nhập 38 Bài tập nhà Anh (chị) trình bày c u...
 • 39
 • 463
 • 0

Xem thêm