Học thuyết chính trị đạo đức của nho giáo

Học thuyết đạo đức của nho giáo và ảnh hưởng của nó trong việc xây dựng và hoàn thiện đạo đức

Học thuyết đạo đức của nho giáo và ảnh hưởng của nó trong việc xây dựng và hoàn thiện đạo đức
... tài Những nội dung học thuyết đạo đức nho giáo ảnh hởng Phạm Thị Hờng - Cao học hóa K18 việc xây dựng hoàn thiện đạo đức ngời Việt Nam (trong lịch sử nay) Phạm Thị Hờng - Cao học hóa K18 Nội dung ... tiêu xây dựng Nho giáo giúp ngời xác định đợc mối quan hệ làm tròn trách nhiệm mối quan hệ Để thực ý tởng ông xây dựng nên học thuyết đạo đức Nho giáo, có ba phạm trù Nhân - Lễ - Chính Học thuyết ... nên, nói, chất t tởng phong kiến nói chung đạo đức danh dự mà chất Nho học luân lý, danh phận tức tam cơng, ngũ thờng Phạm Thị Hờng - Cao học hóa K18 Phần II ảnh hởng vai trò Nho giáo việc xây dựng...
 • 17
 • 397
 • 5

TIỂU LUẬN TRIẾT học THUYẾT về CHÍNH TRỊ xã hội của NHO GIÁO và tác ĐỘNG của nó đối với sự NGHIỆP đổi mới ở VIỆT NAM HIỆN NAY

TIỂU LUẬN TRIẾT  học THUYẾT về CHÍNH TRỊ  xã hội của NHO GIÁO và tác ĐỘNG của nó đối với sự NGHIỆP đổi mới ở VIỆT NAM HIỆN NAY
... thác giá trị tích cực lại tùy thuộc vào mức độ ảnh hưởng đời sống hội ẢNH HƯỞNG CỦA TƯ TƯỞNG CHÍNH TRỊ NHO GIÁO ĐỐI VỚI ĐỜI SỐNG XÃ HỘI VIỆT NAM HIỆN NAY Nho giáo giữ vị trí đặc biệt có vai trò ... sử Nho giáo phát triển trng mối quan hệ với Phật giáo Lão giáo, tác động mạnh mẽ vào đời sống nhân dân ảnh hưởng sâu sắc đến mặt đời sống hội Việt Nam Ngày nay, sở kinh tế - hội Nho giáo ... ảnh hưởng đời sống hội Việt Nam lớn tất lĩnh vực: trị, kinh tế, văn hóa, hội 2.1 .Đối với trị ảnh hưởng tích cực nho giáo đời sống trị nước ta Xây dựng trị dân Một giá trị bật Nho giáo kêu...
 • 20
 • 195
 • 2

Tóm tắt luận án tiến sĩ: triết học thuyết tam tòng, tứ đức trong nho giáo và ảnh hưởng của nó đối với phụ nữ việt nam hiện nay

Tóm tắt luận án tiến sĩ: triết học thuyết tam tòng, tứ đức trong nho giáo và ảnh hưởng của nó đối với phụ nữ việt nam hiện nay
... 2.2.3 Khỏi quỏt ni dung, c im ca thuyt tam tũng, t c Nho giỏo Vit Nam 2.3.3.1 Ni dung thuyt tam tũng, t c Nho giỏo Vit Nam Ni dung tam tũng, t c Nho giỏo Vit Nam c th hin nhiu cỏc bi Gia hun ca, ... thành Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh Người hướng dẫn khoa học: GS TS NGUYN HNG HU Phản biện 1: Phản biện 2: Phản biện 3: Luận án bảo vệ trước Hội đồng chấm luận án cấp Học viện họp Học ... Nhỡn chung, ni dung tam tũng, t c ca Nho giỏo Vit Nam khụng khỏc nhiu so vi Nho giỏo Trung Quc 2.3.3.2 Mt s c im c bn ca thuyt tam tũng, t c Nho giỏo Vit Nam 10 Mt l, thuyt tam tũng, t c c phỏp...
 • 29
 • 239
 • 0

Môt số nội dung cơ bản trong học thuyết chính trị xã hội của platon

Môt số nội dung cơ bản trong học thuyết chính trị xã hội của platon
... cứu; Học thuyết trị - hội Platon thể học thuyết nhà nớc lý tởng Phạm vi nghiên cứu Những điều kiện kinh tế - hội t tởng có ảnh hởng đến việc đời học thuyết trị- hội Platon ;nội dung học thuyết ... thuyết trị hội Platon nội dung hệ thống triết học ông, có liên quan mật thiết đến học thuyết ý niệm - tảng t tởng triết học Platon Đó giải tâm vấn đề hội Platon đợc đề cập tới nội dung khóa ... quan với học thuyết ý niệm linh hồn; so sánh với t tởng trị số học phái khác VI ý nghĩa đề tài Đóng góp thêm ý kiến cách nhìn nhận triết học Platon nói chung, học thuyết trị- hội Platon nói...
 • 25
 • 237
 • 0

TIỂU LUẬN TRIẾT học THUYẾT CHÍNH TRỊ xã hội của KHỔNG tử và ẢNH HƯỞNG của nó tới các mối QUAN hệ TRONG GIA ĐÌNH TRUYỀN THỐNG VIỆT NAM

TIỂU LUẬN TRIẾT  học THUYẾT CHÍNH TRỊ  xã hội của KHỔNG tử và ẢNH HƯỞNG của nó tới các mối QUAN hệ TRONG GIA ĐÌNH TRUYỀN THỐNG VIỆT NAM
... ngi tham gia hn Bt u t nh Lê trở đi, Nho giỏo tr thành quốc giáo Việt Nam Theo ú, Nho giáo đợc xem nh học thuyết triết học trị- hội thay Việt Nam Vo nm 1858, thực dân Pháp xõm lc Vit Nam nờn ... CHNH TR - X HI TRONG TRIT HC KHNG T I VI CC MI QUAN H TRONG GIA èNH TRUYN THNG VIT NAM Khỏi quỏt quỏ trỡnh du nhp trit hc Khng T vo Vit Nam Cỏc mi quan h gia ỡnh truyn thng Vit Nam di s nh hng ... nht tỡnh mỏu m v rn nt gia ỡnh ln Ngoi ba mi quan h c bn trờn, gia ỡnh truyn thng Vit Nam cũn cú cỏc mi quan h khỏc nh: ụng chỏu, m chng dõu Trong cỏc mi quan h ú, dự l mi quan h no thỡ mi ngi...
 • 25
 • 184
 • 0

Đề tài triết học " Về giá trị đương đại của Nho giáo Việt Nam " doc

Đề tài triết học
... nhên loẩi Vêën àïì khai thấc vâ vêån dng Nho giấo xậ hưåi Viïåt Nam ngây Àậ tûâ lêu, Viïåt Nam vâ nhiïìu nûúác Àưng Ấ chõu ẫnh hûúãng khấ sêu àêåm ca Nho giấo Nïëu cấc nûúác lấng giïìng Àưng ... Àưng Ấ àậ khai thấc àûúåc nhûäng nhên tưë tđch cûåc ca Nho giấo, thò khưng cố l gò Viïåt Nam lẩi khưng lâm àûúåc àiïìu êëy Búãi vò, Viïåt Nam vâ cấc nûúác êëy cố nhûäng àiïím tûúng àưìng vïì kinh ... Nho giấo vâ kinh tïë Trẫi qua hâng chc thïë k, nhûäng nhâ Nho bẫo th thûúâng trđch dêỵn nhûäng lúâi nối ca Khưíng Mẩnh àïí biïån minh cho 38 nhûäng chđnh sấch bẫo th vïì mùåt kinh tïë Viïåc Nho...
 • 4
 • 114
 • 0

Tư tưởng chính trị cơ bản của Nho giáo và ảnh hưởng của nó đối với sự nghiệp đổi mới ở Việt Nam hiện nay

Tư tưởng chính trị cơ bản của Nho giáo và ảnh hưởng của nó đối với sự nghiệp đổi mới ở Việt Nam hiện nay
... Việt Nam Bao đời hệ tưởng thống trị kiến trúc thượng tầng Việt Nam, Nho giáo ảnh hưởng sâu sắc đến người xã hội, trị văn hóa, sống lẽ sống, hệ tưởng phong tục tập quán Việt Nam Nho giáo trở ... trị học, luận văn sâu nghiên cứu tưởng trị Nho giáo, đồng thời làm rõ ảnh hưởng Nho giáo nghiệp đổi Việt Nam Mục đích, nhiệm vụ, phạm vi nghiên cứu Mục đích: Luận văn làm rõ tưởng trị Nho ... Nho học vai trò lịch sử tưởng Việt Nam + "Nho giáo phát triển Việt Nam" giáo sư Vũ Khiêu xuất năm 1997 nhìn nhận, đánh giá vai trò Nho giáo lịch sử Việt Nam số vấn đề Nho giáo nghiệp đổi Việt...
 • 8
 • 274
 • 0

Nho giáo, tư tưởng đạo đức của nho giáo

Nho giáo, tư tưởng đạo đức của nho giáo
... dung……………………………………………………… I Nho giáo tưởng đạo đức Nho giáo ……………………………3 I.1 Khái quát đời phát triển Nho giáo …………… .3 I.2 tưởng đạo đức Nho giáo ………………………………………6 II Quá trình thâm nhập Nho giáo vào Việt ... luận đạo đức định tưởng đạo đức Nho giáo đóng góp 10 nhiều hình thành giá trị đạo đức chuẩn mực đạo đức người Việt Bằng phương thức tiếp thu đặc biệt có chọn lọc cải biến, tưởng đạo đức Nho ... NỘI DUNG I NHO GIÁO VÀ TƯ TƯỞNG ĐẠO ĐỨC CỦA NHO GIÁO Khái quát đời phát triển Nho giáo Nho giáo hệ thống giáo lý nhà Nho nhằm mục đích tổ chức xã hội ổn định Những sở Nho giáo hình thành...
 • 13
 • 70
 • 0

Tư tưởng chính trị cơ bản của nho giáo và ảnh hưởng của nó đối với đời sống chính trị xã hội ở việt nam hiện nay - tiểu luận cao học

Tư tưởng chính trị cơ bản của nho giáo và ảnh hưởng của nó đối với đời sống chính trị  xã hội ở việt nam hiện nay - tiểu luận cao học
... gốc đời, trình phát triển tưởng trị Nho giáo - Sự du nhập Nho giáo vào Việt Nam ảnh hưởng tưởng trị Nho giáo với đời sống trị - hội nước ta - Trên sở hạn chế Nho giáo với đời sống trị ... NHẬP CỦA NHO GIÁO VÀO VIỆT NAM ẢNH HƯỞNG TỚI ĐỜI SỐNG CHÍNH TRỊ - XÃ HỘI NƯỚC TA HIỆN NAY 2.1 SỰ DU NHẬP CỦA NHO GIÁO VÀO VIỆT NAM 2.1.1 Điều kiện kinh tế - trị - hội Việt Nam Nho giáo ... dung Nho học vai trò đời sống hội lịch sử tưởng Việt Nam - Trong Nho giáo Việt Nam có số viết đáng ý Trong “Vài ý kiến ảnh hưởng Nho giáo với hội Việt Nam Đào Duy Anh, tác giả cho ng...
 • 81
 • 90
 • 0

Tư tưởng chính trị đạo đức học thuyết Nho giáo Trung hoa và sự ảnh hưởng của nó đới với đời sống tinh thần của người Việt Nam xưa

Tư tưởng chính trị đạo đức học thuyết Nho giáo Trung hoa và sự ảnh hưởng của nó đới với đời sống tinh thần của người Việt Nam xưa
... tế Nho giáo giữ vai trò chủ đạo, chi phối dời sống tinh thần người Việt Chương II: ẢNH HƯỞNG CỦA NHO GIÁO ĐỐI VỚI ĐỜI SỐNG TINH THẦN CỦA NGƯỜI VIỆT NAM Sự du nhập Nho giáo vào Việt Nam : Nho giáo ... TRIỂN CỦA NHO GIÁO TRUNG HOA VÀ HỌC THUYẾT ĐỨC TRỊ CỦA KHỔNG TỬ 1.1 Vài nét tiến trình phát triển Nho giáo Trung hoa Hệ tưởng Nho giáo trải qua 2000 năm phát triển biến đổi Cơ sở Nho giáo hình ... Việt Nam hủy bỏ chế độ học tập thi cử theo Nho học Tuy vậy, Nho giáo ảnh hưởng lâu dài đến xã hội người Việt Nam sau Ảnh hưởng nho giáo đến đời sống tinh thần người Việt Nam xưa: Trong thời kỳ phát...
 • 10
 • 259
 • 0

BÀI THUYẾT TRÌNH GIÁO DỤC HỌC Đề tài : YÊU CẦU VỀ MẶT PHẨM CHẤT ĐẠO ĐỨC CỦA NGƯỜI GIÁO VIÊN

BÀI THUYẾT TRÌNH GIÁO DỤC HỌC Đề tài : YÊU CẦU VỀ MẶT PHẨM CHẤT ĐẠO ĐỨC CỦA NGƯỜI GIÁO VIÊN
... cực : Thực vận động “ Mỗi thầy, cô giáo gương đạo đức, tự học sáng tạo” , nhiều năm qua, thầy cô giáo không ngừng trau dồi cho phẩm chất đạo đức người giáo viên Hầu hết giáo viên người phẩm chất ... ý người để hoàn thiện thân, xứng đáng gương sáng để học sinh học tập noi theo II/ Vai trò phẩm chất đạo đức người giáo viên : Mỗi phẩm chất đạo đức nguồn động lực, nguồn sức mạnh to lớn giúp người ... lại, người giáo viên phẩm chất đạo đức vượt qua thách thức, cán dỗ, vượt qua thân để hoàn thành tốt công việc Qua đây, ta thấy, phẩm chất đạo đức người giáo viên toàn diện đạt kết giáo dục cao...
 • 14
 • 851
 • 2

Một số biện pháp quản lý công tác giáo dục tư tưởng chính trị, đạo đức cho học sinh trường dự bị đại học dân tộc sầm sơn

Một số biện pháp quản lý công tác giáo dục tư tưởng chính trị, đạo đức cho học sinh trường dự bị đại học dân tộc sầm sơn
... sở luận quản giáo dục tưởng trị, đạo đức học sinh trường dự bị đại học dân tộc Sầm Sơn Chương 2: Thực trạng quản công tác giáo dục tưởng trị, đạo đức cho học sinh trường dự bị đại ... trình quản giáo dục tưởng trị, đạo đức cho học sinh Lập kế hoạch quản giáo dục tưởng trị, đạo đức cho HS Tổ chức thực giáo dục tưởng trị, đạo đức cho HS Chỉ đạo giáo dục tưởng trị, ... đại học dân tộc Sầm Sơn Chương 3: Biện pháp quản công tác giáo dục tưởng trị, đạo đức cho học sinh trường dự bị đại học dân tộc Sầm Sơn 5 Chương CƠ SỞ LÝ LUẬN CỦA QUẢN LÝ CÔNG TÁC GIÁO DỤC...
 • 119
 • 186
 • 0

Một số giải pháp quản lý công tác giáo dục tư tưởng chính trị, đạo đức cho học sinh sinh viên trường cao đẳng nghề tiền giang

Một số giải pháp quản lý công tác giáo dục tư tưởng chính trị, đạo đức cho học sinh sinh viên trường cao đẳng nghề tiền giang
... cứu: Quản công tác giáo dục tưởng trị, đạo đức cho HSSV trường Cao đẳng nghề 3.2 Đối ng nghiên cứu: Giải pháp quản công tác giáo dục tưởng trị, đạo đức cho HSSV Trường Cao đẳng Nghề ... Mục tiêu công tác giáo dục tưởng trị, đạo đức cho HSSV trường CĐN - Mục tiêu công tác giáo dục tưởng trị, đạo đức cho HSSV giáo dục cho HSSV sống có ng trung thành với ng cách ... cao hiệu công tác giáo dục tưởng trị, đạo đức cho HSSV Chương THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ GIÁO DỤC TƯ TƯỞNG CHÍNH TRỊ, ĐẠO ĐỨC CHO HSSV Ở TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ TIỀN GIANG 36 2.1 Khái quát Trường...
 • 108
 • 372
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: học thuyết chính trị xã hội của nho giáotư tưởng chính trị đạo đức của nho giáotiểu luận học thuyết đạo đức của nho giáo và ý nghĩa giáo dục đạo đức con người việt namhọc thuyết đạo đức của nho giáo và ý nghĩa giáo dục đạo đức con người việt namhọc thuyết chính trị xã hội của khổng tửtư tưởng chính trị đạo đức của khổng tửphẩm chất chính trị đạo đức của người giảng viên lý luận chính trịtư tưởng về đạo đức của nho giáogiá trị đạo đức của tôn giáoquan điểm đạo đức của nho giáotư tưởng đạo đức của nho giáoquan điểm chính trị xã hội của nho giáogiá trị đạo đức của phật giáonho giáo và tư tưởng đạo đức của nho giáotư tưởng chính trị xã hội của nho giáoQuyết định 45 2016 QĐ-UBND quy định khen thưởng đối với doanh nghiệp, doanh nhân trên địa bàn tỉnh Lạng SơnQuyết định 4521 QĐ-UBND năm 2016 phê duyệt Chương trình xúc tiến Du lịch Nghệ An đến năm 2020Quyết định 2071 QĐ-UBND năm 2016 phê duyệt kết quả kiểm định an toàn đập hồ chứa nước Mỹ Trung, xã Mỹ Lâm, huyện Cát Tiên, tỉnh Lâm ĐồngQuyết định 2070 QĐ-UBND phê duyệt kinh phí thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ năm 2016 do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng ban hànhTuan 3Quyết định 3026 2016 QĐ-UBND về quy định Giá rừng trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh theo Nghị quyết 27 2016 NQ-HĐNDQuyết định 50 2016 QĐ-UBND về công nhận xã Mỹ Chánh, huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định là đô thị loại VQuyết định 5124 QĐ-UBND điều chỉnh kế hoạch sử dụng đất năm 2016 quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà NộiQuy trinh kiem soat buu phamQuyết định 5125 QĐ-UBND điều chỉnh kế hoạch sử dụng đất năm 2016 huyện Ba Vì, thành phố Hà NộiQuyết định 5136 QĐ-UBND điều chỉnh Kế hoạch sử dụng đất năm 2016 huyện Thạch Thất, thành phố Hà NộiQuyết định 47 2016 QĐ-UBND Quy chế thu thập, quản lý, cập nhật khai thác và sử dụng dữ liệu tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh Bến TreQuyết định 1218 QĐ-UBND năm 2016 thành lập Đoàn Kiểm tra phổ cập giáo dục, xóa mù chữ tỉnh Ninh BìnhQuyết định 5127 QĐ-UBND điều chỉnh Kế hoạch sử dụng đất năm 2016 huyện Mỹ Đức, thành phố Hà NộiQuyết định 2179 QĐ-UBND năm 2016 bãi bỏ Quyết định 1888 QĐ-UBND do tỉnh Thừa Thiên Huế ban hànhQuyết định 2222 QĐ-UBND năm 2016 về Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Phú YênQuyết định 2858 QĐ-UBND năm 2016 công bố thủ tục hành chính trong lĩnh vực Khí tượng thủy văn áp dụng tại Sở Tài nguyên và Môi trường Quảng BìnhQuyết định 2002 QĐ-BTC năm 2016 công bố thủ tục hành chính chuẩn hóa trong lĩnh vực chứng khoán thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Tài chínhQuyết định 63 2016 QĐ-UBND Quy định về phân công, phân cấp và ủy quyền công tác quản lý quy hoạch - kiến trúc xây dựng trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên HuếQuyết định 2220 QĐ-UBND năm 2016 về Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh Phú Yên