Tiêu chuẩn du lịch bền vững toàn cầu

Nghiên cứu phát triển hoạt động du lịch ở Hạ Long theo các tiêu chí phát triển du lịch bền vững toàn cầu

Nghiên cứu phát triển hoạt động du lịch ở Hạ Long theo các tiêu chí phát triển du lịch bền vững toàn cầu
... trạng hoạt động du lịch Hạ Long theo tiêu chí phát triển du lịch bền vững toàn cầu Chương Định hướng phát triển du lịch Hạ Long theo tiêu chí phát triển du lịch bền vững toàn cầu Chƣơng CƠ SỞ LÝ ... trạng phát triển du lịch theo tiêu chí phát triển du lịch bền vững toàn cầu Hạ Long thời gian qua 40 Chƣơng THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG DU LỊCH HẠ LONG THEO CÁC TIÊU CHÍ PHÁT TRIỂN DU LỊCH BỀN VỮNG TOÀN ... tiễn phát triển du lịch bền vững giới Việt Nam, nghiên cứu tiêu chí phát triển du lịch bền vững toàn cầu - Phân tích, đánh giá thực trạng hoạt động du lịch Vịnh Hạ Long theo tiêu chí phát triển du...
 • 162
 • 271
 • 0

nghiên cứu ứng dụng một số tiêu chuẩn quốc tế về du lịch bền vững tại vườn quốc gia bái tử long

nghiên cứu ứng dụng một số tiêu chuẩn quốc tế về du lịch bền vững tại vườn quốc gia bái tử long
... du lịch VQG 68 2.3.1 Hiện trạng khai thác du lịch VQG 68 2.3.2 Đánh giá kế hoạch phát triển du lịch 71 CHƢƠNG ỨNG DỤNG TIÊU CHUẨN QUỐC TẾ VỀ DLBV TẠI VQG BÁI TỬ LONG ... (2006), Kinh tế môi trường, NXB Đại học Quốc gia Hà Nội Nguyễn Đình Hòe, Vũ Văn Hiếu (2001), Du lịch bền vững, Nxb Đại học Quốc gia Hà Nội Lê Văn Lanh (chủ biên) (2008), Vườn Quốc gia Bái Tử Long, NXB ... QUAN MỘT SỐ TIÊU CHUẨN QUỐC TẾ VỀ DU LỊCH BỀN VỮNG 18 1.1 Chƣơng trình Hộ chiếu xanh (Green passport) – dành cho Du khách 18 1.1.1 Khái quát chung 18 1.1.2 Nội dung...
 • 8
 • 203
 • 1

Nghiên cứu ứng dụng một số tiêu chuẩn quốc tế về du lịch bền vững tại Vườn Quốc Gia Bái Tử Long

Nghiên cứu ứng dụng một số tiêu chuẩn quốc tế về du lịch bền vững tại Vườn Quốc Gia Bái Tử Long
... HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN ================== PHẠM THỊ THỦY HƯỜNG NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG MỘT SỐ TIÊU CHUẨN QUỐC TẾ VỀ DU LỊCH BỀN VỮNG TẠI VƯỜN QUỐC GIA BÁI TỬ LONG ... động du lịch VQG Bái Tử Long 2.3 Đánh giá kế hoạch phát triển hoạt động du lịch Chƣơng 3: Ứng dụng tiêu chuẩn Quốc tế DLBV VQG Bái Tử Long 16 3.1 Cơ sở ứng dụng tiêu chuẩn Quốc tế DLBV VQG Bái Tử ... việc nghiên cứu ứng dụng tiêu chí quốc tế DLBV Vƣờn Để đạt đƣợc hiệu cao việc nghiên cứu ứng dụng tiêu chuẩn quốc tế DLBV vào hoạt động du lịch VQG Bái Tử Long, học viên 10 tiến hành nghiên cứu...
 • 149
 • 211
 • 0

Báo cáo hoạt động dự án Phát triển du lịch bền vững tiểu vùng sông Mê Kông

Báo cáo hoạt động dự án Phát triển du lịch bền vững tiểu vùng sông Mê Kông
... quản lý Dự án phát triển bền vững tiểu vùng sông Kông, gặp nhiều khó khăn khách quan chủ quan hoàn thành tốt Dự án giai đoạn một, tạo uy tín không với ADB mà với nước khu vực hoạt động thiết ... đói giảm nghèo; Hợp tác tiểu vùng Việt Nam-Lào: Xây dựng biển quảng cáo du lịch dọc hành lang kinh tế Đông-Tây, quảng cáo sản phẩm Du lịch tạp chí quốc tế; Phát triển đào tạo nguồn nhân lực: ... hoạch quản lý du lịch Đồng thời, Thứ trưởng có ý kiến đạo để Dự án giai đoạn hoàn thành tiến độ đạt mục tiêu đề ra, song song với việc lên kế hoạch cho giai đoạn 3, để hoạt động du lịch sớm có...
 • 2
 • 1,097
 • 10

Tài liệu Tiểu luận môn quản trị du lịch bền vứng pptx

Tài liệu Tiểu luận môn quản trị du lịch bền vứng pptx
... Trưởng khoa Thương Mại Du Lịch giảng viên phụ trách môn Quản Trị Du lịch Bền Vững Du lịch Sinh Thái tạo điều kiện cho chúng em nghiên cứu chuyên môn lĩnh vực phát triển du lịch bền vững Qua nghiên ... lục I- TỔNG QUAN VỀ BÀI TIỂU LUẬN …………………………………………………… 1 Mục tiêu nghiên cứu ………………………………………………………………… Phương pháp nghiên cứu …………………………………………………………… II- NỘI DUNG TIỂU LUẬN …………………………………………………………………8 ... ………………………………………………………… 2.6 Hệ thống tổng quát III- KẾT LUẬN …………… ……………………………………………………………….47 IV- PHỤ LỤC ……………………………………………………………………………… 48 A- Vài I- TỔNG QUAN VỀ BÀI TIỂU LUẬN Mục tiêu nghiên cứu: Tìm hiểu tổng...
 • 14
 • 578
 • 0

Tài liệu tiểu luận: Thực trạng các điều kiện để phát triển du lịch bền vững ở Phong nha- Kẻ bàng ppt

Tài liệu tiểu luận: Thực trạng các điều kiện để phát triển du lịch bền vững ở Phong nha- Kẻ bàng ppt
... điều kiện để phát triển du lịch Vườn quốc gia Phong nha -Kẻ bàng 2.1 Thực trạng điều kiện để phát triển du lịch bền vững Phong nhaKẻ bàng 2.1 Tình hình phát triển du lịch Phong nha - Kẻ bàng thời ... điều kiện đặc trưng Chương II Thực trạng điều kiện để phát triển du lịch bền vững Phong nha- Kẻ bàng Trang \ 2.1 Tình hình phát triển du lịch Phong nha - Kẻ bàng thời gian qua 2.2 Các điều kiện phát ... tạo tài nguyên Phải kết hợp chặt chẽ du lịch nghành có liên quan để du lịch Phong nha -Kẻ bàng phát triển hiệu bền vững 2.2 Các điều kiện phát triển du lịch bền vững Phong nha - Kẻ bàng 2.2.1 Tài...
 • 28
 • 376
 • 2

Báo cáo "Phát triển du lịch bền vững nhìn từ góc độ vệ sinh an toàn thực phẩm " ppt

Báo cáo
... cua ngffdi tffpng phan vdi nhffng quan diem b a n hep ban ve sff phat trien, chang b a n nhff dinh nghia tang trffdng tdng san pham qud'c dan (GNP), hoac tang thu nhap ca nhan, hoac cdng nghiep ... ndi: "Khdng cd xa hgi nao cd the chae chan hffng thinh va cd hanh phuc phan ldn ngffdi dan phai sd'ng canh ngheo ddi va khd cffc" (Michael P.Todaro 1998, tr.l87.) Td chffc Oxfarm cho rang: "Ndi ... khia canh kinh te, xa hgi va mdi trffdng Dd la qua trinh gia tang phuc lgi cho cac the he ngffdi bang each gia tang tai san, bao gdm tai san vat chat, tai san tai chinh, tai san ngffdi, tai san...
 • 7
 • 225
 • 1

tiểu luận đề tài giải pháp nhằm phát triển du lịch bền vững ở phong nha - kẻ bàng

tiểu luận đề tài giải pháp nhằm phát triển du lịch bền vững ở phong nha - kẻ bàng
... khách du lịch, ngời dân,cơ quan nhà nớc vấn đề phát triển bảo tồn ,phát triển bền vững Phong nha Kẻ bàng Chơng III : Giải pháp nhằm phát triển du lịch bền vững Vờn quốc gia Phong nha- Kẻ bàng 3.1 Giải ... tạo tài nguyên Phải kết hợp chặt chẽ du lịch nghành có liên quan để du lịch Phong nha- Kẻ bàng phát triển hiệu bền vững 2.2 Các điều kiện phát triển du lịch bền vững Phong nha - Kẻ bàng 2.2.1 Tài ... triển bền vững Chơng II : Thực trạng điều kiện để phát triển du lịch Vờn quốc gia Phong nha- Kẻ bàng 2.1 Thực trạng điều kiện để phát triển du lịch bền vững Phong nha- Kẻ bàng 2.1 Tình hình phát triển...
 • 20
 • 348
 • 1

Báo cáo " Phát triển du lịch bền vững nhìn từ góc độ vệ sinh an toàn thực phẩm" ppt

Báo cáo
... dong tfl lanh dao tnic tiep ddi vdi giang vien eung dUde xem xet tfl ban than giang vien, d i n h gia tfl lanh dao khoa va sinh vien theo hoc Kit qua phan tich dUde t h i hiSn bang QUAN Lt KINH ... nhflng phieu dilu tra thu nhan dUdc tfl giang vien, lanh dao khoa va sinh vien K i t qua phan tich dUde the hien d bang Trong danh gia v l ky nang giang day eua giang vien, nhom nghien eflu da ... vdi giang vien dang la ban che Idn, dae biet k i t qua danh gia tfl phia sinh vien, ngUdi tnic tilp "sii dung" san p h i m dao tao dang edn rit thip Ket luan Nghien eflu khao s i t flng dung nhflng...
 • 7
 • 127
 • 0

Sustainable tourism Tiểu luận phát triển du lịch bền vững

Sustainable tourism Tiểu luận phát triển du lịch bền vững
... “hard tourism “soft tourism du lịch rắn du lịch mềm, nhìn nhận giới Du lịch bền vững Năm 1996, khái niệm sustainable tourism du lịch bền vững – xuất hiện, ủng hộ việc phát triển du lịch ... phát triển du lịch, chưa có sách phát triển du lịch bền vững thích hợp để chọn áp dụng mô hình Làng du lịch để: • Phát triển kinh tế địa phương dựa việc phát triển du lịch bền vững • Duy trì, bảo ... hình để xây dựng phát triển du lịch cách bền vững Du lịch bền vững thách thức cho nhà nước doanh nghiệp du lịch, yêu cầu cộng đồng nơi muốn phát triển du lịch Tuy nhiên, bền vững lâu dài môi...
 • 13
 • 262
 • 0

Tiểu luận giải pháp marketing địa phương nhằm phát triển du lịch bền vững tại tỉnh sơn la

Tiểu luận giải pháp marketing địa phương nhằm phát triển du lịch bền vững tại tỉnh sơn la
... du lịch bền vững Chương Thực trạng marketing địa phương với phát triển du lịch bền vững tỉnh Sơn La Chương Một số giải pháp kiến nghị hoàn thiện marketing địa phương nhằm phát triển du lịch bền ... vực du lịch để đánh giá thực trạng marketing địa phương với phát triển du lịch bền vững Sơn La Bình luận kết nghiên cứu, đề xuất giải pháp kiến nghị hoàn thiện marketing địa phương nhằm phát triển ... hệ với phát triển du lịch bền vững Hai là, phân tích thực trạng marketing địa phương với phát triển du lịch bền vững tỉnh Sơn La Từ đó, đánh giá ưu điểm, hạn chế hoạt động marketing địa phương...
 • 179
 • 247
 • 1

Du lịch bền vững và thực trạng phát triển du lịch bền vững ở VN hiện nay. Thông tin chi tiết

Du lịch bền vững và thực trạng phát triển du lịch bền vững ở VN hiện nay. Thông tin chi tiết
... nhằm phát triển du lịch bền vững: Trên sở đờng lối, mục tiêu phát triển giải pháp chủ yếu chi n lợc phát triển du lịch Việt Nam 2001 2010, kết hợp với thực trạng phát triển du lịch bền vững ... du lịch Việt Nam hớng phát triển bền vững 29 Chơng III Kiến nghị giải pháp nhằm phát triển du lịch bền vững Đứng trớc thực trạng nhiều vấn đề tồn đe doạ trực tiếp tới phát triển du lịch bền vững ... thức du lịch bền vững : Qua phần sở lí luận thực trạng ta thấy đợc tầm quan trọng du lịch bền vững ngời dân nói chung đặc biệt dân c sở tại điểm du lịch nói riêng với phát triển du lịch bền vững...
 • 36
 • 1,563
 • 12

Tình hình phát triển kinh doanh du lịch bền vững trên địa bàn Vườn quốc gia Phong nha –Kẻ bàng

Tình hình phát triển kinh doanh du lịch bền vững trên địa bàn Vườn quốc gia Phong nha –Kẻ bàng
... bền vững Vườn quốc gia Phong nha –Kẻ bàng 2.2 ý nghĩa Trong thực trạng phát triển du lịch Vườn quốc gia Phong nha –Kẻ bàng có tốc độ phát triển nhanh, nhiên phát triển du lịch chủ yếu tình trạng ... cho phát triển du lịch bền vững Phong nha - Kẻ bàng 2.2.3 Khoa học công nghệ phát triển du lịch bền vững 2.3 Du lịch bền vững Phong nha yếu tố thị Chương III Giải pháp nhằm phát triển du lịch bền ... khách du lịch, người dân,cơ quan nhà nước vấn đề phát triển bảo tồn ,phát triển bền vững Phong nha –Kẻ bàng Chương III : Giải pháp nhằm phát triển du lịch bền vững Vườn quốc gia Phong nha- Kẻ bàng...
 • 26
 • 581
 • 1

Du lịch bền vững và thực trạng phát triển du lịch bền vững ở Việt Nam

Du lịch bền vững và thực trạng phát triển du lịch bền vững ở Việt Nam
... Nội dung Du lịch bền vững tất yếu phải phát triển bền vững du lịch 1.1 Khái niệm du lịch phát triển bền vững 1.1.1 Khái niệm du lịch Hoạt động du lịch xuất từ lâu lịch sử phát triển xã hội ... ngợc lại phát triển du lịch bền vững Việt Nam Nếu giải đựơc vấn đề tồn đọng trên, chắn du lịch Việt Nam phát triển bền vững hiệu Định hớng giải pháp phát triển bền vững du lịch Việt Nam 15 3.1 ... phát triển bền vững du lịch Thực trạng phát triển du lịch bền vững Việt Nam 2.1 Những nhân tố ảnh hởng đến phát triển bền vững du lịch 2.2 Thực...
 • 23
 • 1,837
 • 8

Xem thêm

Từ khóa: 3 định hướng phát triển du lịch ở hạ long theo các tiêu chí phát triển du lịch bền vững toàn cầumục tiêu của du lịch bền vữngmục tiêu du lịch bền vữngmục tiêu của phát triển du lịch bền vữngmục tiêu phát triển du lịch bền vữngchỉ tiêu đánh giá du lịch bền vữngtiêu chí phát triển du lịch bền vữngcác tiêu chí phát triển du lịch bền vữngtiêu chí đánh giá phát triển du lịch bền vữngmục tiêu phát triển du lịch bền vững ở quảng ninhkhái niệm về phát triển du lịch bền vững sự phát triển bền vững về kinh tế xã hội nói chung và của bất kỳ ngànhkinh tế nào cũng cần đạt được 3 mục tiêu cơ bảnđiểm mục tiêu và định hướng phát triển du lịch bền vững tây nguyêndu lịch bền vữngphát triển du lịch bền vữnggiải pháp phát tiển du lịch bền vữngchiến lược gây hứng thú cho học sinh thcs môn toánĐề thi học sinh giỏi môn Toán lớp 11(có đáp án)Đề án quản trị kinh doanh Thực trạng và giải pháp cho ngành dệt may Việt Nam trong chuỗi giá trị toàn cầuTính toán và thiết kế Boost ConverterCọc chịu tải trọng dọc trục Plaxis 2DDE THI VAO 10 MON TOAN HA NOI TU 2006 DEN 2017Tuần 15 giáo án lớp 4 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 0)Bài giảng robot công nghiệpHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 2) DANH GIA HIEN TRANG CONG TRINHHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 6) HH SC GC KET CAU MONGTuần 15 giáo án lớp 3 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhhop dong xnk hang hoabài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMBài 10. Đồng chíBài 8. Biết ơn thương binh, liệt sĩTuần 4. Nghe-kể: Dại gì mà đổi. Điền vào giấy tờ in sẵnTuần 5. Người lính dũng cảmSKKN PP Graph trong dạy học Hóa học