Hiện đại hóa làng nghề huyện gia lâm, thành phố hà nội

Hiện đại hóa làng nghề huyện Gia Lâm, thành phố Nội Luận văn ThS

Hiện đại hóa làng nghề huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội Luận văn ThS
... PHÁT TRIỂN LÀNG NGHỀ VÀ HIỆN ĐẠI HÓA LÀNG NGHỀ CỦA HUYỆN GIA LÂM – THÀNH PHỐ HÀ NỘI 3.1 Khái quát làng nghề Gia Lâm – thành phố Nội 3.1.1 Đặc điểm tự nhiên a) Vị trí địa lý Huyện Gia Lâm nằm ... CHƢƠNG 3: THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN LÀNG NGHỀ VÀ HIỆN ĐẠI HÓA LÀNG NGHỀ CỦA HUYỆN GIA LÂM – THÀNH PHỐ HÀ NỘI .377 3.1 Khái quát làng nghề huyện Gia Lâm – thành phố Nội 377 3.1.1 Đặc điểm tự ... đại hóa làng nghề huyện Gia Lâm – thành phố Nội * Phạm vi nghiên cứu - Phạm vi nội dung + Hệ thống hóa sở lý luận thực tiễn vấn đề đại hóa làng nghề + Đánh giá thực trạng phát triển làng nghề...
 • 92
 • 118
 • 0

Luận văn khả năng cung cấp dữ liệu từ các nguồn ảnh vệ tinh có sẵn trên mạng internet phục vụ cho hệ thống thông tin tài nguyên đất đai trên địa bàn huyện gia lâm thành phố nội

Luận văn khả năng cung cấp dữ liệu từ các nguồn ảnh vệ tinh có sẵn trên mạng internet phục vụ cho hệ thống thông tin tài nguyên đất đai trên địa bàn huyện gia lâm thành phố hà nội
... số liệu kết nghiên cứu luận văn trung thực cha đợc sử dụng để bảo vệ học vị Tôi xin cam đoan giúp đỡ cho việc thực luận văn đợc cám ơn thông tin trích dẫn luận văn đợc rõ nguồn gốc Tác giả luận ... trờng, Phòng Thống kê UBND xã tạo điều kiện thời gian cung cấp số liệu giúp thực đề tài Cám ơn cổ vũ động viên giúp đỡ gia đình, anh chị đồng nghiệp, bạn bè trình học tập thực luận văn nội ngày ... 16 2.3.2 V tinh vi n v t li u s d ng vi n 2.3.2.1 V tinh Landsat V tinh Landsat l v tinh ti nguyờn c a Hoa K ủ c phúng lờn qu ủ o l n ủ u tiờn vo nm 1972, cho ủ n ủó cú th h v tinh Landsat...
 • 99
 • 310
 • 0

Luận văn nghiên cứu công tác đào tạo nghề tại một số cơ sở đào tạo nghề huyện gia lâm thành phố nội

Luận văn nghiên cứu công tác đào tạo nghề tại một số cơ sở đào tạo nghề huyện gia lâm thành phố hà nội
... c bi n - Giao thụng: Huy n Gia Lõm cú ủi u ki n giao thụng thu n l i v i n qu c l 5A ch y qua v cú ga Phỳ Th y t o ủi u ki n thu n l i cho vi c giao lu kinh t , thng m i, trao ủ i, giao lu húa ... t o ngh c a huy n Gia Lõm M i liờn h gi a ng i h c ngh v nhu c u c a xó h i 1.3.2 Ph m vi nghiờn c u * V khụng gian: ti th c hi n trờn ph m vi ton huy n Gia Lõm, * V th i gian: S li u s d ng ... kờ huy n Gia Lõm) Tr ng i h c Nụng Nghi p H N i Lu n th c s khoa h c kinh t 37 3.1.2.3 C s h t ng + Giao thụng: y m nh chng trỡnh giao thụng nụng thụn, t p trung xõy d ng cỏc n ủ ng giao thụng...
 • 116
 • 345
 • 0

Nghiên cứu giải pháp quản lý đất đai trên địa bàn huyện gia lâm, thành phố nội

Nghiên cứu giải pháp quản lý đất đai trên địa bàn huyện gia lâm, thành phố hà nội
... Nhà nư c thu h i ñ t ñ a bàn huy n Gia Lâm – thành ph N i”; “ðánh giá hi n tr ng s d ng ñ t nông nghi p ñ xu t chuy n ñ i c u tr ng h p ñ t s n xu t nông nghi p huy n Gia Lâm, Thành ph ... n pháp quy, nhà nư c xác ñ nh ñ a v pháp cho ñ i tư ng s d ng Trên s ñó nhà nư c ñi u ch nh hành vi c a ñ i tư ng s d ng ñ t, hành vi h p pháp, hành vi không h p pháp Thông qua vi c ban hành ... ñư c qu n hi u qu Huy n Gia Lâm thu c thành ph N i m t huy n ñ ng b ng, cách trung tâm th ñô 12 km, c a ngõ phía ðông B c thành ph N i, có nhi u n giao thông n i li n v i thành ph phía...
 • 138
 • 252
 • 0

Đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả việc thực hiện quyền sử dụng đất huyện gia lâm, thành phố nôi

Đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả việc thực hiện quyền sử dụng đất huyện gia lâm, thành phố hà nôi
... ñược giải ñáp ñể ñưa hướng giải thích hợp giai ñoạn tới Xuất phát từ thực trạng ñó, chọn ñề tài:“ðánh giá thực trạng ñề xuất giải pháp nâng cao hiệu việc thực quyền sử dụng ñất huyện Gia Lâm, thành ... thành phố Nội” 1.2 Mục ñích ñề tài - ðiều tra, ñánh giá việc thực quyền sử dụng ñất ñịa bàn huyện Gia Lâm, thành phố Nội - ðề xuất số giải pháp thúc ñẩy việc thực quyền sử dụng ñất theo pháp ... kiến hộ gia ñình, cá nhân việc thực quyền sử dụng ñất 83 4.5.9 ðánh giá chung việc thực quyền sử dụng ñất xã nghiên cứu 87 4.6 ðề xuất giải pháp nâng cao việc thực quyền sử dụng...
 • 136
 • 83
 • 0

giải pháp phát triển làng nghề gắn với du lịch nông thôn huyện gia lâm thành phố nội

giải pháp phát triển làng nghề gắn với du lịch nông thôn huyện gia lâm thành phố hà nội
... i du l ch nông thôn - ðánh giá th c tr ng gi i pháp phát tri n làng ngh g n v i du l ch nông thôn ñã tri n khai t i huy n Gia Lâm - ð xu t gi i pháp phát tri n làng ngh g n v i du l ch nông thôn ... n làng ngh g n v i du l ch nông thôn? Các nhân t nh hư ng ñ n phát tri n làng ngh g n v i du l ch nông thôn? - Th c tr ng gi i pháp phát tri n làng ngh g n v i du l ch nông thôn huy n Gia Lâm ... gi i pháp phát tri n làng ngh g n v i du l ch nông thôn huy n Gia Lâm - Không gian: Ba làng ngh ch y u ñ a bàn huy n Gia Lâm Trong ñó, 01 làng ngh truy n th ng ñã phát tri n du l ch nông thôn...
 • 151
 • 250
 • 0

phát triển làng nghề gốm sứ truyền thống bát tràng ở huyện gia lâm, thành phố nội

phát triển làng nghề gốm sứ truyền thống bát tràng ở huyện gia lâm, thành phố hà nội
... g m truy n th ng Bát Tràng 4.1.1 T ng quan v trình hình thành phát tri n làng ngh g m s truy n th ng Bát Tràng Bát Tràng tên g i cũ c a làng Bát Tràng thu c huy n Gia Lâm, N i t trư c năm ... Gia Lâm thu c ngo i thành N i Năm 1948, xã Bát Tràng nh p v i xã Giang Cao xã Kim Lan l p thành xã Quang Minh T năm 1964, xã Bát Tràng ñư c thành l p g m thôn Bát Tràng Giang Cao hi n Trư ng ... ng phát tri n làng ngh g m truy n th ng Bát Tràng hi n t i tương lai, ch n ngh G m truy n th ng Bát Tràng, huy n Gia Lâm, thành ph N i làm ñ tài nghiên c u Xã Bát Tràng ch g m có hai thôn: Giang...
 • 133
 • 337
 • 0

Xây dựng mô hình hỗ trợ trẻ tự kỷ và gia đình có trẻ tự kỷ trên địa bản huyện gia lâm, thành phố nội ( nghiên cứu được thực hiện tại trung tâm hỗ trợ hòa nhập gia lâm)

Xây dựng mô hình hỗ trợ trẻ tự kỷ và gia đình có trẻ tự kỷ trên địa bản huyện gia lâm, thành phố hà nội ( nghiên cứu được thực hiện tại trung tâm hỗ trợ hòa nhập gia lâm)
... dục trẻ tự kỷ 11 Đối tƣợng khách thể nghiên cứu 7.1 Khách thể nghiên cứu: - Trẻ tự kỷ - Gia đình trẻ tự kỷ không theo học trung tâm địa bàn Huyện Gia Lâm, Thành phố Nội - Gia đình trẻ tự ... thân trẻ kiến thức hội chứng tự kỷ - nhiều hình hỗ trợ trẻ tự kỷ gia đình trẻ tự kỷ song hình chưa thực mang lại hiệu mong muốn - hình can thiệp nhà tham gia phụ huynh hình ... - Đề xuất xây dựng hình hỗ trợ trẻ tự nhà 5.2 Nhiệm vụ nghiên cứu - tả thực trạng chăm sóc trẻ tự kỷ gia đình - Đánh giá dư luận hiểu biết cộng đồng trẻ tự kỷ gia đình trẻ tự kỷ - Tìm hiểu,...
 • 123
 • 115
 • 0

Đánh giá công tác thu hồi đất dự án đường giao thông liên tỉnh nội hưng yên và dự án đất làng nghề trên địa bàn huyện gia lâm thành phố nội

Đánh giá công tác thu hồi đất dự án đường giao thông liên tỉnh hà nội hưng yên và dự án đất làng nghề trên địa bàn huyện gia lâm  thành phố hà nội
... tiễn công tác bồi thường dự án nhà nước thu hồi đất - Đánh giá công tác thu hồi đất dự án đường giao thông liên tỉnh Nội Hưng Yên dự án đất làng nghề Kiêu Kỵ địa bàn huyện Gia Lâm Thành phố ... - Đánh giá công tác thu hồi đất thực 02 dự án huyện Gia Lâm, thành phố Nội: - Dự án đường giao thông liên tỉnh Nội Hưng Yên đoạn qua địa phận Nội - Dự án đất làng nghề xã Kiêu Kỵ huyện ... hồi đất cần thiết Đề tài: Đánh giá công tác thu hồi đất dự án đường giao thông liên tỉnh Nội Hưng Yên dự án đất làng nghề địa bàn huyện Gia Lâm thành phố Nội thực nhằm góp phần thực...
 • 133
 • 155
 • 0

đánh giá việc thực hiện chính sách bồi thường giải phóng mặt bằng dự án xây dựng điểm thông quan nội địa và dự án cải tạo đường dốc hội đại học nông nghiệp trên địa bàn xã cổ bi, huyện gia lâm, thành phố nội

đánh giá việc thực hiện chính sách bồi thường giải phóng mặt bằng dự án xây dựng điểm thông quan nội địa và dự án cải tạo đường dốc hội đại học nông nghiệp trên địa bàn xã cổ bi, huyện gia lâm, thành phố hà nội
... Cổ Bi, huyện Gia Lâm, thành phố Nội: - Dự án cải tạo, nâng cấp ñường Dốc Hội- ðại học Nông nghiệp I, huyện Gia Lâm ñịa bàn Cổ Bi - Dự án xây dựng ðiểm thông quan nội ñịa Thành phố Nội ... BỘ GIÁO DỤC VÀ ðÀO TẠO TRƯỜNG ðẠI HỌC NÔNG NGHIỆP HÀ NỘI NGUYỄN THỊ MINH HUẾ ðÁNH GIÁ VIỆC THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH BỒI THƯỜNG GIẢI PHÓNG MẶT BẰNG DỰ ÁN XÂY DỰNG ðIỂM THÔNG QUAN NỘI ðỊA VÀ DỰ ÁN CẢI ... giải phóng mặt tái ñịnh cư Nhà nước thu hồi ñất dự án cải tạo, nâng cấp ñường Dốc Hội - ðại học Nông nghiệp ñịa bàn Cổ Bi dự án xây dựng ñiểm thông quan nội ñịa Thành phố Nội: + Khái quát dự...
 • 118
 • 104
 • 0

ĐÁNH GIÁ tác ĐỘNG của VIỆC sản XUẤT gốm tới một số yếu tố môi TRƯỜNG tại LÀNG NGHỀ gốm bát TRÀNG ở xã bát TRÀNG HUYỆN GIA lâm, THÀNH PHỐ nội

ĐÁNH GIÁ tác ĐỘNG của VIỆC sản XUẤT gốm tới một số yếu tố môi TRƯỜNG tại LÀNG NGHỀ gốm bát TRÀNG ở xã bát TRÀNG HUYỆN GIA lâm, THÀNH PHỐ hà nội
... BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI PHẠM THỊ HỒNG NHUNG ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG CỦA VIỆC SẢN XUẤT GỐM TỚI MỘT SỐ YẾU TỐ MÔI TRƯỜNG TẠI LÀNG NGHỀ GỐM BÁT TRÀNG XÃ BÁT TRÀNG HUYỆN GIA ... hành nghiên cứu đề tài Đánh giá tác động việc sản xuất gốm tới số yếu tố môi trường làng nghề gốm Bát Tràng Bát Tràng, huyện Gia Lâm, thành phố Nội Lịch sử nghiên cứu 2.1 Nghiên cứu làng ... cứu sở, hộ tham gia sản xuất gốm làng nghề gốm Bát Tràng, huyện Gia Lâm, thành phố Nội: Quy trình sản xuất → chất thải → môi trường → người Địa điểm nghiên cứu: làng nghề gốm Bát Tràng, Bát...
 • 85
 • 300
 • 0

Xây dựng mô hình hỗ trợ trẻ tự kỷ và gia đình có trẻ tự kỷ trên địa bản huyện gia lâm, thành phố nội ( nghiên cứu được thực hiện tại trung tâm hỗ trợ hòa nhập gia lâm)

Xây dựng mô hình hỗ trợ trẻ tự kỷ và gia đình có trẻ tự kỷ trên địa bản huyện gia lâm, thành phố hà nội ( nghiên cứu được thực hiện tại trung tâm hỗ trợ hòa nhập gia lâm)
... Đơn cử Thành Phố Nội trung tâm, lớp học chuyên biệt mở nhiều Ban đầu vài Trung tâm Trung tâm NT cố bác sĩ Nguyễn Khắc Viện thành lập, Trung tâm Sao Mai, Hiện nay, địa bàn thành phố khoảng ... nhiên chưa đánh giá cụ thể hiệu hình Liệu hình hiệu trẻ tự kỷ? Hiệu hoạt động hình nào? Cha mẹ, người thân trẻ tự kỷ kiến thức trẻ tự kỷ? Cách thức chăm sóc, giáo dục trẻ tự kỷ nào? ... nhi Trung ương (2 008) Tài liệu hội thảo “ bệnh tự kỷ trẻ em” Câu lạc gia đình trẻ tự kỷ Trung tâm đào tạo phát triển giáo dục đặc biệt Viện Nhi Trung ương (2 003) Vì tương lai trẻ tự kỷ Nội...
 • 15
 • 76
 • 1

Đánh giá hiện trạng sử dụng đất nông nghiệp và đề xuất chuyển đổi cơ cấu cây trồng hợp lý trên đất sản xuất nông nghiệp huyện gia lâm, thành phố nội

Đánh giá hiện trạng sử dụng đất nông nghiệp và đề xuất chuyển đổi cơ cấu cây trồng hợp lý trên đất sản xuất nông nghiệp huyện gia lâm, thành phố hà nội
... khoa h c nhà qu n Vì v y, ti n hành nghiên c u ñ tài: “ðánh giá hi n tr ng s d ng ñ t nông nghi p ñ xu t chuy n ñ i c u tr ng h p ñ t s n xu t nông nghi p huy n Gia Lâm, Thành ph N i” ... Th ng kê huy n Gia Lâm, thành ph N i toàn th cô, chú; anh, ch ñã giúp ñ th i gian th c t p Kính chúc th y cô giáo m nh kh e h nh phúc! M t l n n a em xin chân thành c m ơn! N i, ngày tháng ... i thành bao g m 02 th tr n 20 xã, n m v phía ðông B c thành ph N i cách trung tâm thành ph kho ng 12 km có v trí ñ a sau: - Phía ðông, ðông B c giáp t nh B c Ninh - Phía Nam, ðông Nam giáp...
 • 103
 • 3,407
 • 3

Ứng dụng ảnh viễn thám và hệ thống thông tin địa lý (GIS) để xác định biến động đất đai trên địa bàn thị trấn trâu quỳ, huyện gia lâm, thành phố nội giai đoạn 2005 2010

Ứng dụng ảnh viễn thám và hệ thống thông tin địa lý (GIS) để xác định biến động đất đai trên địa bàn thị trấn trâu quỳ, huyện gia lâm, thành phố hà nội giai đoạn 2005  2010
... vi n thám h th ng thông tin ñ a (GIS) ñ xác ñ nh bi n ñ ng ñ t ñai ñ a bàn th tr n Trâu Quỳ, huy n Gia Lâm, thành ph N i giai ño n 2005- 2010 1.2 M c ñích c a ñ tài Thành l p ñư c b n ñ ... ñai ñ ng th i xác ñ nh ñư c s li u bi n ñ ng s d ng ñ t ñ a bàn th tr n Trâu Quỳ, huy n Gia Lâm, thành ph N i giai ño n 2005 -2010 s s d ng nh v tinh Quickbird ch p năm 2005, 2010 1.3 Yêu c ... ñai ñ a bàn th tr n Trâu Quỳ, huy n Gia Lâm, thành ph N i 3.3 N i dung nghiên c u - Xây d ng khóa gi i ñoán nh - Thành l p b n ñ hi n tr ng s d ng ñ t th tr n Trâu Quỳ năm 2005 năm 2010 d a...
 • 93
 • 861
 • 7

Luận văn thạc sĩ đánh giá việc thực hiện chính sách bồi thường thiệt hại khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn huyện gia lâm thành phố nội

Luận văn thạc sĩ đánh giá việc thực hiện chính sách bồi thường thiệt hại khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn huyện gia lâm thành phố hà nội
... thi t h i Nhà nư c thu h i ñ t ñ a bàn huy n Gia Lâm thành ph N i - ð xu t gi i pháp góp ph n th c hi n t t sách b i thư ng Khi nhà nư c thu h i ñ t ñ a bàn huy n Gia Lâm thành ph N i ... i ñ t ñ a bàn thành ph N i; - Quy t ñ nh s 40/2008/Qð-UBND ngày 22/10/2008 c a UBND thành ph N i v vi c ban hành giá xây d ng m i nhà , nhà t m, v t ki n trúc ñ a bàn thành ph N i; - ... C HI N CHÍNH SÁCH B I THƯ NG KHI NHÀ NƯ C THU H I ð T VI T NAM 26 2.5 TÌNH HÌNH TH C HI N CHÍNH SÁCH B I THƯ NG THI T H I KHI NHÀ NƯ C THU H I ð T C A THÀNH PH HÀ N I 32 2.5.1 Các văn b...
 • 163
 • 388
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: ung xu cua nguoi tieu dung doi voi do an chin tai huyen gia lam thanh pho ha noinghiên cứu xác định tỷ lệ nhiễm và tình trạng kháng kháng sinh của vi khuẩn escherichia coli salmonella phân lập từ thịt lợn bán tại một số chợ tại huyện gia lâm thành phố hà nộiảnh hưởng của việc sử dụng phân đạm đến khả năng tích lũy hàm lượng no3 nh4 trong nước mặt và nước ngầm tại xã đặng xá huyện gia lâm – thành phố hà nộinghiên cứu khả năng tiếp cận các dịch vụ khuyến nông của hộ nông dân huyện gia lâm thành phố hà nộiquy định về lập và quản lý hồ sơ địa chính của huyện gia lâm thành phố hà nội4 2 quy định về lập và quản lý hồ sơ địa chính của huyện gia lâm thành phố hà nộiđánh giá công tác đkđđ cấp gcnqsdđ và lập hồ sơ địa chính xã đặng xá huyện gia lâm thành phố hà nộiđề xuất một số giải pháp nhằm đẩy mạnh công tác đkđđ cấp gcnqsdđ và lập hồ sơ địa chính trên địa bàn xã đặng xá huyện gia lâm thành phố hà nộiđánh giá việc thực hiện chính sách bồi thường hỗ trợ và tái định cư khi nhà nước thu hồi ðất tại một số dự án trênđịa bàn huyện me linh thanh pho ha noinghiên cứu đánh giá cảnh quan phục vụ phát triển bền vững nông lâm nghiệp và du lịch huyện sóc sơn thành phố hà nộinghiên cứu đánh giá biến đổi nông thôn dưới tác động của quá trình đô thị hóa công nghiệp hóa huyện hoài đức thành phố hà nộiđánh giá hiện trạng rác thải sinh hoạt và đề xuất một số giải pháp quản lý xử lý tại thị trấn trạm trôi – huyện hoài đức – thành phố hà nộithực trạng công tác chăm sóc sức khoẻ bà mẹ dân số kế hoạch hoá gia đình tại huyện sóc sơn thành phố hà nộimột số giải pháp phát triển ngành hàng hoa hồng trên địa bàn huyện mê linh thành phố hà nộiđánh giá hiệu quả của công tác đấu giá quyền sử dụng đất ở một số dự án trên địa bàn huyện phúc thọ thành phố hà nộiNghiên cứu thiết kế hệ thống GPS quan trắc liên tục cầu hệ dâyTriển khai hệ thống mạng doanh nghiệptìm hiểu về hệ thống bôi trơnkết cấu xe corolla atis 1 8 (năm 2008)GIBBERELLIN và ỨNG DỤNGgiáo trình tài chính doanh nghiệp full chươngmô hình đào tạo kiến thức hôn nhân và gia đìnhQĐ BAN ĐẠI DIỆN CMHSE 10ứng dụng công nghệ tưới nhỏ giọt trên cây cà phê, hồ tiêu và cây ăn quả tại vùng trọng điểm tỉnh đak lakỨng dụng của vi sinh vật trong xử lý nước thảikiểm tra hóa chương 2 lớp 11ứng dụng sản xuất biogas từ chất thải rắn hữu cơ có thể phân hủy sinh học và phân gia súcnhà nhịp lớn – nhà không gianchuyên đề nhà nhịp lớn – nhà không gianTuần 4. Bím tóc đuôi samTuần 1. Có công mài sắt, có ngày nên kimTuần 1. Có công mài sắt, có ngày nên kimLuyện tập chung Trang 42LỚP 3 BÀI 3 MẶT NẠ CON THÚ- ĐM - SINH HOẠT CHUYÊN MÔN