Bài giảng đường lối cách mạng của đảng cộng sản việt nam chương 3 đường lối kháng chiến chống thực dân pháp và đế quốc mỹ xâm lược (1945 – 1975)

Bài 3: ĐƯỜNG LỐI KHÁNG CHIẾN CHỐNG THỰC DÂN PHÁP ĐẾ QUỐC MỸ XÂM LƯỢC ( 1945 1975 ) doc

Bài 3: ĐƯỜNG LỐI KHÁNG CHIẾN CHỐNG THỰC DÂN PHÁP VÀ ĐẾ QUỐC MỸ XÂM LƯỢC ( 1945 – 1975 ) doc
... CT Đường lối kháng chiến chống TDP (1 946-195 4) a Kháng chiến tồn quốc bùng nổ đường lối kháng chiến Đảng * Kháng chiến tồn quốc bùng nổ + TDP tâm xâm lược nước ta lần + Đảng phát động kháng chiến ... I- Đường lối xây dựng, bảo vệ quyền kháng chiến chống Thực dân Pháp( 9/ 1945 7/ 1954 )  Chủ trương xây dựng bảo vệ quyền (4 5-4 6)  a- Tình hình cách mạng Việt nam sau cách mạng tháng tám 1945 ... lược chiến tranh cục chứa đầy mâu thuẫn Cuộc kháng chiến ta nghóa, chiến tranh xâm lược Mỹ phi nghóa Cuộc chiến tranh nhân dân, chiến trường Miền nam không cho phép Mỹ phát huy chiến lược chiến...
 • 56
 • 3,040
 • 15

ĐƯỜNG LỐI KHÁNG CHIẾN CHỐNG THỰC DÂN PHÁP ĐẾ QUỐC MỸ XÂM LƯỢC (1945- 1975)

ĐƯỜNG LỐI KHÁNG CHIẾN CHỐNG THỰC DÂN PHÁP VÀ ĐẾ QUỐC MỸ XÂM LƯỢC (1945- 1975)
... Tám, “đánh phản động thực dân Pháp xâm lược; giành thống độc lập” - Tính chất kháng chiến: trường kì kháng chiến, toàn diện kháng chiến - Nhiệm vụ kháng chiến: “Cuộc kháng chiến chiến tranh cách ... phân tích âm mưu đế quốc Đông Dương rõ: “Kẻ thù lúc thực dân Pháp xâm lược, phải tập trung lửa đấu tranh vào chúng” Vì phải lập Mặt trận dân tộc thống chống thực dân Pháp xâm lược; mở rộng mặt ... dứt chiến tranh, lập lại hòa bình Đông Dương kí kết, kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược quân dân ta kết thúc thắng lợi Ý nghĩa - Trong nước: việc đề thực thắng lợi đường lối kháng chiến, ...
 • 16
 • 4,267
 • 21

CHƯƠNG III ĐƯỜNG LỐI KHÁNG CHIẾN CHỐNG THỰC DÂN PHÁP ĐẾ QUỐC MỸ XÂM LƯỢC (1945 - 1975) doc

CHƯƠNG III ĐƯỜNG LỐI KHÁNG CHIẾN CHỐNG THỰC DÂN PHÁP VÀ ĐẾ QUỐC MỸ XÂM LƯỢC (1945 - 1975) doc
... ĐẤT N ƯỚC (1954 - 1975) ĐƯỜNG LỐI XÂY DỰNG BẢO VỆ CHÍNH QUYỀN VÀ KHÁNG CHIẾN CHỐNG THỰC DÂN PHÁP XÂM LƯỢC(1945 – 1954) Chủ trương xây dựng bảo vệ quyền cách mạng (1945 - 1946) a Hồn cảnh lịch ... III I ĐƯỜNG L ỐI X ÂY D ỰNG, B ẢO V Ệ CH ÍNH QUY ỀN V À KH ÁNG CHI ẾN CH ỐNG TH ỰC D ÂN PH ÁP X ÂM L ƯỢC (1945 - 1954) II ĐƯỜNG L ỐI KH ÁNG CHI ẾN CH ỐNG M Ỹ, TH ỐNG NH ẤT ĐẤT N ƯỚC (1954 - 1975) ... d©n ®¶ng (ViƯt Qc) (ViƯt Qc) 10 b Chủ trương Kháng chiến kiến quốc Đảng chØ thÞ “KH¸NG CHIÕN KIÕN QC” 11 25/11/1945 CHỦ TRƯƠNG VỀ NGOẠI GIAO Hoa - viƯt th©n thiƯn 12 CHỦ TRƯƠNG VỀ NGOẠI GIAO...
 • 23
 • 2,194
 • 18

ĐƯỜNG LỐI KHÁNG CHIẾN CHỐNG THỰC DÂN PHÁP ĐẾ QUỐC MỸ XÂM LƯỢC (1945 - 1975) docx

ĐƯỜNG LỐI KHÁNG CHIẾN CHỐNG THỰC DÂN PHÁP VÀ ĐẾ QUỐC MỸ XÂM LƯỢC (1945 - 1975) docx
... Nội dung I ĐƯờNG LốI XÂY DựNG, BảO Vệ CHíNH QUYềN KHáNG CHIếN CHốNG TD PHáP XÂM LƯợC (1945 - 1954) II ĐƯờNG LốI KHáNG CHIếN CHốNG Mỹ, CứU NƯớC, TH NG NHấT Tổ QUốC (1954 - 1975) I ng li ... Phũng 15 - - 1946 b) Quá trình hình thành nội dung đường lối kháng chiến - Đường lối kháng chiến chống thực dân Pháp Đảng ta đư ợc thể qua ba văn kiện chủ yếu: + Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến ... bảo vệ quyền kháng chiến chống TD Pháp xâm lược (194 5- 1954) Chủ trương xây dựng bảo vệ quyền CM (194 5- 1946) a) Hoàn cảnh nước ta sau CM tháng 8/1945 - Chủ nghĩa đế quốc đế quốc Pháp chưa từ...
 • 69
 • 4,350
 • 30

Chương III: ĐƯỜNG LỐI KHÁNG CHIẾN CHỐNG THỰC DÂN PHÁP ĐẾ QUỐC MỸ XÂM LƯỢC (1945 - 1975) docx

Chương III: ĐƯỜNG LỐI KHÁNG CHIẾN CHỐNG THỰC DÂN PHÁP VÀ ĐẾ QUỐC MỸ XÂM LƯỢC (1945 - 1975) docx
... thúc thắng lợi Ý nghĩa - Trong nước: việc đề thực thắng lợi đường lối kháng chiến, xây dựng chế độ dân chủ nhân dân làm thất bại chiến tranh xâm lược thực dân Pháp đế quốc Mỹ giúp sức mức độ cao, ... án Đường lối cách mạng Đảng Cộng sản Việt Nam - Thứ nhất, đề đường lối đắn quán triệt sâu rộng đường lối cho toàn Đảng, toàn dân thực hiện, đường lối chiến tranh nhân dân, kháng chiến toàn dân, ... Giáo án Đường lối cách mạng Đảng Cộng sản Việt Nam chiến thắng giặc Mỹ xâm lược - Hai là, tin tưởng vào sức mạnh dân tộc, kiên định tư tưởng chiến lược tiến công, đánh thắng đế quốc Mỹ xâm lược...
 • 29
 • 418
 • 4

Chương III - ĐƯỜNG LỐI KHÁNG CHIẾN CHỐNG THỰC DÂN PHÁP ĐẾ QUỐC MỸ XÂM LƯỢC (1945-1975) doc

Chương III - ĐƯỜNG LỐI KHÁNG CHIẾN CHỐNG THỰC DÂN PHÁP VÀ ĐẾ QUỐC MỸ XÂM LƯỢC (1945-1975) doc
... thành nội dung đường lối kháng chiến - Ngay sau cách mạng tháng Tám, thị "Kháng chiến kiến quốc" Đảng ta khẳng định kẻ thù dân tộc ta thực dân Pháp xâm lược Trong trình đạo kháng chiến Nam Bộ, ... toàn dân, thực toàn dân kháng chiến phải tự cấp, tự túc mặt" + Nhiệm vụ kháng chiến: Đánh đuổi thực dân Pháp xâm lược để giành độc lập thống thật cho dân tộc Trong trình kháng chiến không thực ... lịch sử Đối với nước ta, việc đề thực thắng lợi đường lối kháng chiến, xây dựng chế độ dân chủ nhân dân làm thất bại chiến tranh xâm lược thực dân Pháp đế quốc Mỹ giúp sức mức độ cao, buộc chúng...
 • 20
 • 258
 • 1

đường lối kháng chiến chống thực dân pháp đế quốc mỹ xâm lược (1945 -1975)

đường lối kháng chiến chống thực dân pháp và đế quốc mỹ xâm lược (1945 -1975)
... Ngũ Kẻ thù Đường lối kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược xây dựng chế độ dân chủ nhân dân (1946 - 1954) a Hoàn cảnh lịch sử Pháp công Hải Phòng 20 - 11 - 1946 Pháp gây chiến Hà Nội 17 - ... DTDCND CHỐNG ĐẾ QUỐC MỸ XÂM LƯỢC ĐẠI HỘI ĐẢNG TOÀN QUỐC LẦN THỨ III 09/1960 b Nội dung đường lối Triển vọng CM Con đường thống đất nước Nhiệm vụ chung Nhiệm vụ chiến lược Nội dung đường lối Vtrò, ... I ĐƯỜNG LỐI KHÁNG CHIẾN CHỐNG THỰC DÂN PHÁP XÂM LƯỢC (1945 – 1954) Chủ trương xây dựng bảo vệ quyền cách mạng (1945 – 1946) a Hoàn cảnh nước ta sau Cách mạng Tháng Tám Thuận lợi Trong nước Quốc...
 • 64
 • 735
 • 2

Chương 3: Đường lối kháng chiến chống thực dân Pháp đề quốc Mỹ xâm lược doc

Chương 3: Đường lối kháng chiến chống thực dân Pháp và đề quốc Mỹ xâm lược doc
... Nội dung đ-ờng lối: Nghị TW 15 v CM Nam +Tính chất, mâu thuẫn XH miền Nam thuộc địa kiểu mới, quân Mỹ nên mâu thuẫn chủ yếu dân tộc với đế quốc Mỹ xâm l-ợc + Đối t-ợng CM Q Mỹ xâm l-ợc, giai ... ch yu v cp bỏch cn khn trng thc hin thị KHáNG CHIếN KIếN QUốC 25/11/1945 Củng cố quyền Chống TD Pháp xâm l-ợc Bài trừ nội phản Cải thiện đời sống nhân dân Ch trng xõy dng v bo v chớnh quyn CM ... Động lực CM công nhân, nông dân, tiểu t- sản + Nhiệm vụ giải phóng miền Nam khỏi ách thống trị đế quốc PK, thực độc lập dân tộc ng-ời cày có ruộng, hoàn thành CMDTDC nhân dân miền Nam + Nội dung...
 • 35
 • 1,210
 • 20

Chương II: ĐƯỜNG LỐI KHÁNG CHIẾN CHỐNG THỰC DÂN PHÁP ĐẾ QUỐC MỸ XÂM LƯỢC pps

Chương II: ĐƯỜNG LỐI KHÁNG CHIẾN CHỐNG THỰC DÂN PHÁP VÀ ĐẾ QUỐC MỸ XÂM LƯỢC pps
... toàn dân, thực toàn dân kháng chiến phải tự cấp, tự túc mặt" + Nhiệm vụ kháng chiến: Đánh đuổi thực dân Pháp xâm lược để giành độc lập thống thật cho dân tộc Trong trình kháng chiến không thực ... đánh thực dân Pháp xâm lược, hoàn thành giải phóng dân tộc, giành độc lập thống thật cho Tổ quốc + Tính chất kháng chiến: Cuộc kháng chiến ta chiến tranh nhân dân, chiến tranh nghĩa Vì vậy, kháng ... việc có tầm chiến lược, toàn cục bước vào kháng chiến khẳng định lòng tin vào thắng lợi cuối - Đường lối toàn quốc kháng chiến Đảng thể qua văn kiện là: Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến Hồ Chí...
 • 22
 • 386
 • 1

Chương III. Đường Lối Kháng Chiến Chống Thực Dân Pháp Đế Quốc Mỹ Xâm Lược (1946-1954) docx

Chương III. Đường Lối Kháng Chiến Chống Thực Dân Pháp Và Đế Quốc Mỹ Xâm Lược (1946-1954) docx
... toàn dân, thực toàn dân kháng chiến phải tự cấp, tự túc mặt" + Nhiệm vụ kháng chiến: Đánh đuổi thực dân Pháp xâm lược để giành độc lập thống thật cho dân tộc Trong trình kháng chiến không thực ... đánh thực dân Pháp xâm lược, hoàn thành giải phóng dân tộc, giành độc lập thống thật cho Tổ quốc + Tính chất kháng chiến: Cuộc kháng chiến ta chiến tranh nhân dân, chiến tranh nghĩa Vì vậy, kháng ... thành nội dung đường lối kháng chiến - Ngay sau cách mạng tháng Tám, thị "Kháng chiến kiến quốc" Đảng ta khẳng định kẻ thù dân tộc ta thực dân Pháp xâm lược Trong trình đạo kháng chiến Nam Bộ,...
 • 22
 • 371
 • 1

ĐƯỜNG LỐI KHÁNG CHIẾN CHỐNG THỰC DÂN PHÁP ĐẾ QUỐC MỸ XÂM LƯỢC (19451975)

ĐƯỜNG LỐI KHÁNG CHIẾN CHỐNG THỰC DÂN PHÁP VÀ ĐẾ QUỐC MỸ XÂM LƯỢC (19451975)
... toàn dân, thực toàn dân kháng chiến phải tự cấp, tự túc mặt" + Nhiệm vụ kháng chiến: Đánh đuổi thực dân Pháp xâm lược để giành độc lập thống thật cho dân tộc Trong trình kháng chiến không thực ... đánh thực dân Pháp xâm lược, hoàn thành giải phóng dân tộc, giành độc lập thống thật cho Tổ quốc + Tính chất kháng chiến: Cuộc kháng chiến ta chiến tranh nhân dân, chiến tranh nghĩa Vì vậy, kháng ... thành nội dung đường lối kháng chiến - Ngay sau cách mạng tháng Tám, thị "Kháng chiến kiến quốc" Đảng ta khẳng định kẻ thù dân tộc ta thực dân Pháp xâm lược Trong trình đạo kháng chiến Nam Bộ,...
 • 32
 • 513
 • 0

Đường lối kháng chiến chống thực dân pháp đế quốc mỹ

Đường lối kháng chiến chống thực dân pháp và đế quốc mỹ
... thực dân Pháp Vì Đảng nhân dân ta buộc phải đứng lên cầm vũ khí chống lại thực dân Pháp xâm lược Đêm 19/12/1946 kháng chiến toàn quốc nhân dân ta bùng nổ - Đường lối kháng chiến chống thực dân ... thời chiến lược để đánh bại chiến tranh xâm lược đế quốc Mỹ, giải phóng miền Nam, thống đất nước - Đường lối kháng chiến chống Mỹ cứu nước giai đoạn góp phần đánh bại chiến lược quan trọng đế quốc ... nguyên nhân thắng lợi kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược a Kết quả: (Đọc giáo trình Trang 98-100) - Đánh bại chiến tranh xâm lược lần thứ hai Thực dân Pháp can thiệp Đế quốc Mỹ - Giải phóng...
 • 24
 • 1,858
 • 4

Chương III - Đường lối kháng chiến chống thực dân pháp đế quốc mỹ 1945-1975 potx

Chương III - Đường lối kháng chiến chống thực dân pháp và đế quốc mỹ 1945-1975 potx
... on th qun chỳng -V kinh t - húa, xúa cỏc th thu vụ lý, gim tụ 25%; khụi phc sn xut, y lựi nn úi, dit dt - Hũa vi Tng ỏnh Phỏp ( 9-1 94 5-3 -1 946 Hũa vi Phỏp ui Tng ( 3-1 94 6-1 2-1 946) -Nh ch trng khụn ... tranh xõm lc ca M (195 4-1 975) -Buc M phi ký Hip nh Pa ri, rỳt ht quõn v nc (2 7-1 -1 973) - p tan chớnh quyn tay sai (3 0-4 -1 975) gii phúng Nam, thng nht T quc í ngha lch s i vi nc - Kt thỳc thng li ... chng M (195 4-1 975) - Kt thỳc 30 nm chin tranh cỏch mng (194 5-1 975) - Kt thỳc 115 nm chng quc, thc dõn (185 8-1 975) - M k nguyờn c nc hũa bỡnh, c lp, thng nht, cựng i lờn xõy dng CNXH - Nõng cao...
 • 47
 • 640
 • 3

BÀI III-đườn lối kháng chiến chống thực dân pháp đế quốc xâm lược 1945-1975

BÀI III-đườn lối kháng chiến chống thực dân pháp và đế quốc xâm lược 1945-1975
... thực dân Pháp Vì Đảng nhân dân ta buộc phải đứng lên cầm vũ khí chống lại thực dân Pháp xâm lược Đêm 19/12/1946 kháng chiến toàn quốc nhân dân ta bùng nổ - Đường lối kháng chiến chống thực dân ... nguyên nhân thắng lợi kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược a Kết quả: (Đọc giáo trình Trang 98-100) - Đánh bại chiến tranh xâm lược lần thứ hai Thực dân Pháp can thiệp Đế quốc Mỹ - Giải phóng ... thời chiến lược để đánh bại chiến tranh xâm lược đế quốc Mỹ, giải phóng miền Nam, thống đất nước - Đường lối kháng chiến chống Mỹ cứu nước giai đoạn góp phần đánh bại chiến lược quan trọng đế quốc...
 • 24
 • 117
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: bài 3 đường lối kháng chiến chống thực dân pháp và đế quốc mỹ xâm lược 1945 1975iii đường lối kháng chiến chống thực dân pháp và đế quốc mỹ xâm lược 1945 1975 đường lối kháng chiến chống thực dân pháp và đế quốc mỹ xâm lược 1945 1975đường lối kháng chiến chống thực dân pháp và đế quốc mỹ xâm lượcduong loi khang chien chong thuc dan phap va de quoc my xam luoc 19451975chiến dịch tiêu biểu của quân và dân ta trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân pháp và đế quốc mỹ xâm lượcĐề thi học sinh giỏi môn Toán lớp 11(có đáp án)Đề án quản trị kinh doanh Thực trạng và giải pháp cho ngành dệt may Việt Nam trong chuỗi giá trị toàn cầuCATALOGLOGUE CỐP PHA FUVIbao cao nguyen ly bao quan thuc phambao cao phu gia thuc phamHướng dẫn giải đề thi Luật thương mại quốc tếBài giảng robot công nghiệpHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 3) HH SC GC KET CAU BE TONGHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 4) HH SC GC KET CAU THEPbài giảng Quản trị công nghệTuần 15 giáo án lớp 3 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhỨng dụng GIS đánh giá biến động sử dụng đất quận Cẩm Lệ thành phố đà nẵng giai đoạn 2010 2015bài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMBài 12. Nhật Bản giữa thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XXHÀM SỐ VÀ MŨ, LOGARITBài 14. Bài thực hành 2: Tính chất của một số hợp chất nitơ, photphoTuần 4. Ông ngoạiBài 48. QuảBài 43. Rễ cây