Bài giảng tư tưởng hồ chí minh chương 7 hà tân bình

Bài giảng tưởng Hồ Chí Minh: Chương 7 văn hóa, đạo đức và xây dựng con người mới giáo viên Lý Ngọc Yến Nhi

Bài giảng Tư tưởng Hồ Chí Minh: Chương 7 văn hóa, đạo đức và xây dựng con người mới giáo viên Lý Ngọc Yến Nhi
... Bác coi trọng văn nghệ Là người khai sinh văn nghệ CM, chiến sĩ tiên phong sáng tạo văn nghệ: viết kịch, thơ ca, truyện ký, luận, luận văn nghệ tưởng Hồ Chí Minh văn nghệ - Văn nghệ mặt ... suối Đối với người Sức có mạnh gánh nặng xa Người CM phải có đạo đức CM hoàn thành nhi m vụ CM Chăm lo, bồi dưỡng, phát huy đạo đức Đức Đức Hồng Phẩm chất Trí Tài Chuyên Năng lực Đạo đức nhân tố ... sức mạnh đạo đức Đạo đức gốc cách mạng Lênin: Đạo đức góp phần phá huỷ XH cũ bọn bóc lột góp phần đoàn kết tất người lao động chung quanh GCVS sáng tạo XH người CS” Đạo đức tảng người CM Giống...
 • 64
 • 2,782
 • 44

Bài giảng tưởng hồ chí minh chương 7 đh dân lập văn lang

Bài giảng tư tưởng hồ chí minh chương 7  đh dân lập văn lang
... phát triển tưởng Hồ Chí Minh 2.1 Kiên định mục tiêu mà Hồ Chí Minh chọn: độc lập dân tộc CNXH, đẩy mạnh giáo dục chủ nghĩa yêu nước gắn liền với lý ng XHCN 2.2 Dựa vào sức mạnh toàn dân: đổi ... dung vận dụng, phát triển tưởng Hồ Chí Minh nghiệp đổi Phương hướng Nắm vững quan điểm thực tiễn, vận dụng phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác – Lênin, tưởng Hồ Chí Minh giải đáp vấn đề thực ... Hồ Chí Minh nhằm soi sáng giải vấn đề đặt cho dân tộc ta bối cảnh Nhiều vấn đề nảy sinh mà Bác chưa có điều kiện đề cập Vậy phải vừa kế thừa, vừa phát triển tưởng phương pháp Hồ Chí Minh vào...
 • 14
 • 307
 • 0

Bài giảng tưởng hồ chí minh chương 7 tưởng hồ chí minh về văn hóa, đạo đức và xây dựng con người mới (34tr)

Bài giảng tư tưởng hồ chí minh  chương 7 tư tưởng hồ chí minh về văn hóa, đạo đức và xây dựng con người mới (34tr)
... tởng đạo đức Hồ Chí Minh Hồ Chí Minh ó m u cho cuc cỏch mng trờn lnh vc o c mi Vit nam, xây dựng nên đạo đức mang chất giai cấp công nhân, kết hợp truyền thống đạo đức dân tộc tinh hoa đạo đức ... Ngời vừa nhà đạo đức học lớn, vừa gơng đạo đức sáng nhất, tiêu biểu đợc giới thừa nhận T tởng đạo đức Hồ Chí Minh bt ngun t truyn thng dõn tc k tha o c Phng ụng v nhõn loi - Hồ Chí Minh sử dụng ... mi - Np sng mi II T tng H Chớ Minh v o c - Đạo đức vấn đề quan tâm hàng đầu Hồ Chí Minh nghiệp cách mạng - Hồ Chí Minh nhà t tởng, lãnh tụ bàn nhiều vấn đề đạo đức - Phơng pháp diễn đạt cô đọng,...
 • 34
 • 258
 • 0

Bài giảng tưởng Hồ Chí Minh: Chương 6 xây dựng nhà nước của dân, do dân, vì dân Lý Ngọc Yến Nhi

Bài giảng Tư tưởng Hồ Chí Minh: Chương 6 xây dựng nhà nước của dân, do dân, vì dân  Lý Ngọc Yến Nhi
... ĐIỂM CỦA HỒ CHÍ MINH VỀ DÂN CHỦ 1.1 Quan niệm HCM dân chủ 1.2 Dân chủ lĩnh vựa đời sống 1.3 Thực hành dân chủ QUAN ĐIỂM HCM VỀ XÂY DỰNG NHÀ NƯỚC CỦA DÂN, DO DÂN, VÌ DÂN 2.1 Xây dựng nhà nước ... cho dân, để cậy với dân Nhà nước dân Do dân lựa chọn, bầu đại biểu Do dân ủng hộ, giúp đỡ, đóng thuế Do dân phê bình, xây dựng Nhà nước dân Các quan nhà nước phải Dựa vào dân Liên hệ với dân ... chủ nhân dân Vấn đề CMXH vấn đề quyền, vấn đề quyền chỗ thuộc ai, phục vụ quyền lợi cho Xây dựng Nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa thực chất xây dựng Nhà nước dân, dân dân Nhà nước dân Hiến...
 • 44
 • 13,672
 • 298

Bài giảng tưởng Hồ Chí Minh: Chương 5 đại đoàn kết dân tộc và đoàn kết quốc tế Lý Ngọc Yến Nhi

Bài giảng Tư tưởng Hồ Chí Minh: Chương 5 đại đoàn kết dân tộc và đoàn kết quốc tế Lý Ngọc Yến Nhi
... nước Lực lượng đại đoàn kết dân tộc 2.1 .Đại đoàn kết dân tộc đại đoàn kết toàn dân 2.2 Điều kiện thực đại đoàn kết dân tộc Kế thừa truyền thống yêu nước nhân nghĩa - đoàn kết dân tộc Phải có lòng ... tin vào nhân dân Hình thức tổ chức khối đại đoàn kết dân tộc 3.1 Hình thức tổ chức khối đại đoàn kết dân tộc mặt trận dân tộc thống 3.2 Một số nguyên tắc xây dựng hoạt động Mặt trận dân tộc thống ... Hỡnh thức tổ chức khối đại đoàn kết dõn tộc 3.1 Hình thức tổ chức khối đại đoàn kết dân tộc mặt trận dân tộc thống Khái niệm Mặt trận dân tộc thống nhất: Mặt trận dân tộc thống nơi quy tụ tổ...
 • 23
 • 4,260
 • 78

Bài giảng tưởng hồ chí minh chương 1 đh dân lập văn lang

Bài giảng tư tưởng hồ chí minh chương 1  đh dân lập văn lang
... HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN, ĐỐI TƯỢNG, NHIỆM VỤ VÀ Ý NGHĨA HỌC TẬP TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH I Nguồn gốc, trình hình thành phát triển tưởng Hồ Chí Minh II Định nghĩa, đối ng, nhiệm vụ, phương pháp ... Lênin, Hồ Chí Minh làm phong phú luận điểm đúc kết từ thực tiễn cách mạng Việt Nam 1 Nguồn gốc tưởng Hồ Chí Minh 1. 1 Giá trị truyền thống dân tộc Trải qua hàng ngàn năm dựng nước giữ nước, dân ... phương pháp nghiên cứu ý nghĩa việc học tập tưởng Hồ Chí Minh I Nguồn gốc, trình hình thành phát triển tưởng Hồ Chí Minh Xã hội Việt Nam kỷ 19 đầu TK 20 - Là xã hội phong kiến, nông nghiệp...
 • 86
 • 541
 • 0

Bài giảng tưởng hồ chí minh chương 3 đh dân lập văn lang

Bài giảng tư tưởng hồ chí minh chương 3  đh dân lập văn lang
... I tưởng Hồ Chí Minh chất mục tiêu chủ nghĩa xã hội Con đường hình thành Hồ Chí Minh CNXH Việt Nam Hồ Chí Minh tiếp cận CNXH từ nhiều phương diện - Hồ Chí Minh tiếp cận CNXHKH ... thành tốt Đó tưởng Hồ Chí Minh CNXH & độ lên CNXH nước ta III Vận dụng tưởng Hồ Chí Minh chủ nghĩa xã hội đường độ lên chủ nghĩa xã hội vào công đổi Giữ vững mục tiêu CNXH Độc lập dân tộc CNXH ... Phải chống chủ quan, bảo thủ, giáo điều, lười biếng v.v… II tưởng Hồ Chí Minh đường độ lên chủ nghĩa xã hội Việt Nam Quan niệm Hồ Chí Minh thời kỳ độ lên CNXH Việt Nam 1.1 Quan niệm CN Mác -...
 • 30
 • 446
 • 0

Bài giảng tưởng hồ chí minh chương 4 đh dân lập văn lang

Bài giảng tư tưởng hồ chí minh chương 4  đh dân lập văn lang
... I tưởng Hồ Chí Minh đại đoàn kết dân tộc Cơ sở hình thành tưởng Hồ Chí Minh đại đoàn kết dân tộc 1.1 Truyền thống yêu nước, nhân ái, tinh thần cố kết cộng đồng dân tộc 1.2 Quan ... cách mạng nghiệp quần chúng Đây sở lý luận quan trọng trình hình thành tưởng Hồ Chí Minh đại đoàn kết dân tộc Lý do: Hồ Chí Minh đến với CN Mác-Lênin CN Mác-Lênin cần thiết & đường tập hợp, đoàn ... hành CM Những quan điểm tưởng Hồ Chí Minh đại đoàn kết dân tộc Đại đoàn kết dân tộc vấn đề có ý nghĩa chiến lược, định thành công CM Đại đoàn Đại kết dân tộc đoàn kết dân mục tiêu, tộc nhiệm...
 • 54
 • 716
 • 2

Bài giảng tưởng hồ chí minh chương 5 đh dân lập văn lang

Bài giảng tư tưởng hồ chí minh chương 5  đh dân lập văn lang
... trung thành nhân dân , quan cách mạng Để làm người thay mặt dân phải đủ Đức Tài, phải vừa Hiền lại vừa Minh tưởng Hồ Chí Minh thống chất giai cấp công nhân với tính nhân dân tính dân tộc Nhà nước ... có ý nghĩa sâu xa Đảng CS, đảng viên CS II tưởng Hồ Chí Minh xây dựng nhà nước dân, dân, dân [4 nội dung] Xây dựng Nhà nước thể quyền làm chủ nhân dân lao động Vấn đề CMXH vấn đề quyền, vấn ... đoàn kết dân tộc, sở liên minh công nông, Đảng lãnh đạo mà Nhà nước ta đánh thắng hai đế quốc Pháp Mỹ, giữ vững độc lập dân tộc, thống Tổ quốc, tiến lên xây dựng CNXH tưởng Hồ Chí Minh Nhà...
 • 61
 • 543
 • 0

Bài giảng tưởng hồ chí minh chương 6 đh dân lập văn lang

Bài giảng tư tưởng hồ chí minh chương 6  đh dân lập văn lang
... tập tất mối quan hệ xã hội II tưởng nhân văn Hồ Chí Minh Ai cho lớp biết: nhân văn gì? Nhân văn thuộc văn hoá loài người Vì Nói đến tưởng nhân văn Hồ Chí Minh nói tới toàn suy nghĩ tình ... trường học sinh Miền Nam, lưu học sinh… III tưởng Hồ Chí Minh văn hoá Những quan điểm chung Hồ Chí Minh văn hoá Khái niệm văn hoá Bác định nghĩa: Văn hoá tổng hợp phương thức sinh hoạt với ... truyện ký, luận, lý luận văn nghệ tưởng Hồ Chí Minh văn nghệ - Văn nghệ mặt trận, nghệ sĩ chiến sĩ, tác phẩm văn nghệ vũ khí sắc bén đấu tranh CM, xây dựng XH mới, người - Văn nghệ phải gắn với...
 • 55
 • 379
 • 2

Bài giảng tưởng Hồ Chí Minh Chương II - Lê Văn Bát

Bài giảng Tư tưởng Hồ Chí Minh Chương II - Lê Văn Bát
... CỤC BÀI GIẢNG I tưởng Hồ Chí Minh vấn đề dân tộc II tưởng Hồ Chí Minh cách mạng giải phóng dân tộc III Kết luận I TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ VẤN ĐỀ DÂN TỘC Vấn đề dân tộc tưởng Hồ Chí Minh ... 1;464) I TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ VẤN ĐỀ DÂN TỘC Vấn đề dân tộc tưởng Hồ Chí Minh Về quan hệ giai cấp dân tộc Quan điểm CN Mác-Lênin - Dân tộc giai cấp hai phạm trù khác có quan hệ với - Xét đến ... người quyền người b Nội dung độc lập dân tộc theo b Nội dung độc lập dân tộc theo tưởng Hồ Chí Minh tưởng Hồ Chí Minh a Phương thức a Phương thức tiếp cận ĐLDT từ tiếp cận ĐLDT từ quyền người...
 • 49
 • 230
 • 0

Bài giảng tưởng Hồ Chí Minh Chương IV - Lê Văn Bát

Bài giảng Tư tưởng Hồ Chí Minh Chương IV - Lê Văn Bát
... quyn dõn l ch - Dõn l quý nht l quan trng hn ht - Bit ý kin ca dân chỳng - Dõn l gc l nn tng ca cch mng - Hc dân chỳng - Dõn l ch mi quyn hnh lc lng - Nõng cao dân chỳng u dừn - CM l s nghip ... nguyờn tc xõy dng ng + Cỏc nguyờn tc xõy dng ng - Nguyn tc trung dừn ch - Nguyn tc th lúnh o c nhừn ph trch - T phờ bỡnh phờ bỡnh - K lut ng t gic nghim minh ng ta nhiu ngi nhng tin hnh ch nh mt ... nht l ch ngha Lý-ninh ch ngha Lý-ninh Trong ng cng phi hiu, cng phi theo ch Trong ng cng phi hiu, cng phi theo ch ngha y ngha y -Phi tng cng u tranh bo v s sỏng ca ch ngha Mỏc-Lờnin Phi k tha...
 • 55
 • 200
 • 0

Bài giảng tưởng Hồ Chí Minh Chương VI - Lê Văn Bát

Bài giảng Tư tưởng Hồ Chí Minh Chương VI - Lê Văn Bát
... trị với pháp trị nét đặc sắc tưởng nhà nước Hồ Chí Minh b Kiờn quyt u tranh chng gic ni xõm Ngi trỡnh by: Lờ Vn Bỏt Hanoi - 2010 KT LUN Vn dng TT ny ca H Chớ Minh, chỳng ta cn lu ý: Xõy ... sc lnh cụng b Hin phỏp mi, 3 1-1 2-1 959 Bỏc H bỏo cỏo ti k hp th Quc hi khúa I, 2 0-9 -1 955 Ngi trỡnh Bỏc H bỏo cỏo ti k hp by: Lờ Vn Bỏt 2-3 -1 946 th nht khúa I, Hanoi - 2010 By xin hin phỏp ban hnh, ... Hanoi - 2010 By xin hin phỏp ban hnh, Trm iu phi cú thn linh phỏp quyn Ch tch H Chớ Minh luụn quan tõm n vic xõy dng Quc hi v Hin phỏp Ch tch H Chớ Minh ti k hp th Quc hi khúa III, 2 0-5 -1 968...
 • 38
 • 257
 • 0

Bài giảng tưởng Hồ Chí Minh: Chương mở đầu GV. Hải Ngọc (ĐH Kinh tế TP.HCM)

Bài giảng Tư tưởng Hồ Chí Minh: Chương mở đầu GV. Hải Ngọc (ĐH Kinh tế TP.HCM)
... phóng người - tưởng Hồ Chí Minh gì? - Những yếu tố hình thành tưởng Hồ Chí Minh? - Ý nghĩa, giá trị tưởng Hồ Chí Minh? I Đối ng nghiên cứu Đối ng nhiệm vụ môn học a/Đối ng nghiên ... sở giới quan,phương pháp luận,nguồn gốc tưởng, lý luận định trực tiếp chất cách mạng,khoa học tưởng Hồ Chí Minh -Tư tưởng Hồ Chí Minh thuộc hệ tưởng Mác-Lênin,là vận dụng phát triển sáng ... hình thành phát triển tưởng Hồ Chí Minh -Nội dung,bản chất cách mạng,khoa học, đặc điểm tưởng Hồ Chí Minh -Vai trò tảng tưởng, kim nam hành động tưởng Hồ Chí Minh cách mạng Việt Nam -Quá...
 • 16
 • 509
 • 0

Bài giảng tưởng Hồ Chí Minh: Chương 1 GV. Hải Ngọc (ĐH Kinh tế TP.HCM)

Bài giảng Tư tưởng Hồ Chí Minh: Chương 1 GV. Hải Ngọc (ĐH Kinh tế TP.HCM)
... nhân Hồ Chí Minh _Khả lý luận Hồ Chí Minh _Phẩm chất đạo đức lực hoạt động thực tiễn II.Quá trình hình thành phát triển tưởng Hồ Chí Minh 1/ 1890 – 19 11: 2 /19 11 19 20: 3 /19 21 19 30: 4 /19 31 ... 19 30: 4 /19 31 19 45: 5 /19 45 – 19 69: III.Giá trị tưởng Hồ Chí Minh 1 /Tư tưởng Hồ Chí Minh soi sáng đường giải phóng phát triển dân tộc _Là tài sản tinh thần vô giá dân tộc _Là tảng tưởng kim ... nghĩa chủ nghĩa đế quốc b/Tiền đề tưởng - lý luận _Truyền thống dân tộc _Văn hoá nhân loại Phương Đông Phương Tây I.Cơ sở hình thành tưởng Hồ Chí Minh 1. Cơ sở khách quan b/Tiền đề tưởng...
 • 8
 • 742
 • 5

Xem thêm

Từ khóa: Raising the awareness of protecting the natural environment when teaching english for high school studentsBài 8. Miêu tả nội tâm trong văn bản tự sựSimilarities and differences between cultural aspects of apology givings of vietnamese and english in communication and some particularly social situationsSome activities to stimulate students’ speaking in speaking lessons (tiếng anh 10)Some effective methods in teaching reading skill for the 12th grade students at thach thanh 4 high school to prepare for the 2016 national competitionSome effective techniques to encourage the students in basic classes 11 to speaking lesson through lesson two of unit 6 in tiếng anh 11công thức f2l rubik 3x3x3Some guides to help grade 12 students know how to write a basic english paragraph well at nhu thanh high schollBài 9. Nói quáBài 22. Chiếu dời đô (Thiên đô chiếu)Some major ways to give and interpret english complimentsSOME OF MY EXPERIENCES FOR TEACHING THE SOUNDS s z AND ʃ ʒ IN LANGUAGE FORCUS OF UNITS 12,16 ENGLISH 10 AND HOW TO HELPSome pre listening techniques to motivate 10th students at nong cong II school to improve the listening skills’Some suggested strategies to encourage high school students to learn listening skillSome suggestions for doing the english readingcomprehension test effectively in the national examination for GCSE and the entrance examNghiên cứu, đánh giá tượng ngưng tụ lỏng sử dụng mô hình mô tích hợp vỉa – giếngPhương pháp giải một số dạng bài tập về di truyền học quần thể nhằm nâng cao chất lượng ôn thi trung học phổ thông quốc gia và ôn thi học sinh giỏi môn sinh học lớp 12 ở trường THPT quảng xươnCách nhận dạng bài tập tích hợp các quy luật di truyền dạy chương tính quy luật của hiện tượng di truyền sinh học 12Chuyên đề bồi dưỡng học sinh giỏi phần cấu trúc tế bào sinh học 10Dùng kênh hình rèn luyện kỹ năng phân tích, giải bài tập đột biến số lượng nhiễm sắc thể nhằm nâng cao chất lượng bồi dưỡng HS giỏi, thi THPT quốc gia