Nghiên cứu phân phối xác suất ổn định và ứng dụng trong thống kê

Nghiên cứu phân phối xác suất ổn định ứng dụng trong thống

Nghiên cứu phân phối xác suất ổn định và ứng dụng trong thống kê
... phân phối xác suất ổn định; phương pháp kiểm định giả thuyết thống Kolmogorov – Smirnov phù hợp phân phối xác suất ổn định số kết ứng dụng lý thuyết phân phối xác suất ổn định vào nghiên cứu ... dụng lý thuyết phân phối xác suất ổn định vào nghiên cứu xử lý thống liệu tín hiệu định vị GPS Phạm vi nghiên cứu Luận án tập trung nghiên cứu đặc trưng phân phối xác suất ổn định nửa ổn định ... luận án là: Nghiên cứu phân phối xác suất ổn định ứng dụng thống Mục đích nghiên cứu Mục tiêu thứ luận án đưa hiểu biết sâu đặc tính, đặc trưng phân phối xác suất ổn định nửa ổn định nón lồi,...
 • 130
 • 240
 • 0

Nghiên cứu phần mềm topo, nova 5 0 ứng dụng trong công tác khảo sát đường giao thông

Nghiên cứu phần mềm topo, nova 5 0 và ứng dụng trong công tác khảo sát đường giao thông
... (km) 0 .5 0. 25 15 Nguyn Th Phng Sai số tơng đối giới hạn xác định chiều dài cạnh 1 : 50 00 0 1: 200 00 1: 100 00 Góc nhỏ tam giác (0) 20 20 20 Góc nhỏ tứ giác (0) 25 25 25 Số tam giác cạnh gốc 10 Bảng ... quát chung tuyến đờng Chơng 2: Giới thiệu phần mềm Topo, Nova 5. 0 Chơng 3: ứng dụng thực tiến phần mềm Topo, Nova vào công tác khảo sát tuyến đờng Phần cuối phần kết luận kiến nghị Với tinh thần ... đo vẽ đồ tỷ lệ 1 : 50 00 20 30 km2 cần có điểm khống chế mặt 10 20 km2 cần có điểm khống chế độ cao 13 Nguyn Th Phng Trên khu vực cần đo vẽ đồ tỷ lệ 1: 200 0; 1: 100 0; 1 : 50 0 15 km2 cần điểm khống...
 • 111
 • 291
 • 2

Nghiên cứu sản xuất starter của nấm Mucoz ứng dụng trong sản xuất chao phần 1

Nghiên cứu sản xuất starter của nấm Mucoz và ứng dụng trong sản xuất chao phần 1
... 2,65 .10 9 15 ,4 Sau sấy ngày 2,34 .10 9 15 ,4 Sau sấy 10 ngày 2,23 .10 9 15 ,6 Sau sấy 15 ngày 2 ,17 .10 9 15 ,7 Sau sấy 20 ngày 2,05 .10 9 15 ,9 Sau sấy 25 ngày 1, 97 .10 9 16 ,1 Sau sấy 30 ngày 1, 90 .10 9 16 ,5 ... sấy Nhiệt độ sấy 500C 550C 600C 1, 55 .10 10 Số lượng bào tử trước sấy (CFU/g) 1, 55 .10 10 1, 55 .10 10 Số lượng bào tử sau sấy (CFU/g) 0,279 .10 10 0,265 .10 10 0,089 .10 10 -37Biểu đồ 4.4: Biểu đồ biểu thay ... giữ bào tử nấm mốc Actinomucor elegans + Ứng dụng nghiên cứu quy trình sản xuất viên mốc chao + Khảo sát thời gian bảo quản viên mốc chao + Ứng dụng viên mốc vào quy trình sản xuất chao -4- Chương...
 • 51
 • 464
 • 1

Nghiên cứu sản xuất starter của nấm Mucoz ứng dụng trong sản xuất chao phần 2

Nghiên cứu sản xuất starter của nấm Mucoz và ứng dụng trong sản xuất chao phần 2
... trí giá trị góc 2 = 38o (d = 2. 35837Å); 44,2o (d = 2. 05 520 Å); 64,4o (d = 1.44606Å); 77,6o (d = 1 .23 137Å) 81,6o (d = 1.17804Å) tương ứng với mặt {111}, {20 0}, {22 0},{311} {22 2} thuộc ô mạng Bravais ... and Interface Science 26 0 440–4 42, (20 03) P.K Khanna, Narendra Singh, Shobhit Charan, V.V.V.S Subbarao, R Gokhale, U.P Mulik, Materials Chemistry and Physics 93, 117– 121 (20 05) N V Serebryakova, ... citrat định lượng theo tỉ lệ khối lượng natri citrat/AgNO3 = 0.0; 0.05; 0.1; 0 .25 ; 0.5; 0.75; 1.0; 1 .25 ; 1.5 Các kết hình 2a cho thấy: mẫu natri citrat có đỉnh hấp thụ bước sóng 437nm, mẫu có natri...
 • 5
 • 354
 • 2

Nghiên cứu phần mềm mã nguồn mở MySQL ứng dụng xây dựng hệ thống thông tin quản lí văn bằng chứng chỉ

Nghiên cứu phần mềm mã nguồn mở MySQL và ứng dụng xây dựng hệ thống thông tin quản lí văn bằng  chứng chỉ
... ngu n m MySQL ng d ng xây d ng h th ng thông tin qu n lý văn b ng – ch ng ch ” ñư c xây d ng nh m m c tiêu: - Nghiên c u vi c xây d ng m t HTTT qu n lý VB-CC - Nghiên c u PMNM MySQL ñ xây d ng ... (PMNM) MySQL Công văn s 8428/BGDĐT-PC c a B Giáo d c Đào t o, ngày 15/12/2010, v vi c công b công khai thông tin c p văn b ng, ch ng ch Trang thông tin ñi n t Nghiên c u ph n m m ngu n m MySQL ... d ng xây d ng h th ng thông tin qu n lý văn b ng – ch ng ch ” v n ñ c p thi t t i quan Trên ñây nh ng ch n ñ tài nghiên c u M c ñích nghiên c u c a ñ tài Đ tài: Nghiên c u ph n m m ngu...
 • 26
 • 577
 • 1

Luận văn:Nghiên cứu phần mềm mã nguồn mở MySQL ứng dụng xây dựng hệ thống thông tin quản lí văn bằng - chứng chỉ ppt

Luận văn:Nghiên cứu phần mềm mã nguồn mở MySQL và ứng dụng xây dựng hệ thống thông tin quản lí văn bằng - chứng chỉ ppt
... lo i văn b ng - ch ng ch 1.1.2.1 Văn b ng - Trung h c s - Trung h c ph thông 1.1.2.2 Ch ng ch - Ngh ph thông c p trung h c s - Ngh ph thông c p trung h c ph thông - Tin h c c p ñ A, B, C - Ngo ... ngu n m MySQL ng d ng xây d ng h th ng thông tin qu n lý văn b ng – ch ng ch ” ñư c xây d ng nh m m c tiêu: - Nghiên c u vi c xây d ng m t HTTT qu n lý VB-CC - Nghiên c u PMNM MySQL ñ xây d ng ... nghiên c u - H th ng thông tin qu n lý c p phát VB-CC - Phương pháp phân tích thi t k h th ng - ngu n m MySQL PHP - Cơ ch b o m t c a m t h qu n tr PMNM MySQL Gi thi t nghiên c u - Hi u ñư...
 • 26
 • 500
 • 2

Nghiên cứu hệ hỗ trợ ra quyết định ứng dụng lựa chọn đào tạo cán bộ cấp tỉnh

Nghiên cứu hệ hỗ trợ ra quyết định và ứng dụng lựa chọn đào tạo cán bộ cấp tỉnh
... chọn vấn đến tìm hiểu phạm vi ứng dụng  Chƣơng : Tổng quan hệ hỗ trợ định  Chƣơng : Các kỹ thuật hỗ trợ định  Chƣơng : Hệ hỗ trợ định lựa chọn đào tạo cán cấp tỉnh Cuối luận văn phần kết luận ... để đào tạo cán sát thực nhất, đảm bảo đƣợc yêu cầu mà lãnh đạo đề ra, vào liệu cán 3.1.2 Một số tiêu chí để lựa chọn cán Tỉnh ủy Quảng Ninh Căn vào văn quy định lựa chọn đào tạo cán bộ: Quyết ... ĐỊNH 1.1 Hệ hỗ trợ định 1.1.1 Khái niệm hệ hỗ trợ định 1.1.2 Những đặc tính khả Hệ hỗ trợ định 1.2 Kiến trúc hỗ trợ định 10 1.2.1 Hệ quản trị liệu 10 1.2.2 Hệ quản...
 • 69
 • 397
 • 5

Nghiên cứu sản xuất starter của nấm Mucoz ứng dụng trong sản xuất chao

Nghiên cứu sản xuất starter của nấm Mucoz và ứng dụng trong sản xuất chao
... nấm mốc Actinomucor elegans + Khảo sát môi trường tốt để giữ bào tử nấm mốc Actinomucor elegans + Ứng dụng nghiên cứu quy trình sản xuất viên mốc chao + Khảo sát thời gian bảo quản viên mốc chao ... số nấm men nấm mốc 15 10 5 5 0 mức độ ưa thích Biểu đồ: biểu đồ biểu diễn ưa thích sản phẩm chao -8- 3.6.3 Chỉ tiêu hóa lý: Chỉ tiêu hóa lý Hàm lượng chất có sản phẩm chao Sản phẩm nghiên cứu Sản ... điểm tiêu Sản phẩm chao Kết điều tra thị hiếu sản phẩm chao sản xuất phòng thí nghiệm 70 người : 3.6.2 Chỉ tiêu vi sinh: Biểu đồ biểu diễn ưa thích sản phẩm chao Số lượng vi sinh vật 1g sản phẩm...
 • 10
 • 462
 • 6

Luận văn nghiên cứu an ninh mạng internet không dây ứng dụng trong thực tiễn

Luận văn nghiên cứu an ninh mạng internet không dây và ứng dụng trong thực tiễn
... đề an ninh cho mạng Internet không dây Đã có nhiều giải pháp an ninh đời nhằm áp dụng cho mạng Internet không dây, chuẩn WAP đặc tả với tham vọng mang lại khả an toàn cao cho mạng Internet không ... an ninh riêng Do đó, mục đích luận văn nghiên cứu, phân tích đặc điểm mạng Internet không dây, kỹ thuật công mạng Internet không dây để từ đưa giải pháp an ninh, bảo mật cho mạng Internet không ... ro an ninh phổ biến mạng Internet không dây Chương 3: Từ kiến thức nghiên cứu hai chương trước, chương giới thiệu ứng dụng mạng Internet không dây vào xây dựng mô hình an ninh, bảo mật cho mạng...
 • 115
 • 452
 • 0

NGHIÊN CỨU THUẬT TOÁN ĐỐI SÁNH CHUỖI LAI ỨNG DỤNG TRONG PHÁT HIỆN ĐỘT NHẬP

NGHIÊN CỨU THUẬT TOÁN ĐỐI SÁNH CHUỖI LAI VÀ ỨNG DỤNG TRONG PHÁT HIỆN ĐỘT NHẬP
... NGH BU CHNH VIN THễNG - NGUYN TH BCH NGC NGHIấN CU THUT TON I SNH CHUI LAI V NG DNG TRONG PHT HIN T NHP Chuyờn ngnh: H thng thụng tin Mó s: 60.48.01.04 LUN VN THC S K THUT NGI ... cu thut toỏn i sỏnh chui lai l s kt hp ca hai thut toỏn i sỏnh chui Horspool [5] v Karp-Rabin [8] vi mc tiờu tng tc i sỏnh chui ti "Nghiờn cu thut toỏn i sỏnh chui lai v ng dng phỏt hin t nhp ... nng vt tri so vi thut toỏn i sỏnh chui lai c s ng ý ca thy hng dn, tỏc gi ó s dng thut toỏn i sỏnh chui a mu Aho-Corasick thay cho thut toỏn i sỏnh chui lai ci t th nghim lun Lun bao gm chng...
 • 72
 • 1,629
 • 8

Nghiên cứu mô hình ngôn ngữ n-gram ứng dụng trong bài toán thêm dấu cho tiếng việt không dấu

Nghiên cứu mô hình ngôn ngữ n-gram và ứng dụng trong bài toán thêm dấu cho tiếng việt không dấu
... nghiên cứu: Nghiên cứu hình ngôn ngữ N gram, ứng dụng toán thêm dấu cho tiếng Việt không dấu sử dụng hình ngôn ngữ N-gram Ý nghĩa khoa học luận văn  Ý nghĩa khoa học - Trình bày kiến thức toán ... pháp làm mịn khác Bằng việc áp dụng hình ngôn ngữ khác vào toán thêm dấu cho tiếng Việt không dấu, đƣợc phƣơng pháp làm mịn tốt áp dụng cho hình ngôn ngữ tiếng Việt 1.3.Cấu trúc luận văn: ... Kết đề tài ứng dụng việc hỗ trợ việcthêm dấu cho tiếng Việt không dấu  Nhiệm vụ - Nghiên cứu vấn đề xây dựng hình ngôn ngữ N-gram - Nghiên cứu phƣơng pháp làm mịn hình ngôn ngữ Ngram Số...
 • 71
 • 2,305
 • 2

Nghiên cứu vấn đề chia sẻ bí mật ứng dụng trong bỏ phiếu điện tử

Nghiên cứu vấn đề chia sẻ bí mật và ứng dụng trong bỏ phiếu điện tử
... chia sẻ mật Nội dung chƣơng trình bày khái niệm chia sẻ mật, sơ đồ chia sẻ mật tính chất mở rộng sơ đồ chia sẻ mật, ƣu điểm sơ đồ Shamir toán bỏ phiếu điện tử Chƣơng 3: Ứng dụng bỏ ... sơ đồ chia sẻ mật chia nhỏ phiếu bỏ phiếu điện tử Vấn đề đƣợc đặt ta không tin vào quan kiểm phiếu nhƣng kết tin cậy có nhiều quan kiểm phiếu Khi đó, sơ đồ chia sẻ mật giúp chia sẻ nội ... chia sẻ mật định, sau khôi phục lại thông tin mật ban đầu Đƣợc gợi ý giáo viên hƣớng dẫn nhận thấy tính thiết thực vấn đề, em chọn đề tài: Nghiên cứu vấn đề chia sẻ mật ứng dụng Bỏ phiếu...
 • 78
 • 275
 • 0

nghiên cứu giải thuật lai mờ - nơ ron ứng dụng trong xấp xỉ mô hình mờ

nghiên cứu giải thuật lai mờ - nơ ron và ứng dụng trong xấp xỉ mô hình mờ
... 3: ỨNG DỤNG MẠNG NƠ RON XẤP XỈ MÔ HÌNH MỜ 53 3.1 Phương pháp xấp xỉ hình mờ 53 3.2 Ứng dụng mạng ron RBF giải toán xấp xỉ hình mờ 58 3.3 Ứng dụng toán xấp xỉ hình mờ Cao - ... toán xấp xỉ hình mờ EX1 59 3.3.2 Ứng dụng mạng ron RBF giải toán xấp xỉ hình EX1 62 3.4 Ứng dụng mạng ron RBF xấp xỉ hình mờ hình chuông 69 3.4.1 Bài toán xấp xỉ hình mờ ... đặt giải thuật mờ - ron ứng dụng xấp xỉ hình mờ Phân tích, đánh giá kết đạt Hƣớng nghiên cứu đề tài - Nghiên cứu lý thuyết tập mờ, logic mờ - Nghiên cứu lý thuyết mạng ron - Sử dụng công...
 • 79
 • 226
 • 0

NGHIÊN CỨU KỸ THUẬT SỐ HÓA BẢN ĐỒ ỨNG DỤNG TRONG KẾT NỐI DU LỊCH VÙNG TRUNG BẮC

NGHIÊN CỨU KỸ THUẬT SỐ HÓA BẢN ĐỒ VÀ ỨNG DỤNG TRONG KẾT NỐI DU LỊCH VÙNG TRUNG BẮC
... Mapserver, kết nối loại liệu đồ MapServer Chương : Xây dựng hệ thống quản lý đồ số dựa MapServer ứng dụng việc kết nối du lịch vùng Trung- Bắc CHƯƠNG I: CƠ SỞ ĐỊA LÝ HỌC BẢN ĐỒ 1.1 Khái niệm chung đồ ... trình duyệt web, sử dụng đồ cách dễ dàng mà cài đặt thêm phần mềm phức tạp tốn Nội dung đề tài tìm hiểu công nghệ Mapserver mã nguồn mở, áp dụng xây dựng ứng dụng GIS việc kết nối du lịch vùng Trung- ... MỤC LỤC MỞ ĐẦU Trong lịch sử, người biết sử dụng đồ từ lâu, đồ ban đầu hình vẽ mô tả thực thể mặt đất dạng đơn giản điểm, đường Nó thường đồ quân đồ thám hiểm Ngày đồ giấy không đồ quân hay thám...
 • 73
 • 220
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: bài tập phân phối xác suất liên tục và phân phối mẫunghiên cứu nguyên nhân gây mất ổn định và đề xuất giải pháp bảo vệ bờ sông đuống tỉnh bắc ninhphần 4 khóa đào tạo tính toán ổn định và ứng dụng trên phần mềm psse cho kỹ sư hệ thống điện nguyên tắc mô phỏng ổn định động và thư viện mô hình mô phỏng trên phần mềm pssephần 5 khóa đào tạo tính toán ổn định và ứng dụng trên phần mềm psse cho kỹ sư hệ thống điện thực hiện tính toán mô phỏng trên phần mềm psse với hệ thống điện 24 nút của ieeephần 7 khóa đào tạo tính toán ổn định và ứng dụng trên phần mềm psse cho kỹ sư hệ thống điện thực hiện tính toán mô phỏng trên phần mềm psse với hệ thống điện 24 nút của ieeephần 8 khóa đào tạo tính toán ổn định và ứng dụng trên phần mềm psse cho kỹ sư hệ thống điện thực hiện tính toán mô phỏng trên phần mềm psse với hệ thống điện 24 nút của ieeekhóa đào tạo tính toán ổn định và ứng dụng trên phần mềm psse cho kỹ sư hệ thống điệnphần 10 khóa đào tạo tính toán ổn định và ứng dụng trên phần mềm psse cho kỹ sư hệ thống điệnnghiên cứu sản xuất các gam chuẩn cho rtpcr ứng dụng trong chẩn đoán cúm và kiểm định công hiệu vắc xin sởi112 tr phần 9 khóa đào tạo tính toán ổn định và ứng dụng trên phần mềm psse cho kỹ sư hệ thống điệnnghiên cứu các kỹ thuật phân tập phát và ứng dụng trong thông tin vô tuyếnlý thuyết ổn định và ứng dụngnghiên cứu một số yếu tố nguy cơ và ứng dụng kỹ thuật cao trong điều trị bệnh sỏiđánh giá khả năng ổn định và ứng dụng cọc vật liệu rời để xử lý nền đất yếu ở khu vực phía namnghiên cứu quy luật tích lũy tư bản va vận dụng trong thực tiễnchiến lược gây hứng thú cho học sinh thcs môn toánPHÁT TRIỂN KINH TẾ TƯ NHÂNĐiều khiển bình trộn hóa chất PLCbao cao phu gia thuc phamHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 0)HU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 2) DANH GIA HIEN TRANG CONG TRINHHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 1) TONG QUANSÁCH THIẾT KẾ TRANG PHỤCTIENG ANH CHUYEN NGANH MAYbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMSách Tiếng Trung 1GIẢI CHI TIẾT CÁC BÀI TẬP LẠ VÀ KHÓ TRONG ĐỀ THI THPT QG MÔN VẬT LÍbài tập Vat ly nguyen tuThuyet dong hoc phan tu chat khiBài 10. Bài thơ về tiểu đội xe không kínhBài 10. Đồng chíTuần 6. Ôn chữ hoa: D, ĐTuần 5. Người lính dũng cảmBài 43. Rễ cây