Nghiên cứu xây dựng quy trình canh tác đay phục vụ cho vùng nguyên liệu sản xuất bột giấy ở đồng tháp mười

NGHIÊN cứu xây DỰNG QUY TRÌNH CANH tác ĐAY PHỤC vụ CHO VÙNG NGUYÊN LIỆU sản XUẤT bột GIẦY ĐỒNG THÁP mười

NGHIÊN cứu xây DỰNG QUY TRÌNH CANH tác ĐAY PHỤC vụ CHO VÙNG NGUYÊN LIỆU sản XUẤT bột GIẦY ở ĐỒNG THÁP mười
... vùng sản xuất đay làm bột giấy chủ yếu theo kinh nghiệm sản xuất đay lấy tơ Chính vậy, việc nghiên cứu xây dựng quy trình canh tác đay sản xuất bột giấy phục vụ cho vùng ngun liệu Đồng Tháp Mười ... Giống đay: Đay cách địa phương Nội dung Xây dựng mơ hình canh tác đay sản xuất bột giấy Hoạt động Thử nghiệm quy trình canh tác đay sản xuất bột giấy lơ rộng - Địa điểm thực hiện: Thử nghiệm quy trình ... thuật sản xuất hiệu kinh tế đay sợi Bước 3: Nghiên cứu giải pháp kỹ thuật để nâng cao suất hiệu kinh tế đay sản xuất bột giấy Bước 4: Thử nghiệm quy trình xây dựng mơ hình canh tác đay sản xuất bột...
 • 44
 • 79
 • 0

nghiên cứu xây dựng quy trình canh tác cây cải dầu tây nguyên

nghiên cứu xây dựng quy trình canh tác cây cải dầu ở tây nguyên
... VIỆN NGHIÊN CỨU DẦU VÀ CÂY CĨ DẦU BÁO CÁO TỔNG KẾT ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU XÂY DỰNG QUY TRÌNH CANH TÁC CÂY CẢI DẦU TÂY NGUN Thực theo Hợp đồng đặt hàng sản xuất cung cấp dịch vụ nghiệp cơng nghiên cứu ... cơng nghiên cứu khoa học phát triển cơng nghệ số 197.RD/HD-KHCN ký ngày 16/03/2009 Bộ Cơng Thương Viện Nghiên Cứu Dầu Cây dầu việc thực nhiệm vụ Nghiên cứu xây dựng quy trình canh tác cải dầu ... ngun Nội dung nghiên cứu: - Nghiên cứu xây dựng quy trình canh tác thích hợp có hiệu kinh tế cho cải dầu Tây Ngun - Tiếp tục đánh giá khả thích nghi số giống cải dầu có suất, hàm lượng dầu cao tuyển...
 • 104
 • 376
 • 1

Nghiên cứuxây dựng quy trình canh tác đay sản xuất bột giấy Đồng Tháp Mười

Nghiên cứu và xây dựng quy trình canh tác đay sản xuất bột giấy ở Đồng Tháp Mười
... 3.3 Kết xây dựng quy trình canh tác đay sản xuất bột giấy 3.3.1 Quy trình canh tác đay sản xuất bột giấy lô rộng Năng suất quy trình canh tác đay sản xuất bột giấy cao quy trình canh tác nông ... Bước 3: Nghiên cứu giải pháp kỹ thuật để nâng cao suất hiệu kinh tế đay sản xuất bột giấy Bước 4: Thử nghiệm quy trình xây dựng mô hình canh tác đay sản xuất bột giấy Hình Sơ đồ bước nghiên cứu 2.2 ... canh tác đay sản xuất bột giấy có suất tăng quy trình nông dân từ 22,8-33,3% hiệu kinh tế tăng quy trình nông dân từ 38,5 57,1% Năng suất mô hình canh tác đay sản xuất bột giấy cao quy trình...
 • 17
 • 174
 • 1

Nghiên cứu xây dựng quy trình nhân giống nấm kim châm dạng dịch thể và sản xuất nấm kim châm flammulina velutipes

Nghiên cứu xây dựng quy trình nhân giống nấm kim châm dạng dịch thể và sản xuất nấm kim châm flammulina velutipes
... Qu th n m kim châm t nhiên (ngu n internet) Kim Châm vàng Kim Châm tr ng Hình 2.4: Qu th n m kim châm nuôi tr ng 2.3.4 Phân lo i n m kim châm N m kim châm có tên khoa h c Flammulina velutipes, ... kim châm m c t nhiên 13 2.2 N m kim châm tr ng công nghi p 14 2.3 Qu th n m kim châm t nhiên 15 2.4 Qu th n m kim châm nuôi tr ng 15 2.5 Chu trình s ng c a n m kim châm 17 4.1 H s i n m kim châm ... hình nghiên c u gi ng n m d ng d ch th nư c 2.3 N m kim châm (Flammulina velutipes) 10 2.3.1 Gi i thi u chung v n m kim châm (Flammulina velutipes) 10 2.3.2 Giá tr dinh dư ng c a n m kim châm...
 • 92
 • 2,509
 • 3

Đề tài: Nghiên cứu ứng dụng quy trình canh tác tổng hợp xây dựng vùng sản xuất gấc nguyên liệu tại tỉnh Đắk Nông phục vụ chế biến xuất khẩu

Đề tài: Nghiên cứu ứng dụng quy trình canh tác tổng hợp xây dựng vùng sản xuất gấc nguyên liệu tại tỉnh Đắk Nông phục vụ chế biến xuất khẩu
... hình ứng dụng quy trình canh tác gấc có suất hiệu kinh tế tăng 13,117,1 % so với canh tác thơng thường - Đã xây dựng hai quy trình canh tác gấc chế bảo quản gấc tỉnh Đăk Nơng Đề nghị Đề nghị ... 3: Xây dựng quy trình canh tác tổng hợp gấc hiệu quả, khả thi phù hợp với đặc điểm vùng Tây Ngun Thực giống gấc canh tác phổ biến Đắk Nơng, thực vùng khác tỉnh Đắk Nơng 3.1 Phân bón 3.1.1 Sử dụng ... triển gấc chưa khai thác Do vậy, việc xây dựng phát triển vùng sản xuất ngun liệu tập trung với quy mơ đủ đáp ứng cho hợp đồng xuất cấp thiết Để có quy vùng ngun liệu sản xuất gấc, loạt vấn đề...
 • 46
 • 387
 • 2

NGHIÊN cứu ỨNG DỤNG QUY TRÌNH CANH tác TỔNG hợp xây DỰNG VÙNG sản XUẤT gấc (momordica cochinchinensis sp ) NGUYÊN LIỆU tại TỈNH đắk NÔNG PHỤC vụ CHẾ BIẾN XUẤT KHẨU

NGHIÊN cứu ỨNG DỤNG QUY TRÌNH CANH tác TỔNG hợp xây DỰNG VÙNG sản XUẤT gấc (momordica cochinchinensis sp ) NGUYÊN LIỆU tại TỈNH đắk NÔNG PHỤC vụ CHẾ BIẾN XUẤT KHẨU
... 2.3 Nội dung 3: Xây dựng quy trình canh tác tổng hợp gấc hiệu quả, khả thi phù hợp với đặc điểm vùng Tây Ngun Thực giống gấc canh tác phổ biến Đắk Nơng, thực vùng khác c tỉnh Đắk Nơng 2.3.1 Phân ... chun canh s ản xuất số mặt hàng chế biến từ gấc Thực trạng sản xuất gấc ta nhìn chung manh mún, nhỏ lẻ Việc xây dựng vùng chun canh gấc để có nguồn ngun liệu tập trung, ổn định phục vụ chế biến ... chưa khai thác Do vậy, việc xây dựng phát triển vùng sản xuất ngun liệu tập trung với quy mơ đủ đáp ứng cho hợp đồng xuất cấp thiết Để có quy vùng ngun liệu sản xuất gấc, loạt vấn đề lại tiếp...
 • 69
 • 115
 • 0

NGHIÊN CỨU XÂY DỰNG QUY TRÌNH QUẢN LÝ TỔNG HỢP SÂU PHAO ĐỤC BẸ (SÂU PHAO MỚI) HẠI LÚA TẠI ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG

NGHIÊN CỨU XÂY DỰNG QUY TRÌNH QUẢN LÝ TỔNG HỢP SÂU PHAO ĐỤC BẸ (SÂU PHAO MỚI) HẠI LÚA TẠI ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG
... nước đồng ruộng ảnh hưởng rõ tới mật số sâu phao đục bẹ gây hại ruộng lúa tương tác mức phân đạm mực nước ảnh hưởng đến biến động mật số sâu phao đục bẹ hại lúa vào 24 NSC mật số sâu phao đục bẹ ... cao sâu phao đục bẹ hại lúa Trong loại thuốc hóa học khảo nghiệm sâu phao đục bẹ Kinalux 25EC có hiệu lực cao sâu phao đục bẹ hại lúa, Regent 800WG Megashield 525EC Mô hình áp dụng biện pháp quản ... có tỷ lệ chồi bị hại sâu phao đục bẹ thấp nhất, giống OM6162 Điều chỉnh mực nước ruộng mức 1/6 chiều cao lúa làm giảm mật số sâu phao đục bẹ tỷ lệ dảnh lúa bị hại sâu phao đục bẹ so với mực nước...
 • 9
 • 191
 • 0

NGHIÊN cứu xây DỰNG mô HÌNH CANH tác NÔNG lâm NGHIỆP bền VỮNG CHO ĐỒNG bào VÙNG BIÊN GIỚI THUỘC HUYỆN EA súp, TỈNH đăk lăk

NGHIÊN cứu xây DỰNG mô HÌNH CANH tác NÔNG lâm NGHIỆP bền VỮNG CHO ĐỒNG bào VÙNG BIÊN GIỚI THUỘC HUYỆN EA súp, TỈNH đăk lăk
... nuôi phù hợp, cho đồng bào vùng Hệ thống 1-2 100 hình 2 100 biên giới huyện Ea Súp, tỉnh Đăk Lăk hình canh tác nông lâm nghiệp bền vững vùng 44 biên giới huyện Ea Súp, tỉnh Đăk Lăk Mức chất ... trạng sản xuất nông lâm nghiệp ngƣời dân vùng 37.750.000 biên giới huyện Ea Súp tỉnh Đăk Lăk Nghiên cứu xây dựng hình canh tác nông lâm nghiệp bền vững vùng biên giới huyện Ea Súp tỉnh 679.040.643 ... dân vùng biên giới huyện Ea Súp tỉnh Đăk Lăk Nội dung 2: Nghiên cứu xây dựng hình canh tác nông lâm nghiệp bền vững vùng biên giới huyện Ea Súp tỉnh Đăk Lăk Vật liệu nghiên cứu (Giống trồng,...
 • 91
 • 81
 • 0

Nghiên cứu xây dựng quy trình quản lý nước dằn tàu cho các tàu (BWM)

Nghiên cứu xây dựng quy trình quản lý nước dằn tàu cho các tàu (BWM)
... trí két nước dằn tàu Quy trình quản nước dằn tàu Hạn chế việc thay nước dằn tàu Tiêu chuẩn thay nước dằn tàu Điểm lấy mẫu nước dằn tàu Sỹ quan quản nước dằn tàu Mẫu báo cáo nước dằn tàu ghi ... biển Mỹ Tất tàu có nguyện vọng xả nước dằn Flotta Miễn trừ tàu chở khí ga hóa lỏng CHƯƠNG XÂY DỰNG QUY TRÌNH QUẢN LÝ NƯỚC DẰN TÀU 23 CHO CÁC TÀU BIỂN VIỆT NAM Quy trình quản nước dằn tàu phải ... vụ sỹ quan quản nước dằn tàu 29 Sỹ quan quản nước dằn tàu có nhiệm vụ sau: (1) Đảm bảo chắn việc xử đổi nước dằn tàu tiến hành phù hợp với quy trình quản nước dằn tàu (2) Chuẩn bị...
 • 52
 • 412
 • 2

Nghiên cứu xây dựng khu thể thao giải trí phục vụ cho nhu cầu vui chơi của người dân

Nghiên cứu xây dựng khu thể thao giải trí phục vụ cho nhu cầu vui chơi của người dân
... xây dựng cấu tổ chức, quản lý kế hoạch thực dự án Đề tài: Nghiên cứu xây dựng khu thể thao- giải trí phục vụ cho nhu cầu vui chơi người dân thành phố Hồ Chí Minh 1.5 Tổng quan cấu trúc đồ án Đồ ... động thể thao giải trí mơi trường cảnh quan khu giải trí Văn Thánh 5.2 Dự báo tiềm dự án Năm Dân số trung bình Bình qn chi tiêu cho hoạt động giải trí, thể thao 26 Số người tập luyện thể thao ... chất người 21 dân thành phố cải thiện nhiều nên nhu cầu thể thao- giải trí ngày đa dạng số lượng lẫn chất lượng 3.4 Lý đầu tư Hiện nay, trung tâm thể thao- giải trí thành phố chưa đáp ứng đủ nhu cầu...
 • 54
 • 195
 • 0

hợp tác nghiên cứu xây dựng quy trình đánh giá tương dương sinh học của thuốc tác dụng kéo dài và hệ điều trị qua da

hợp tác nghiên cứu xây dựng quy trình đánh giá tương dương sinh học của thuốc tác dụng kéo dài và hệ điều trị qua da
... dụng kéo dài hệ điều trị qua da phù hợp điều kiện Việt Nam Các mục tiêu cụ thể sau: - Xây dựng qui trình đánh giá tương đương sinh học thuốc tác dụng kéo dài - Xây dựng qui trình đánh giá tương ... sinh học viên nén Gliclazid tác dụng kéo dài - Qui trình đánh giá tương đương hệ điều trị qua da Ketoprofen SẢN PHẨM - Hướng dẫn đánh giá tương đương thuốc tác dụng kéo dài - Hướng dẫn đánh giá tương ... 1.4.2 Chế phẩm Ketoprofen hệ điều trị qua da 14 ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 15 2.1 Đánh giá tương đương sinh học in vivo thuốc tác dụng kéo dài 15 2.1.1 Thuốc nghiên cứu, thiết bị, hóa chất,...
 • 201
 • 501
 • 1

Nghiên cứu xây dựng quy trình thâm canh tổng hợp cây khoai lang vùng ĐBSCL

Nghiên cứu xây dựng quy trình thâm canh tổng hợp cây khoai lang vùng ĐBSCL
... thái khác ĐBSCL  Nội dung 3: Nghiên cứu xây dựng quy trình kỹ thuật thâm canh khoai lang  Nội dung 4: Xây dựng mô hình thực nghiệm chuyển giao quy trình kỹ thuật thâm canh tổng hợp khoai lang bao ... Nội dung 3: Nghiên cứu xây dựng quy trình kỹ thuật thâm canh khoai lang 546.313,00 546.313,00 546.313,00 Nội dung 4: Xây dựng mô hình thực nghiệm chuyển giao quy trình kỹ thuật thâm canh 181.970,00 ... Trà Vinh vùng đất giồng cát dây có độ dài từ 150 đến 200 cm cao nghiệm thức hom 1.3 Nội dung 3: Nghiên cứu xây dựng quy trình kỹ thuật thâm canh khoai lang 1.3.1 Hoạt động 1: Nghiên cứu quy cách...
 • 21
 • 217
 • 1

Hợp tác nghiên cứu xây dựng quy trình chuẩn đoán và điều trị một số bệnh bẩm sinh trẻ em nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào

Hợp tác nghiên cứu xây dựng quy trình chuẩn đoán và điều trị một số bệnh bẩm sinh ở trẻ em nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào
... khoa 33 BỆNH VIỆN NHI TW ĐỀ TÀI HỢP TÁC NGHIÊN CỨU XÂY DỰNG QUY TRÌNH CHUẨN ĐOÁN VÀ ĐIỀU TRỊ MỘT SỐ BỆNH BẨM SINH TRẺ EM NƯỚC CỘNG HÒA DÂN CHỦ NHÂN DÂN LÀO CNĐT : LÊ THANH HẢI QUY TRÌNH PHẪU ... người dân Trẻ em chiếm 42% dịch vụ y tế phục vụ khám chữa bệnh cho trẻ chưa có Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào nước có dị tật bẩm sinh phổ biến khả chẩn đoán điều trị mức giới hạn Một số bệnh nhân ... chi phí điều trị) Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào nước có dị tật bẩm sinh phổ biến khả chẩn đoán điều trị mức giới hạn Một số bệnh nhân điều kiện kinh tế sang Thái Lan điều trị, số lại không...
 • 88
 • 204
 • 1

Hợp tác nghiên cứu xây dựng quy trình tạo khối tế bào Thông đỏ Việt Nam làm nguyên liệu sản xuất thuốc điều trị ung thư

Hợp tác nghiên cứu xây dựng quy trình tạo khối tế bào Thông đỏ Việt Nam làm nguyên liệu sản xuất thuốc điều trị ung thư
... Zucc.) làm nguyên liệu sản xuất thuốc điều trị ung thư tiến hành nhằm mục tiêu: Xây dựng quy trình công nghệ sinh khối tế bào Thông đỏ Việt Nam quy mô phòng thí nghiệm Xây dựng tiêu chuẩn nguyên liệu ... sản xuất paclitaxel từ nguồn dược liệu thông đỏ Việt Nam theo hướng ứng dụng công nghệ sinh khối tế bào thực vật, đề tài: Hợp tác nghiên cứu xây dựng quy trình tạo khối tế bào thông đỏ Việt Nam ... 3.1.5 Kết nghiên cứu thu hoạch sinh khối tế bào thông đỏ 90  3.1.6 Quy trình tạo sinh khối tế bào thông đỏ 93  3.1.7 Kết nghiên cứu thành phần hóa học sinh khối tế bào thông đỏ 95 ...
 • 202
 • 233
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: nghiên cứu xây dựng quy trình sử dụng tế bào gốc tạo máu tự thân để điều trị các tổn thương cơ xương khớp khó liềnnghiên cứu xây dựng quy trình chăm sóc bệnh nhân sau ghép gan tại bệnh viện nhi trung ươngnghiên cứu xây dựng quy trình chế biến hắc phụ bạch phụ và bào chế cao phụ tử ở quy mô pilotnghiên cứu xây dựng quy trình nhân giống hoa violet châu phi saintpaulia bằng phương pháp nuôi cấy mô tế bào ppttóm tắt luận án nghiên cứu xây dựng mô hình canh tác hiệu quả trên đất bán ngập thủy điện ialy và pleikrông huyện sa thầy tỉnh kon tumnghien cuu xay dung quy trinh thu nghiem mut nhuyen bi do dong hopnghiên cứu xây dựng quy trình sản xuất thuốc tiêm đông khô methylprednisolon sodium succinateđề tài nghiên cứu xây dựng quy trình công nghệ sản xuất bột cà chua có hàm lượng lycopen caonghiên cứu xây dựng quy trình sản xuất mứt jam nha đamnghiên cứu xây dựng quy trình kiểm tra chất lượng dầu thực vật dài 101 trangnghiên cứu xây dựng quy trình chuyển gen vào bèo tấm spirodela polyrrhiza thông qua agrobacterium tumefaciensnghiên cứu xây dựng quy trình quản lý đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin tại ngân hàng phát triển việt namnghiên cứu xây dựng quy trình chuyển gen vào cây hoa loa kènluận văn nghiên cứu xây dựng quy trình kỹ thuật nhân giống hoa cúc cn97 bằng công nghệ nuôi cấy mô in vitrokết quả nghiên cứu xây dựng quy trình nhân sinh khối của chủng đã tuyển chọnchiến lược gây hứng thú cho học sinh thcs môn toánĐiều khiển bình trộn hóa chất PLCCATALOGLOGUE CỐP PHA FUVIDE THI VAO 10 MON TOAN HA NOI TU 2006 DEN 2017Bài giảng robot công nghiệpHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 3) HH SC GC KET CAU BE TONGTiểu luận môn kinh tế lượngbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMBài 12. Nhật Bản giữa thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XXThực trạng các tranh chấp hợp đồng tín dụng và kiến nghị giải pháp hạn chế tranh chấpVẤN đề bảo vệ tốt NHẤT QUYỀN và lợi ÍCH của KHÁCH HÀNG KHI HÀNH NGHỀ LUẬT sưThuyet dong hoc phan tu chat khiBài 14. Bài thực hành 2: Tính chất của một số hợp chất nitơ, photphoBài 12. Phân bón hoá họcBài 10. Bài thơ về tiểu đội xe không kínhKẾ HOẠCH HỘI THI GV DẠY GIỎI CẤP TRƯỜNG 2017-2018Bài 8. Biết ơn thương binh, liệt sĩTuần 5. Người lính dũng cảmBài 43. Rễ cây