Giáo Trình Vật Liệu Kĩ Thuật

Giao trinh vat lieu ki thuat xay dung.pdf

Giao trinh vat lieu ki thuat xay dung.pdf
... thuút bãưn váût l kim loải Nhåì cọ l thuút lãûch ta cọ thãø gii thêch âỉåüc nhiãưu váún âãư vãư cå tinh, l ca kim loải v håüp kim Trãn cå såí âọ chãú tảo cạc kim loải v håüp kim âàûc biãût : siãu ... håüp kim cọ thnh pháưn nàòm bãn trại âiãøm E gi l håüp kim trỉåïc cng tinh (hypoeutectic) Cạc håüp kim cọ thnh pháưn nàòm bãn phi âiãøm E gi l håüp kim sau cng tinh (hypereutectic) Håüp kim cọ ... mäüt håüp kim củ thãø (håüp kim 1) * Tải nhiãût âäü ỉïng våïi håüp kim täưn tải åí trảng thại lng * Lm ngüi tỉì - : quạ trçnh ngüi ca håüp kim lng * Tải nhiãût âäü ỉïn våïi âiãøm tỉì håüp kim lng...
 • 170
 • 964
 • 8

Giáo trình vật liệu kỹ thuật

Giáo trình vật liệu kỹ thuật
... thể lý tởng vật rắn Các vật rắn tự nhiên đợc phân thành hai nhóm vật rắn tinh thể vật vô định hình Việc phân loại để tạo thuận lợi cho qúa trình mô hình hoá nghiên cứu vật liệu Các vật liệu kim ... động - Hóa lí vật lí chất rắn Sơ lợc lịch sử phát triển * Giai đoạn sử dụng vật liệu tự nhiên * Giai đoạn sử dụng vật liệu theo kinh nghiệm: - Cha có sở khoa học - Tác động đến vật liệu theo sở ... liệu kim loại loại vật liệu kết cấu chủ yếu vật có cấu tạo tinh thể Do để nghiên cứu cấu tạo chúng trớc hết cần tìm hiểu khái niệm vật tinh thể vật vô định hình 1.2.1 Vật tinh thể vật vô định hình...
 • 257
 • 313
 • 0

Giáo trình vật liệu kỹ thuật ppsx

Giáo trình vật liệu kỹ thuật ppsx
... suất vật liệu mẫu (Ω.cm) Các vật liệu rắn có độ dẫn điện trải rộng 27 cỡ số Căn vào khả dẫn điện, vật liệu rắn chia thành ba loại: vật liệu dẫn điện, vật liệu bán dẫn vật liệu cách điện Các vật liệu ... chế tạo, gia công sử dụng vật liệu 1.1.2 Phân loại vật liệu Dựa theo tính chất đặc trưng, người ta phân biệt ba nhóm vật liệu vật liệu kim loại, vật liệu vô - ceramíc vật liệu hữu - polyme Tuy nhiên ... làm việc vật liệu cao 1.2.2.2 Tính chất vật lý Tính chất vật lý hay gọi lý tính vật liệu tính chất vật liệu thể qua tượng vật lý thành phần hóa học chúng không bị thay đổi Lý tính vật liệu gồm...
 • 114
 • 324
 • 2

Giáo trình vật liệu kỹ thuật xây dựng part 1 docx

Giáo trình vật liệu kỹ thuật xây dựng part 1 docx
... VÁÛT LIÃÛU HC CHỈÅNG : CÁÚU TRỤC TINH THÃØ CA VÁÛT LIÃÛU 1. 1.CÁÚU TẢO NGUN TỈÍ V CẠC LOẢI LIÃN KÃÚT ÂIÃØN HÇNH TRONG CHÁÚT RÀÕN : 1. 1 .1. Mä hçnh cáúu tảo ngun tỉí : Ngun tỉí l mäüt hãû thäúng ... mẹt) hay àngsträng , våïi 1kx = 1, 00202Ao = 1, 00202 .10 -8 cm Theo thäng säú mảng ta cọ thãø âỉåüc âỉåìng kênh ngun tỉí kim loải Thäng säú mảng thỉåìng k hiãûu l a 1. 2.2.Cạc kiãøu mảng tinh thãø ... trãn cå såí liãn kãút Val der Val cọ nhiãût âäü nọng chy tháúp 1. 2.CÁÚU TẢO MẢNG TINH THÃØ L TỈÅÍNG : 1. 2 .1. Cạc khại niãûm cå bn : 1- Màût tinh thãø : kim loải cạc ngun tỉí sàõp xãúp cọ tráût tỉû...
 • 17
 • 199
 • 0

Giáo trình vật liệu kỹ thuật xây dựng part 2 pdf

Giáo trình vật liệu kỹ thuật xây dựng part 2 pdf
... âiãûn tỉí N cọ giạ trë xạc âënh l 3 /2, 21 /13 v 7/4 (21 /14, 21 /13, 21 / 12) Mäùi giạ trë näưng âäü âiãûn tỉí ỉïng våïi mäüt kiãøu mảng tinh thãø Vê dủ : -N = 3 /2 l pha β våïi kiãøu mảng láûp phỉång ... oC A 1539 B 0,5 1499 C 4,30 1147 D 6,67 125 0 E 2, 14 1147 F 6,67 1147 G 911 H 0,10 1499 J 0,16 1499 K 6,67 727 L 6,67 N 13 92 P 0, 02 727 Q 0,006 S 0,80 727 Cạc âỉåìng trãn gin âäư pha : -ABCD l ... âäü, 0C δ-Fe(A2) γ-Fe(A1) 911 Nhiãût âäü L(lng) 1539 C α-Fe(A2) D 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 A B Hçnh 2. 5- Gin âäư pha ca sàõt Hçnh 2. 6- Hãû trủc ca gin âäư pha cáúu tỉí í 2- Gin âäư pha hai...
 • 17
 • 134
 • 0

Giáo trình vật liệu kỹ thuật xây dựng part 3 ppt

Giáo trình vật liệu kỹ thuật xây dựng part 3 ppt
... khäng phủ thüc näưng âäü, biãøu thỉïc ca âënh lût Fick sau : ∂ 2C ∂C =D = D.∇c (3. 3) ∂x ∂t Nghiãûm ca phỉång trçnh (3. 3) trỉåìng håüp khúch tạn mäüt cháút cọ näưng âäü Cs trãn bãư màût vo bãn máùu ... (chauffage) nung nọng Våïi mäüt loải thẹp nháút âënh bao giåì ta cng cọ : Ar1 < A1 ...
 • 17
 • 159
 • 0

Giáo trình vật liệu kỹ thuật xây dựng part 4 doc

Giáo trình vật liệu kỹ thuật xây dựng part 4 doc
... ε ⇓ ) sau : K = E / [ (1 - 2µ) ] G = E / [ (1 + 2µ) ] (4. 2) Våïi âa säú cạc váût liãûu µ = 0,30 nãn E = 2,6G Cạc phỉång trçnh (4. 1) v (4. 2) chè dng toạn cạc váût liãûu âàóng hỉåïng hay gi âàóng ... váût liãûu kim loải (gang xạm, hçnh 4. 4 Lã) Trong quạ trçnh ny mä âun ân häưi E khäng cn l hàòng säú m phủ thüc vo ỉïng sút hay biãún dảng : σ = E (σ ) ε (4. 3) Biãún dảng ân häưi cạc váût liãûu ... ra, kêch thỉåïc hảt cng nh lỉûc nẹn cng låïn 63 Bng 1- Hãû trỉåüt mäüt säú loải váût liãûu 64 Hçnh 4. 4 -Så âäư täø chỉïc tãú vi âiãøn hçnh ca váût liãûu bë biãún dảng Nãúu cạc hảt cọ mäüt âënh...
 • 17
 • 96
 • 0

Giáo trình vật liệu kỹ thuật xây dựng part 5 pps

Giáo trình vật liệu kỹ thuật xây dựng part 5 pps
... 74 Hçnh 5. 4-Cạc dảng àn mn läù Hçnh 5. 5 -Àn mn läù ca thẹp thủ âäüng ion Cl- 75 Hçnh 5. 6-Àn mn tinh giåïi ca thẹp khäng rè Hçnh 5. 7 -Àn mn nỉït åí biãn giåïi hảt thẹp khäng rè 76 a) Hçnh 5. 8-Àn ... täú MN, Si, P, S Cạc loải gang thäng dủng thỉåìng chỉïa : 2,0-4,0%C; 0,4-3 ,5% Si; 0,20-1 ,5% Mn; 0,04-0, 65% P; 0,02-0, 15% S 2-Täø chỉïc tãú vi : a-Gang tràõng : l loẵi gang cọ täø chỉïc tãú vi tỉång ... "hãû säú tạc dủng bo vãû Z" : P − p LC 100% (5. 5) Z= O PO PO v PLC l täøn tháút trng lỉåüng kim loải dung dëch khäng cọ v cọ cháút lm cháûm àn mn 5. 3.3.Bo vãû âiãûn hoạ Âãø bo vãû âiãûn hoạ ta...
 • 17
 • 112
 • 0

Giáo trình vật liệu kỹ thuật xây dựng part 6 ppt

Giáo trình vật liệu kỹ thuật xây dựng part 6 ppt
... tiãút khäng quan trng làõm Gäưm cạc mạc thẹp sau âáy (theo TCVN 1 765 -75) : CT31, CT33 CT61, BCT31, BCT33 BCT61, CCT31, CCT33 CCT61 6. 3.2.Thẹp kãút cáúu : Thẹp kãút cáúu l thẹp âỉåüc sỉí dủng våïi ... cạc bon v nhiãût luûn âảt âäü cỉïng bãư màût 60 ÷ 62 HRC, chäúng mi mn täút, li cọ âäü cỉïng 30 ÷ 40 HRC âäü täút, âäü dai cao, âäü bãưn täút : 500 ÷ 60 0 MN/m2 *Âäü tháúm täi tháúp nãn phi täi ... ngüi hay mi c-Cạc loải thẹp ân häưi : *Thẹp cạc bon v thẹp mangan : gäưm cạc mạc thẹp C65, C70, C80, C85 60 Mn, 65 Mn, 70Mn Âàûc âiãøm ca nhọm thẹp ny : -Giåïi hản ân häưi tháúp σ âh ≤ 800MN/m2 -Âäü...
 • 17
 • 132
 • 0

Giáo trình vật liệu kỹ thuật xây dựng part 7 pps

Giáo trình vật liệu kỹ thuật xây dựng part 7 pps
... 510oC nỉåïc v họa gi tỉû nhiãn tỉì 5 -7 ngy Âura âỉåüc sỉí dủng räüng ri cäng nghiãûp hng khäng v sinh hoảt Hçnh 7. 3-Täø chỉïc tãú vi ca âura sau nhiãût luûn 7. 1.3.Håüp kim nhäm âục : Håüp kim nhäm ... : 4-30%Si; < 1%Mg; 1 -7% Cu Cäng dủng ca chụng l lm pit täng cạc loải âäüng cå vç nhẻ, dãù tảo hçnh va êt kẻt Ngoi cn lm thán v nàõp âäüng cå ä tä 7. 2.ÂÄƯNG V HÅÜP KIM ÂÄƯNG 7. 2.1.Âäưng ngun cháút ... 1659 -75 âäưng ngun cháút âỉåüc k hiãûu Cu v cạc säú chè lỉåüng chỉïa ca âọ Vê dủ : Cu 99,99 cọ 99,99%Cu Cu 99,80 cọ 99,80%Cu Hçnh 7. 5- nh hỉåíng ca tảp cháút âãún âäü dáùn âiãûn ca âäưng 7. 2.2.Phán...
 • 17
 • 89
 • 0

Giáo trình vật liệu kỹ thuật xây dựng part 8 potx

Giáo trình vật liệu kỹ thuật xây dựng part 8 potx
... 340-2100 780 0 26,9 43-270 140-620 2700 25,9 52-230 30 70 250 300 72,4 700-2100 1100-4100 700 3500 390 2500 19300 183 0 2540 33,3 28 18, 1 164 28, 5 280 -84 0 57-210 380 1 380 85 ,5 4600 2 480 34,5 185 0 390 ... 380 1 380 85 ,5 4600 2 480 34,5 185 0 390 2100 1900 205 1100 240 3500 185 0 130 180 0 130 385 280 0 280 0 1500 2630 87 146 187 0 1100 8. 1.2.Cäút : *Trong ton khäúi composit thç cäút phán bäú khäng liãn ... bãưn kẹo âỉït (kG/cm2) Âäü dn di % 18 0,943 -55 - 26 0,962 -42 280 600 40 0, 986 -32 350 - Cao su butadien nitril l cháút bạn dáùn, âiãøn tråí riãng ρ = 1010-10 18 Ω.cm Cọ chäúng mi mn täút, ân häưi...
 • 17
 • 153
 • 0

Xem thêm