Tổ chức vận chuyển hàng hóa và thương vụ trên đường sắt

Tổ chức vận chuyển hàng hóa thương vụ trên đường sắt part 1 pps

Tổ chức vận chuyển hàng hóa và thương vụ trên đường sắt part 1 pps
... 11 2 11 5 11 5 11 7 12 0 12 1 12 1 12 2 12 2 12 5 12 8 13 0 13 0 13 0 13 2 13 3 13 3 13 5 13 8 14 0 14 1 14 1 14 1 14 2 14 5 14 5 15 9 16 2 16 2 16 4 16 8 17 2 17 3 17 3 17 3 VIII .1. 2 ði u ki n chuy n ch hàng húa b ng container ... n hàng hóa b ng container VIII .1 Ý nghĩa ñi u ki n chuyên ch hàng hóa b ng container VIII .1. 1 Ý nghĩa c a vi c chuyên ch hàng hóa b ng container 10 2 10 6 10 6 10 8 11 1 11 1 11 2 11 5 11 5 11 7 12 0 12 1 ... s t ch hàng X.3 .1 Các quy ñ nh chung X.3.2 Các lo i biên b n X.3.3 Quy ñ nh v ngư i yêu c u b i thư ng 17 4 17 5 17 5 17 6 17 9 18 0 18 0 18 3 18 8 19 2 19 2 19 3 19 5 19 5 19 6 19 8 19 8 19 8 19 9 200 2 01 204 204...
 • 25
 • 874
 • 9

Tổ chức vận chuyển hàng hóa thương vụ trên đường sắt part 2 docx

Tổ chức vận chuyển hàng hóa và thương vụ trên đường sắt part 2 docx
... ñ nh I .2. 2.3 ði u ki n khai trương bãi b ga hàng hóa: ði u ki n khai trương ga hàng hóa: Khai trương ga hàng hóa ñư c hi u theo n i dung: m m i ga hàng hóa ho c b sung tác nghi p hàng hóa cho ... ga hàng hóa: phòng hóa v n b ph n c a ga hàng hóa, ch u trách nhi m tr c ti p giao d ch v i ch hàng, làm th t c v n chuy n giao tr lô hàng, x lý tác nghi p thương v ñ i v i lô hàng Phòng hóa ... chuyên môn hóa bãi theo t ng khu v c, m i khu v c ch tác nghi p v i m t lo i hàng, ví d : kho hàng bao ki n, bãi hàng n ng, bãi hàng r i hàng r i ñ ñ ng 38 I.3 .2 Kho, ke bãi bãi hàng ga hàng hóa: ...
 • 25
 • 290
 • 3

Tổ chức vận chuyển hàng hóa thương vụ trên đường sắt part 3 pps

Tổ chức vận chuyển hàng hóa và thương vụ trên đường sắt part 3 pps
... 431 001- 431 125 431 131 - 431 160 32 1001 -32 1062 32 2001 -32 2096 33 1601 -33 1755 32 9100 -32 9809 521001-521075 532 001- 532 146 5220 03- 522212 621002-621081 625011-625129 631 002- 631 026 632 001- 632 192 632 194- 632 237 633 010- 633 031 ... 2,2 2,05 1,285 1 ,3 1,22 2,08 1 ,3 1 ,3 0,7 0,455 0,455 25 m3 30 m3 30 m3 40 m3 Th tớch (m3) 80 70 68 68 63, 71 66,97 47 47 27,6 23, 4 35 35 14 14 14 23 m2 29 m2 31 m2 31 m2 39 ,7 m2 30 ,5 m2 20 16 17,8 ... 14,942 12,8 13, 706 13, 205 13, 8 93 13, 205 13, 5 93 12,0 12,9 12,1 13, 0 14,0 14,942 12,8 13, 706 10, 436 13, 8 93 12,48 13, 7 10 ,37 11,4 10 ,37 11,4 10,5 11,4 10,5 11,7 10,7 11,97 11,9 13, 5 11,0 11,9 13, 25 14,25...
 • 25
 • 950
 • 5

Tổ chức vận chuyển hàng hóa thương vụ trên đường sắt part 4 pot

Tổ chức vận chuyển hàng hóa và thương vụ trên đường sắt part 4 pot
... b o l y xe Ng i th c hi n Giao ti p Ngời thuê vận tải Nhân viên hóa vận Nhân viên hóa vận Th kho Nhân viên hóa vận Nhân viên hóa vận Nhân viên hóa vận Đôn đốc xếp dỡ Đôn đốc xếp dỡ T d n Đôn đốc ... báo tổ dồn lấy xe Đôn đốc xếp dỡ Đăng ký v o sổ h ng đến Nhân viên hóa vận Báo tin h ng đến Nhân viên hóa vận Thẩm hạch v tính toán khoản tiền Nhân viên hóa vận phải thu Thu tiền Nhân viên hóa vận ... ủ n? 79 80 Chơng IV: Tổ chức công tác hóa vận đờng dùng riêng Đờng dùng riêng có vai trò to lớn việc vận chuyển h ng hóa đờng sắt Theo số liệu thống kê, nớc có mạng đờng sắt lớn nh LB Nga, Trung...
 • 25
 • 419
 • 1

Tổ chức vận chuyển hàng hóa thương vụ trên đường sắt part 5 pot

Tổ chức vận chuyển hàng hóa và thương vụ trên đường sắt part 5 pot
... chuy n ủ ng ang chuy n ủ ng 0,6 0,4 0, 65 0,26 0,11 0,08 0, 65 0,49 0, 65 0,22 0, 65 0 ,54 0,62 0,46 0,6 0,3 0 ,5 0 ,5 0,3 0, 45 0,19 0, 15 0,18 0,8 0,6 0, 15 0, 15 0,18 0,13 - L c giú: gõy b i s c ... cao t 2000mm ủ n 355 0mm l 150 0mm b Hng quỏ kh gi i h n c p 2: ủ c quy ủ nh nh sau: - i v i nh ng hng quỏ kh ph n núc: + Cú ủ r ng tớnh t m t ph ng tim ủ ng bờn ủ cao 355 0mm l 155 0mm; + Cú ủ r ng ... phép h ng hóa Chiều rộng n y áp dụng theo công thức sau: - Về phía bụng đờng cong: Bcfhh = Bkgh 2(cb ngn - a) [mm]; (5. 55) - Về phía lng đờng cong: Bcfhh = Bkgh 2(clngn + f - b) [mm]; (5. 56) Trong...
 • 25
 • 216
 • 1

Tổ chức vận chuyển hàng hóa thương vụ trên đường sắt part 6 potx

Tổ chức vận chuyển hàng hóa và thương vụ trên đường sắt part 6 potx
... 73 72 71 70 69 68 67 66 65 64 63 62 61 60 59 58 57 56 55 54 53 52 51 50 49 48 Bảng 6. 1: Bảng Dung tích Chiều cao toa xe thùng kiểu P 360 66 25 65 00 63 80 62 60 61 40 60 20 5900 5780 566 0 5540 5420 ... 18890 18890 188 86 18880 18870 Dung tích (l) Chiều cao thực (cm) 183 182 181 180 179 178 177 1 76 175 174 173 172 171 170 169 168 167 166 165 164 163 162 161 160 159 158 1 861 0 18 560 18505 18445 ... 148 166 10 165 10 164 10 163 10 162 10 161 10 160 10 15900 15805 15700 121 120 119 118 117 1 16 115 114 113 112 1 262 0 12500 12375 12250 12125 12000 11875 11750 1 162 5 11500 83 82 81 80 79 78 77 76 75...
 • 25
 • 172
 • 0

Tổ chức vận chuyển hàng hóa thương vụ trên đường sắt part 7 pot

Tổ chức vận chuyển hàng hóa và thương vụ trên đường sắt part 7 pot
... phải tiến h nh chuyển tải sang toa VII.3 Tổ chức vận chuyển hàng lẻ: Quá trình chuyên chở h ng hóa đờng sắt đợc thực theo hình thức: vận chuyển nguyên toa v vận chuyển h ng lẻ Vận chuyển h ng lẻ ... No7 v No8 No7 148 No7 v No8 No7 v No8 No7 No7 Nh n biểu thị Trên kiện Trên toa xe h ng TX có mui TX có mui TX có mui Loại toa xe đợc phép dùng để chuyên chở H ng hóa bảng 1, v H ng hóa ... ng lẻ Ga trung chuyển h ng lẻ: có nhiệm vụ chủ yếu l tổ chức trung chuyển lô h ng lẻ đến ga để gửi hớng Ga trung chuyển h ng lẻ đợc định l ga h ng hóa khu đầu mối giao hớng vận chuyển h ng lẻ...
 • 25
 • 273
 • 0

Tổ chức vận chuyển hàng hóa thương vụ trên đường sắt part 8 docx

Tổ chức vận chuyển hàng hóa và thương vụ trên đường sắt part 8 docx
... Tổng trọng (kg) 30 480 30 480 30 480 25400 25400 25400 20320 1C 1CX 1D 1DX 60 58 60 58 2991 2991 -6 -6 -5 -5 19 19 9 24 38 24 38 24 38 24 38 -5 -5 -5 -5 8 8 24 38 ...
 • 25
 • 312
 • 0

Tổ chức vận chuyển hàng hóa thương vụ trên đường sắt part 9 ppsx

Tổ chức vận chuyển hàng hóa và thương vụ trên đường sắt part 9 ppsx
... phong h ng hóa vận chuyển đến; - Nhận h ng hóa đợc vận chuyển đến; - Yêu cầu bồi thờng tiền kỳ hạn vận chuyển lỗi đờng sắt; - Yêu cầu bồi thờng thiệt hại h ng hóa bị mát, h hỏng lỗi đờng sắt; - Yêu ... chất lợng, h ng hóa thời hạn vận chuyển lỗi đờng sắt; - Đợc bồi thờng thiệt hại chậm trễ việc cấp xe v dụng cụ vận chuyển kèm theo toa xe chậm lỗi đờng sắt; - Đợc ủy quyền cho tổ chức, cá nhân ... xếp h ng với đờng sắt; - Thực việc đóng gói h ng hóa v điều kiện vận chuyển h ng hóa theo hớng dẫn đờng sắt; - Cung cấp vật t, thiết bị cần thiết để đảm bảo vận chuyển h ng hóa an to n trừ hợp...
 • 25
 • 294
 • 0

Tổ chức vận chuyển hàng hóa thương vụ trên đường sắt part 10 ppt

Tổ chức vận chuyển hàng hóa và thương vụ trên đường sắt part 10 ppt
... đờng sắt tổ chức chuyển tải h ng hóa m đờng sắt có khả tổ chức chuyển tải, ngời thuê vận tải trả chi phí chuyển tải Khi tắc đờng không lỗi đờng sắt: ngời thuê vận tải thỏa thuận với đờng sắt để ... ga đến ghi hóa đơn gửi h ng v thu 50% tiền cớc cho đoạn đờng quay trở lại; - Nếu chuyển tải h ng hóa để tiếp: đờng sắt tổ chức chuyển tải h ng hóa có khả tổ chức chuyển tải Ngời thuê vận tải phải ... tay Nghiệp vụ hóa vận nớc Năm 1994; 14 Nguyễn tất Tiến: Kinh tế vận tải đờng sắt Trờng ĐH GTVT năm 1986; 15 Sổ tay nghiệp vụ vận chuyển container NXB GTVT năm 2004; 16 Vận chuyển h ng hóa đờng...
 • 17
 • 176
 • 2

Lập phương án tổ chức vận chuyển hàng hóa bằng đường biển tính toán các chỉ tiêu kinh tế khai thác tàu

Lập phương án tổ chức vận chuyển hàng hóa bằng đường biển và tính toán các chỉ tiêu kinh tế khai thác tàu
... ngày: */ Đối với hàng rời: 800T/ngày Hàng bách hóa: 1000T/ngày Hàng gạo : 800T/ngày Lp s lung hng: A B C Xi mng Bỏch húa Go bao La chon tu Lp phng ỏn khai thỏc: - Mụ hỡnh khai thỏc: khai thỏc nhiu ... Trang: Bi tiu lun mụn: kinh t hng hi ti Lp : T chc qun lý Cảng Sài Gòn nằm hữu ngạn sông Sài Gòn có vĩ độ 10 o48 Bắc, 106o42 Kinh độ Đông Cảng nằm phạm vi dọc bờ dài 2km cách bờ biển 45 hải lý Khu ... Bi tiu lun mụn: kinh t hng hi ti Lp : T chc qun lý NI DUNG NG DNG LP PHNG N T CHC VN CHUYN HNG HO BNG NG BIN V TNH TON CC CH TIấU KINH T KHAI THC TU 1- Gi nh thụng tin v hng...
 • 12
 • 225
 • 2

Vận chuyển hàng hoá dịch vụ phục vụ hàng xuất nhập khẩu của vietnam airlines.doc

Vận chuyển hàng hoá và dịch vụ phục vụ hàng xuất nhập khẩu của vietnam airlines.doc
... Vận chuyển hàng hoá dịch vụ phục vụ hàng XNK VNA • Mục đích nghiên cứu Mục đích khoá luận phân tích đánh giá thực trạng kinh doanh vận chuyển dịch vụ phục vụ hàng hoá xuất nhập Hãng hàng ... ga hàng hoá, kho bãi, phương tiện xếp dỡ hàng hoá 43 Vận chuyển hàng hoá dịch vụ phục vụ hàng XNK VNA Nhà ga hàng hoá, kho bãi 4.1 Khu vực cảng hàng không miền Bắc gồm ga hàng hoá, ga hàng hoá ... thúc đẩy vận chuyển hàng hoá xuất nhập Vietnam Airlines • Đối tượng phạm vi nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu khoá luận công tác vận chuyển dịch vụ phục vụ chuyên chở hàng hoá xuất nhập Vietnam...
 • 86
 • 487
 • 3

Vận chuyển hàng hoá dịch vụ phục vụ hàng Xuất Nhập Khẩu của Vietnam Airlines

Vận chuyển hàng hoá và dịch vụ phục vụ hàng Xuất Nhập Khẩu của Vietnam Airlines
... phát triển vận chuyển hàng hoá đờng hàng không đặc biệt hàng hoá xuất nhập 49 Vận chuyển hàng hoá dịch vụ phục vụ hàng XNK VNA IV Thực trạng vận chuyển hàng hoá xuất nhập Vietnam Airlines Do ... Malaysia Nguồn : Bản tin vietnamair.com II Cơ sở vật chất kỹ thuật dịch vụ phục vụ vận chuyển hàng hoá xuất nhập Vietnam Airlines 35 Vận chuyển hàng hoá dịch vụ phục vụ hàng XNK VNA Sân bay Hiện ... hàng ngời nhập để ngân hàng ngời nhập gửi cho ngời nhập khoảng thời gian dài 23 Vận chuyển hàng hoá dịch vụ phục vụ hàng XNK VNA 24 Vận chuyển hàng hoá dịch vụ phục vụ hàng XNK VNA So sánh công...
 • 81
 • 224
 • 0

Vận chuyển hàng hóa phục vụ hàng xuất nhập khẩu của VNA

Vận chuyển hàng hóa và phục vụ hàng xuất nhập khẩu của VNA
... Vận chuyển hàng hoá dịch vụ phục vụ hàng XNK VNA Mục đích nghiên cứu Mục đích khoá luận phân tích đánh giá thực trạng kinh doanh vận chuyển dịch vụ phục vụ hàng hoá xuất nhập Hãng hàng không ... từ vận tải hàng không từ người xuất qua ngân hàng họ tới ngân hàng người nhập để ngân hàng người nhập gửi cho người nhập khoảng thời gian dài 25 Vận chuyển hàng hoá dịch vụ phục vụ hàng XNK VNA ... vận tải ngày tăng Trước chiến tranh giới lần thứ hai vận tải hàng không chủ yếu phục vụ mục đích quân Sau chiến tranh giới hai vận tải hàng không phục vụ Vận chuyển hàng hoá dịch vụ phục vụ hàng...
 • 88
 • 194
 • 0

Tài liệu Luận văn tốt nghiệp "Vận chuyển hàng hóa dịch vụ hàng xuất nhập khẩu của VNA" ppt

Tài liệu Luận văn tốt nghiệp
... chuyển dịch vụ phục vụ hàng hoá xuất nhập cảng hàng không quốc tế Vietnam Airlines - nòng cốt hàng không dân dụng Việt Nam cần thiết - - - - - - LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP Vận chuyển hàng hóa dịch vụ ... phục vụ hàng xuất nhập VNA Vận chuyển hàng hoá dịch vụ phục vụ hàng XNK VNA Mục đích nghiên cứu Mục đích khoá luận phân tích đánh giá thực trạng kinh doanh vận chuyển dịch vụ phục vụ hàng hoá xuất ... tài liệu nghiệp vụ Phòng phục vụ hàng hoá - Xí nghiệp thương mại mặt đất Nội Bài Phí dịch vụ phục vụ hàng hoá xuất nhập 5.1 Hàng nhập Các loại phí: ( tất tính theo đồng đô la Mỹ) - Phí phục vụ...
 • 90
 • 415
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: tổ chức vận chuyển hàng hóa và thương vụtổ chức xếp dỡ hàng hóa và thương vụtổ chức vận chuyển hàng hóavề tổ chức cung ứng hang hoá và dịch vụ sau bántổ chức sản xuất hàng hoá và dòch vụtổ chức vận chuyển hàng giao cho người nhận và trả vỏ contvận chuyển hàng hóa luật thương mạitổ chức vận tải hàng hóa bằng containertổ chức vận tải hàng hóatổ chức vận tải hàng hóa bằng ô tôtổ chức vận chuyển hàng theo các địa điểm đã qui địnhtầm quan trọng của việc sử dụng container trong vận chuyển hàng hoá ngoại thươngvận chuyển hàng hóa và hành kháchtổ chức kế toán hàng hoá và tiêu thụ hàng hoá trong doanh nghiệp cổ phầnmột số giải pháp nhằm đẩy mạnh nghiệp vụ giao nhận vận chuyển hàng hoá xuất nhập khẩu bằng đừòng hàng không ở công ty vinatrancoQuyết định 2120 QĐ-UBND năm 2016 phê duyệt Đề án hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở (đợt 2) trên địa bàn thành phố Hải PhòngQuyết định 3111 QĐ-UBND điều chỉnh Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh năm 2016Quyết định 1257 QĐ-UBND năm 2016 phê duyệt báo cáo kinh tế - kỹ thuật công trình Sửa chữa, cải tạo đường xã Gia Trung, huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh BìnhQuyết định 5358 QĐ-UBND năm 2016 điều chỉnh dự án Cải tạo, nâng cấp đường tỉnh 419 (đoạn Km7+730 đến Km11 + 552) huyện Thạch Thất, thành phố Hà NộiQuyết định 822 QĐ-SYT năm 2016 Quy chế quản lý hồ sơ công, viên chức và hợp đồng theo Nghị định 68 2000 NĐ-CP của Sở Y tế Hà GiangQuyết định 2958 QĐ-UBND năm 2016 về thành lập Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện thành phố Cần ThơQuyết định 2125 QĐ-UBND về phân bổ kinh phí hỗ trợ xi măng thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2016 do thành phố Hải Phòng ban hànhQuyết định 1266 QĐ-LĐTBXH năm 2016 công bố thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hộiQuyết định 2730 QĐ-UBND năm 2016 phê duyệt Quy hoạch xây dựng Khu nuôi tôm trên cát (giai đoạn 2) tại xã Kỳ Nam, thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh tỷ lệ 1 500Quyết định 3176 2016 QĐ-UBND quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giao thông vận tỉnh Quảng NinhQuyết định 32 2016 QĐ-UBND quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài chính tỉnh Vĩnh LongQuyết định 2152 QĐ-UBND năm 2016 công bố thủ tục hành chính ban hành mới, bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Nam ĐịnhQuyết định 1265 QĐ-UBND năm 2016 phê duyệt giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đất ở tại xã Gia Hưng, huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh BìnhQuyết định 3382 QĐ-BVHTTDL năm 2016 về kiện toàn Ban Hội nhập quốc tế về kinh tế Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịchQuyết định 3780 QĐ-UBND năm 2016 phê duyệt danh mục và giá mua hiện vật của Bảo tàng tỉnh Thanh HóaQuyết định 1553 QĐ-UBND Kế hoạch rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn, năm 2016Quyết định 2303 QĐ-UBND năm 2016 phê duyệt Điều lệ Hội Sản xuất và kinh doanh mật ong Cao nguyên đá tỉnh Hà GiangQuyết định 2484 QĐ-UBND năm 2016 Quy chế quản lý, sử dụng xe ô tô của cơ quan, tổ chức, đơn vị, Ban Quản lý dự án thuộc phạm vi tỉnh Hòa Bình quản lýQuyết định 2872 QĐ-UBND phê duyệt bổ sung 03 danh mục công trình, dự án sử dụng đất và Kế hoạch sử dụng đất năm 2016 của thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk LắkQuyết định 3758 2016 QĐ-UBND về Quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc thị xã Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hóa năm 2016