Bảng hoi ly thuyet thong ke

Câu hỏi thuyết thống

Câu hỏi lý thuyết thống kê
... thức thống kê. nhƣng để đánh giá tính chất tƣợng kinh tế xã hội có thu nhập bình quân, tuổi thọ… 7/Xây dựng hệ thống tiêu thống nêu tiêu thống để phân tích Trả lời: Sai Xây dựng hệ thống ... nhƣng đặc điểm phận thống mà có tính chất miêu tả đơn vị tổng thể 6/Dân số Việt Nam vào 0h ngày 1/7/2009 khoảng 76 triệu ngƣời tiêu thống Trả lời: Chƣa chắn Chỉ tiêu thống mức độ phản ánh ... tiêu thống nêu tiêu thống để phân tích Trả lời: Sai Xây dựng hệ thống tiêu thống kê, muốn nêu tiêu thống phải vào mục đích nghiên cứu, tính chất đặc điểm đối tƣợng nghiên cứu, khả nhân...
 • 15
 • 1,061
 • 4

Câu hỏi thuyết thống doanh nghiệp

Câu hỏi lý thuyết thống kê doanh nghiệp
... CHƯƠNG Câu 1: Trình bày cách phân loại lao động doanh nghiệp mối quan hệ chúng? ð Hướng dẫn: Nêu thuyết vẽ sơ đồ (GT) Câu 2: Nêu phương pháp xác định biến động số lượng lao động doanh nghiệp, ... hệ tiêu Câu 6: Trình bày tiêu thức chủ yếu dùng để phân loại lao động doanh nghiệp Phân tích ưu, nhược điểm phương pháp kiểm tra tình hình sử dụng lao động DN? (dựa vào câu câu 2) CHƯƠNG Câu 1: ... xuất sản phẩm, Câu 2: Các phương pháp thống biến động tổng khối lượng NVL tiêu dùng (M), ưu nhược điểm phương pháp? Câu 3: Trình bày nội dung, ý nghĩa, điều kiện áp dụng hệ thống số dùng vào...
 • 4
 • 720
 • 2

đề án thuyết thống 'hồi quy tương quan'

đề án lý thuyết thống kê 'hồi quy tương quan'
... cứu thống khác phân tích dãy số thời gian, dự đoán thống LÊ THỊ HỒNG_LỚP TKKD50 ĐỀ ÁN LÝ THUYẾT THỐNG KÊ Như ta thấy phương pháp hồi quy tương quan đóng vai trò quan trọng việc nghiên cứu ... tỉ lệ định phụ thuộc vào nhân tố mô hình LÊ THỊ HỒNG_LỚP TKKD50 ĐỀ ÁN LÝ THUYẾT THỐNG KÊ Hồi quy - Xác định mô hình hồi quy phản ánh mối liên hệ giữ tiêu thức nguyên nhân tiêu thức kết từ ước ... lược phát triển kinh tế - xã hội ngắn hạn dài hạn Phần I luận chung hồi quy tương quan LÊ THỊ HỒNG_LỚP TKKD50 ĐỀ ÁN LÝ THUYẾT THỐNG KÊ Trong trình kinh tế xã hội nói chung hoạt động sản xuất...
 • 12
 • 576
 • 0

Câu hỏi ôn tập thuyết thống ppt

Câu hỏi ôn tập lý thuyết thống kê ppt
... đơn vị tổng thể mà thống chọn để nghiên cứu gọi tiêu thức thống Một tổng thể thống gồm nhiều đơn vị thống kê, đơn vị thống lại có nhiều đặc điểm, đặc điểm phận thống mà có tính chất ... CÂU HỎI ÔN TẬP LÝ THUYẾT THỐNG KÊ CHƯƠNG I 1/Đối tượng nghiên cứu thống học môn khoa học kỹ thuật nghiên cứu mặt lượng tượng trình kinh ... thể thống 5/Tiêu thức thống phận tổng thể thống Trả lời: Sai Tổng thể thống tượng kinh tế xã hội số lớn gồm đơn vị cá biệt cần quan sát, phân tích mặt lượng chúng Tiêu thức thống kê: ...
 • 20
 • 277
 • 1

thuyết thống hội học

lý thuyết thống kê xã hội học
... triển văn hóa Việt Nam" In trong: Trần Quốc Vượng, Văn hóa Việt Nam, tìm tòi suy ngẫm, Nxb Văn học, H., 2003, tr.42-54 cArcxurue vA cAr ruEruo TRoNG S,!- SU PHAT TRIEN NEN C6i chung VAN HOA...
 • 190
 • 96
 • 0

Ngân hàng câu hỏi và bài tập môn thuyết Thống

Ngân hàng câu hỏi và bài tập môn Lý thuyết Thống kê
... thể thống kê? Tiêu thức thống phận tổng thể thống Xây dựng hệ thống tiêu thống nêu tiêu thống để phân tích 10.Hệ thống tiêu phản ánh khía cạnh quan trọng tổng thể chung 11.Tổng thể thống ... hệ thống tiêu PHẦN II: CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP VỀ QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU THỐNG KÊ A Phần tự luận Từ đối tượng nghiên cứu thống học, giải thích trình nghiên cứu thống gồm giai đoạn: Điều tra thống ... kiện thời gian địa điểm cụ thể” Thế thống kê? Thế tổng thể thống kê? Đơn vị tổng thể thống kê? Thế tiêu thống kê? Phân biệt khái niệm: Tiêu thức tiêu thống kê? Phân biệt tiêu thức số lượng tiêu...
 • 90
 • 365
 • 1

Đáp án ngân hàng câu hỏi và bài tập thuyết thống

Đáp án ngân hàng câu hỏi và bài tập Lý thuyết thống kê
... 14.S Đ 10.S 15.Đ II.Chọn đáp án A B A 10.C B A D 11.A D D C 13.E C Phần tập Bài 1: 20 Bài 3: h=10 Bài 7: h=11 Bài 2: h=0,9 Bài 5: h=3 Bài 10: h=300 Bài 11: h=667 h=500 Bài 12: ADCT: W = Q với ... Chọn đáp án A D A C A A C Phần tập Bài 1: - 1,2 - 1,1 Bài 2: 1,2 Bài 3: 4%, 16%, 76%, 4% Bài 4: 127,5 sản phẩm/ngày Bài 5: 126,5 sản phẩm/ngày Bài 6: 696,15 kg/người Bài 7: 65,33 tấn/ha Bài 8: ... 11.D B D 12.C C.Phần tập Bài 1: b c.8 Tỷ lệ nhiễm bẩn (%) Số mẫu 30 – 40 40 – 50 50 – 60 60 – 70 PHẦN III: CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP VỀ PHÂN TỔ THỐNG KÊ B.Phần trắc nghiệm: I.Các câu sau hay sai Giải...
 • 13
 • 119
 • 0

Câu hỏi và bài tập thuyết thống

Câu hỏi và bài tập lý thuyết thống kê
... yếu tổng hợp thống đáp án I) Khái niệm tổng hợp thống kê: Tổng hợp thống tiến hành tập trung chỉnh hệ thống hoá cách khoa học tài liệu ban đầu thu thập đơc điều tra thống II) Nhiệm ... tiến hành phân tổ thống 3) ý nghĩa phân tổ thống a) Là phơng pháp tổng hợp thống b) Là phơng pháp quan trọng tổng hợp thống đồng thời sở để vận dụng phơng pháp thống c) Thực việc ... phân tích thống : 1) Xác định mục đích nghiên cứu thống Mục đích nghiên cứu thống kêlà nêu lên vấn đề cần giải prong phạm vi định Xác định mục đích nghiên cứu thống phải dựa vào nhiệm...
 • 21
 • 859
 • 0

ly thuyet thong ke.pdf

ly thuyet thong ke.pdf
... Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only Mục lục 2.2.6 CÁC SAI SỐ TRONG ĐIỀU TRA THỐNG KÊ VÀ BIỆN PHÁP KHẮC PHỤC 20 2.3 TỔNG ... Trang Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only Mục lục 4.4.1 Khái niệm 63 4.4.2 Công thức xác đònh mốt 63 4.4.3 Ứng dụng ... Trang Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only Mục lục 6.3.4 Phương pháp biểu biến động thời vụ: 111 CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP CHƯƠNG ...
 • 168
 • 896
 • 6

Đề án thuyết thống

Đề án lý thuyết thống kê
... biệt có vận dụng số phương pháp nghiên cứu thống khác phân tích dãy số thời gian, dự đoán thống LÊ THỊ HỒNG_LỚP TKKD50 ĐỀ ÁN LÝ THUYẾT THỐNG KÊ Như ta thấy phương pháp hồi quy tương quan ... đánh giá mức độ ảnh hưởng tiêu thức nguyên nhân xi đến tiêu thức kết y, kí hiệu beta  Công thức tính LÊ THỊ HỒNG_LỚP TKKD50 ĐỀ ÁN LÝ THUYẾT THỐNG KÊ Betai = bi σ Xi σY Dấu betai dấu bi phản ánh ... ĐỀ ÁN LÝ THUYẾT THỐNG KÊ Phần I luận chung hồi quy tương quan Trong trình kinh tế xã hội nói chung hoạt động...
 • 10
 • 730
 • 7

Đề án môn Thuyết Thống

Đề án môn Lý Thuyết Thống Kê
... Huyền Đề án môn Thuyết Thống Danh mục tài liệu tham khảo Luận văn Tài liệu xuất nhập Giáo trình thuyết thống Niên giám thống Sinh viên thực hiện: Trịnh Thu Huyền Đề án môn Thuyết ... Đề án môn Thuyết Thống Nội dung Phần I: Một số vấn đề chung dự đoán thống ngắn hạn I Khái niệm, vai trò, yêu cầu dự đoán thống ngắn hạn Khái niệm Dự đoán thống ngắn hạn ... phơng pháp dự đoán thống việc nghiên cứu xuất nhập hàng hoá I Đặc điểm chung ngành xuất nhập hàng hoá Sinh viên thực hiện: Trịnh Thu Huyền Đề án môn Thuyết Thống Khái niệm vấn đề chung hoạt...
 • 33
 • 693
 • 3

Giáo trình thuyết thống

Giáo trình lý thuyết thống kê
... thủ công máy 2.3.1.4 Bảng thống đồ thò thống kê: * Bảng thống kê: a ý nghóa tác dụng: - Bảng thống hình thức trình bày tài liệu thống cách có hệ thống, hợp rõ ràng nhằm nêu lên đặc ... quản tượng Đối tượng thống thường tượng phức tạp, nên nghiên cứu thống thường phải trải qua trình bao gồm nhiều giai đoạn: điều tra thống kê, tổng hợp thống kê, phân tích thống dự ... thống kê, bao gồm nhiều môn học Trước hết, môn Nguyên thống – Môn sở để nghiên cứu, thống kinh tế xã hội Ngoài cần môn Thống chuyên ngành, Thống doanh nghiệp – Là phương pháp thống...
 • 168
 • 1,078
 • 2

thuyết thống

lý thuyết thống kê
... nghiên cứu gọi tiêu thức thống Một tổng thể thống gồm nhiều đơn vị thống kê, đơn vị thống lại có nhiều đặc điểm, đặc điểm phận thống mà có tính chất miêu tả đơn vị tổng ... lượng biến 76 tr người 7/Xây dựng hệ thống tiêu thống nêu tiêu thống để phân tích Trả lời: Sai Xây dựng hệ thống tiêu thống không nêu tiêu thống để phân tích mà phải đảm bảo thu thập ... cầu điều tra thống đầy đủ, xác, kịp thời Vì khẳng định sai 9/ Yêu cầu điều tra thống đầy đủ nội dung số lượng đơn vị điều tra Trả lời: Đúng -> sai thiếu Yêu cầu điều tra thống bao gồm:...
 • 14
 • 313
 • 1

Tiểu luận môn thuyết thống

Tiểu luận môn lý thuyết thống kê
... lc v cỏc chớnh sỏch ú Trờn giỏc qun vi mụ, Thng kờ khụng nhng cú vai trũ ỏp GVHD: Th.S Bùi Huy Thảo SV: Nguyễn Thị Khuyên Đề án môn học thuyết thống ng nhu cu thụng tin thng kờ ca cỏc ... Nguyễn Thị Khuyên Đề án môn học thuyết thống k= n.min { ( d 1) , ( c 1) } Trong ú: = (n ij n ij ) n ij vi n ij l tn s thc t; n ij = (tng dng x tng ct) / n l tn s thuyt n: S n v nghiờn ... Th.S Bùi Huy Thảo 18 SV: Nguyễn Thị Khuyên Đề án môn học thuyết thống PHN HAI: NG DNG CA PHNG PHP HI QUY TNG QUAN I.Mt s khỏi nim c bn T phn lun chung nờu trờn, di õy ta s i phõn tớch...
 • 38
 • 488
 • 2

Bài tập thuyết thống

Bài tập lý thuyết thống kê
... quân (1000 người) Doanh thu (tỷ đ) 150 Dựa vào tiêu trên, đánh giá hiệu SXKD đơn vị 20 Các ví dụ tập lớp Kỳ nghiên cứu 120 60 2.2 180 ...
 • 4
 • 2,335
 • 37

Xem thêm