Đề tổng hợp lần 1 (3)

ĐỀ KIỂM TRA TỔNG HỢP LẦN 1 KHỐI 12 ppt

ĐỀ KIỂM TRA TỔNG HỢP LẦN 1 KHỐI 12 ppt
... by train A traveled B to travel C travel D tolerable D are D from D reason D attract D unsafe D childhood D what D travelling III Hãy xác định MỘT lỗi cụm từ có gạch chân câu sau: 31 (A) The ... games D with playing games V Chọn từ thích hợp số từ cho sẵn (A, B, C, D) câu trắc nghiệm từ 41- 50 để hoànt hành đoạn văn sau: Last saved by Janny 9 /15 /2 011 Air pollution is a serious problem in ... reasonable B reasonably C reasoning There are a lot of jobs in this company A attracted B attraction C attractive Fortunately, the plane landed after the violent storm A safely B safety...
 • 3
 • 167
 • 0

ÔN THI ĐH NĂM 2011 _ MÔN : VẬT LÍ Đề tổng hợp số 1 pot

ÔN THI ĐH NĂM 2011 _ MÔN : VẬT LÍ Đề tổng hợp số 1 pot
... tử số Z thìchứa Z prôtôn B Hạt nhân trung hòa ðiện C Số nuclôn số khối A hạt nhân D Số nơtrôn N hiệu số khối A số prôtôn Z Câu 26 Chọn câu sai:Phép phân tích quang phổ A áp dụng rộng răi vật lí, ... tiêu cự f1, thị kính có quang tâm O2 tiêu cự f2 Khi ngắm chừng vô cực thìO1O2 = 12 4cm G = 30 Tiêu cự f1và f2 có trị số A f1= 12 4 m; f2 = cm C f1= cm; f2 = 12 0 cm B f1= 12 cm; f2 = cm D f1= 1, 2 m; ... kính có độ tụ -1 dp khoảng nhìn rõ đeo kính cách mắt từ A 12 cm đến xa B 10 cm đến m C không nhìn rõ ðýợc D 11 ,1 cm đến m Câu 21 Một người có điểm cực viễn cách mắt 25cm cần đọc thông báo cách...
 • 5
 • 91
 • 0

ĐỀ KIỂM TRA TỔNG HỢP LẦN 3 KHỐI 12 doc

ĐỀ KIỂM TRA TỔNG HỢP LẦN 3 KHỐI 12 doc
... Question 31 : I am boring with staying at home and doing housework everyday A B C D Question 32 : If she has done the work more carefully, she would have received good result A B C D Question 33 : My ... worth of crops every year Question 36 : A get B buy C supply D cause Question 37 : A make B to make C made D makes Question 38 : A a B an C these D the Question 39 : A plant B species C forests D ... answer for each of the blanks from 36 to 40 Plan (36 ) man with food, clothing, and shelter - his most important needs Many of our useful medicines are also (37 ) from plants In addition, plants...
 • 5
 • 104
 • 0

ĐỀ TỔNG HỢP VÔ CƠ VÀ HỮU CƠ SỐ 1

ĐỀ TỔNG HỢP VÔ CƠ VÀ HỮU CƠ SỐ 1
... thu 5, 913 6 lít , atm Hai kim loại A B C D Bài 19 : Cho 10 lít hỗn hợp khí (đktc) gồm 68,64% CO thể tích qua 10 0 gam dung dịch A gam B 10 gam C 12 gam D gam thấy tách m gam kết tủa Trị số m Bài ... (Z=8), Y(Z =16 ), T(Z =19 ), H(Z=20) tạo tối đa hợp chất ion hợp chất cộng hoá trị gồm nguyên tố? (chỉ xét hợp chất học chương trình phổ thông) A Ba hợp chất ion ba hợp chất cộng hoá trị B Hai hợp chất ... Bài 36 : Nguyên tử nguyên tố X có 19 electron Ở trạng thái X có số obitan chứa electron bao nhiêu? A B C 11 D 10 Bài 37 : Nguyên tử nguyên tố X có Z =17 X có số lớp electron A B C D Bài 38 : Phát...
 • 8
 • 350
 • 5

ĐỀ TỔNG HỢP VÔ CƠ VÀ HỮU CƠ SỐ 3

ĐỀ TỔNG HỢP VÔ CƠ VÀ HỮU CƠ SỐ 3
... (đktc) hỗn hợp B gồm có khối lượng 12,2 gam Khối lượng muối nitrat sinh A 43, 0 gam B 34 ,0 gam C 3, 4 gam D 4 ,3 gam Bài 23 : Khử hoàn toàn 17,6 gam hỗn hợp X gồm [/ct]Fe, FeO, Fe_2O _3 [/ct] cần ... hỗn hợp qua dung dịch nước vôi B cho hỗn hợp qua nung nóng C cho hỗn hợp qua dung dịch đặc D nén làm lạnh hỗn hợp hoá lỏng Bài 33 : Nhiệt phân hoàn toàn không khí thu sản phẩm gồm A B C D Bài 34 ... tăng 6,16 gam Số mol ankan có hỗn hợp A 0, 03 mol B 0,06 mol C 0,045 mol D 0,09 mol Bài 18 : Cho 0 ,3 mol hấp thụ hoàn toàn 4,48 lít (đktc), lượng muối khan thu A 20,8 gam B 23, 0 gam C 31 ,2 gam D...
 • 7
 • 291
 • 2

ĐỀ TỔNG HỢP VÔ CƠ VÀ HỮU CƠ SỐ 1

ĐỀ TỔNG HỢP VÔ CƠ VÀ HỮU CƠ SỐ 1
... có số nơtron khác số proton B Hạt nhân có số proton khác số nơtron C Hạt nhân có số nơtron khác số electron D Hạt nhân có số proton electron Bài 37 : Trong ngun tử A số proton ln số nơtron B tổng ... tất hợp chất, flo có số oxi hố -1 B Trong tất hợp chất, halogen có số oxi hố -1 C Tính oxi hố halogen giảm dần từ flo đến iot D Trong hợp chất với hiđro kim loại, halogen ln thể số oxi hố -1 Bài ... tích hạt nhân C số khối A khối lượng tuyệt đối ngun tử D tổng số proton số nơtron gọi số khối Bài 38 : Tổng số hạt (n, p, e) ion A 52 B 53 C 35 D 51 Bài 39 : Phát biểu khơng đúng? A Số khối xấp xỉ...
 • 7
 • 233
 • 2

Đề tổng hợp học kì 2 (bài 1)

Đề tổng hợp học kì 2 (bài 1)
... nhân tạo thành A 12Mg20 B 10Ne21 C 14Si 22 D 10Ne20 26 Phản ứng phép xảy ra? A p + 29 Cu63 → n + 28 Ni63; B n + 30Zn64 → 1H2 + 29 Cu63; C n + 26 Fe56 → α + 25 Mn53; D n + 7N14 → p + 6C13 27 Trong thí nghiệm ... 1/λ1 = 1/λ3 - 1/ 2 D 1/λ1 = 1/ 2 - 1/λ3 23 8 24 Khi hạt nhân 92U hấp thụ nơtron, phát hai hạt β- Hạt nhân tạo thành sau trính A 93Np240 B 91Pa240 C 94Pu239 D 88Ra233 25 Hạt nhân 12Mg21 hấp thụ electron ... sáng 540nm Nguyễn Văn Long-Pleiku, Gialai Đề tổng hợp HK2 A 480 nm B 600 nm C 675nm D 725 nm 28 Trong thí nghiệm Iâng giao thoa ánh sáng: a = 0,5mm, D = 2m Nguồn phát ánh sáng đơn sắc λ = 0,5µm...
 • 3
 • 127
 • 0

Đề tự luận- trắc nghiệm tổng hợp. CHƯƠNG 1

Đề tự luận- trắc nghiệm tổng hợp. CHƯƠNG 1
... luôn ngược dấu với v Câu 15 Trường hơp sau coi rơi tự ? A Ném sỏi lên cao B Thả sỏi rơi xuống C Một người nhảy dù D Quả bom máy bay bay thả xuống Câu 16 Gia tốc rơi tự vật gần mặt đất thay ... tơ vận tốc ngược chiều với véc tơ gia tốc D Gia tốc vận tốc dấu chuyển động nhanh dần đếu Câu 11 Phát biểu sau không ? chất điểm chuyển động thẳng biến đổi A có gia tốc trung bình không đổi ... điểm 2m/s2 Câu 13 Trong công thức tính vận tốc chất điểm chuyển động nhanh dần v = v0 + a.t A v luôn dương B a luôn dương C a luôn dấu với v D a luôn trái dấu với v Câu 14 Trong công thức...
 • 2
 • 197
 • 0

Đề thi KTDK lần 1 - Khối 3

Đề thi KTDK lần 1 - Khối 3
... điểm 26 39 42 9 `3 x x 42 31 104 2 73 03 Câu 2: điểm a/ x + 15 = 35 + 15 ( 0.5 đ) b/ x + 32 = 28 + 32 ( 0.5 đ) = 50 ( 0.5 đ) = 60 ( 0.5 đ) Câu 3: điểm a / 36 : x = b/ x : = x = 36 : (0.5 đ) x = ... 25 : = ? a (dư 7) b (dư 1) 3/ gấp lần ? a b 12 4/ 35 giảm lần ? a 17 5 b 30 B/ Làm tập sau: (8 điểm) 1/ Đặt tính tính: (2 điểm) 26 x 39 x c 12 m c ( dư 2) c 32 c 42 : 93 : ……… ……… ……… ………… ……… ... ………………………………… THI KIỂM TRA ĐỊNH KÌ LẦN Năm học: 2 010 - 2 011 Môn thi: Toán – Lớp Nhận xét chữ kí GV Ý kiến chữ kí PHHS Lớp: … A/ Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng: (2 điểm) 1/ 12 m là: a...
 • 5
 • 151
 • 0

Tài liệu Đồ án " 1. THIẾT KẾ SƠ ĐỒ NGUYÊN LÝ MẠCH ĐỘNG LỰC VÀ MẠCH ĐIỀU KHIỂN HỆ THỐNG MÁY KHOAN DÙNG PHƯƠNG PHÁP MA TRẬN TRẠNG THÁI ĐỂ TỔNG HỢP MẠCH ĐIỀU KHIỂN" ppt

Tài liệu Đồ án
... điều khiển tự động cho máy khoan Trong đồ án này, em thực nhiệm vụ sau: +) Tìm hiểu công nghệ yêu cầu hệ thống máy khoan +) Dùng phương pháp ma trận trạng thái để tổng hợp mạch điều khiển +) Thiết ... tiếp hệ điều khiển đảm bảo cho hệ chấp hành thực đầy đủ ý đồ công nghệ Phương pháp tổng hợp mạch điều khiển sử dụng bảng trạng thái gọi phương pháp ma trận trạng thái Sau ta xây dựng bảng trạng thái ... hợp hàm điều khiển cho hệ thống Có nhiều phương pháp để tổng hợp hàm điều khiển ta sử dụng phương pháp Ma trận trạng thái So với phương pháp khác phương pháp hàm tác động có ưu điểm đơn giản...
 • 24
 • 2,032
 • 2

Đề Trắc nghiệm Tổng hợp - 12 (1)

Đề Trắc nghiệm Tổng hợp - 12 (1)
... HCOO-CH2 - CH2 - CH3 B CH3 - CH2 - CH2 - COOH C CH3-COO- CH2 - CH3 D CH3 - CH2 - COO-CH3 Câu 20: Cho polime sau: (-CH 2- CH 2-) n ; (- CH 2- CH=CH- CH 2-) n ; (- NH-CH2CO-)n Công thức monome để trùng hợp ... là: A CH2=CH2, CH 3- CH=CH- CH3, NH 2- CH 2- CH 2- COOH B CH2=CH2, CH2=CH- CH= CH2, NH 2- CH 2- COOH C CH2=CH2, CH 3- CH=C= CH2, NH 2- CH 2- COOH D CH2=CHCl, CH 3- CH=CH- CH3, CH 3- CH(NH2 )- COOH Câu 21: Cho ... lít 12 gam B 8, 96 lít 24 gam C 6,72 lít 18 gam D 4,48 lít 9,2 gam Câu 22: Trong số loại tơ sau: (1) [-NH-(CH2)6-NH-OC-(CH2)4-CO-]n (2) [-NH-(CH2)5-CO-]n (3) [C6H7O2(OOC-CH3)3]n Tơ nilon-6,6...
 • 4
 • 181
 • 0

DE KT T+ TV 1 THANG 4- DE TONG HOP

DE KT T+ TV 1 THANG 4- DE TONG HOP
... a) Giải toán theo tóm tắt sau: Tóm tắt Bài giải Có : 13 bút đỏ Có: bút xanh Có tất : bút? b) Đàn gà có 16 con, vào chuồng Hỏi gà cha vào chuồng? Tóm tắt toán ... Bài (2 điểm) a Khoanh vào số lớn - 72; 56; 80 - 55; 47; 60 ; 39 b Khoanh vào số bé - 66; 59; 71 - 69; 70; 59 ; 66 Bài (2 điểm) Đúng ghi Đ, sai ghi S vào - Có điểm hình tam giác C E - Có điểm...
 • 3
 • 165
 • 0

Giáo án tổng hợp lớp 1 ( Tuần 1 - Tuần 3)

Giáo án tổng hợp lớp 1 ( Tuần 1 - Tuần 3)
... häc 2009 - 2 010 §¹o ®øc Tiết Bài1 : EM LÀ HỌC SINH LỚP 1( T1) I/ Mục tiêu: Học sinh biết được: -Trẻ em có quyền có họ tên, có quyền học - Vào lớp em có thêm, nhiều bạn mới, có thầy cô giáo mới, ... làm toán - Được học niềm vui, quyền lợi trẻ em - Mẹ vui tự hào HS lớp Em bạn cố gắng học thật giỏi, thật ngoan - Nhận xét nêu gương N¨m häc 2009 - 2 010 - Thảo luận nhóm đôi - Kể trước lớp - HS ... 1- 2’ hµng däc - Nªu yªu cÇu giê häc 1- 2 - ChØnh ®èn trang phơc - Nªu yªu cÇu néi dung - Nh¾c l¹i néi quy 1 giê häc - Nh¾c l¹i néi quy giê häc - §øng vç tay vµ - Khëi ®éng h¸t bµi - GiËm ch©n...
 • 77
 • 417
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: Some activities help students practise speaking skill effectively in english 12 (basic)Some effective methods in teaching reading skill for the 12th grade students at thach thanh 4 high school to prepare for the 2016 national competitionSome experience in teaching how to write a paragraph in upper secondary schoolSome experience teaching effective conditional sentences for students at tho xuan 5 high school in the national high school examinationBài 7. Tình thái từPHƯƠNG PHÁP SIÊU tốc GIẢI TRẮC NGHIỆM KHTN môn vật lý (tập 1), NGUYỄN ANH VINHSome motivational activities for students english speaking at high schoolSOME OF MY EXPERIENCES FOR TEACHING THE SOUNDS s z AND ʃ ʒ IN LANGUAGE FORCUS OF UNITS 12,16 ENGLISH 10 AND HOW TO HELPSome pre listening techniques to motivate 10th students at nong cong II school to improve the listening skills’Some suggested solutions for ineffective teaching and learning enlish at ha van mao high schoolSome suggested strategies to encourage high school students to learn listening skillBài 2. Trong lòng mẹSome teaching methods help improve students’ speaking skill at high schoolMột số kinh nghiệm hướng dẫn học sinh lớp 12 THPT cách xác định số loại và thành phần giao tử trong trường hợp có một hoặc một nhóm tế bào sinh tinh tham gia giảm phân theo định hướng phát triChuyên đề bồi dưỡng học sinh giỏi phần cấu trúc tế bào sinh học 10Dạy học tích hợp theo dự án chu trình sinh địa hóa trong hệ sinh thái và vấn đề phát triển bền vững”Dùng kênh hình rèn luyện kỹ năng phân tích, giải bài tập đột biến số lượng nhiễm sắc thể nhằm nâng cao chất lượng bồi dưỡng HS giỏi, thi THPT quốc giaGiáo dục vệ sinh an toàn thực phẩm trong trường họcKinh nghiệm giúp học sinh giải nhanh một số dạng bài tập di truyền hoán vị gen, tương tác gen hay và khóKinh nghiệm hướng dẫn học sinh giỏi xây dựng ngân hàng câu hỏi tự luận chuyên đề tiến hóa