ĐỀ TỔNG hợp lần 1 (2)

Đề tổng hợp học kì 2 (bài 1)

Đề tổng hợp học kì 2 (bài 1)
... nhân tạo thành A 12Mg20 B 10Ne21 C 14Si 22 D 10Ne20 26 Phản ứng phép xảy ra? A p + 29 Cu63 → n + 28 Ni63; B n + 30Zn64 → 1H2 + 29 Cu63; C n + 26 Fe56 → α + 25 Mn53; D n + 7N14 → p + 6C13 27 Trong thí nghiệm ... 1/λ1 = 1/λ3 - 1/ 2 D 1/λ1 = 1/ 2 - 1/λ3 23 8 24 Khi hạt nhân 92U hấp thụ nơtron, phát hai hạt β- Hạt nhân tạo thành sau trính A 93Np240 B 91Pa240 C 94Pu239 D 88Ra233 25 Hạt nhân 12Mg21 hấp thụ electron ... sáng 540nm Nguyễn Văn Long-Pleiku, Gialai Đề tổng hợp HK2 A 480 nm B 600 nm C 675nm D 725 nm 28 Trong thí nghiệm Iâng giao thoa ánh sáng: a = 0,5mm, D = 2m Nguồn phát ánh sáng đơn sắc λ = 0,5µm...
 • 3
 • 127
 • 0

ĐỀ KIỂM TRA TỔNG HỢP LẦN 1 KHỐI 12 ppt

ĐỀ KIỂM TRA TỔNG HỢP LẦN 1 KHỐI 12 ppt
... by train A traveled B to travel C travel D tolerable D are D from D reason D attract D unsafe D childhood D what D travelling III Hãy xác định MỘT lỗi cụm từ có gạch chân câu sau: 31 (A) The ... games D with playing games V Chọn từ thích hợp số từ cho sẵn (A, B, C, D) câu trắc nghiệm từ 41- 50 để hoànt hành đoạn văn sau: Last saved by Janny 9 /15 /2 011 Air pollution is a serious problem in ... reasonable B reasonably C reasoning There are a lot of jobs in this company A attracted B attraction C attractive Fortunately, the plane landed after the violent storm A safely B safety...
 • 3
 • 167
 • 0

tong hop chuong 1,2 12nang cao

tong hop chuong 1,2 12nang cao
... t0 = là: A m/s B m/s C 2π m/s D 1π m/s Câu 21: Một vật dao động điều hòa với phương trình: x = 1,25 sin(20t + 2π) cm.Vận tốc vò trí mà động nhỏ lần là: A 25 m/s B 12,5 m/s C 10 m/s D 7,5 m/s Câu ... theo phương ngang với phương trình: x = 2sin3t (cm) π Tỉ số động vật li độ 1,5 cm là: A 0,78 B 1,28 C 0,56 D Tất sai Câu 30: Một vật khối lượng m = kg dao động điều hòa với phương trình: x = ... động với phương trình: x = 4sin(20t + 6π) cm Độ lớn lực lò xo tác dụng vào giá treo vật đạt vò trí cao là: A N B 0,6 N C 0,4 N D 0,2 N Câu 41: Con lắc lò xo treo thẳng đứng dao động điều hòa theo...
 • 10
 • 185
 • 0

Đề tổng hợp học kì 2 (bài 2)

Đề tổng hợp học kì 2 (bài 2)
... mà khối khí phát A B 10 C 15 D 21 30 Năng lượng liên kết hạt nhân H 2, C 12, Fe56 U235 2, 22MeV, 28 ,4MeV, 492MeV 1786MeV Hạt nhân bền vững là: A H2 B C 12 C Fe56 D U235 31 Khi phôtôn có lượng W chiếu ... quang điện A λ1 B λ1 2 C λ1, 2 λ3 D Cả bốn xạ Nguyễn Văn Long-Pleiku, Gialai Đề tổng hợp HK2 28 Chiếu chùm xạ có λ = 0 ,2 m vào catốt tế bào quang điện có công thoát A = 9 ,24 .10 -19J Biết c = ... thay đổi 27 Công thoát kim loại làm catốt tế bào quang điện A = 8.10 -19J Biết h = 6, 625 .10 -34(Js), c = 3.108(m/s) Lần lượt chiếu vào catốt nói xạ đơn sắc có bước sóng λ1 = 0, 125 µm; 2 = 0 ,2 m;...
 • 3
 • 161
 • 0

de kiem dinh lan 1-2

de kiem dinh lan 1-2
... vôi cho tờng B Vẽ lại ngựa cho đẹp C Xoá hình ngựa vẽ Câu Từ ngữ sau hoạt động? A cô giáo B bạn Lan C học phần 2: tự luận (6 điểm) Câu 1: Đặt câu theo mẫu Ai gì? Câu 2: Điền g gh vào chỗ trống ... nở Câu 6: Tìm câu thuộc kiểu câu Ai nào? câu sau A Mái tóc bà bạc phơ B Bác Lâm cày ruộng C Bạn Lan quản ca lớp em Câu 7: Dòng dới gồm từ hoạt động? A chạy , nhảy, hát, khiêng, vác B nhà, lớp, ... A Ngời nói B Ngời nghe C Ngời hay vật đợc nhắc tới Câu Câu dới chữ viết sai tả? A Búp hoa ngọc lan trắng muốt B Nơng luá vàng óng C Bếp lửa cháy rừng rực Câu Cặp quan hệ từ câu sau biểu thị quan...
 • 44
 • 94
 • 0

ÔN THI ĐH NĂM 2011 _ MÔN : VẬT LÍ Đề tổng hợp số 1 pot

ÔN THI ĐH NĂM 2011 _ MÔN : VẬT LÍ Đề tổng hợp số 1 pot
... tử số Z thìchứa Z prôtôn B Hạt nhân trung hòa ðiện C Số nuclôn số khối A hạt nhân D Số nơtrôn N hiệu số khối A số prôtôn Z Câu 26 Chọn câu sai:Phép phân tích quang phổ A áp dụng rộng răi vật lí, ... tiêu cự f1, thị kính có quang tâm O2 tiêu cự f2 Khi ngắm chừng vô cực thìO1O2 = 12 4cm G = 30 Tiêu cự f1và f2 có trị số A f1= 12 4 m; f2 = cm C f1= cm; f2 = 12 0 cm B f1= 12 cm; f2 = cm D f1= 1, 2 m; ... kính có độ tụ -1 dp khoảng nhìn rõ đeo kính cách mắt từ A 12 cm đến xa B 10 cm đến m C không nhìn rõ ðýợc D 11 ,1 cm đến m Câu 21 Một người có điểm cực viễn cách mắt 25cm cần đọc thông báo cách...
 • 5
 • 91
 • 0

BAI TAP TONG HOP UNIT 1 - 2 - 3 ENGLISH 10

BAI TAP TONG HOP UNIT 1 - 2 - 3 ENGLISH 10
... 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 B 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 C 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Eric (hasn’t met / haven’t met / hadn’t met ... / off / on / in) at am My birthday is (of / off / on / in) March 22 nd They lived (of / off / on / in) USA (of / off / on / in) 20 00 Tom wasn’t contented (for / with / about / from) his family ... play) football I was excited about (to take / taking) a nap It is not easy (learning / to learn) English He locked the door and he remembers (locking / to lock) it carefully David spent much time...
 • 2
 • 445
 • 26

de tong hop violympic lop 2 vong 17,18

de tong hop violympic lop 2 vong 17,18
... Cú 14 bỳt chỡ mu , 45 bỳt chỡ mu xanh v 32 bỳt chỡ mu tim Hi phi ly ớt nht Bỳt chi chc chn rng cú bỳt chỡ mu Cú 14 bỳt chỡ mu , 45 bỳt chỡ mu xanh v 32 bỳt chỡ mu tim Hi phi ly ớt nht Bỳt ... cú nhiu hn Bỡnh 30 nhón v Nga phi cho Bỡnh Nhón v thỡ s nhón v ca hai bn bng Bi Hin m bn Bỡnh 32 tui, b bn Bỡnh 64 tui Tớnh tng s tui ca b bn Bỡnh v m bn Bỡnh tui ca b bn Bỡnh bng tui m bn Bỡnh...
 • 5
 • 408
 • 10

ôn tập tổng hợp chương 1, 2 hình không gian 12

ôn tập tổng hợp chương 1, 2 hình không gian 12
... =b + c – 2bc.cosA; b2 = c + a2 - 2ca.cos B; c2 = a2 + b2 - ab.cos C a b c · Đònh lí hàm số sin: = = = 2R sin A sin B sin C · Công thức độ dài trung tuyến: b + c2 a2 c + a2 b a2 + b2 c2 2 - ; mb ... b) Hình vuông: c) Hình chữ nhật: S= S = a2 S = a.b a2 (a: cạnh hình vuông) (a, b: hai kích thước) · d) Hình bình hành: S = đáy ´ cao = AB AD.sinBAD · e) Hình thoi: S = AB AD.sinBAD = AC BD f) Hình ... Chú ý: VAPQR = 4VABCD = AP AQ AR ( a2 + b2 - c2 )(b2 + c - a )(c + a - b ) 12 Bài Cho hình chóp S.ABC có đáy ABC tam giác cạnh a, SA = 2a SA ^ (ABC).Gọi M N hình chiếu A đường thẳng SB SC Tính...
 • 15
 • 173
 • 0

ĐỀ KIỂM TRA TỔNG HỢP LẦN 2 KHỐI 12 ppsx

ĐỀ KIỂM TRA TỔNG HỢP LẦN 2 KHỐI 12 ppsx
... ………… by a week-long break A left B subtracted C departed D separated 20 The 22 nd SEA Games were a successful ………… event A sport B sporting C sporty D sportive 21 Not only ………… the exam but she also ... passed C she has passed D has she passed 22 ……………! I had no idea you were abroad last month A What surprise B How a surprise C What a surprise D Such surprise 23 The noise was …………… it woke everyone ... loud until 24 It is very important to make a good impression ………… your interviewer A on B for C of D to 25 “ Who suggested …………… here for the picnic?” A come B came C to come D coming 26 “ I/ve...
 • 5
 • 110
 • 0

ĐỀ TỔNG HỢP VÔ CƠ VÀ HỮU CƠ SỐ 1

ĐỀ TỔNG HỢP VÔ CƠ VÀ HỮU CƠ SỐ 1
... thu 5, 913 6 lít , atm Hai kim loại A B C D Bài 19 : Cho 10 lít hỗn hợp khí (đktc) gồm 68,64% CO thể tích qua 10 0 gam dung dịch A gam B 10 gam C 12 gam D gam thấy tách m gam kết tủa Trị số m Bài ... (Z=8), Y(Z =16 ), T(Z =19 ), H(Z=20) tạo tối đa hợp chất ion hợp chất cộng hoá trị gồm nguyên tố? (chỉ xét hợp chất học chương trình phổ thông) A Ba hợp chất ion ba hợp chất cộng hoá trị B Hai hợp chất ... Bài 36 : Nguyên tử nguyên tố X có 19 electron Ở trạng thái X có số obitan chứa electron bao nhiêu? A B C 11 D 10 Bài 37 : Nguyên tử nguyên tố X có Z =17 X có số lớp electron A B C D Bài 38 : Phát...
 • 8
 • 350
 • 5

ĐỀ TỔNG HỢP VÔ CƠ VÀ HỮU CƠ SỐ 2

ĐỀ TỔNG HỢP VÔ CƠ VÀ HỮU CƠ SỐ 2
... Bài 20 : Hoà tan 8 ,2 gam hỗn hợp bột [/ct]CaCO_3,MgCO_3[/ct] nước cần 2, 016 lít khí (đktc) Số gam muối ban đầu A 6,1 gam 2, 1 gam B 1,48 gam 6, 72 gam C 4,0 gam 4 ,2 gam D 2, 0 gam 6 ,2 gam Bài 21 ... Pauli? A B C D Bài 38 : Dãy nguyên tố có số hiệu nguyên tử có tính chất hoá học tương tự kim loại natri? A 12, 14, 22 , 42 B 3, 19, 37, 55 C 4, 20 , 38, 56 D 5, 21 , 39, 57 Bài 39 : Anion có cấu hình ... nặng 50 gam vào 400 ml dung dịch 0,5M Sau thời gian, lấy nhôm ra, cân 51,38 gam Khối lượng Cu tạo thành A 0,64 gam B 1,38 gam C 1, 92 gam D 2, 56 gam Bài 22 : Trộn 0,54 gam bột với hỗn hợp bột tiến...
 • 6
 • 258
 • 2

ĐỀ TỔNG HỢP VÔ CƠ VÀ HỮU CƠ SỐ 1

ĐỀ TỔNG HỢP VÔ CƠ VÀ HỮU CƠ SỐ 1
... có số nơtron khác số proton B Hạt nhân có số proton khác số nơtron C Hạt nhân có số nơtron khác số electron D Hạt nhân có số proton electron Bài 37 : Trong ngun tử A số proton ln số nơtron B tổng ... tất hợp chất, flo có số oxi hố -1 B Trong tất hợp chất, halogen có số oxi hố -1 C Tính oxi hố halogen giảm dần từ flo đến iot D Trong hợp chất với hiđro kim loại, halogen ln thể số oxi hố -1 Bài ... tích hạt nhân C số khối A khối lượng tuyệt đối ngun tử D tổng số proton số nơtron gọi số khối Bài 38 : Tổng số hạt (n, p, e) ion A 52 B 53 C 35 D 51 Bài 39 : Phát biểu khơng đúng? A Số khối xấp xỉ...
 • 7
 • 233
 • 2

đề kt lơp12 lần 1 hoc kỳ 2

đề kt lơp12 lần 1 hoc kỳ 2
... -The end! - Đáp Án: ĐỀ KIỂM TRA ĐỊNH KỲ LẦN I HỌC KỲ II 20 08 -20 09 Môn: Tiếng Anh 12 (Mã 01) PhẦn I +II Câu 10 Đáp Án A B D A B C A C C A Câu 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Đáp Án D B D C A B ... paragraph describing the animal. (2. 5 ps) Habitat: Forests, grasslands and swamps in Siberia, Southeast Asia and Southern India Population: Only about 6,000 Height: 1. 4 to 2. 8 m Weight: 65 to 300 kg ... ”came from an abbreviation of “association” It was first described in Britain in 11 75 It was born in October 18 63 IV Writing: Study the information about the Tiger then write a paragraph describing...
 • 5
 • 231
 • 0

Đề khảo sát đội tuyển HSG lần 1,2

Đề khảo sát đội tuyển HSG lần 1,2
... PHÒNG GD&ĐT HUYỆN BÌNH XUYÊN TRƯỜNG THCS SƠN LÔI ĐỀ THI KHẢO SÁT ĐỘI TUYỂN HSG LỚP MÔN: ĐỊA LÝ-LẦN Thời gian 150 phút I.Phần trắc nghiệm khách quan Ghi lại câu trả lời...
 • 2
 • 219
 • 0

Xem thêm