Đề thi thử lần 12

Đề thi thử Hóa 12 lần 2

Đề thi thử Hóa 12 lần 2
... H2O B HNO3 C dd ZnSO4 D dd CuCl2 Câu 34 Có chất rắn đựng lọ riêng biệt không nhãn: Na 2SO4, CaCO3, Na2CO3, CaSO4.2H2O Hãy chọn chất làm thuốc thử để nhận biết lọ A H2O Ba(OH )2 B H2O NaOH C H2O ... Câu 24 : Số electron lớp nguyên tử kim loại thuộc nhóm IIA A B C D Câu 25 : Công thức chung oxit kim loại thuộc nhóm IIA A R2O3 B RO2 C R2O D RO Câu 26 : Cation M+ có cấu hình electron lớp 2s22p6 ... H2O AgNO3 Câu 35: Cho 12, 35ghỗn hợp gồm Al, Fe tác dụng với H2SO4 đặc nóng thu 11,76lít khí SO2(đktc) Khối lương Al, Fe là: A 13,5g; 11,2g B 11,2g; 8,1g C 8,1g; 11,2g D 6,75g, 5,6g Câu 36 .Thi u...
 • 2
 • 161
 • 0

Đề thi thử Hóa 12 lần 3

Đề thi thử Hóa 12 lần 3
... 22: Phương trình hóa học sau biểu diễn cách điều chế Ag từ AgNO theo phương pháp thuỷ luyện ? A 2AgNO3 + Zn → 2Ag + Zn(NO3)2 B 2AgNO3 → 2Ag + 2NO2 + O2 C 4AgNO3 + 2H2O → 4Ag + 4HNO3 + O2 D Ag2O ... Ag2O + CO → 2Ag + CO2 Câu 23: Nguyên tử Cr có Z = 24, cấu hình e Cr A [Ar ] 3d4 4s2 B [Ar ] 4s23d4 C [Ar ] 3d5 4s1 D [Ar ] 4s13d5 Câu 24: Khi nhiệt phân hoàn toàn NaHCO3 sản phẩm phản ứng nhiệt ... dịch A HCl B H2SO4 loãng C HNO3 loãng D KOH Câu 35 : Để phân biệt dung dịch Cr2(SO4 )3 dung dịch FeCl2 người ta dùng lượng dư dung dịch A K2SO4 B KNO3 C NaNO3 D NaOH Câu 36 : Hơi thuỷ ngân độc, làm...
 • 2
 • 82
 • 0

Đề thi thử khối 12 lần 2 rât hay

Đề thi thử khối 12 lần 2 rât hay
... * Bảng biến thi n +) y ' = < ,x -2 ( x + 2) x y (2, 0) y - -2 - -1 - 0 ,25 0 ,25 0 ,25 + 0 ,25 + - -1 0 ,25 Hàm số nghịch biến khoảng (- ; -2) ( -2 ; +) c Đồ thị + Giao với Oy : (0;1 /2) + Giao với ... u2 = n , n ' = (2; -2; -1) n x = + 2t Suy phơng trình tham số d2 y = 2t z = t 0 ,25 + Chỉ véc tơ phơng u , u d1 d2 không phơng , đồng thời + 2t = 2t ' phơng trình sau vô nghiêm 2t ... trình dạng 2. 9x -7 3x < + Giải x < log + Kết hợp với (*) suy log < x < log ( Kết luận ) x 0 ,25 0 ,25 0 ,25 0 ,25 0 ,25 + f ( x) = dt + (25 t ) d (25 -t ) (1,0) 0 ,25 + Tính đợc f ( x) = x + 25 x 40...
 • 7
 • 143
 • 0

Đề thi thử HSG 12 lần 2_20112012

Đề thi thử HSG 12 lần 2_20112012
... TRNG THPT BUễN MA THUT T A L CHNH THC THI TH LN HC SINH GII 12 NM 2011-2 012 Mụn thi: A L Thi gian lm bi: 180 phỳt, khụng k thi gian giao HNG DN CHM THI Bn hng dn gm 03 trang A Hng dn chung ... trời lên thi n đỉnh Xích đạo lần thứ năm (4,0 ) B - Hạ chí - Mặt trời lên thi n đỉnh Chí tuyến Bắc C - Thu phân- Mặt trời lên thi n đỉnh Xích đạo lần thứ hai năm D - Đông chí- Mặt trời lên thi n ... vo ụng trng c c rau ụn i *Nhng c im thi n nhiờn ca phn lónh th phớa Nam (t dóy Bch Mó tr vo) .Thi n nhiờn mang sc thỏi ca vựng khớ hu cn xớch o giú -Nn nhit thi n v khớ hu xớch o, quanh nm núng,...
 • 4
 • 109
 • 0

de thi thu TN 12 - lan 1

de thi thu TN 12 - lan 1
... industrial wastes into the Mediterranean Sea regularly ? A exactly 16 B exactly 15 C nearly 16 D less than 15 40 What is the message to the readers ? A We should take action to protect our water resources ... employment into a broader field This job will be studied very carefully when you send your letter of (32) for your next job It should show evidence of serious career planning Most important, ... 18 Five years ago people started to preserve the houses and the famous landscape A traditional B tradition C traditionally D traditions 19 The story I’ve just read...
 • 4
 • 157
 • 0

de thi thu TN 12- lan 2

de thi thu TN 12- lan 2
... What you think ? - “ , this is very difficult.” A In my opinion B By the way C OK, so far D Here you are Câu 39: By the end of the 22 nd century men _ on Mars A have landed B will land C ... you Câu 22 : The sun in the east A blows B grows C rises D raises Câu 23 Mary: “ How you get here?” Jane: “ _ ” A I come here by bus B I come here at 5p.m C The bus is very crowded D ... is very crowded D It is very far from here nd Câu 24 : The 22 SEA Games was a successful _ event A sport B sporting C sporty D sportive Câu 25 : I tried to solve the problem _ the noise...
 • 4
 • 144
 • 0

ĐỀ THI THỬ TN 12 LẦN 4

ĐỀ THI THỬ TN 12 LẦN 4
... gen : AA = 0 ,42 ; Aa = 0 ,46 ; aa = 0 ,12 tần số alen A.A = 0,60; a = 0 ,40 B A = 0 ,42 ; a = 0 ,42 C.A = 0,88; a = 0 ,12 D.A = 0,65; a = 0,35 22/ Nếu nhiễm sắc thể lưỡng bội loài 2n = 14 số lượng nhiễm ... Trang 3/3-Mã đề thi 218 ¤ Đáp án đề thi: 218 1[ 1]c 2[ 1]a 9[ 1]d 10[ 1]c 17[ 1]a 18[ 1]c 25[ 1]d 26[ 1]d 33[ 1]d 34[ 1]b 3[ 1]d 11[ 1]b 19[ 1]d 27[ 1]a 35[ 1]c 4[ 1]a 12[ 1]b 20[ ... = 40 % C.AB = Ab = aB = ab = 20% D.AB = ab = 40 %; Ab = aB = 10% 29/ Dấu hiệu sau dấu hiệu đặc trưng quần thể? A.Tỉ lệ nhóm tuổi B Kiểu phân bố C.Mối quan hệ cá thể D.Tỉ lệ đực Trang 2/3-Mã đề thi...
 • 4
 • 78
 • 0

ĐỀ THI THỬ LẦN 1, KỲ THI THPT QUỐC GIA NĂM HỌC 2014 - 2015 Môn Toán lớp 12

ĐỀ THI THỬ LẦN 1, KỲ THI THPT QUỐC GIA NĂM HỌC 2014 - 2015 Môn Toán lớp 12
... Bảng biến thi n: Đồ thị: Cắt Ox (-1 ;0), cắt Oy (0;1/2) Chiều biến thi n: y '  0,25 0,25 0,5 0,25 0,5 b.(1 điểm) - Gọi M giao điểm đồ thị với trục tung M có hoành độ x = 0, M(0;1/2) - Hàm số có ... Câu Câu (4đ) (Đáp án- Thang điểm gồm 05 trang) Nội dung a.(2 điểm) +)TXĐ: D  \ 1 Điểm 0,25 +) Sự biến thi n - -  0, x  (2 x  2) Hàm số đồng biến khoảng: (;1) ... x  m - Theo giả thi t thì: d ( A;Ox)  d ( B; Oy )  x1  m  x2    x1  x2  m 2m  - Với x1  x2  m , kết hợp với Viet ta có:  m , không xảy 2m    x1  4m   x1  x2     - Với...
 • 6
 • 184
 • 0

ĐỀ THI THỬ LẦN 2 KÌ THI THPT QUỐC GIA NĂM 2015 MÔN TOÁN lớp 12

ĐỀ THI THỬ LẦN 2 KÌ THI THPT QUỐC GIA NĂM 2015 MÔN TOÁN lớp 12
... SỞ GD & ĐT HẢI DƯƠNG TRƯỜNG THPT HỒNG QUANG ĐÁP ÁN – THANG ĐIỂM ĐỀ THI THỬ LẦN KÌ THI THPT QUỐC GIA NĂM 20 15 MÔN: TOÁN (Đáp án – thang điểm gồm 05 trang) ĐÁP ÁN – THANG ... +k 2  x =   +k 2 Vậy phương trình có nghiệm là: x  k 2 , x = - +k 2 (k  ) 0 ,25 0 ,25 Giải bất phương trình 16 x  3 .2 x  21 2 x  16 x  3 .2 x  21 2 x  1 1   3.4    2.  ... Hưởng - THPT Quế Võ số - http://nguyenkhachuong.tk 0 ,25 0 ,25 0 ,25 0 ,25 0 ,25 0 ,25 Câu Trong không gian với hệ trục tọa độ Oxyz   (1,0đ) Vectơ phương d1, d2 là: u1 (1; 2; 3), u2 (2; 2; 1) mặt...
 • 6
 • 170
 • 0

ĐỀ THI THỬ HÓA 12 HKI-ĐM

ĐỀ THI THỬ HÓA 12 HKI-ĐM
... Polivinyl clorua điều chế từ khí thi n nhiên ( metan chiếm 95% ) theo sơ đồ chuyển hóa hiệu suất giai đọan sau: CH4  C2H2  C2H3Cl  PVC Muốn tổng hợp PVC cần m3 khí thi n nhiên ( đktc) ? A 5883 ... poli(vinylclorua) có phân tử khối 187,5.10 Hệ số polime hóa A 3000 B 1000 C 4000 D 2000 Câu 30: C4H8O2 có số đồng phân este là: A B C D Câu 31: Xà phòng hóa 32,5 gam chất béo lượng vừa đủ dung dịch KOH, ... Ag+, Pb2+,Cu2+ Câu 34: Đốt cháy hoàn toàn amin đơn chức X, người ta thu 10 ,125 gam nước; 8,4 lit khí CO 1,4 lit khí N2 (đều đo đktc) X có công thức phân tử là: A C5H13N B C3H9N C C4H11N D C2H7N...
 • 4
 • 296
 • 3

15- đề thi thử lớp 12

15- đề thi thử lớp 12
... thay đổi D.ko x/định C41 Khi t/gia p/ nguyên tử kim loại cho electron : A lớp B phân lớp có lợng lớn C phân lớp chót D A,B,C Đề số (giáo viên : Bùi thị nguyệt) C1 Khí sau làm nhạt màu nớc Br2 : A ... 720atm E 395,12atm Câu 11 Hoà tan oxit kim loại dd H2SO4 đặc nóng vừa đủ thu đợc 2,24lit khí SO2 đktc 120 g muối Công thức oxit Là : A Al2O3 B Fe2O3 C Fe3O4 D CuO E đáp án khác Câu 12 Để hoà tan ... dùng thuốc thử su đây: A dd nớc brôm B dd thuốc tím C dd AgNO 3/NH3 D A,B,C đợc C31 Khi đốt loại gluxit thu đợc khối lợng H2O CO2 theo tỉ lệ 33 : 88 Công thức gluxit là: A C6H12O6 B C12H22O11...
 • 22
 • 234
 • 1

DE THI THU HSG 12 + KEY

DE THI THU HSG 12 + KEY
... không hợp lệ file bị xóa (violet.vn/uploads/resources/276/86610//DETHITHUHSG12%2 0KEY. doc) Quay trở http://violet.vn ...
 • 2
 • 327
 • 4

DE THI THU HSG 12 (08- 09)

DE THI THU HSG 12 (08- 09)
... difficulties the examiner may decide to step in and (11) Normally, however, you will find plenty to say, which helps the (12) to give you a fair mark This mark depends on your success in doing ... came suddenly to a stop and some passengers were injured A Coming suddenly to a stop, some passengers were injured B Coming suddenly to a stop, the train made some passengers injured C Suddenly ... invention of the wheel What we know of primitive man is based upon A pieces of evidence B a great deal of evidence C no evidence D pictures in caves The first real man A was unintelligent B was incapable...
 • 5
 • 313
 • 5

Xem thêm