Đề thi thử lần 8

key for de thi thu lan 8

key for de thi thu lan 8
... comfort B there are many facilities provided for townspeople C town life makes everything comfortable D many things seem to be comfortable because they are made in town ... racist attitudes A mistaken B misunderstood C missed D lost VII Read the text below and decide which answer (A, B, C or D) best fits each space About 50 or so kinds of modern plastic are made from ... go to the theatre 80 “In town everything seems to be made for the comfort of the inhabit-ants” By the above sentence, the author really wants to say that A townspeople like comfort B there are...
 • 8
 • 1,136
 • 10

Đề thi thử lần 8 - Truờng THPT Tân Yên 1 doc

Đề thi thử lần 8 - Truờng THPT Tân Yên 1 doc
... 1] d 3[ 1] a 4[ 1] a 5[ 1] d 1] a 8[ 1] c 9[ 1] b 10 [ 1] c 11 [ 1] a 12 [ 1] c 13 [ 1] c 1] d 16 [ 1] d 17 [ 1] b 18 [ 1] c 19 [ 1] c 20[ 1] c 21[ 1] c 1] c 24[ 1] d 25[ 1] b 26[ 1] d 27[ 1] c 28[ 1] b ... 1] d 27[ 1] c 28[ 1] b 29[ 1] a 1] c 32[ 1] a 33[ 1] d 34[ 1] d 35[ 1] a 36[ 1] b 1] b 39[ 1] d 40[ 1] a 6[ 1] b 7[ 14 [ 1] b 15 [ 22[ 1] d 23[ 30[ 1] d 31[ 37[ 1] a 38[ ... (10 0  t - c = cos (10 0  t ( A) d = 2 cos (10 0  t ( A) 36/ Một cuộn dây mắc với U- =12 v I =1, 2A , mắc với U~ =12 v, f= 50Hz I=0 ,84 A Ro L cuộn dây là: a R = 18  ; L= 2 ,1/  (H) o b c d Ro =10  ;...
 • 8
 • 235
 • 0

Đề thi thử lần 8 môn lý chuyên ĐHSP Hà Nội 2014

Đề thi thử lần 8 môn lý chuyên ĐHSP Hà Nội 2014
... www.DeThiThuDaiHoc.com www.MATHVN.com www.DeThiThuDaiHoc.com www.MATHVN.com www.DeThiThuDaiHoc.com www.MATHVN.com www.DeThiThuDaiHoc.com www.MATHVN.com www.DeThiThuDaiHoc.com www.MATHVN.com www.DeThiThuDaiHoc.com ... www.MATHVN.com www.DeThiThuDaiHoc.com www.MATHVN.com www.DeThiThuDaiHoc.com www.MATHVN.com www.DeThiThuDaiHoc.com ...
 • 8
 • 177
 • 0

de thi thu lan 8 hay

de thi thu lan 8 hay
... m A 3,15 B 3,45 C 4,35 D 5, 08 Câu 23: Y hỗn hợp triglixerit Cho m gam Y tác dụng vừa đủ với 7,2 gam NaOH thu 52,56 gam muối Giá trị m A 44 ,86 B 48, 32 C 49,04 D 50 ,88 Câu 24: Hỗn hợp X gồm este ... Đốt cháy m gam X thu 6,336 gam CO2 2,412 gam nước Giá trị m A 1,9 68 B 3,154 C 3,436 D 3 ,87 3 Câu 35: Cho 1,2 kg glucozơ lên men thu lít ancol 13 ,8 độ (cho khối lượng riêng etanol 0 ,8 g/cm 3) Hiệu ... nilon-6,6 Câu 30: Đốt cháy hết lượng X gồm ankan thu 4,9 28 gam CO 2,736 gam nước Khối lượng mol trung bình X có giá trị A 38, 8 B 41,2 C 43,6 D 48, 5 Câu 31: Cho 11,64 gam X (axit axetic, phenol,...
 • 5
 • 119
 • 1

da de thi thu lan 8

da de thi thu lan 8
... ng đài t v n: 1900 58- 58- 12 0.5 - Trang | - thi th THPT qu c gia l n n m 2015 Thay x, y, z theo t vào ph ng trình mp(ABC), ta đ 7(1 + 7t) + 5(1 + 5t) + 1+ t – 37 =  t  25  81 65 33   H  ... 25 y  18  (2 x  9) x  Gi s : y3  12 y2  25 y  18   y  a    y  a   y3  12 y2  25 y  18  y3  y2 a  ya  2a  y  a Câu (1 m) 6a  12   6a   25  a  2a  a  18  V ... Tính tích phân sau : Hocmai.vn – Ngôi tr ng chung c a h c trò Vi t T ng đài t v n: 1900 58- 58- 12 - Trang | - thi th THPT qu c gia l n n m 2015      cos2 x   x  2 4 x  2sin x x cos2 x ...
 • 7
 • 94
 • 0

Đề Thi Thử Lần 1 Chuyên Lý Tự Trọng-Cần Thơ 2014 môn vật lý có đáp án (8)

Đề Thi Thử Lần 1 Chuyên Lý Tự Trọng-Cần Thơ 2014 môn vật lý có đáp án (8)
... chiều dài cực đại lần m1 dính vào vật khối lượng m2 = 3m1 đứng yên tự mặt phẳng với m1, sau hai dao động điều hòa với vận tốc cực đại A m/s B m/s C 0,5 m/s D 10 0 m/s Trang 4/8 - Mã đề thi ... lượng vật dao động điều hòa, phát biểu sau đúng? A Cứ chu kì dao động vật, bốn thời điểm động B Động vật đạt cực đại vật vị trí biên C Thế vật đạt cực đại vật vị trí cân D Thế động vật biến thi n ... ngang không ma sát lò xo nhẹ độ cứng k = 50N/m, đầu cố định, đầu gắn với vật nhỏ khối lượng m1 = 0,5 kg Ban đầu giữ vật m1 vị trí mà lò xo bị nén 10 cm buông nhẹ để m1 bắt đầu chuyển động...
 • 8
 • 178
 • 0

ĐỀ THI THỬ lần 2 hay, chinh phục điểm 8

ĐỀ THI THỬ lần 2 hay, chinh phục điểm 8
... 097 68 82 6 26 D rusty Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the word or the phrase that is OPPOSITE in meaning to the underlined in each of the following questions Question 26 : ... fairly constant Facebook : Luyện thi đại học môn tiếng anh SAM Pursue passions until success was no longer just a dream Sam – English teacher Hotline : 097 68 82 6 26 B New plants and animals evolved ... profitable B helping B therefore B adopting B Rising B feeling Sam – English teacher Hotline : 097 68 82 6 26 C component C beneficial C resulting C even C meeting C Moving C sentiment D ingredient D supportive...
 • 5
 • 1,421
 • 8

đề thi thử HSG 8 (đề 1)

đề thi thử HSG 8 (đề 1)
... (read) am interesting book at the moment 8) We (use) this bike for more than six years V/ Fill in the blanks with the correct prepositions: (2 marks) 1) Hai lives 15 Ba Trieu Street his ... will have a discussion how to study well tomorrow 8) Mr Lam is very successful his business VI/ Do as directed in parentheses: (3 marks) 1) They will open a new hotel next year (Change into ... make complete sentences: (1 mark) 1) for/ learnt/ years/ the/ 10/ students/ French/ have  2) surface mail/ than/ you/ airmail/ do/ is/ cheaper/ think/ ?  IX/ Read...
 • 3
 • 226
 • 1

de thi thu so 8

de thi thu so 8
... 12,6 C 13,0 D 12 ,8 Câu 33: Cho dung dịch đánh STT sau: 1)KCl 2) Na2CO3 3) FeSO4 4)CH3COONa 5) Al2 (SO4 )3 6) NH4Cl 7) NaBr 8) K2S Dung dịch có pH >7 là: A 1,2,3 B 3,5,6 C 6,7 ,8 D 2,4 ,8 Câu 34: Có kim ... để cung cấp CO2 cho pư quang hợp tạo 50g tinh bột là: A 183 266,7 lit B 1 38 266,7 lit C 41, 48 lit D 224 lit Câu 28: K/lg C6H12O6 sinh thu phân hoàn toàn kg saccarozơ là: A 1052,6g B 526,3 g ... Ba; Mg; Al; Fe Chỉ dùng thu c thử sau nhận kim loại trên: A H2O B ddH 2SO4 C ddBaCl2 D ddNaOH Câu 35: Cho 2,17 g hỗn hợp kim loại X, Y, Z tác dụng hết với dd HCl thu 1, 68 (l) khí H (đktc) Khối...
 • 3
 • 213
 • 0

Đề thi thu lan 2

Đề thi thu lan 2
... T1 Khi khối lượng vật m = m2 chu kì dao động T2 Khi khối lượng vật m = m1 + m2 chu kì dao động là: A) T = T 12 + T 22 B) T = T1 + T2 C) T = T + T D) T = T1T2 T 12 + T 22 16) Cho đoạn mạch xoay ... : VL_ 123 Câu ĐA Câu ĐA Câu ĐA dCbâdua ĐA d 11 c 21 d 31 d d 12 a 22 a 32 b b 13 d 23 b 33 d Khởi tạo đáp án đề số : VL_ 123 01. ­   ­   ­   ~   06. ;   ­   ­   ­ b 14 a 24 d 34 a a 15 a 25 b 35 ... D) 2m 40) Một lắc đơn dao động điều hòa với chu kì T Động lắc biến thi n điều hòa theo thời gian với chu kì là: A) T B) 2T C) T D) T Mã đề thi VL_ 123 trang Đề thi –Mã VL 123 gồm trang Đáp án đề...
 • 5
 • 244
 • 0

thi thử lần 8

thi thử lần 8
... mCO2:mH2O = 1 ,83 333 Công thức phân tử chất là: a CH4, C2H6, C3H8, C4H10 b C3H6, C4H10O, C5H12O2, C6H12O3 c C3H8, C3H8O, C3H8O2, C3H8O3 d CH4O, CH2O2, C3H8O, C3H6O2 e Tất cả đều sai 58 Cho m gam ... khối X không khí 0 ,89 65 Khối lượng mỗi chất O2, CH4 C2H4 chứa gam X là: a 0,14 gam, 0, 28 gam, 0, 58 gam b 0,16 gam, 0,32 gam, 0,52 gam c 0,15 38 gam, 0,3076 gam, 0,5 386 gam d 0, 08 gam, 0,16 gam ... 32X Tập hợp đồng vị là: a [1, 2], [3, 8] , [4, 6, 9], [8, 11] 12 23X b [3, 8] , [4, 6, 9], [1, 2], [5, 7] c [1, 2], [3, 8] , [4, 6], [7, 9] d [1, 2], [3, 8] , [4, 6, 9], [4, 10] e Tất cả đều...
 • 72
 • 183
 • 0

Đề thi thử lần I năm 2008 Trường ĐHSP Hà Nội.

Đề thi thử lần I năm 2008 Trường ĐHSP Hà Nội.
... có nghiệm b) phương trình f(k)=m luôn có nghiệm ĐỀ THI THỬ Đ I HỌC ĐỢT - KH I CHUYÊN TOÁN - ĐHKHTN - ĐHQGHN Năm 2008: Câu ( i m) Khảo sát vẽ đồ thị (C) hàm số y = Sử dụng đồ thị (C) biện luận ... tam giác cạnh a = =\ Tính thể tích kh i chóp SABC theo a Câu ( i m ) = Tìm nguyên hàm Tìm giá trị lớn giá trị nhỏ hàm số y= + Câu 5( i m ) Cho a, b, c > thoả mãn i u kiện a + b + biểu thức ... biện luận theo m số nghiệm phương trình 2x^2 - x + = Câu ( i m ) Gi i phương trình : 3tgx(sinx-1) = cosx Gi i phương trình : 9x+1 + 2.4x = 6x Câu ( i m ) Trong mặt phẳng v i hệ toạ độ (Oxy) cho...
 • 2
 • 228
 • 0

Xem thêm