CHUYÊN bắc NINH

THPT Chuyên Bắc Ninh môn thiI: Anh khối 10

THPT Chuyên Bắc Ninh môn thiI: Anh khối 10
... of hi-tech in our life You should write at least 120 words BẮC NINH ĐÁP ÁN MẪU MÔN THI: Anh KHỐI 10 TT câu hỏi Nội dung A PHONETICS (10p) Question 1: Pick out the word whose underlined part is ... 8.A 9.B 10. C Question 7: Read the following passage and choose the best answer Write your answers in the numbered blanks provided below the passage (10p) D 2.C B 4.A A 6.B 7.D 8.D B 10 A D USE ... urban life and rural life is more and more reduced 10 A doctor may prescribe (biotic) if the patient has an infection E WRITING (30p) Question 11: (10p) I Finish each of the following sentences in...
 • 8
 • 378
 • 6

Bộ đề thi vào trường Chuyên Bắc Ninh

Bộ đề thi vào trường Chuyên Bắc Ninh
... minh có số nguyên x, y thoả mãn phương trình: x3 – y3 = 1993 §µo V¨n Trêng Đề thi vào THPT Chuyên tỉnh Trường THPT Chuyên Bà Rịa – Vũng Tàu Năm học 2004 – 2005 (150 phút) Bài 1: 1, Giải phương ... Chứng minh: 1, ∆DKI đồng dạng với ∆BAM 2, BC AB AC = + DI DK DH §µo V¨n Trêng Đề thi vào THPT Chuyên tỉnh Trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn (Bình Định) Năm học 2005 – 2006 (150 phút) Bài (1đ): Tính ... MAO 3, AH = 2NO Bài (1đ): Tính tổng: S = + + + + n (n + 1) §µo V¨n Trêng Đề thi vào THPT Chuyên tỉnh Trường THPT Chuyên Thái Bình Môn toán – toán tin năm 2005 – 2006 (150 phút) Bài (3đ): 1,...
 • 8
 • 2,192
 • 22

Đề thi môn Tiếng Anh vào 10 chuyên Bắc Ninh 2008-2009

Đề thi môn Tiếng Anh vào 10 chuyên Bắc Ninh 2008-2009
... (§Ò thi nµy cã 04 trang) Hä vµ tªn thÝ sinh :………………………………………………… SBD :………………… SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BẮC NINH HƯỚNG DẪN CHẤM MÔN TIẾNG ANH KỲ THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 THPT CHUYÊN NĂM HỌC 2008-2009 ... endings in column B to make a meaningful sentence: (10 points) 1.D 2.A 3.F 4.E 5.B 6.C 7.H 8.G 9.J 10. I Part V: The following passage contains 10 errors Find and correct them The first one has ... question.( 10 points) 1.C 2.B 3.D 4.A 5.B Part II: Fill in each blank space with a suitable word of the following passage. (10 points) 1.whose 2.who 3.in 4.were 5.he 6.such 7.up 8.in 9.as 10. danger...
 • 6
 • 447
 • 17

ĐỀ THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 THPT CHUYÊN BẮC NINH NĂM HỌC 2013 – 2014

ĐỀ THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 THPT CHUYÊN BẮC NINH NĂM HỌC 2013 – 2014
... www.VNMATH.com UBND TỈNH BẮC NINH SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỀ CHÍNH THỨC ĐỀ THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 THPT CHUYÊN NĂM HỌC 2013 2014 Môn thi: Toán (Dành cho thí sinh thi vào chuyên Toán, Tin) Thời ... www.VNMATH.com UBND TỈNH BẮC NINH SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 THPT CHUYÊN NĂM HỌC 2013 2014 Môn thi: Toán (Dành cho thí sinh thi vào chuyên Toán, Tin) Câu ... UBND TỈNH BẮC NINH SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Câu a) (0,5 điểm) (2,0 điểm) Ta có x  3 x b) (0,5 điểm) HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 THPT CHUYÊN NĂM HỌC 2013 2014 Môn thi: Toán...
 • 8
 • 6,092
 • 117

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN I TRƯỜNG THPT CHUYÊN BẮC NINH NĂM HỌC 2012 - 2013 MÔN TOÁN KHỐI A

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN I TRƯỜNG THPT CHUYÊN BẮC NINH NĂM HỌC 2012 - 2013 MÔN TOÁN KHỐI A
... ĐÁP ÁN ĐỀ THI THỬ Đ I HỌC LẦN I (Năm học: 201 2- 2013) Môn: Toán - Lớp 12 (Kh i A) i m 2,00 N i dung Câu I Khảo sát biến thi n vẽ đồ thị hàm số (1,00 i m) ( 1,00 i m) Ta có phương trình ... tròn (C) tâm I( 1; -1 ), bán kính R = • IA = + = < , suy i m A nằm (C) ⇒ đpcm • S IAB = IA IB.sin BIC = ⇔ 4.4.sin BIC = ⇒ sin BIC =  BIC = 600 ⇒ ⇒ d ( I ; BC ) =  BIC = 120 (loai )  • 3 Đường ... 2x 1 = lim + lim = + = x →0 sin x (2 x + 1)2 + x + + x →0 sin x(1 + − x ) 12 I = lim ( ) IV Cho hình chóp S.ABCD ( h/s tự vẽ hình)… G i I giao i m AC BK • Bằng lập luận chứng minh BK ⊥ AC , từ...
 • 3
 • 355
 • 17

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN I Môn TOÁN, khối A TRƯỜNG THPT CHUYÊN BẮC NINH NĂM HỌC 2012 - 2013

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN I Môn TOÁN, khối A TRƯỜNG THPT CHUYÊN BẮC NINH NĂM HỌC 2012 - 2013
... ĐÁP ÁN ĐỀ THI THỬ Đ I HỌC LẦN I (Năm học: 201 2- 2013) Môn: Toán - Lớp 12 (Kh i A) i m 2,00 N i dung Câu I Khảo sát biến thi n vẽ đồ thị hàm số (1,00 i m) ( 1,00 i m) Ta có phương trình ... tròn (C) tâm I( 1; -1 ), bán kính R = • IA = + = < , suy i m A nằm (C) ⇒ đpcm • S IAB = IA IB.sin BIC = ⇔ 4.4.sin BIC = ⇒ sin BIC =  BIC = 600 ⇒ ⇒ d ( I ; BC ) =  BIC = 120 (loai )  • 3 Đường ... 2x 1 = lim + lim = + = x →0 sin x (2 x + 1)2 + x + + x →0 sin x(1 + − x ) 12 I = lim ( ) IV Cho hình chóp S.ABCD ( h/s tự vẽ hình)… G i I giao i m AC BK • Bằng lập luận chứng minh BK ⊥ AC , từ...
 • 3
 • 360
 • 4

Đề thi thử ĐH môn hóa của Trường THPT chuyên Bắc Ninh

Đề thi thử ĐH môn hóa của Trường THPT chuyên Bắc Ninh
... - - H T -S GD-ĐT B C NINH TRƯ NG THPT CHUYÊN BN (Đ thi có 04 trang) Đ THI TH Đ I H C, NĂM 2008-2009 Môn thi: HOÁ H C 12 Th i gian làm bài: 90 phút Mã đ thi 601 H , tên thí sinh: ... - - H T -S GD-ĐT B C NINH TRƯ NG THPT CHUYÊN BN (Đ thi có 04 trang) Đ THI TH Đ I H C, NĂM 2008-2009 Môn thi: HOÁ H C 12 Th i gian làm bài: 90 phút Mã đ thi 727 H , tên thí sinh: ... - - H T S GD-ĐT B C NINH TRƯ NG THPT CHUYÊN BN (Đ thi có 04 trang) Đ THI TH Đ I H C, NĂM 2008-2009 Môn thi: HOÁ H C 12 Th i gian làm bài: 90 phút Mã đ thi 902 H , tên thí sinh: ...
 • 18
 • 426
 • 6

Tài liệu ĐỀ THI TIẾNG ANH CHUYÊN BẮC NINH 08-09 pdf

Tài liệu ĐỀ THI TIẾNG ANH CHUYÊN BẮC NINH 08-09 pdf
... (§Ò thi nµy cã 04 trang) Hä vµ tªn thÝ sinh :………………………………………………… SBD :………………… SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BẮC NINH HƯỚNG DẪN CHẤM MÔN TIẾNG ANH KỲ THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 THPT CHUYÊN NĂM ... and now they…2…(sell)… in every corner of the world She dislikes…3…(ask)…to something by others You…4…(not tidy)……… this room for weeks Listen to these foreigners What language……they… (speak)…? ... occasionally Looking at objects at a distance or at greenary can help soothe tired eyes The first thing to be considered in developing good study habits is… A your ability to study well B the best...
 • 6
 • 690
 • 15

Tài liệu ĐỀ THI TRẮC NGHIỆM LỚP 12 MÔN VẬT LÝ TRƯỜNG THPT CHUYÊN BẮC NINH - Mã đề thi 157 docx

Tài liệu ĐỀ THI TRẮC NGHIỆM LỚP 12 MÔN VẬT LÝ TRƯỜNG THPT CHUYÊN BẮC NINH - Mã đề thi 157 docx
... 81π rad D 100π rad - HẾT Trang 3/5 - đề thi 157 1A Trang 4/5 - đề thi 157 2B 3A 4D 5D 6B 7D 8A 9A 10C 11 C 12 D 13C 14 A 15A 16 A 17A 18 A 19 B 20D 21 B ... Trang 2/5 - đề thi 157 A Hoàn toàn không bị lệch phía B Đều bị lệch phía có bước sóng dài C Có trường hợp bị lệch phía bước sóng dài, có trường hợp bị lệch phía bước sóng ngắn D Đều bị lệch ... 34 D 35 A 36 A 37 C 38 A 39 A 40D 41 B 42 D 43A 44 B 45B 46 B 47C 48 A 49 B 50 B Trang 5/5 - đề thi 157 ...
 • 5
 • 415
 • 4

Tài liệu Đề thi thử đại học môn Hóa THPT chuyên Bắc Ninh docx

Tài liệu Đề thi thử đại học môn Hóa THPT chuyên Bắc Ninh docx
... - - H T -S GD-ĐT B C NINH TRƯ NG THPT CHUYÊN BN (Đ thi có 04 trang) Đ THI TH Đ I H C, NĂM 2008-2009 Môn thi: HOÁ H C 12 Th i gian làm bài: 90 phút Mã đ thi 601 H , tên thí sinh: ... - - H T -S GD-ĐT B C NINH TRƯ NG THPT CHUYÊN BN (Đ thi có 04 trang) Đ THI TH Đ I H C, NĂM 2008-2009 Môn thi: HOÁ H C 12 Th i gian làm bài: 90 phút Mã đ thi 727 H , tên thí sinh: ... - - H T S GD-ĐT B C NINH TRƯ NG THPT CHUYÊN BN (Đ thi có 04 trang) Đ THI TH Đ I H C, NĂM 2008-2009 Môn thi: HOÁ H C 12 Th i gian làm bài: 90 phút Mã đ thi 902 H , tên thí sinh: ...
 • 18
 • 534
 • 7

Tài liệu TRƯỜNG THPT CHUYÊN BẮC NINH THI THỬ ĐH LẦN II, NĂM 2009-2010 pdf

Tài liệu TRƯỜNG THPT CHUYÊN BẮC NINH THI THỬ ĐH LẦN II, NĂM 2009-2010 pdf
... phương án khác Câu 24: Chỉ dùng thuốc thử phân biệt kim loại sau: Mg, Zn, Fe, Ba? A Dung dịch NaOH B Dung dịch H2SO4 loãng C Dung dịch HCl D Nước Trang 2/4 - Mã đề thi 137 Câu 25: Dung dịch có pH=4 ... 50: Dùng thuốc thử sau để phân biệt bốn chất rắn: NaCl, CaCO3, Na2CO3 BaSO4 A Nước CO2 B Nước C Nhiệt phân D Quỳ tím - - HẾT Trang 4/4 - Mã đề thi 137 ... axetat C nước cất D khí amoniac Câu 39: Trong thực tế, phenol dùng để sản xuất Trang 3/4 - Mã đề thi 137 A nhựa poli(vinyl clorua), nhựa novolac chất diệt cỏ 2,4-D B nhựa rezol, nhựa rezit thuốc...
 • 4
 • 158
 • 0

Tài liệu Đề thi thử môn hóa ĐHCĐ THPTT chuyên Bắc Ninh 2009-2010 đề 143 pdf

Tài liệu Đề thi thử môn hóa ĐHCĐ THPTT chuyên Bắc Ninh 2009-2010 đề 143 pdf
... CH3NHCH3 Trang 3/4 - Mã thi 143 C NH3 < C6H5NH2 < CH3NHCH3 < CH3CH2NH2 D C6H5NH2 < NH3 < CH3NHCH3 < CH3CH2NH2 Câu 40: Tính ch t c tr ng c a saccaroz : tham gia ph n ng hi ro hóa ch t k t tinh không ... Al Na t ng ng 48,43 51,57 Các k t lu n úng A 1) 2) B 2) 3) C 1), 2) 3) D 1) 3) Trang 2/4 - Mã thi 143 Câu 26: Xét ph n ng: FeSO4 + KMnO4 + H2SO4 → Fe2(SO4)3 + MnSO4 + K2SO4 + H2O N u sau ph n ... 62,5% C 75,0% D 41,67% Câu 28: hòa tan h t m t h n h p g m 0,02 mol kim lo i A (hóa tr II) 0,01 mol kim lo i B (hóa tr III) n m gam dung d ch HNO3 20% Sau ph n ng thu c dung d ch X không ch a...
 • 4
 • 516
 • 1

Tài liệu Đề thi thử môn hóa ĐHCĐ THPTT chuyên Bắc Ninh 2009-2010 đề 298 ppt

Tài liệu Đề thi thử môn hóa ĐHCĐ THPTT chuyên Bắc Ninh 2009-2010 đề 298 ppt
... 2C Na , Mg , F , O , Cl D Cl-, Mg2+, Na+, F-, O2Câu 40: Cho ph n ng hóa h c sau: Cl2 + H2O → HCl +HClO Trang 3/4 - Mã thi 298 t → 3Cl2 +6NaOH  5NaCl +NaClO3 +3H2O 2Cl2 + HgO → HgCl2 + Cl2O ... → E → → → → t (5) Các ph n ng ph n ng oxi hóa - kh A 1, 2, 3, B 1, 2, C 1, 2, 4, D 1, - - H T Trang 4/4 - Mã thi 298 ... 2Cl2 + H2O +HgO→ HgCl2+2HClO Trong ph n ng trên, clo óng vai trò A Là ch t kh B ch t oxi hóa C a ch t oxi hóa, v a ch t kh D t c u sai Câu 41: Tính baz c a ch t t ng d n theo th t : A C6H5NH2...
 • 4
 • 250
 • 1

Xem thêm