Thành phấn hóa học của mía

Nghiên cứu chiết tách và xác định thành phần hóa học trong lá cây lược vàng ở tỉnh quảng nam

Nghiên cứu chiết tách và xác định thành phần hóa học trong lá cây lược vàng ở tỉnh quảng nam
... hình nghiên c u v Lư c vàng 1.3.4.1 Tình hình nghiên c u Lư c vàng th gi i 1.3.4.2 Tình hình nghiên c u Lư c vàng Vi t Nam CHƯƠNG II: TH C NGHI M 2.1 Đ I TƯ NG, N I DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN ... ng nghiên c u v loài khác chi Callisia làm c nh [25, 26, 27] Vi t Nam theo th ng kê c a nhà th c v t h c h có 15 chi 47 loài [2], theo Ph m Hoàng H ñã công b h khiêm t n ñư c ñ c p 1.3 V CÂY ... phân b “Danh m c loài th c v t Vi t Nam t p nhà khoa h c Cây Lư c vàng có ngu n g c thu c Trư ng Đ i h c qu c gia Hà n i Vi n Sinh thái Tài Nga, r i ñ n Vi t Nam (ñi m ñ n ñ u tiên t nh Thanh...
 • 12
 • 998
 • 2

Nghiên cứu chiết tách và xác định thành phần hóa học trong lá cây sống đời tại đà nẵng

Nghiên cứu chiết tách và xác định thành phần hóa học trong lá cây sống đời tại đà nẵng
... Đ i tư ng nghiên c u Lá s ng ñ i hái N ng P Hoà H i, Q Ngũ Hành Sơn, TP Đà M c ñích nghiên c u Nghiên c u chi t tách, xác ñ nh thành ph n axit h u s ng ñ i Phương pháp nghiên c u 4.1 Nghiên c ... tri n thêm - Nghiên c u ho t tính sinh h c c a d ch chi t s ng ñ i - Nghiên c u chi t tách xác ñ nh thành ph n hoá h c khác, 26 ñ c bi t Lupeol ho t tính sinh h c c a s ng ñ i m r ng nghiên c u ... U Đ t v n ñ Cây s ng ñ i có tên khoa h c Kalanchoe pinnata (Lamk.) Pers, h Crassulaceae Các tên g i khác thu c b ng, trư ng sinh, di p sinh căn, ñà b t t Trên th gi i ñã có nhi u nghiên c u v...
 • 26
 • 496
 • 0

Nghiên cứu thành phần hóa học dịch chiết thân rễ riềng rừng nghệ an trong dung môi methanol và hexan

Nghiên cứu thành phần hóa học dịch chiết thân rễ riềng rừng nghệ an trong dung môi methanol và hexan
... Dung môi gi i li Hexan (0,5 lít) Hexan- Etyl axetat = 99 : 1( 0,3 lít) Hexan- Etyl axetat = 98: ( 0,3 lít) Hexan- Etyl axetat = 97 : ( 0,3 lít) Hexan- Etyl axetat = 95 : ( 0,5 lít) Hexan- Etyl axetat ... t Nam Đ i v i ph n l i không bay c a d ch chi t hexan ñem hòa tan dung môi hexan ñư c d ch chi t hexan, m u ký hi u DTTT1 m u d ch chi t dung môi BuOH, EtOH, MeOH v i kí hi u m u l n lư t DTTT2, ... Griff dung môi hexan cho th y thành ph n c a d ch chi t thân r Alpinia conchigera Griff dung môi hexan ch t có th i gian lưu 27,88 phút chi m hàm lư ng r t l n (50,58%) chưa ñư c ñ nh danh Ngoài...
 • 26
 • 370
 • 0

Nghiên cứu thành phần hóa học dịch chiết trong dung môi clorofom, methanol và êt dầu hỏa của thân rễ cây gừng gió đà nẵng

Nghiên cứu thành phần hóa học dịch chiết trong dung môi clorofom, methanol và êt dầu hỏa của thân rễ cây gừng gió đà nẵng
... h c tinh d u thân r g ng gió - Xây d ng quy trình chi t tách thân r g ng gió dung môi clorofom, methanol ete d u h a - Kh o sát thành ph n hoá h c g ng gió dung môi môi clorofom, methanol ete ... tư ng m c tiêu nghiên c u 2.1 Đ i tư ng nghiên c u - Tinh d u thân r g ng gió Đà N ng 4 - D ch chi t t thân r g ng gió b ng phương pháp chi t tách v i dung môi khác 2.2 M c tiêu nghiên c u - Xác ... công trình nghiên c u v g ng gió Đà N ng mà ngư i dân s d ng chúng ch mang tính kinh nghi m Vì v y tác gi lu n văn ch n ñ tài “ Nghiên c u thành ph n hoá h c d ch chi t dung môi clorofom, methanol...
 • 25
 • 622
 • 1

Nghiên cứu thành phần hóa học tinh dầu và dịch chiết cây sa nhân (amomum laetum ridl) ở tỉnh kon tum

Nghiên cứu thành phần hóa học tinh dầu và dịch chiết cây sa nhân (amomum laetum ridl) ở tỉnh kon tum
... hình nghiên c u v chi Amomum nư c 2.1 Đ c ñi m th c v t c a sa nhân Amomum laetum Ridl 1.2.1 Amomum villosum Lour t nh Kon Tum 1.2.2 Amomum xanthioides Wall Sa nhân Amomum laetum Ridl t nh Kon Tum ... clorofom, etylaxetat thân r sa nhân • t nh Kon Tum Ph m vi nghiên c u: t nh Kon Tum M c ñích nghiên c u : Xác ñ nh tên khoa h c, thành ph n hóa h c tinh d u, d ch chi t sa nhân, th ho t tính sinh ... 3.3.7 So sánh thành ph n hóa h c c a tinh d u thân gi sa nhân 29 1484 12-Oxabicyclo dodeca-3,7,diene- 0,50 Kon Tum (Amomum laetum Ridl ) v i tinh d u thân gi sa nhân v 9.1.0 1,5,5,8-tetramethyl-...
 • 13
 • 506
 • 1

Nghiên cứu thành phần hóa học tinh dầu và dịch chiết của cây riềng mép ngắn (alpinia breviligulata) ở đà nẵng

Nghiên cứu thành phần hóa học tinh dầu và dịch chiết của cây riềng mép ngắn (alpinia breviligulata) ở đà nẵng
... (ph n thân r ) vi c tách nghiên c u ho t tính c a c u t c a Vì v y, ch n ñ tài “NGHIÊN C U THÀNH PH N HÓA H C TINH D U VÀ D CH CHI T C A CÂY RI NG MÉP NG N (ALPINIA BREVILIGULATA) ĐÀ N NG " Hy ... ñích nghiên c u Nghiên c u thành ph n hoá h c tinh d u d ch chi t, th ho t tính sinh h c d ch chi t c a Alpinia breviligulata Gagnep Đ i tư ng ph m vi nghiên c u Nghiên c u thành ph n hóa h c tinh ... t qu nghiên c u chi t tách tinh d u 3.2.1 Tính ch t c m quan hàm lư ng c a tinh d u B ng 3.1 Tính ch t c m quan hàm lư ng c a tinh d u Tinh d u Thân Lá Thân r Tính ch t c m quan Hàm lư ng tinh...
 • 26
 • 351
 • 0

Nghiên cứu thành phần hóa học và thăm dò hoạt tính sinh học của lá cây bần ổi sonneratia ovata bark, họ bần (sonneraticeae)

Nghiên cứu thành phần hóa học và thăm dò hoạt tính sinh học của lá cây bần ổi sonneratia ovata bark, họ bần (sonneraticeae)
... bi t, h sinh thái trung gian gi a h sinh thái th y v c v i h sinh thái c n, h sinh thái nư c ng t h sinh thái nư c m n H sinh thái th c v t v i nhi u lo i cây, ch y u b n tr ng, m m tr ng, qu ... ñ t m c tiêu tìm hi u thành ph n hóa h c thăm dò ho t tính sinh h c c a B n i - Sonneratia ovata Bak (thu c h B n, Sonneratiaceae) Đ I TƯ NG VÀ PH M VI NGHIÊN C U Trong lu n văn ñi sâu vào tách, ... eter d u h a B n i Sonneratia ovata Bak (thu c h B n, Sonneratiaceae), thu hái C n Gi - TPHCM PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN C U 4.1 Nghiên c u v lý thuy t - T ng quan v m t s loài h B n (Sonneratiaceae) -...
 • 13
 • 337
 • 0

Nghiên cứu thành phần hóa học và thăm dò hoạt tính sinh học của quả ngũ vị tử (

Nghiên cứu thành phần hóa học và thăm dò hoạt tính sinh học của quả ngũ vị tử (
... methylenedioxide ( H 5,89, d (1 ,4); 5,86, d (1 ,4); δC 100,50, C-19) có nhánh angeloyl ho c tigloyl ñư c th y rõ qua c m tín hi u δC 165,78 (C-1’); 127,06 (C-2’); 139,87 (C-3’); 15,64 (C-4’); 19,69 (C-5’) ... ng là: n-hexan SSH (7 3,8 gam), chloroform SSC (4 9,7 gam), ethyl acetat SSE (5 ,5 gam) nbutanol SSB (3 ,1 gam) (Sơ ñ 2.1) 2.3.1.1 C n chi t n-hexan SSH C n chi t n-hexan SSH (7 3,8 gam) ñư c kh o ... n-hexan/ethyl acetat (t l : 9/1 → 1/9), thu ñư c 16 phân ño n (ký hi u là: SSH01 → SSH16) (Sơ ñ 2.2) Qu Ngũ v t Thu, x lí C n chi t SSH B t qu khô (1 ,85 kg) (7 3,8 g) 1.Chi t b ng methanol (3 l n) 2.C...
 • 13
 • 292
 • 0

Báo cáo "Nghiên cứu thành phần hóa học cây Kydia glabrescens " potx

Báo cáo
... Hòa Bình t#i liệu tham khảo Phạm Ho ng Hộ, Cây cỏ Việt Nam (An illustrated flora of Vietnam), Quyển I., Tr 5300 NXB Trẻ, H Nội (1999) Trần Văn Sung Báo cáo kết thực Dự án cấp nh n9ớc 1999 - 2000 ... 600E v PDA detectơ Waters 996, cột ng9ợc pha GromSuphir 110 C18, 12 àm, 300 ì 40 mm Lá v vỏ Kydia glabrescens đ9ợc thu hái v o tháng năm 1999 x8 P Cò, huyện Mai Châu, tỉnh Hòa Bình Tên TS Vũ ... thực Dự án cấp nh n9ớc 1999 - 2000 Điều tra t i nguyên thực vật tỉnh Hòa Bình Võ Văn Chi Từ điển Cây thuốc Việt Nam, Tr 1334 NXB Y học (1996) K Shiojima, Y Arai, K Masuda, Y Takase, T Ageta, H...
 • 5
 • 210
 • 0

Báo cáo "Kết quả ban đầu về nghiên cứu thành phần hóa học cây lá ngón (Gelsemium elegans) của việt nam: Phần l – Phân lập và định cấu trúc các oxindol ancaloit " pdf

Báo cáo
... monoterpen indol ancaloit đ ợc phân l p từ chi L ngón, nh khoa học Nhật Bản v Thái Lan đ* đ a giả thuyết trình sinh tổng hợp Gelsemium ancaloit Cấu trúc ancaloit n y đ* đ ợc đ a cách độc l p dựa sở ... tạp có nhiều tín hiệu proton no (aliphatic proton) bị che phủ l n nhau, cho thấy l oxindol ancaloit có chứa hệ vòng không no (aliphatic polycyclic) [2, 4] Kết luận 101 n y đ ợc chứng minh thêm ... HCl (5%), l c bỏ phần không tan, dịch axit đ ợc kiềm hóa NaHCO3 v chiết l i CHCl3 (4 l n) Cất loại CHCl3 d ới áp suất giảm thu đ ợc 2,1 g ancaloit tổng (h m l ợng 0,035% so với khô) 2,1 g cặn ancaloit...
 • 6
 • 269
 • 0

Nghiên cứu thành phần hóa học và hoạt tính sinh học cây na (Annona squamosa L.) và cây dủ dẻ trâu (Melodoum fruticosum Lour.) thuộc họ Na (Annonaceae) ở Việt Nam Bùi Thị Minh Nguyệt.

Nghiên cứu thành phần hóa học và hoạt tính sinh học cây na (Annona squamosa L.) và cây dủ dẻ trâu (Melodoum fruticosum Lour.) thuộc họ Na (Annonaceae) ở Việt Nam Bùi Thị Minh Nguyệt.
... - Thử hoạt tính sinh học số hợp chất phân lập Đối tượng nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu luận án na (Annona squamosa L.) thuộc chi Na (Annona) dủ dẻ trâu (Melodrum fruticosum Lour.) thuộc chi ... Việt Nam, có công trình khoa học báo cáo thành phần hóa học hoạt tính sinh học chất phân lập từ na (Annona squamosa L.) dủ dẻ trâu (Melodorum fruticosum Lour.) Nghiên cứu thành phần hoá học na ... 7-11 Bùi Thị Minh Nguyệt, Nguyễn Thị Bích Ngọc, Nguyễn Thị Hồng, Trần Đình Thắng (2011), Các hợp chất diterpenoit na (Annona squamosa L.) Việt Nam Tạp chí Khoa học Công nghệ, 49 (3A) tr 106-111 Bùi...
 • 26
 • 462
 • 0

CÂY NGHỆ VÀNG VÀ CÁC THÀNH PHẦN HÓA HỌC CỦA NÓ

CÂY NGHỆ VÀNG VÀ CÁC THÀNH PHẦN HÓA HỌC CỦA NÓ
... khỏe cộng đồng CHƢƠNG - TỔNG QUAN 1.1 Giới thiệu nghệ vàng Cây nghệ (Curcuma sp.), thảo dƣợc lƣu niên, thành viên họ gừng (Zingiberaceae) Cây mọc cao từ 0,60 đến 1m, nhọn, hình chữ nhật hoa vàng ... 108 Bảng 32: Đánh giá số tiêu chất lƣợng chế phẩm chăm sóc da 110 ix DANH MỤC CÁC HÌNH Hình 1: Cây dịch chiết nghệ vàng Hình 2: Cấu trúc số hợp chất đƣợc nhận dạng tinh dầu nghệ [38] ... chống viêm, bảo vệ gan chống oxy hoá, sử dụng nghệ chữa rối loạn dày bệnh tim mạch [5, 14] Hình 1: Cây dịch chiết nghệ vàng 1.2 Thành phần hóa học hoạt tính sinh học tinh dầu nghệ vàng 1.2.1 Thành...
 • 138
 • 1,006
 • 5

đánh giá chất lượng tinh dầu - thành phần hóa học

đánh giá chất lượng tinh dầu - thành phần hóa học
... Isomenthone 1, 5-1 0,0 2-8 Menthofuran 1–9 1-8 Mentyl acetate 2, 8-1 0,0 2-8 Pulegone < 4,0 < 3,5 1,8-Cineol 3, 5-1 4,0 3-8 Octan-3-ol Limonene 0,1 - 1-5 1-3 • Để xác định thành phần hóa học Tinh dầu phương ... Giáo trình hóa học hợp chất thơm tự nhiên, Nhà xuất Giáo dục http://tinhdauvietnam.vn/detail-product-view- 1-1 1-6 7 _tinh- dau-khuynh-diep.html Cảm ơn cô bạn lắng nghe ! ... este, lacton Thành phần tinh dầu chanh: - - - pinen Limonene γ – terpinen Aldehyd(citral) Caryophylen α-Farnesen α-Bergamoten Và 30 thành phần phụ khác • Mặc dù tinh dầu có chứa nhiều cấu...
 • 15
 • 879
 • 1

Nghiên cứu thành phần hóa học và hoạt tính sinh học cây na (Annona squamosa L.) và cây dủ dẻ trâu (Melodoum fruticosum Lour.) thuộc họ Na (Annonaceae) ở Việt Nam

Nghiên cứu thành phần hóa học và hoạt tính sinh học cây na (Annona squamosa L.) và cây dủ dẻ trâu (Melodoum fruticosum Lour.) thuộc họ Na (Annonaceae) ở Việt Nam
... THỊ MINH NGUYỆT NGHIÊN CỨU THÀNH PHẦN HÓA HỌC VÀ HOẠT TÍNH SINH HỌC CÂY NA (ANNONA SQUAMOSA L.) VÀ CÂY DỦ DẺ TRÂU (MELODORUM FRUTICOSUM LOUR ) THUỘC HỌ NA (ANNONACEAE) Ở VIỆT NAM LUẬN ÁN TIẾN ... Việt Nam, thuộc họ Na biết có 29 chi khoảng 178 loài 23 thứ [12] Trong chi Na có loài, với loài thường gặp dạng trồng: na (Annona squamosa L.), na xiêm (Annona muricata L.), bình bát (Annona reticulata ... melodamit A (6 trang) 5 Chương TỔNG QUAN 1.1 Tổng quan na (Annona squamosa L.) Cây na thuộc chi Na (Annona) , chi điển hình họ Na (Annonaceae) hay gọi họ Mãng cầu Một họ thực vật có hoa gồm loại...
 • 207
 • 648
 • 1

Nghiên cứu thành phần hóa học và hoạt tính sinh học của một số loài thuộc Chi Uvaria L. - họ Na (Annonaceae) (TT)

Nghiên cứu thành phần hóa học và hoạt tính sinh học của một số loài thuộc Chi Uvaria L. - họ Na (Annonaceae) (TT)
... Cyathoviridine β-Sitosterol palmitate ()-Spathulenol 5,6-Epoxyalnusane-3-ol Glutin-5-en-3α-ol Taraxerol Velutinam Aristolactam A Ia 5-Glutinen-3-one (22E,24R)-Ergosta-4,6,8(14),22tetraen-3-one Oxoanolobine ... (C-1), 29,7 (C-2), 79,3 (C-3), 38,8 (C-4), 140,4 (C-5), 122,3 (C-6), 32,0 (C-7), 32,1 (C-8), 50,3 (C-9), 36,9 (C-10), 21,2 (C-11), 39,9 (C-12), 42,5 (C-13), 56,9 (C-14), 24,4 (C-15), 28,4 (C-16), ... học lignan glycoside mới, ufaside, hợp chất gồm: 5glutinen-3-one, (22E,24R)-ergosta-4,6,8(14),22-tetraen-3-one, oxoanolobine, daucosterol catechin iv Bảy hợp chất gồm (Z )-3 -hexenyl-1-O-β-D-glucopyranoside,...
 • 28
 • 107
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: thành phần hóa họcnghiên cứu thành phần hóa học tinh dầu và dịch chiết của cây riềng mép ngắn alpinia breviligulata ở đà nẵngkhảo thành phần hóa học của cây bứa đồngxác định thành phần hóa học và ước tính giá trị năng lượng trao đổi em của bèo hoa dâuthành phần hóa học và giá trị phòng chống bệnh tật của mủ trômthành phần hóa học của rong biểnbảng 1 1 thành phần hóa học của chè đen1 thành phần hóa học của sữamô hình toán học của bộ chỉnh lưumô hình toán học của động cơ một chiều kích từ độc lậptỉ lệ giữa các thành phần cấu tạo của quả cà phê tính theo quả tươithành phần địa chấtthành phần cấu tạo của pectinthành phần và giá trị sinh học phòng chống bệnh tật của yến sàokết hợp các thành phần trong khẩu phần ăn trong việc phòng trị bệnh mạch vành cvdPHÁT TRIỂN KINH TẾ TƯ NHÂNĐề thi học sinh giỏi môn Toán lớp 11(có đáp án)Đề án quản trị kinh doanh Thực trạng và giải pháp cho ngành dệt may Việt Nam trong chuỗi giá trị toàn cầuTính toán và thiết kế Boost Converterbao cao phu gia thuc phamDE THI VAO 10 MON TOAN HA NOI TU 2006 DEN 2017Tuần 15 giáo án lớp 4 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 0)Bài giảng robot công nghiệpbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMSách Tiếng Trung 1Bài 60. Động vật quý hiếmGIẢI CHI TIẾT CÁC BÀI TẬP LẠ VÀ KHÓ TRONG ĐỀ THI THPT QG MÔN VẬT LÍPHƯƠNG PHÁP TƯ DUY GIẢI TOÁN TRẮC NGHIỆMbài tập trắc nghiệm mặt cầu, hình cầu và khối cầuBài 10. Đồng chíKẾ HOẠCH HỘI THI GV DẠY GIỎI CẤP TRƯỜNG 2017-2018Bài 48. Quả