Hoàn thiện công tác quản trị mối quan hệ khách hàng tại cụm rạp CGV chi nhánh hà nội

Hoàn thiện công tác quảnkhách hàng thường xuyên của xí nghiệp kinh doanh tổng hợp công ty vận tải và dịch vụ công cộng Nội

Hoàn thiện công tác quản lý khách hàng thường xuyên của xí nghiệp kinh doanh tổng hợp công ty vận tải và dịch vụ công cộng Hà Nội
... ®éng kinh doanh THƯ VIỆN ĐIỆN TỬ TRỰC TUYẾN Ho¹t ®éng kinh doanh lµ nh÷ng ho¹t ®éng kinh tÕ ®−ỵc tiÕn hµnh nh»m t×m kiÕm lỵi nhn Tõ kh¸i niƯm ho¹t ®éng kinh doanh ta cã thĨ ®−a kh¸i niƯm kinh doanh ... ho¹t ®éng kh¸c cđa ng−êi ®ã lµ ho¹t ®éng kinh tÕ §Ĩ hiĨu ®−ỵc ho¹t ®éng kinh doanh ta ph¶i hiĨu thÕ nµo lµ ho¹t ®éng kinh kinh, kinh doanh Ho¹t ®éng kinh tÕ lµ nh÷ng ho¹t ®éng cã ý thøc cđa ... t¸c qu¶n kh¸ch hµng th−êng xuyªn cđa xÝ nghiƯp kinh doanh tỉng hỵp c«ng ty vËn t¶i vµ dÞch vơ c«ng céng Hµ Néi” *Mơc ®Ých cđa viƯc nghiªn cøu nh»m: - HƯ thèng ho¸ vỊ ln: +Qu¶n kh¸ch...
 • 80
 • 255
 • 0

Tài liệu Đề tài "Hoàn thiện công tác quảnkhách hàng thường xuyên của xí nghiệp kinh doanh tổng hợp công ty vận tải và dịch vụ công cộng Nội” pdf

Tài liệu Đề tài
... hoàn thiện công tác quản khách hàng thường xuyên CHƯƠNG I TỔNG QUAN VỀ KHÁCH HÀNG VÀ QUẢN LÝ KHÁCH HÀNG TRONG KINH DOANH DỊCH VỤ VẬN TẢI 1.1 NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNGVỀ KINH DOANH DỊCH VỤ VÀ KHÁCH HÀNG ... CHƯƠNG 1: Tổng quan khách hàng công tác quản khách hàng kinh doanh dịch vụ vận tải CHƯƠNG 2: Phân tích đối tượng khách hàng thường xuyên công tác quản khách hàng thường xuyên nghiệp CHƯƠNG ... việc quản khách hàng từ việc cấp thiết phải quản khách hàng em lựa chọn sâu vào nghiên cứu đề tài: "Hoàn thiện công tác quản khách hàng thường xuyên nghiệp kinh doanh tổng hợp công ty...
 • 85
 • 195
 • 0

Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản lý điểm đến du lịch hương sơn, mỹ đức nội

Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản lý điểm đến du lịch hương sơn, mỹ đức hà nội
... sở luận điểm đến du lịch công tác quản điểm đến du lịch Chƣơng 2: Thực trạng công tác quản điểm đến du lịch Hương Sơn, Mỹ Đức, Nội Chƣơng 3: Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác ... trình quản điểm đến du lịch Hương Sơn * Phạm vi nghiên cứu - Phạm vi nội dung: Công tác quản hoạt động du lịch giải pháp góp phần hoàn thiện công tác quản điểm đến du lịch Hương Sơn, Mỹ Đức, ... công tác quản điểm đến du lịch Hương Sơn Chính vậy, tác giả lựa chọn đề tài "Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản hoạt động điểm đến du lịch Hương Sơn, Mỹ Đức, Nội Mục tiêu...
 • 32
 • 649
 • 7

Đề xuất nhằm hoàn thiện công tác quảnKhách hàng thương xuyên ở Cty vận tải và dịch vụ - 1 docx

Đề xuất nhằm hoàn thiện công tác quản lý Khách hàng thương xuyên ở Cty vận tải và dịch vụ - 1 docx
... khách hàng thường xuyên CHƯƠNG I: TổNG QUAN Về KHáCH HàNG QUảN KHáCH HàNG TRONG KINH DOANH DịCH Vụ VậN TảI 1. 1 Những vấn đề chungvề kinh doanh dịch vụ khách hàng kinh doanh dịch vụ 1. 1 .1 ... khoẻ Dịch vụ giao thông Dịch vụ đào tạo + Dịch vụ pha trộn : Dịch vụ bất động sản Dịch vụ máy Dịch vụ du lịch Dịch vụ bưu điện + Dịch vụ bao hàm sản xuất: Dịch vụ hàng không Dịch vụ sửa chữa Dịch ... khách hàng kinh doanh dịch vụ vận tải Chương 2: Phân tích đối tượng khách hàng thường xuyên công tác quản khách hàng thường xuyên xí nghiệp Chương 3: Phương án hoàn thiện công tác quản lý...
 • 28
 • 171
 • 0

Đề xuất nhằm hoàn thiện công tác quảnKhách hàng thương xuyên ở Cty vận tải và dịch vụ - 2 ppsx

Đề xuất nhằm hoàn thiện công tác quản lý Khách hàng thương xuyên ở Cty vận tải và dịch vụ - 2 ppsx
... Bảng 2. 2.2a: Thống kê khách hàng thường xuyên doanh nghiêp C/t côcacôla 624 124 8 29 9 52 C/t Cơ điện 3 12 624 26 208 C/t CNTP châu 3 12 624 Sơn tổng hợp 3 12 624 19968 APP( Dầu nhờn) 3 12 624 26 208 May ... sửa chữa 2. 2 Phân tích công tác quản khách hàng thường xuyên Xí nghiệp 2. 2.1 Thống kê lượng khách hàng thường xuyên Xí nghiệp a Khái niệm khách hàng thường xuyên Khách hàng thường xuyên người ... 2 0 -2 1% + Công nghiệp xây dựng : 3 8-3 9% + Dịch vụ Tương ứng với cấu lao động : 4 1-4 2% : + Nông nghiệp : 5 6-5 7% + Công nghiệp xây dựng : 2 0 -2 1% + Dịch vụ : 2 3 -2 4% Tốc độ tăng trưởng dịch vụ vào khoảng...
 • 28
 • 100
 • 0

Đề xuất nhằm hoàn thiện công tác quảnKhách hàng thương xuyên ở Cty vận tải và dịch vụ - 3 ppt

Đề xuất nhằm hoàn thiện công tác quản lý Khách hàng thương xuyên ở Cty vận tải và dịch vụ - 3 ppt
... có tiêu quản để quản cách hữuhiệu 3. 2 Hoàn thiện tiêu quản loại khách hàng thường xuyên xí nghiệp * Tầm quan trọng việc hoàn thiện tiêu quản khách hàng thường xuyên Khách hàng Xí ... thích nhu cầu vận tải Kết Luận Đề tài trình bày số vấn đề luận dịch vụ kinh doanh dịch vụ nói chung kinh doanh dịch vụ vận tải nói riêng Kết nghiên cứu công tác quản thường xuyên xí nghiệp ... lượng khách có thu hút thêm lượnh khách hàng 3. 3 Hoàn thiện phương pháp thống kê, phân tích đánh giá khách hàng thường xuyên 3. 3.1.phương pháp thống kê khách hàng Từ số liệu ban đầu khách hàng thương...
 • 28
 • 151
 • 0

hoàn thiện công tác quản lý thuế thu nhập cá nhân trên địa bàn nội

hoàn thiện công tác quản lý thuế thu nhập cá nhân trên địa bàn hà nội
... tác quản thu thu nhập nhân địa bàn Nội CHƯƠNG NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ CÔNG TÁC QUẢN LÝ THU THU NHẬP CÁ NHÂN 1.1 Khái quát thu thu nhập nhân 1.1.1 Khái niệm thu thu nhập nhân ... đề thuyết công tác quản thu TNCN - Phân tích, đánh giá thực trạng công tác quản thu TNCN địa bàn Nội, nêu lên thành tựu hạn chế công tác quản thu thu TNCN địa bàn Nội Trên ... thu thu nhập nhõn .7 1.1.4 Nội dung luật thu thu nhập nhân 1.2 Cụng tác quản thu thu nhập nhân 19 1.2.1 Khái niệm công tác quản thu thu nhập nhân...
 • 108
 • 428
 • 2

Hoàn thiện công tác quảnkhách hàng thường xuyên của xí nghiệp kinh doanh tổng hợp công ty vận tải và dịch vụ công cộng thanh xuân

Hoàn thiện công tác quản lý khách hàng thường xuyên của xí nghiệp kinh doanh tổng hợp công ty vận tải và dịch vụ công cộng thanh xuân
... "Hoàn thiện công tác quản khách hàng thường xuyên nghiệp kinh doanh tổng hợp công ty vận tải dịch vụ công cộng Thanh Xuân *Mục đích việc nghiên cứu nhằm: - Hệ thống hoá luận: +Quản ... I TỔNG QUAN VỀ KHÁCH HÀNG VÀ QUẢN LÝ KHÁCH HÀNG TRONG KINH DOANH DỊCH VỤ VẬN TẢI 1.1 NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNGVỀ KINH DOANH DỊCH VỤ VÀ KHÁCH HÀNG TRONG KINH DOANH DỊCH VỤ 1.1.1 khái niệm dịch vụ kinh ... dịch vụ vận tải CHƯƠNG 2: Phân tích đối tượng khách hàng thường xuyên công tác quản khách hàng thường xuyên nghiệp CHƯƠNG 3: Phương án hoàn thiện công tác quản khách hàng thường xuyên...
 • 90
 • 130
 • 0

Hoàn thiện công tác quản lý trợ giá cho VTHKCC bằng xe bus ở Nội

Hoàn thiện công tác quản lý trợ giá cho VTHKCC bằng xe bus ở Hà Nội
... nhân Nội III Tình trạng trợ giá quản trợ giá cho xe bus công cộng Nội Các hình thức trợ giá áp dụng Hiện Nội áp dụng hai phương thức trợ giá trợ giá trực tiếp trợ giá gián tiếp cho VTHKCC ... hiệu tức thời Việc trợ giá trực tiếp cho xe bus công cộng Nội áp dụng theo hình thức trợ giá trực tiếp cho bên cung sở tính toán trợ giá theo số chuyến xe Xe bus Nội trợ giá nguyên tắc: Doanh ... động, công ty xe điện tham gia vận tải xe bus công cộng đến năm 1998 có thêm xí nghiệp xe bus 10-10 thuộc công ty xe khách Nam Nội tham gia VTHKCC xe bus trợ giá Đến Nội có 30 tuyến xe bus nội...
 • 85
 • 118
 • 0

Hoàn thiện công tác quảnkhách hàng thường xuyên của xí nghiệp kinh doanh tổng hợp công ty vận tải và dịch vụ công cộng nội

Hoàn thiện công tác quản lý khách hàng thường xuyên của xí nghiệp kinh doanh tổng hợp công ty vận tải và dịch vụ công cộng hà nội
... CHƯƠNG 1: Tổng quan khách hàng công tác quản khách hàng kinh doanh dịch vụ vận tải CHƯƠNG 2: Phân tích đối tượng khách hàng thường xuyên công tác quản khách hàng thường xuyên nghiệp CHƯƠNG ... TƯỢNG KHÁCH HÀNG THƯỜNG XUYÊN VÀ CÔNG TÁC QUẢN LÝ KHÁCH HÀNG THƯỜNG XUYÊN HIỆN NAY CỦA XÍ NGHIỆP KINH DOANH TỔNG HỢP HÀ NỘI 2.1 GIỚI THIỆU TỔNG QUAN VỀ XÍ NGHIỆP KINH DOANH TỔNG HỢP HÀ NỘI a ... doanh tổng hợp công ty vận tải dịch vụ công cộng Nội *Mục đích việc nghiên cứu nhằm: - Hệ thống hoá luận: +Quản khách hàng dịch vụ noí chung +Quản khách hàng kinh doanh vận tải nói...
 • 79
 • 53
 • 0

Hoàn thiện công tác quảnkhách hàng thường xuyên của xí nghiệp kinh doanh tổng hợp công ty vận tải và dịch vụ công cộng HN

Hoàn thiện công tác quản lý khách hàng thường xuyên của xí nghiệp kinh doanh tổng hợp công ty vận tải và dịch vụ công cộng HN
... tợng khách hàng thờng xuyên công tác quản khách hàng thờng xuyên nghiệp Chơng 3: Phơng án hoàn thiện công tác quản khách hàng thờng xuyên CHƯƠNG I TổNG QUAN Về KHáCH HàNG QUảN KHáCH ... thiện công tác quản khách hàng thờng xuyên nghiệp kinh doanh tổng hợp công ty vận tải dịch vụ công cộng Hà Nội *Mục đích việc nghiên cứu nhằm: - Hệ thống hoá luận: +Quản khách hàng ... KHáCH HàNG TRONG KINH DOANH DịCH Vụ VậN TảI 1.1 Những vấn đề chungvề kinh doanh dịch vụ khách hàng kinh doanh dịch vụ 1.1.1 khái niệm dịch vụ kinh doanh dịch vụ a Khái niệm dịch vụ Dịch vụ theo...
 • 79
 • 159
 • 0

Hoàn thiện công tác kế toán thanh toán với khách hàng tại Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại Nhanh Hạ

Hoàn thiện công tác kế toán thanh toán với khách hàng tại Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại Nhanh Hạ
... lý toán với khách hàng Công ty TNHH Xây dựng Thương mại Nhanh Hạ Chương 2: Thực trạng kế toán toán với khách hàng Công ty TNHH Xây dựng Thương mại Nhanh Hạ Chương 3: Hoàn thiện kế toán toán với ... TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN THANH TOÁN VỚI KHÁCH HÀNG TẠI CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG & THƯƠNG MẠI NHANH HẠ 2.1 Chứng từ sử dụng toán với khách hàng Công ty TNHH Xây dựng Thương mại Nhanh Hạ * Thanh toán ... NHẰM HOÀN THIỆN KẾ TOÁN THANH TOÁN VỚI KHÁCH HÀNG TẠI CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI NHANH HẠ 3.1 Đánh giá chung thực trạng kế toán toán với khách hàng Công ty TNHH Xây dựng Thương mại Nhanh...
 • 54
 • 287
 • 0

Một số Giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản lý nhân sự tại Cty sứ Thanh Trì

Một số Giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản lý nhân sự tại Cty sứ Thanh Trì
... nợ khó đòi Thực trạng công tác quản nhân Công ty sứ Thanh trì 1.3 Những đặc điểm chung nhân Về số lợng tính đến năm 2001 tổng số cán công nhân viên Công ty sứ Thanh trì 460 ngời đó: Loại lao ... Công ty lúng túng giải số quyền lợi cho ngời lao động, cha có quy chế cụ thể có hiệu lực đạt hiệu nên gây số bất bình cho ngời lao động 7.4 Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản nhân ... trọng giải pháp quản ngời, ngời yếu tố dành thắng lợi Trong trình thực tập Công ty sứ Thanh Trì, nắm bắt đợc đặc điểm, tình hình thực tế quản nhân Công ty, em xin đề xuất số ý kiến nhằm...
 • 35
 • 285
 • 2

Xem thêm

Từ khóa: hoàn thiện công tác quản lý bán hàngmột số đề suất nhằm hoàn thiện công tác quản lí chất lượng tại doanh nghiệp nói chunggiải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản lý tiền lương tại đơn vị hành chính sự nghiệpmột số giải pháp hoàn thiện công tác quản lý dự án tại công ty vincohoàn thiện công tác quản lý nhân sự tại công ty cổ phần công trình giao thông hải phòngmột số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản lý nhân sự tại công ty cổ phần sản xuất kinh doanh phú thiên longgiải pháp hoàn thiện công tác quản lý nhân sự tại công ty tnhh tm xnk việt trung 6886một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản lý nhân sự tại công ty cổ phần thép bắc việtmột số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản lý nhân sự tại công tymột số kiến nghị và giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản lý tiền lương tại xí nghiệp giống gia súc gia cầm bắc ninhhoàn thiện công tác quản lý tiền lương tại xí nghiệp giống gia súc gia cầm bắc ninhmột số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản lý nhân sự tại công ty gia thấtmột số biện pháp hoàn thiện công tác quản lý nhân sự tại công ty xi măng lạng sơnmột số kiến nghị và giải pháp hoàn thiện công tác quản lý thu thuế tại khối doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại hải phòngphương hướng và giải pháp hoàn thiện công tác quản lý dự án tại công tyBài 12. Nhật Bản giữa thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XXBài 60. Động vật quý hiếmThực trạng các tranh chấp hợp đồng tín dụng và kiến nghị giải pháp hạn chế tranh chấpCHUYÊN ĐỀ THỂ TÍCH KHỐI CHÓPCƯPHƯƠNG PHÁP TƯ DUY GIẢI TOÁN TRẮC NGHIỆMBài 10. Đồng chíKẾ HOẠCH HỘI THI GV DẠY GIỎI CẤP TRƯỜNG 2017-2018Bài 48. QuảSKKN PP Graph trong dạy học Hóa họcBài 41. Thân câyBảng nhân 6Tuần 5. Tên riêng và cách viết tên riêng. Câu kiểu Ai là gì?Tuần 8. Nghe-viết: Bàn tay dịu dàngBài 23. g, ghBài 17. u, ưBài 17. u, ưBài 12. i, aBằng nhau. Dấu =trắc nghiệm full chương 1- hàm số- có đáp ánon tap chuong 1