Thư tín thương mại luyện dịch

Analysis of language used in business letters in term of speech acts = phân tích ngôn ngữ trong thư tín thương mại dưới góc độ hành động lời nói

Analysis of language used in business letters in term of speech acts = phân tích ngôn ngữ trong thư tín thương mại dưới góc độ hành động lời nói
... of business letters - Giving some implications for learning, teaching and translating of business letters Scope of the study This thesis analyzes language used in business letters in term of speech ... qualifying modals are used to lessening the communicating idea Chapter 3: Application 3.1 Language used in business letters in term of speech acts In order to investigate language used in business ... …………………………………………… ……………… 13 Letters and business letters as popular texts ……………………… 15 Chapter II – Analysis of language used in business letters in term of speech acts 2.1 .Business letters …………………………………………….…………...
 • 58
 • 495
 • 8

NGHIÊN cứu CÁCH DIỄN đạt TIN xấu TRONG THƯ tín THƯƠNG mại TIẾNG ANH

NGHIÊN cứu CÁCH DIỄN đạt TIN xấu TRONG THƯ tín THƯƠNG mại TIẾNG ANH
... purpose of communicating are called “speech acts” In English, they are commonly given such specific labels as apologizing, complaining, requesting, inviting, informing, complimenting or promising ... de-emphasize the bad news: putting the refusal in the same paragraph as the reason, stating it implicitly, using as few words as possible for the bad news, subordinating the bad news in a complex ... You-attitude is a style of writing which looks at things from the readers’ point of view, emphasizing what the reader wants to know, respecting the readers’ intelligence, and protecting the readers’ ego...
 • 43
 • 757
 • 0

Tạo ấn tượng với đối tác thông qua thư tín thương mại potx

Tạo ấn tượng với đối tác thông qua thư tín thương mại potx
... Đối với hầu hết loại thư tín thư ng mại, câu thư ng lời hỏi thăm thể quan tâm bạn người đọc Ví dụ:  I hope you are enjoying a fine ... thấy gửi kèm theo thư có…)  Feel free to contact me by phone or email (Ngài liên lạc với qua điện thoại hòm thư điện tử) Lời cuối thư Dưới số cách thông thư ng để kết thúc thư giao dịch Sử dụng ... Đoạn kết thư bạn cần có yêu cầu, ghi tài liệu gửi kèm theo (nếu có) Nếu cần thiết, thêm địa liên lạc bạn đoạn văn cuối thư Dưới số cách diễn đạt thông dụng để viết đoạn kết thư thương mại:  I...
 • 5
 • 280
 • 0

Trung văn Thư tín thương mại - Bài 2 ppt

Trung văn Thư tín thương mại - Bài 2 ppt
... thư ng mại  深情厚谊: 0 020 92 感谢信 01/03/11 例四 đoàn 10 người  焦急: lo lắng  免受: tránh …  赞赏: tán thư ng  拾金不昧: không tham vàng rơi  一行十人: 10 0 020 92 感谢信 01/03/11 练习  饯行 :tiệc 11 tiễn đưa 0 020 92 ... 顺致--敬礼 表示深切的谢意 0 020 92 感谢信 01/03/11 例一  致以:向对方表示… (礼节,情意等)  严谨认真 : nghiêm túc cẩn thận 0 020 92 感谢信 01/03/11 例二 quý phu nhân  顺致: xin gởi lời chào  布莱恩: blaien  尊夫人: 0 020 92 感谢信 01/03/11 ... 0 020 92 感谢信 01/03/11 写感谢信时要注意:  1、第一行中间稍大字体写“感谢信”  2、开头的称呼一定要把对方单位名称或姓名全写  3、正文部分要写明感谢原因,叙事要简洁明白  4、祝颂语必须紧扣感谢来写  5、署名也要写清单位名称或姓名。  写明感谢原因,叙事简洁明白,要写充分对方的帮助但 不要夸大其辞,要实事求是,恰如其分,诚恳自然。 0 020 92...
 • 11
 • 340
 • 0

Trung văn Thư tín thương mại - Bài 3 - Phần 1 pdf

Trung văn Thư tín thương mại - Bài 3 - Phần 1 pdf
... 结尾 署名 年月日 21/ 04 /11 规定词组       因 故 - = 因为 所以 - 加关照、给予帮助、给予指点 对于 - - 胜感激、十分感激、感激之至、感激不尽、重重 报答 如蒙 - ,我们将 - 蒙 = 如果能受到 21/ 04 /11 练习  写一封给 xxx 人介绍工作的介绍信 21/ 04 /11 ... 21/ 04 /11 写介绍信的要求 “ 介绍信”是一种专用书信,格式与一般书 信相同。第一行顶格写称呼,开头的称呼 一定要把对方单位名称或姓名全写。第二 行空两格写正文,结尾。右下方写署名和 日期。 21/ 04 /11 写介绍信要注意以下三点    要在确信双方都会乐于见面的情况下, 方可予以介绍。 不要向对方提出难以做到的要求 内容不宜过长,语言要简练,明了 21/ 04 /11 ...
 • 7
 • 292
 • 0

Trung văn Thư tín thương mại - Bài 3 - Phần 2 docx

Trung văn Thư tín thương mại - Bài 3 - Phần 2 docx
... jiàn——xiàn jìn——xìn 2 0-1 2- 2 010 0 020 15 第三课 qī——xī qián——xián qiū——xiū qū——xū qiē——xiē quán——xuán qiǎo——xiǎo qīng——xīng 2 0-1 2- 2 010 0 020 15 第三课 二、声调练习 2 0-1 2- 2 010 0 020 15 第三课 (二)判断 1.qiāo 2. Yǒu 3. bìng 4.nián ... 6.x xue xun 2 0-1 2- 2 010 0 020 15 第三课 7.j juan jun 8.q qi qu 9.x xian xiang 2 0-1 2- 2 010 0 020 15 第三课 (三)辨声母 jī——qī jīn——qīn jù——qù jiāo——qiāo jiǎng——qiǎng jiān——qiān jiū——qiū 2 0-1 2- 2 010 0 020 15 第三课 jià——xià ... 11.jí 12.13. xué 14.quán 15 yùn 2 0-1 2- 2 010 0 020 15 第三课 10 (三)填韵母       1.m _ L B X B J x p n q j _ x _ 2 0-1 2- 2 010 j n x q l 0 020 15 第三课 11       2. x l...
 • 13
 • 184
 • 0

Giáo trình trung văn thư tín thương mại - Bài 26 pps

Giáo trình trung văn thư tín thương mại - Bài 26 pps
... đồng 履约 : lǚyuē thực hợp đồng 责任方 : zérènfāng bên chịu trách nhiệm 赔偿 péicháng bồi thư ng 理赔 : lǐpéi giài bồi thư ng 01/03/11 002092 索赔 短缺 : 不符 : 不妥 : 拒开 : 迟开 : 毁约 : 01/03/11 duǎnquē thiếu hàng ... khoản chíkāi mở tài khoản trễ hẹn huǐyuē hủy hơp đồng 002092 索赔 申述 : shēnshù trình bày 引据 : yǐnjù trích 一致性 : yīzhìxìng tính thống 一针见血 : yīzhēnjiànxiě nói vào nội dung chính, nói toạc 婉转 : wǎnzhuǎn...
 • 15
 • 192
 • 0

Thư tín thương mại - Bài 1 doc

Thư tín thương mại - Bài 1 doc
... 写信日期要写在联系人的姓名的下一行 01/ 03 /11 002069 邀请信 写邀请信格式 敬请 xxxx : 为。。。。。(本公司。。。。)定 于。。。。。。。。。。。在。。。。。举办 (召开,进行)。。。。。。。。,特 邀。。。。。前来。。。。。(参观、聚会、洽 谈) 结语! XXXXXX XXXX 年 XX 月 XX 日 01/ 03 /11 002069 邀请信 规定词组  定于 - 年 ... 规定词组  定于 - - - 日在 举办(召开、 进行) - 特邀 前来(参观、聚会、洽 谈)  敬请 - 前来赴宴(光临指导、 届时光临)  恭候届时光临、恭候莅临、敬请光临、请光临 指导 (结尾用语) 01/ 03 /11 002069 邀请信 例一       ... số chuyến bay 01/ 03 /11 002069 邀请信 例三  商谈业务: shāng tán yè wù = bàn bạc công việc  函告 : hángào = thư nói…  呼和浩特: hūhé hào tè = hohhot 展销会: zhǎn xiāo huì = hội triển lãm 01/ 03 /11 002069 邀请信 例四...
 • 10
 • 297
 • 0

Thư tín thương mại - Bài 2 pps

Thư tín thương mại - Bài 2 pps
... thắm  感染 : cảm hóa  外贸部: thư ng mại  深情厚谊: 0 020 69 感谢信 01/03/11 例四 đoàn 10 người  焦急: lo lắng  免受: tránh …  赞赏: tán thư ng  拾金不昧: không tham vàng rơi  一行十人: 0 020 69 感谢信 01/03/11 练习  饯行 ... 致以—崇高的敬意 顺致--敬礼 表示深切的谢意 0 020 69 感谢信 01/03/11 例一  致以:向对方表示… (礼节,情意等)  严谨认真 : nghiêm túc cẩn thận 0 020 69 感谢信 01/03/11 例二 quý phu nhân  顺致: xin gởi lời chào  布莱恩: blaien  尊夫人: 0 020 69 感谢信 01/03/11 例三 ... 写感谢原因 祝颂语 署名 年月日 0 020 69 感谢信 01/03/11 规定词组      对 表示(衷心)感谢 向 表示(衷心)感谢 (我)谨(代表) 向—表示(由衷、最 真诚)的谢意 承蒙您的引荐、承蒙盛情款待、承蒙多方照顾、承蒙 您的精心安排。 由衷的感谢、诚挚的谢意、真诚的谢意、深切的谢意 0 020 69 感谢信 01/03/11...
 • 9
 • 289
 • 0

Thư tín thương mại - Bài 3 ppsx

Thư tín thương mại - Bài 3 ppsx
... 规定词组       因 故 - = 因为 所以 - 加关照、给予帮助、给予指点 对于 - - 胜感激、十分感激、感激之至、感激不尽、重重 报答 如蒙 - ,我们将 - 蒙 = 如果能受到 01/ 03/ 11 002069 介绍信 练习  写一封给 xxx 人介绍工作的介绍信 01/ 03/ 11 002069 介绍信 ... 什么帮助 预先向收信人表示感谢 01/ 03/ 11 002069 介绍信 写介绍信要注意以下三点    要在确信双方都会乐于见面的情况下, 方可予以介绍。 不要向对方提出难以做到的要求 内容不宜过长,语言要简练,明了 01/ 03/ 11 002069 介绍信 写介绍信格式 Xxxx 先生、经理、公司: 正文 结尾 署名 年月日 01/ 03/ 11 002069 介绍信 规定词组...
 • 6
 • 227
 • 0

Thư tín thương mại - Bài 4 pptx

Thư tín thương mại - Bài 4 pptx
... 提出补救意见与对方商榷(专卖)  请求对方原谅 结尾 署名 年月日 01/03/11 002069 致歉信 规定词组  承蒙 - 深表谢意(深表感谢、不胜感 激、感激之至、万分感谢)  承蒙邀请、承蒙信任、承蒙举荐、承 蒙错爱、承蒙订货  遗憾的是(不巧的是、深感抱歉的是 、非常遗憾的是) - (不能参加的 原因) 01/03/11 002069 致歉信  为此深表歉意 = 觉得很对不起 =...
 • 7
 • 293
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: thư tín thương mại là gìcẩm nang thư tín thương mại pdfcẩm nang thư tín thương mại hiện đạicẩm nang thư tín thương mạicác mẫu thư tín thương mại bằng tiếng anhmẫu thư tín thương mại bằng tiếng anhcác mẫu thư tín thương mại tiếng anhcách viết thư tín thương mại tiếng anhcác mẫu thư tín thương mại tiếng việtmẫu thư tín thương mại tiếng việttiếng anh trong thư tín thương mạithư tín thương mại bằng tiếng việtthư tín thương mại tiếng việtbài tập tiếng anh thư tín thương mạiđề thi anh văn thư tín thương mạiĐề ôn thi toán 7 HKISoạn bài Vội Vàng của Xuân Diệuso lieu giao dich cp gdt thang 7.2016HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG MÁY GIẶT LỒNG NGANGMÁY ĐIỆN KHÔNG ĐỒNG BỘLĨNH VỰC CUNG CẤP ĐIỆN3.Bao cao HDQT nam 20176.Bao cao Tai chinh 2016 (KQ2016)7.Bao cao Tai chinh 2017 (KH2017)Báo cáo phần mềm xếp lịch thời khóa biểu CTài liệu đại hội cổ đông năm 2016 (bổ sung) 2. Quy che Dai hoi7. Bao cao ke hoach va tai chinh nam 2016Tài liệu đại hội cổ đông năm 2016 (bổ sung) biaTuần 10 giáo án lớp 1 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhTài liệu biểu mẫu | MBBankPhụ lục 2 (Điều 28 Quy định tại TT 52 2012 TT-BTC ngày 05 tháng 04 năm 2012)Phu luc bao cao ket qua giao dich quyen mua co phieuPhu luc 01 kem PL.Qd.VPHDQT.MB.02.10-02CHAPTER 5: THE VALUE OF MONEYPhu luc 02 kem PL.Qd.VPHDQT.MB.02.10-02