Chuong11 dien hoa

giới thiệu một cách khái quát về nhà máy nhiệt điện uông bí, nhà máy thuỷ điện hoà bình và các trạm điện 220 kV.DOC

giới thiệu một cách khái quát về nhà máy nhiệt điện uông bí, nhà máy thuỷ điện hoà bình và các trạm điện 220 kV.DOC
... bôI trơn 2 -Nhà máy thuỷ điện hoà bình Giới thiệu chung: Nhà máy thuỷ đIện Hoà Bình trung tâm đIện lực lớn Việt Nam, nằm bậc thang nhà máy thuỷ đIện sông Đà Công trình thuỷ đIện Hoà Bình có chức ... cháy Một trạm bơm độ sâu - 18,65 m để làm cạn nớc tổ máy Hệ thống tạo áp lực Trạm nén khí 2-Hệ thống trạm đIện nhà máy hoà bình I .TRạm 500KV: 1 .Các thiết bị: 1.1 .Máy biến áp: Nhà máy thuỷ đIện ... 1 -Nhà máy nhiệt điện uông Giới thiệu tóm tắt sơ đồ nhiệt: Đợt nhà máy nhiệt điện Uông Bí lắp đặt tuốc bin kiểu K50-90-3, công suất định mức 50MW, làm việc với lò cao áp kiểu K-20-3, máy...
 • 19
 • 2,523
 • 2

Lý thuyết điện hóa - P1

Lý thuyết điện hóa - P1
... tạn tri räüng tỉì màût phàóng tiãúp cáûn cỉûc âải vo sáu dung dëch + + - + - + - - - + - - + + + - - - + - + + + + - + - - ϕ ϕ ϕ1 ϕ1 x1 a/ x1 b/ Hçnh 1.8 a/ Máùu Stern khäng cọ háúp phủ; b/ Máùu ... phán bäú Boltzmann gi thiãút ràòng -Zifϕ l cäng chuøn mäüt ion tỉì thãø têch dung dëch âãún cạch âiãûn cỉûc mäüt khong l x ϕ + - - - + - - + - + + + ϕ1 - - - - + + a/ x d1 b/ Hçnh 1.6 Ngoi ta ... ion solvat: - Lỉûc âiãûn trỉåìng lãn phán tỉí ràõn - Lỉûc ma sạt - Lỉûc tạc dủng ca âiãûn trỉåìng cạc ion ngỉåüc dáúu lãn cạc pháưn tỉí ràõn phảm vi låïp kẹp (hiãûu ỉïng thỉ gin) 33 - Lỉûc cm ỉìng...
 • 34
 • 428
 • 3

Lý thuyết điện hóa - P2

Lý thuyết điện hóa - P2
... nghéa ca täúc âäü giåïi hản: - Täúc âäü giåïi hản khäng thay âäøi thay âäøi âiãûn thãú âiãûn cỉûc 47 - Täúc âäü giåïi hản phủ thüc vo näưng âäü cháút phn ỉïng - Máût âäü dng giåïi hản phán ... pháưn tỉí phn ỉïng nhỉåìng âiãûn tỉí cho âiãûn cỉûc Cu → Cu 2+ + 2e Vê dủ: - Catäút l âiãûn cỉûc trãn âọ xy quạ trçnh khỉí - Anäút l âiãûn cỉûc trãn âọ xy quạ trçnh oxy họa Nhỉ váûy, cạc ngưn âiãûn ... Ta láúy quạ trçnh catäút lm vê dủ (Hçnh 2.4): 45 ⏐ic⏐ III ⏐ic⏐ II i gh II I i gh I ϕcb - ϕ Icb cb ϕ II - Hçnh 2.4 Cạc khu vỉûc ca âỉåìng cong p.cỉûc Hçnh 2.5 Âỉåìng cong p.c cọ sỉû phọng âiãûn...
 • 33
 • 306
 • 3

Lý thuyết điện hóa - P3

Lý thuyết điện hóa - P3
... dng váût cháút tỉì bãư màût âi v tỉì ngoi âãún bãư màût phèa bàòng khäng) ϕ = ϕâ - vt 0...
 • 19
 • 332
 • 2

Lý thuyết điện hóa - P4

Lý thuyết điện hóa - P4
... nỉåïc bàõt âáưu phọng âiãûn v dng catäút tàng theo hm säú m i(mA/cm2) -1 .0 -0 .8 -0 .6 -0 .4 - -0 .2 - -0 .2 -0 .4 -0 .6 -0 .8 -1 .0 -1 .2 - (V) Hçnh 4.1 Âỉåìng cong phán cỉûc catäút khỉí oxy âäưng thåìi våïi ... nghiãn cỉïu sỉû khỉí oxy trãn âiãûn cỉûc catäút thy ngán ta nháûn tháúy: I(µA) -1 0 - 8- 6- 4- 2- -0 .5 -1 .0 -1 .5 -2 .0 - (V) Hçnh 4.2 Âỉåìng cong phán cỉûc catäút khỉí oxy trãn âiãûn cỉûc git thy ... mng thủ âäüng hồûc â âảt tåïi âiãûn thãú oxy theo phn ỉïng: 4OH − → O2 + H O + 4e Cạc anion Cl-, Br-, I-, thỉåìng gáy phạ hy mng thủ âäüng E(v) Thoạt oxy: 4OH − → O2 + H O + 4e Khu vỉûc quạ thủ...
 • 19
 • 259
 • 2

Lý thuyết điện hóa - P5

Lý thuyết điện hóa - P5
... âäü quẹt 0.5 V/s (Hçnh 5.1) sau: ia(mA/cm2) A1 1.46 A2 0.73 - A3 +ϕ(V) 0.00 0.2 0.6 1.0 1.4 -0 .73 - C2 -1 .46 C1 C3 ic Hçnh 5.1 Âỉåìng Vän-Ampe vng ca âiãûn cỉûc Pt dung dëch H2SO4 2.3 M åí 25oC, ... − hồûc Bàòng k thût quang phäø in-situ v cạc phỉång phạp khạc, ngỉåìi ta â tçm tháúy Hháúpphủ trãn mäüt säú kim loải Pt (âiãûn cỉûc so sạnh) Ta cọ âỉåìng Vän-Ampe vng ca âiãûn cỉûc Pt dung dëch ... thãø cọ giạ trë θ cao v 1- θ ≈ → → V = k (1) C H + → → ⎡ − (1 − α ) Fϕ ⎤ − i = F k (1) C H + = F k (11) C H + exp ⎢ ⎥ RT ⎣ ⎦ v âọ: → k (11) : giạ tri ca k1 tải ϕ = ( 1- 1): hãû säú chuøn âiãûn...
 • 5
 • 250
 • 2

Chương 8: Điện hóa học

Chương 8: Điện hóa học
... Nguyên tố điện hóa (Nguyên tố Ganvani) a/ Khái niệm Nguyên tố điện hóa hay nguyên tố Ganvani gọi nguồn điện hóa học hệ điện hóa cho phép biến đổi lượng phản ứng hóa học điện cực thành điện b/ Cấu ... hiđro, điện cực Zn điện cực âm điện cực âm pin đồng – hiđro, điện cực Cu điện cực dương điện cực dương Chú ý : Thế điện cực chuẩn (nồng độ = 1M) gọi oxihóa – khử chuẩn Phản ứng anot phản ứng oxihóa, ... thành pin điện ⇒ Thế điện cực tiêu chuẩn cặp oxi hóa – khử liên hợp suất điện động pin ráp điện cực chuẩn cặp oxi hóa – khử liên hợp với điện cực hidro tiêu chuẩn VD1 : Cần xác định điện cực tiêu...
 • 11
 • 1,174
 • 7

Báo cáo thực tập Tại Nhà máy thuỷ điện Hoà Bình.DOC

Báo cáo thực tập Tại Nhà máy thuỷ điện Hoà Bình.DOC
... học nhà máy điện I .nhà máy thuỷ điện Hoà bình 1.1.Nhiệm vụ Nhà máy thuỷ điện Hoà Bình Nhà máy thuỷ điện Hoà bình trung tâm điện lực lớn Việt nam, nằm bậc thang nhà ... lục I .nhà máy thuỷ điện Hoà bình 1.1.Nhiệm vụ Nhà máy thuỷ điện Hoà Bình 1.2.Quá trình xây dựng Nhà máy thuỷ điện Hoà Bình 1.3.Vài nét sông Đà 1.4.Thông số kĩ thuật chủ yếu Nhà máy thuỷ điện Hoà ... Trong báo cáo thực tập này, em nêu đợc số yêu cầu đề chơng trình thực tập, cụ thể nh sau: - Khái quát chung nhiệm vụ Nhà máy thuỷ điện Hoà Bình - Các thông số thiết bị Nhà máy thuỷ điện Hoà Bình...
 • 30
 • 3,857
 • 27

Các thiết bị gia công điện hóa điện vật lý điệnđiện động

Các thiết bị gia công điện hóa điện vật lý điện cơ điện động
... … BỘ MÔN THIẾT BỊ ĐIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TpHCM KHOA ĐIỆN CHƯƠNG CÁC THIẾT BỊ ĐỐT NÓNG BẰNG ĐIỆN TRỞ -oOo 2.1 BẢN CHẤT VẬT LÝ CỦA ĐIỆN TRỞ: Dòng điện chuyển động có hướng điện tích ... THIẾT BỊ ĐIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TpHCM 2.4 KHOA ĐIỆN TRANG BỊ ĐIỆN VÀ ĐIỀU CHỈNH THÔNG SỐ LÒ ĐIỆN TRỞ: Công suất lò điện trở đại thường dao động từ nhỏ 1KW đến vài MW Các loại lò có công ... phát xạ từ điện cực, từ kim loại từ vật liệu khác đặt điện trường) Các vật chất dẫn điện nhờ chuyển động electrons gọi vật chất dẫn điện loại Các môi trường dẫn, dòng điện tạo nhờ chuyển động ion...
 • 169
 • 524
 • 3

Điện hoá lý thuyết 2

Điện hoá lý thuyết 2
... ≈⎜ ⎟ δ ⎝v⎠ p 1/ Trong dung dëch nỉåïc: D ≈ 10-5 cm2/s v v ≈ 10 -2 cm2/s ⇒ δ = (2. 22) p 10 Tỉì (2. 21) v (2. 22) ta cọ: − δ = D1 / v1 / x1 / u / (2. 23) Nhỉ váûy chiãưu dy ca låïp khuúch tạn phủ thüc ... (2. 13) Våïi βc = 2. 303 2. 303RT = (1 − α )nf (1 − α )nF b/ Khi quạ trçnh catät l ch úu, ta cọ: i = ia = i0 eαnfηa Láúy logarit v biãún âäøi ta cọ: η a = β a log ia i0 (2. 14) Våïi βa = 2. 303 2. 303RT ... αnf (2. 10) 40 η= Ta cọ: i nfi0 (2. 11) Phỉång trçnh (2. 11) âụng våïi ⏐η⏐≤ 15 20 mV Tỉì phỉång trçnh trãn rụt ra: ⎡ ∂η ⎤ = : âỉåüc gi l âiãûn tråí chuøn âiãûn têch ⎢ ∂i ⎥ ⎣ ⎦ i →0 nfi0 (2. 12) •...
 • 33
 • 357
 • 1

Điện hoá lý thuyết 3

Điện hoá lý thuyết 3
... (3. 33) (3. 34) (3. 35) 83 • • Âiãưu kiãûn thỉï nháút: dng khuúch tạn åí sạt bãư màût âiãûn cỉûc: I ⎛ ∂∆C ⎞ V = − DO ⎜ ⎟ = ⎝ ∂x ⎠ x =0 nF (3. 36) Âiãưu kiãûn thỉï hai: ∆C =0 (3. 37) RW = σω −1 / (3. 38) ... =0 ≈ i0 S nFV β + RT I It=0 i0 S Thãú (3. 21) vo (3. 22) ta âỉåüc: i0 = (3. 22) nFV β + RT I t =0 RT (3. 23) nF S V − I t =0 Rt Vãú phi phỉång trinh (3. 23) chỉïa cạc âải lỉåüng â * biãút, âọ âỉåüc ... trn åí phêa dỉåïi trủc Z’ ω → (hçnh 3. 23) v cọ sỉû thủ âäüng cn tháúy giạ trë âiãûn tråí ám (hçnh 3. 24): 86 Z” Z” ω →∞ ω →0 ω →∞ Z’ Z’ ω →0 Hçnh 3. 23 Hçnh 3. 24 6/ Sỉû phạt hiãûn v âo täøng tråí:...
 • 19
 • 350
 • 1

Xem thêm