BT TN HDC

BT TN ĐẠI CƯƠNG KIM LOẠI_12CB

BT TN ĐẠI CƯƠNG KIM LOẠI_12CB
... kim loại A oxit B bazơ C muối D hợp kim Câu 37: Cho kim loại: Na, Ca, Al, Fe, Cu, Ag Bằng phương pháp điện phân điều chế kim loại số kim loại trên? A B C D Câu 38: Bằng phương pháp điều chế kim ... A ăn mòn kim loại xảy vật sắt để không khí ẩm B ăn mòn kim loại xảy vật gang để không khí ẩm C ăn mòn kim loại xảy vật thép để không khí ẩm D tất tượng Câu 29: Một vật chế tạo từ hợp kim Zn -Cu ... Ni2+ C Pb D Pb2+ Câu 26: Sự phá huỷ kim loại kim loại phản ứng với nước chất khí nhiệt độ cao, gọi A gỉ kim loại B ăn mòn hoá học C ăn mòn điện hoá D lão hoá kim loại Câu 27: Bản chất ăn mòn hoá...
 • 2
 • 395
 • 24

On Tap Chuong 1(có BT TN va TL)

On Tap Chuong 1(có BT TN va TL)
... + ϕ2 ) : • Độ lệch pha : ∆ϕ = ϕ2 - ϕ1 • Phương trình dao động tổng hợp : x = Acos(ωt + ϕ ) 2 Trong : A2 = A + A + 2A1A2 cos (ϕ2 - ϕ1) ; tgϕ = A sin ϕ1 + A sin ϕ A cos ϕ1 + A cos ϕ + Hai dao động ... không gia tốc cực đại C Chất điểm qua vò trí cân động cực đại D Chất điểm qua vò trí cân động Trong dao động điều hòa, vận tốc tức thời biến đổi A ngược pha với li độ B sớm pha π/4 so với li độ ... biên dương C vật qua vò trí cân theo chiều âm q đạo D vật qua vò trí cân theo chiều dương q đạo Trong dao động điều hoà độ lớn gia tốc vật: A Tăng vận tốc vật tăng B giảm vận tốc vật tăng C không...
 • 7
 • 206
 • 0

On Tap Chuong 2(có BT TN va TL)

On Tap Chuong 2(có BT TN va TL)
... theo thời gian 10.Chọn phát biểu đúng: A Trong giao thoa sóng quỹ tích điểm dao động triệt tiêu đường tròn đồng tâm gọi vân giao thoa cực tiểu B Trong giao thoa sóng quỹ tích diểm có dao động ... sóng phản xạ, sóng tới bò triệt tiêu 18 Trong hệ thống dừng sợi dây, bước sóng λ khoảng cách bụng sóng liên tiếp có giá trò: A 1,5λ B λ/4 C λ/2 D λ 19 Trong sóng dừng: A Bụng sóng điểm dao động ... lượng lượng mà sóng âm tải qua đơn vò diện tích đặt điểm đó, vuông góc với phương truyền sóngtrong đơn vò thời gian Đơn vò : I :W/m2 I - Mức cường độ âm: Đại lượng L = lg gọi mức cường độ âm...
 • 7
 • 288
 • 0

bt tn

bt tn
...
 • 9
 • 232
 • 0

BT TN- Lực từ

BT TN- Lực từ
... (I) Cảm ứng từ ( B ) : A/m (II) Từ thông φ : A x m (III) Độ tự cảm ống dây L : H (IV) Năng lượng từ trường ống dây W : J Các đại lượng ghi đơn vị : II II,III III,IV I,III,IV ĐA : C Một từ trường ... theo thời gian ĐA : D Một khung dây dẫn kín, phẳng, hình chữ nhật đặt từ trường theo cách sau : I Khung chuyển động tịnh tiến từ trường II Ta di chuyển khung Quay khung quanh cạnh khung song song ... cảm ứng mạch kín : Đưa nam châm xa vòng dây Đưa nam châm lại gần vòng dây Bóp dẹp vòng dây đặt từ trường A,B,C ĐA : D Trường hờp sau gây dòng điện cảm ứng chiều vòng dây I đưa cực Bắc nam châm...
 • 4
 • 136
 • 0

BT TN dao động cơ có đa

BT TN dao động cơ có đa
... lũ xo dao ng iu hũa Bit lũ xo cú cng 36 N/m v vt nh cú lng 100g Ly = 10 ng nng ca lc bin thiờn theo thi gian vi tn s A Hz B Hz C 12 Hz D Hz Cõu 19: Chuyn ng ca mt vt l tng hp ca hai dao ng ... phng trỡnh ln lt l x = cos( t cos( t )(cm ) Dao ng tng hp ca hai dao ng ny cú biờn l A 8cm B cm C 2cm )(cm ) v x2= D cm Cõu 26: Mt cht im dao ng iu hũa trờn trc Ox theo phng trỡnh x = 5cos4t ... 100N/m Con lc dao ng iu hũa theo phng ngang Ly = 10 Dao ng ca lc cú chu kỡ l A 0,8s B 0,4s C 0,2s D 0,6s Câu 28: Một vật DĐĐH trục Ox, vật từ điểm M x 1= A/2 theo chiều (- ) đến điểm N li độ...
 • 2
 • 209
 • 0

BT TN tiếng Anh bằng A bài 51-55hht

BT TN tiếng Anh bằng A bài 51-55hht
... sister a) always leave early half an hour b) always leave half an hour early c) leave always half an hour early d) leave always early half an hour 3) of a) No my friends can speak French ... I can't much find a) myself the hat b) me the hat c) the my hat d) my hat Bài 52 1) Janet and I live quite near each other a) from b) c) at d) as 2) She can hardly see it = a) ... make c) making d) made 7) This man has dark a) heads b) head c) hairs hair d) 8) He is sitting at his a) chair b) desk c) office d) room 9) Shall I take you to the station? = a) Would...
 • 10
 • 193
 • 0

BT TN CHƯƠNG ESTE

BT TN CHƯƠNG ESTE
... BT chương Este - lipit Câu 14: Xà phòng hoá hoàn toàn 37,0g hỗn hợp este HCOOC2H5 CH3COOCH3 dung dịch NaOH, đun nóng Khối lượng NaOH ... dạng thù hình D đồng cấu tạo BT chương Este - lipit A Dung dịch NaOH B Natri kim loại C Dung dịch AgNO3 nước amoniac D Dung dịch Na2CO3 Câu 40: Đặc điểm phản ứng este hóa là: A Phản ứng thuận ... Glucozơ, andehit fomic, fructozơ C Glucozơ, saccarozơ, fructozơ D Fomandehit, tinh bột, glucozơ BT chương Este - lipit Câu 29: Phát biểu sau đúng? A Fructozơ có phản ứng tráng bạc, chứng tỏ phân tử...
 • 4
 • 233
 • 9

PP GIAI bt TN GIAO THOA

PP GIAI bt TN GIAO THOA
... Phát biểu sau A Hiện tượng giao thoa sóng xảy có hai sóng chuyển động ngược chiều B Hiện tượng giao thoa sóng xảy có hai dao động chiều, pha gặp C Hiện tượng giao thoa sóng xảy có hai sóng xuất ... Khi xảy tượng giao thoa sóng mặt chất lỏng, tồn điểm không dao động C Khi xảy tượng giao thoa sóng mặt chất lỏng, điểm không dao động tạo thành vân cực tiểu D Khi xảy thượng giao thoa sóng mặt ... đường hyperbol nhận A, B làm tiêu điểm Điều sau nói giao thoa sóng? A Giao thoa sóng tổng hợp sóng khác không gian B Điều kiện để có giao thoa sóng phải sóng kết hợp nghĩa chúng phải tần số,...
 • 4
 • 181
 • 0

BT TN Gio tu on tap kiem tra va thi hot co keys

BT TN Gio tu on tap kiem tra va thi hot co keys
... questions, some of which were difficult to answer A.at B.in C.to D .on 58.She often has to apologize…………………her coming late A.for B.to C .on D.about 59.I felt hot so I took………………my jacket A .on B.of ... search for a new vaccine took priority……………….all other medical researches A.of B.above C.over D .on 34.Pandas,polar bears and many other wild animals are………………….stake of extintion A.in B .on C.into D.at ... threatened…………………extinction A.by B.of C.with D.to 36.You might pick…………… a book and read a few pages before going to sleep A.up B.down C.into D .on 37.A comic book tells stories ………………pictures A.across...
 • 3
 • 143
 • 0

Bộ 80 BT TN Thi ĐH 2009

Bộ 80 BT TN Thi ĐH 2009
... tan hết 23,88 gam bột hỗn hợp Cu Ag có tỉ lệ số mol tương ứng : cần tối thi u ml dung dịch hỗn hợp KNO3 0,2M HCl 1,0M? A 520 ml B 650 ml C 480 ml D 500 ml Câu 66: Cho m gam bột Fe vào dung dịch ... HNO3 1M tối thi u thu dung dịch A số mol Fe(NO3)2 4,2 lần số mol Fe(NO3)3 V lít khí NO (đktc) Số mol HNO3 tác d ụng A 1,24 mol B 1,50 mol C 1,60 mol D 1 ,80 mol Câu 41: Cho m gam bột Fe tác dụng ... toàn, thí nghiệm thu lượng Ag lớn nhất? A Cho 8,4 gam bột Fe tác dụng với 400 ml dung dịch AgNO3 1M B Cho hỗn hợp gồm 6,5 gam bột Zn 2,8 gam bột Fe tác dụng với 400 ml dung dịch AgNO3 1M C Nhiệt...
 • 7
 • 159
 • 0

Cau hoi va BT(TN+TL) co Dap an- chuong II -VL12 CB.doc

Cau hoi va BT(TN+TL) co Dap an- chuong II -VL12 CB.doc
... d¹ng sin hc cosin : Con l¾c lß xo Con l¾c ®¬n + Li ®é : x = Acos(ωt + ϕ) + Li ®é : s = Socos(ωt + ϕ) α = αo cos(ωt + ϕ); Víi ω = k g = m ∆l với α = + VËn tèc v = x'(t) =-ωAsin(ωt + ϕ)= ωAcos(ωt + ... u dài: Go ̣i T1 va T2 là chu kì của lắ c co chiề u dài l1 va l2 2 + Con lắ c co chiề u dài là l = l + l thì chu kì dao ̣ng là: T2 = T1 + T2 2 + Con lắ c co chiề u dài là ... lắ c lò xo va khớ i lươ ̣ng của vâ ̣t nă ̣ng Go ̣i T1 va T2 là chu kì của lắ c lầ n lươ ̣t treo vâ ̣t m1 va m2 va o lò xo co ̣ cứng k 2 Chu kì lắ c treo cả m1 va m2: m = m1...
 • 22
 • 222
 • 0

Ly thuyet va BT(TN+TL) co Dap an- chuong II -VL12 CB.doc

Ly thuyet va BT(TN+TL) co Dap an- chuong II -VL12 CB.doc
... 2.π d 2.π d ) + Acos(ωt ) = A[cos (ωt ) + cos(ωt )] Vậy uM = Acos(ωt λ λ λ λ M d2 S2 π π (d2 - d1).cos[ω.t - (d1 + d2)] λ λ π ∆ϕ | + Biên độ sóng M : A M = 2A|cos | d − d1 ||= A | cos λ π + Pha ... S2 = Acosωt d1 * Phương trình sóng M S1 truyền đến: 2.π d   d d S1 u = Acos ω(t - ) = Acos(ωt - ω ) = Acos  ω.t −  (*) λ  v v  * Phương trình sóng M S2 truyền đến: 2.π d   d d u = Acosω(t ... = Acos2π ft **Phương trình sóng tới sóng phản xạ M cách B khoảng d là: d d uM = Acos(2π ft + 2π ) u 'M = Acos(2π ft − 2π ) λ λ d **Phương trình sóng dừng M: uM = uM + u 'M ⇒ uM = Acos(2π )cos(2π...
 • 20
 • 243
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: tn điều khiển sốđề thi tn thpt môn lýquyết định thẩm quyền sở tn và mtđề thi thử tn môn hóa 12đề thi thử tn văn 12đề thi thử tn thpt môn văn năm 2013đề thi tn thpt môn văn năm 2011đề thi tn văn 12đề thi tn thpt môn văn năm 2009đề thi tn thpt môn văn năm 2007đề thi tn thpt môn văn năm 2006đề thi tn môn văn năm 2010đề thi thử tn toán 12đề thi thử tn thpt môn toán trường lương thế vinhđề thi thử tn thpt môn toán tỉnh ninh thuậnLuận văn Thạc sĩ - Chưa phân loại | Hanoi University of Science, VNULuận văn Thạc sĩ - Chưa phân loại | Hanoi University of Science, VNULuận văn Thạc sĩ - Chưa phân loại | Hanoi University of Science, VNUKHẢO sát điện áp lưới PHÂN PHỐI KHI có máy PHÁT điện GIÓLuận văn Thạc sĩ - Chưa phân loại | Hanoi University of Science, VNU17.05.03 gdt 2. thong bao ban 100.000 cp huynh thi thanh hoseLuận văn Thạc sĩ - Chưa phân loại | Hanoi University of Science, VNULuân văn Thạc sĩ - Thông tin | Hanoi University of Science, VNUgdt bao cao tinh hinh quan tri 6t dau nam 2017 cbttLuân văn Thạc sĩ - Thông tin | Hanoi University of Science, VNULuân văn Thạc sĩ - Thông tin | Hanoi University of Science, VNULuân văn Thạc sĩ - Thông tin | Hanoi University of Science, VNULuân văn Thạc sĩ - Thông tin | Hanoi University of Science, VNULuân văn Thạc sĩ - Thông tin | Hanoi University of Science, VNULuân văn Thạc sĩ - Thông tin | Hanoi University of Science, VNULuân văn Thạc sĩ - Thông tin | Hanoi University of Science, VNULuân văn Thạc sĩ - Thông tin | Hanoi University of Science, VNUHoi nghi vien chuc nguoi lao dong 2017Luân văn Thạc sĩ - Thông tin | Hanoi University of Science, VNULuân văn Thạc sĩ - Thông tin | Hanoi University of Science, VNU