LẬP TRÌNH C CĂN BẢN

Tài liệu lập trình C căn bản

Tài liệu lập trình C căn bản
... số h c ch c chúng C c toán tử ++ Ch c Lấy đối số Tăng giá trị Giảm giá trị C c toán tử hai + * % / ^ Ch c Cộng Trừ Nhân Lấy phần dư Chia Lấy số mũ Bảng 2.2: C c toán tử số h c ch c C c toán ... Thông tin lập trình nói chung C thể, C ngôn ngữ lập trình c p cao mà lập trình viên c n phải biết Vì thế, giáo trình này, nghiên c u chi tiết c u tr c ngôn ngữ C Ðầu tiên tìm hiểu kh c khái niệm: ... Lý Sỹ Ng c Lầu cho kết canh phải trường liệu C c liệu c kích thư c lớn in c ch dùng thêm vị trí cho đủ yêu c u.Ví dụ, %10f lệnh định dạng cho m c liệu kiểu số th c với độ rộng trường liệu thấp...
 • 196
 • 563
 • 6

Giáo trình lập trình C căn bản

Giáo trình lập trình C căn bản
... toán + C u tr c liệu C c thuật toán chương trình c c u tr c dựa c u tr c điều khiển bản: * Tuần tự (Sequential): C c c th c cách x c từ xuống, bư c th c lần * Chọn l c (Selection): Chọn hay ... www.infoworldschool.com Trang 44 Giáo trình Lập trình C c Bàn thêm chương trình Trong chương trình c u tr c switch…case lồng vào c u tr c if dạng 5.2.3.2 C u tr c switch…case…default (switch đủ) Chọn th c ... C c c lập trình c 1: Phân tích vấn đề x c định đ c điểm (x c định I-P-O) Bư c 2: Lập giải pháp (đưa thuật giải) Bư c 3: C i đặt (viết chương trình)c 4: Chạy thử chương trình (dịch chương...
 • 132
 • 578
 • 11

Lập trình C căn bản với kiểu con trỏ

Lập trình C căn bản với kiểu con trỏ
... c ng trỏ với Trang 84 Lập trình - Phép trừ trỏ kiểu trả giá trị nguyên (int) Đây khoảng c ch (số phần tử) trỏ Chẳng hạn, ví dụ pc-pa=4 III CON TRỎ VÀ MẢNG III.1 Con trỏ mảng chiều Giữa mảng trỏ ... vùng nhớ cho biến trỏ quản lý địa Vi c cấp phát th c nhờ hàm malloc(), calloc() thư viện alloc.h C pháp hàm: void *malloc(size_t size): C p phát vùng nhớ c kích thư c size void *calloc(size_t ... lưu ý kiểu liệu chúng Ví dụ sau không không tương thích kiểu: int Bien_Nguyen; float *Con_ Tro_Thuc; Con_ Tro_Thuc=&Bien_Nguyen; Phép gán sai Con_ Tro_Thuc trỏ kiểu float (nó chứa địa biến kiểu...
 • 10
 • 479
 • 8

Lập Trình C căn bản - L1-khái niệm cơ bản

Lập Trình C căn bản - L1-khái niệm cơ bản
... th c thi chương trình rẽ nhánh Những c u tr c cho vi c rẽ nhánh c u tr c chọn lựa, c u tr c điều kiện hay rẽ nhánh Những c u tr c đề c p chi tiết sau đây:  C u tr c IF (Nếu) C u tr c chọn lựa c u ... vào chương trình, chúng c n chia thành số chương trình nhỏ Tất chương trình cuối tích hợp lại để chúng làm vi c với Một tập hợp chương trình gọi phần mềm Lập trình C Mối quan hệ ba khái niệm c u ... c u tr c hỗ trợ nhiều c u tr c dùng cho vòng lặp (loop) while, do-while, for Những c u tr c lặp giúp lập trình viên điều khiển hướng th c thi chương trình 1.3 C u tr c chương trình C C c số từ...
 • 22
 • 283
 • 2

Lập Trình C căn bản -L02 - Concept

Lập Trình C căn bản -L02 - Concept
... số h c ch c chúng C c toán tử ++ Ch c Lấy đối số Tăng giá trị Giảm giá trị C c toán tử hai + * % / ^ Ch c Cộng Trừ Nhân Lấy phần dư Chia Lấy số mũ Bảng 2.2: C c toán tử số h c ch c C c toán ... Theo tiêu chuẩn C chữ thường hoa xem kh c ví dụ biến ADD, add Add kh c  Vi c phân biệt chữ hoa chữ thường kh c tuỳ theo ngôn ngữ lập trình Do đó, tốt nên đặt tên cho biến theo c ch th c chuẩn  ... kh c ARENA 2.3.1 C c nguyên t c cho vi c đặt tên C c quy t c đặt tên biến kh c tuỳ ngôn ngữ lập trình Tuy nhiên, vài quy ư c chuẩn tuân theo :  Tên biến phải bắt đầu ký tự chữ  C c ký tự theo sau...
 • 15
 • 284
 • 1

Lập Trình C căn bản -L03 - Lab

Lập Trình C căn bản -L03 - Lab
... với tên myprogramI .C Biên dịch tập tin myprogramI .C Th c thi chương trình myprogramI .C Trở trình soạn thảo Mẫu kết xuất cho chương trình hình sau: Hình 3.1: Kết myprogramI .C Ví dụ 2: Tạo tập ... với tên myprogramII .C Biên dịch tập tin myprogramII .C Th c thi chương trình myprogramII .C Trở trình soạn thảo Mẫu kết đầu chương trình hình sau: Hình 3.2: Kết myprogramII .C Biến,Toán tử Kiểu ... Viết chương trình nhập vào số tính bình phương số Hướng dẫn: Th c theo bư c sau: a Nhập vào số b Nhân số với hiển thị kết 44 Lập trình C Bài tập tự làm Viết chương trình tính diện tích chu vi...
 • 6
 • 245
 • 2

Lập Trình C căn bản -L04 - Concept

Lập Trình C căn bản -L04 - Concept
... trư c Một c p dấu ngo c đơn bao c p kh c Ðây lồng dấu ngo c đơn Trong trường hợp đó, vi c tính toán trư c tiên th c cặp dấu ngo c đơn đến dấu ngo c đơn bên Nếu c nhiều dấu ngo c đơn vi c th c ... nhân chia bảo đảm a nhân với b sau chia cho c Nhưng quy t c x c định a*b /c tính trư c hay sau d *c Tùy chọn người thiết kế trình biên dịch định Quy t c trái sang phải hay ngư c lại áp dụng cho chuỗi ... ngo c đơn Khi đó, chương trình tính toán phần liệu dấu ngo c đơn trư c Khi c p dấu ngo c đơn bao c p kh c, vi c tính toán th c trư c tiên c p dấu ngo c đơn nhất, đến dấu ngo c đơn bên   Nếu c ...
 • 15
 • 213
 • 1

Lập Trình C căn bản -L 05 - Lab

Lập Trình C căn bản -L 05 - Lab
... a + b / c / d; a + b / c * d; a / b * c * d; a % b / c * d; a % b % c % d; a - (b - c) - d; (a - (b - c) ) - d; a - ((b - c) - d); a % (b % c) * d * e; a + (b - c) * d - e; (a + b) * c + d * e; ... với tên compare .c Biên dịch tập tin compare .c 64 Lập trình C Th c thi chương trình compare .c Trở trình soạn thảo Kết xuất: int a = 5, b = 6, c = 7; The value of a > b is The value of b < c is The ... c) ; printf("The value of a - b ...
 • 9
 • 219
 • 1

Lập Trình C căn bản -L 06 - Concept

Lập Trình C căn bản -L 06 - Concept
... dùng với chuỗi số Chú ý c ch mở rộng trường để chứa toàn chuỗi Hơn nữa, ý c ch đ c tả độ x c vi c giới hạn số ký tự in Ví dụ 6.4: /* Chương trình trình bày c ch dùng bổ từ với chuỗi*/ #include ... nguyên x c định độ rộng nhỏ trường liệu C c liệu c độ rộng nhỏ cho kết canh phải trường liệu C c liệu c kích thư c lớn in c ch dùng thêm vị trí cho đủ yêu c u.Ví dụ, %10f lệnh định dạng cho m c liệu ... #include void main() { char c1 , c2 , c3 ; ………… scanf(“ %c% c %c , &c1 , &c2 , &c3 ); ……………… } Nếu liệu nhập vào là: a b c (với khoảng trắng ký tự), kết phép gán: c1 = a, c2 = , c3 ...
 • 20
 • 242
 • 2

Lập Trình C căn bản -L 07 - Concept -p3

Lập Trình C căn bản -L 07 - Concept -p3
... Lập trình C 7.2 C c câu lệnh lựa chọn: C cung c p hai dạng c u lệnh lựa chọn:  C u lệnh if  C u lệnh switch Chúng ta tìm hiểu hai c u lệnh lựa chọn 7.2.1 C u lệnh ‘if’: C u lệnh if cho phép ... hành động Lệnh if-else cho chọn hai hành động C cho phép th c hai lựa chọn c ch mở rộng c u tr c if-else với else-if Nghĩa là, mệnh đề else lệnh if-else chứa lệnh if-else kh c Điều cho phép nhiều ... th c 2 true c u_lệnh1 th c thi C u_lệnh2 th c thi biểu th c- 3 true, ngư c lại c u_lệnh3 th c thi Nếu biểu th c- 1 tạo giá trị false c u_lệnh th c thi Vì lệnh else c u tr c else-if không bắt bu c, ...
 • 18
 • 228
 • 1

Lập Trình C căn bản -L 08 - Lab -p2

Lập Trình C căn bản -L 08 - Lab -p2
... printf(“\n Commission = %f”, com); } Lưu tập tin với tên comm .C Biên dịch tập tin comm .C Th c thi chương trinh comm .C Trở c a sổ ‘Edit Window’ KẾT QUẢ: Enter the Sales Amount: 15000 Commission ... ifelse .C Biên dịch chương trình ifelse .C Th c thi chương trình ifelse .C Trở c a sổ ‘Edit Window’ KẾT QUẢ: The greater number is: 540 8.3 Lệnh ‘if-else-if’: Trong phần viết chương trình sử dụng ... Th c thi chương trình case .C Trở c a sổ ‘Edit Window’ KẾT QUẢ: Number after Subtraction: 57 Lập trình C Phần II - Trong thời gian 30 phút kế tiếp: Một h c viên kiểm tra môn h c Mỗi kiểm tra tối...
 • 8
 • 216
 • 1

Lập Trình C căn bản -L09 - Concept -p4

Lập Trình C căn bản -L09 - Concept -p4
... sau h c hàm 9.2.2 Lệnh ‘goto’: C ngôn ngữ lập trình c c u tr c, chứa số c u lệnh làm phá vớ c u tr c chương trình: M c C ngôn ngữ lập trình c u tr c, c vài hình th c điều khiển chương trình ... trình nh c người dùng nhập vào chuỗi ký tự kh c Chương trình tiếp t c người dùng nhấn phím kh c với phím ‘y’ ‘Y’ Và chương trình kết th c 9.2 Lệnh chuyển điều khiểnC c lệnh nhẩy: C có bốn c u lệnh ... (prefix) c u lệnh kh c hàm Dấu chấm phẩy (;) sau label đánh dấu kết th c lệnh goto C c lệnh goto làm cho chương trình khó đ c Chúng làm giảm độ tin c y làm cho chương trình khó bảo trì Tuy nhiên, chúng...
 • 19
 • 193
 • 1

Lập Trình C căn bản -L10 - Lab. -p3

Lập Trình C căn bản -L10 - Lab. -p3
... #include #include void main() { int cnt; clrscr(); Lập trình C for (cnt = 1; cnt ...
 • 8
 • 230
 • 2

Lập Trình C căn bản -L11 - Concept -p5

Lập Trình C căn bản -L11 - Concept -p5
... null x c định kết th c chuỗi c ch để hàm làm vi c với chuỗi điểm kết th c chuỗi Lập trình C M c C kiểu liệu chuỗi, cho phép chuỗi Một chuỗi dãy ký tự đặt dấu nháy đôi (“”) Không giống kh c, sửa ... xuất ch s1 Trả trỏ trỏ đến vị trí xuất chuỗi s2 chuỗi s1 Bảng 11.1 11.3 Mảng hai chiều: Chúng ta biết mảng chiều Điều c nghĩa mảng c số C c mảng c nhiều chiều C c mảng đa chiều giúp dễ dàng trình ... đổi chương trình Ví dụ như: “Hi Aptechite!” Trình biên dịch C tự động thêm vào ký tự null cuối chuỗi C hỗ trợ nhiều hàm cho chuỗi, hàm nằm thư viện chuẩn string.h Một vài hàm đưa bảng 11.1 C ch...
 • 14
 • 227
 • 1

Lập Trình C căn bản -L12 - Lab. -p5

Lập Trình C căn bản -L12 - Lab. -p5
... tên arrayI .C Biên dịch tập tin, arrayI .C Th c thi chương trình, arrayI .C Trở trình soạn thảo Ví dụ kết th c thi chương trình trình bày hình 12.8 12.9 Hình 12.8: Kết xuất I arrayI .C - Nhập vào ... arrayII .C Biên dịch tập tin, arrayII .C Th c thi chương trình arrayII .C Trở trình soạn thảo Một ví dụ kết th c thi chương trình trình bày hình 12.13 Hình 12.13 : Kết I arrayII .C – Nhập giá trị 176 Lập ... sau lần th c thứ tư e Hình 12.7 biểu diễn mảng xếp Để lập trình cho toán này, c n hai vòng lặp, để tìm phần tử lớn mảng vòng lặp để lặp trình th c n lần Th c chất trình phải lặp n-1 lần cho phần...
 • 10
 • 412
 • 1

Xem thêm