LUẬT BHXH 2014 có HIỆU lực 2016

SỬA ĐỔI VỀ LUẬT THUẾ TNDN HIỆU LỰC TỪ NGÀY 1/1/2014

SỬA ĐỔI VỀ LUẬT THUẾ TNDN CÓ HIỆU LỰC TỪ NGÀY 1/1/2014
... thức DN, chuyển đổi sở hữu… 10 Về hiệu lực thi hành xử lý chuyển tiếp ưu đãi - Về thời hiệu, Luật hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2014 - Để góp phần hỗ trợ giảm khó khăn cho DN quy mô nhỏ ... áp dụng mức ưu đãi thuế lợi b Về lĩnh vực, ngành nghề, địa bàn ưu đãi thuế: Luật thuế TNDN hành quy định ưu đãi thuế (bao gồm ưu đãi thuế suất thời gian miễn, giảm thuế) : - Thuế suất 10% 15 ... quan thuế Về thuế suất: - Thuế suất phổ thông 22%, áp dụng từ 1/1/2014; Giảm xuống 20% từ 1/1/2016; - DN quy mô nhỏ vừa (tổng doanh thu năm không 20 tỷ đồng) áp dụng thuế suất 20% từ ngày...
 • 4
 • 181
 • 0

Những Luật mới sẽ hiệu lực kể từ ngày 01/7/2016

Những Luật mới sẽ có hiệu lực kể từ ngày 01/7/2016
... nhà nước thẩm quyền Các hành vi vi phạm quy định Luật tùy theo tính chất, mức độ vi phạm mà bị truy cứu trách nhiệm hình Luật tài nguyên, môi trường biển hải đảo 2015 Luật sở để cá nhân, ... khai thác, sử dụng hợp lý, hiệu - Việc nhận chìm vật, chất biển thực quan quản lý nhà nước thẩm quyền cấp phép diễn tùy tiện Đây quy định quan trọng giúp tránh tác động hại đến sức khỏe người, ... vệ tài nguyên, môi trường biển hải đảo nước ta Theo đó: - Tuần lễ Biển Hải đảo Việt Nam tổ chức từ ngày 01 đến 08/6 năm - Các hải đảo điều tra bản, đánh giá tổng thể, toàn diện điều kiện tự nhiên,...
 • 2
 • 23
 • 0

Một số ý kiến về tổ chức và hoạt động kiểm tra, kiểm toán nội bộ khi luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật các TCTD hiệu lực thi hành

Một số ý kiến về tổ chức và hoạt động kiểm tra, kiểm toán nội bộ khi luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật các TCTD có hiệu lực thi hành
... hoan thi~ n h~ thong quanly, dieu hanh kinh doanh cua doanh nghi~p" ThtJ hai fa Lu$t cac TCTD slta d6i, b6 sung quy dinh: "Dieu 42 - Ki~mtra, ki~m soat n9i b9 Cac TCTD phai thliang xuyen ki~m tra, ... vi~c cho H9i dong quan trL cac TCTD v~n can co m9t b9 ph$n ki~m tra trlfc thu9C Ban dieu Mnh B9 ph$n la phOng Kiem tra nQi bQ Nhli v$y, m9t TCTD theo Lu$t cac TCTD slta d6i co th~ co b9 ph$n ... ban dau ve mo hinht6 chuc va m9t so van de co ban ve ho:;ttd9ng ki~m tra, ki~mtoan n9i b9 TCTD. D~cong tac ki~m toan n9i b9 TCTD ho:;tt d(>ngdlic;!C hi~u qua, chung toi thay rat nhieu van de can...
 • 2
 • 72
 • 0

Những điểm mới của 04 Luật về hình sự hiệu lực từ 01/7/2016

Những điểm mới của 04 Luật về hình sự có hiệu lực từ 01/7/2016
... quyền tự bào chữa, nhờ luật sư người khác bào chữa, trợ giúp pháp lý - Bức cung, dùng nhục hình hình thức tra đối xử, trừng phạt tàn bạo, vô nhân đạo, hạ nhục người hay hình thức khác xâm phạm ... hoạt đồng điều tra hình sự, là: - Cản trở người bào chữa, người thực trợ giúp pháp lý thực việc bào chữa, trợ giúp pháp lý theo quy định pháp luật - Cản trở người bị bắt, người ... người bị tạm giam, tạm giữ Theo Luật thi hành tạm giam, tạm giữ 2015, hành vi bị nghiêm cấm hoạt động tạm giam, tạm giữ bao gồm: - Tra tấn, truy bức, dùng nhục hình; hình thức đối xử, trừng phạt...
 • 2
 • 82
 • 0

Thủ tục xét lại bản án, quyết định dân sự đã hiệu lực pháp luật theo pháp luật tố tụng dân sự hiện hành

Thủ tục xét lại bản án, quyết định dân sự đã có hiệu lực pháp luật theo pháp luật tố tụng dân sự hiện hành
... [18] - nước quy định thủ tục xét lại án, định hiệu lực pháp luật vi phạm pháp luật xét xử mà thủ tục xét lại tình tiết Đan Mạch Ngược lại, nước xét lại án định hiệu lực pháp luật ... hội, pháp luật Việt Nam pháp luật nước quy định chặt chẽ thủ tục xét lại án, định hiệu lực pháp luật Từ điều phân tích trên, hiểu: Thủ tục xét lại án, định dân hiệu lực pháp luật thủ tục ... án, định hiệu lực pháp luật trở thành đối tượng việc xét lại định pháp luật tố tụng quốc gia quy định phát sinh thủ tục xét lại án, định Toà án hiệu lực pháp luật Hơn nữa, để ổn định...
 • 77
 • 507
 • 1

quy định của pháp luật về điều kiện hiệu lực của hợp đồng mua bán hàng hóa

quy định của pháp luật về điều kiện có hiệu lực của hợp đồng mua bán hàng hóa
... phạm pháp luật hợp đồng hiệu lực Hình thức hợp đồng phải phù hợp với quy định pháp luật Để hợp đồng mua bán hàng hóa hiệu lực, nội dung hợp đồng phải xác lập theo hình thức quy định điều 24 Luật ... đủ điều kiện kinh doanh mà pháp luật quy định hàng hóa hợp đồng hàng hóa kinh doanh điều kiện Đại diện bên giao kết hợp đồng phải người đại diện hợp pháp Khái niệm người đại diện hợp pháp quy ... chứng hợp đồng áp dụng số loại hợp đồng mua bán, cho thuê, cho mượn đối tượng quy n sử dụng đất, bất động sản, hợp đồng bảo lãnh, v.v III/ KẾT LUẬN Điều kiện hiệu lực hợp đồng mua bán hàng hóa...
 • 3
 • 449
 • 3

Hãy xác định quyền và nghĩa vụ nhân thân và tài sản của các bên trong trường hợp nam nữ chung sống như vợ chồng ( không đăng ký kết hôn) từ khi Luật Hôn nhân và gia đình năm 2000 hiệu lực đến nay

Hãy xác định quyền và nghĩa vụ nhân thân và tài sản của các bên trong trường hợp nam nữ chung sống như vợ chồng ( không đăng ký kết hôn) từ khi Luật Hôn nhân và gia đình năm 2000 có hiệu lực đến nay
... không đăng kết hôn) từ Luật Hôn nhân gia đình năm 2000 hiệu lực đến Quyền nghĩa vụ nhân thân Nếu nam nữ chung sống với vợ chồng đăng kết hôn họ vợ chồng theo nghĩa luật Điều quy định Điều ... vợ chồng; yêu cầu tài sản Tòa án áp dụng khoản khoản điều 17 Luật hôn nhân gia đình năm 2000 để giải II Quyền nghĩa vụ nhân thân tài sản bên trường hợp nam nữ chung sống vợ chồng ( không đăng ... nhân gia đình năm 2000 hiệu lực Về việc nam nữ chung sống với vợ chồng không đăng kết hôn, nội dung điều chỉnh Luật hôn nhân gia đình năm 1986 với Luật hôn nhân gia đình năm 2000 khác...
 • 9
 • 1,380
 • 5

Các điều kiện hiệu lực của hợp đồng dân sự theo quy định của pháp luật Việt Nam hiện hành

Các điều kiện có hiệu lực của hợp đồng dân sự theo quy định của pháp luật Việt Nam hiện hành
... lập hiệu lực thực hợp đồng cho bên thứ ba bên thứ ba thực 2. /Các điều kiện hiệu lực hợp đồng theo quy định pháp luật Việt Nam hành Hợp đồng dân loại giao dịch dân nên muốn hiệu lực, hợp đồng ... sự tạo ràng buộc pháp lý” hai dấu hiệu tạo nên chất hợp đồng II Các điều kiện hiệu lực hợp đồng dân theo quy định pháp luật Việt Nan hành 1.Lý luận chung hiệu lực hợp đồng dân Nói hiệu lực ... lực hợp đồng, điều 1134 BLDS Pháp quy định rằng: Hợp đồng thiết lập hợp pháp hiệu lực pháp luật cho bên giao kết ước” Hiệu lực hợp đồng, gọi hiệu lực pháp luật hợp đồng, để cưỡng chế pháp luật...
 • 23
 • 1,069
 • 1

Nguyên tắc để giao dịch bảo đảm hiệu lực pháp luật

Nguyên tắc để giao dịch bảo đảm có hiệu lực pháp luật
... để giao dịch hiệu lực bắt buộc việc đăng ký điều kiện hình thức để giao dịch bảo đảm hiệu lực pháp luật +2 Đăng ký giao dịch bảo đảm thể minh bạch trình ‘lưu thông’ tài sản +3 Đăng ký giao ... sản bảo đảm xác định theo thứ tự đăng ký; Trong trường hợp tài sản dùng để bảo đảm thực nhiều nghĩa vụ dân mà giao dịch bảo đảm đăng ký, giao dịch bảo đảm không đăng ký giao dịch bảo đảm ... BLDS: Giao dịch bảo đảm giao dịch dân bên thoả thuận pháp luật quy định việc thực biện pháp bảo đảm quy định khoản Điều 318 Bộ luật này” [3] Theo quy định Điều 122 BLDS, giao dịch dân hiệu lực có...
 • 11
 • 239
 • 1

Công ước của liên hợp quốc về luật biển (Ký ngày 10/12/1982 tại Montego Bay hiệu lực ngày 16/11/19940)

Công ước của liên hợp quốc về luật biển (Ký ngày 10/12/1982 tại Montego Bay có hiệu lực ngày 16/11/19940)
... khái niệm giá trị tập quán trước công ước luật biển 1982 hiệu lực thể nhận thấy, đặc quyền kinh tế vùng biển chất pháp lí hỗn hợp, vừa tồn quyền chủ quyền quốc gia ven biển, vừa tồn ... phán quốc gia ven biển dung hòa với lợi ích quốc gia khác III: KẾT LUẬN DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 1, Giáo trình Luật Quốc Tế ( Trường Đại Học Luật Hà Nội) 2, Công ước Liên Hợp Quốc Luật Biển ... sử dụng đảo nhân tạo, công trình vùng đặc quyền kinh tế nước ven biển tuân theo quy định luật lệ nước ven biển Với công ước 1982 nhiều điểm trội hơn, quốc gia ven biển quyền chủ quyền vùng...
 • 9
 • 435
 • 1

Đường lối giải quyết các trường hợp nam nữ chung sống như vợ chồng mà không đăng ký kết hôn khi Luật Hôn nhân và Gia đình năm 2000 hiệu lực

Đường lối giải quyết các trường hợp nam nữ chung sống như vợ chồng mà không đăng ký kết hôn khi Luật Hôn nhân và Gia đình năm 2000 có hiệu lực
... không đăng kết hôn, nhưng không trái pháp luật Việt Nam luật Hôn nhân gia đình năm 2000 hiệu lực : 1) Quan điểm pháp luật quan hệ chung sống vợ chồng không đăng kết hôn không trái pháp luật ... kể từ ngày Luật Hôn nhân gia đình năm 2000 hiệu lực, nam nữ chung sống vợ chồng không đăng kết hôn, đủ điều kiện kết hôn theo quy định pháp luật không công nhận hôn nhân thực tế ... Luật hôn nhân gia đình năm 1986 hiệu lực chưa đăng kết hôn khuyến khích đăng kết hôn; trường hợp yêu cầu ly hôn Toà án thụ lý giải theo quy định ly hôn Luật hôn nhân gia đình năm 2000; ...
 • 15
 • 526
 • 1

Thủ Tục Xét Lại Bản Án, Quyết Định Đã Hiệu Lực Pháp Luật

Thủ Tục Xét Lại Bản Án, Quyết Định Đã Có Hiệu Lực Pháp Luật
... nguyên án, định hiệu lực pháp luật; Giữ nguyên án, định pháp luật Toà án cấp bị huỷ bị sửa; Huỷ án, định hiệu lực pháp luật để xét xử sơ thẩm lại xét xử phúc thẩm lại; Huỷ án, định Toà án xét ... thẩm quyền sau đây: Không chấp nhận kháng nghị giữ nguyên án, định hiệu lực pháp luật; Huỷ án, định hiệu lực pháp luật để xét xử sơ thẩm lại theo thủ tục Bộ luật quy định; Huỷ án, định ... án, định pháp luật Toà án cấp bị huỷ bị sửa Hội đồng giám đốc thẩm định huỷ án, định hiệu lực pháp luật bị kháng nghị giữ nguyên án, định Toà án cấp xét xử pháp luật, bị án, định hiệu lực...
 • 6
 • 301
 • 0

Xét Lại Bản Án Và Quyết Định Đã Hiệu Lực Pháp Luật

Xét Lại Bản Án Và Quyết Định Đã Có Hiệu Lực Pháp Luật
... thẩm quyền định : Không chấp nhận kháng nghị giữ nguyên án định hiệu lực pháp luật; Hủy án định hiệu lực pháp luật đình vụ án ; Hủy án định hiệu lực pháp luật để điều tra lại xét xử lại ... 286 Hủy án định hiệu lực pháp luật đình vụ án Hội đồng giám đốc thẩm hủy án định hiệu lực pháp luật đình vụ án, quy định Điều 107 Bộ luật Điề u 287 Hủy án định hiệu lực pháp luật để ... kháng nghị giữ nguyên án định hiệu lực pháp luật; Hủy án định bị kháng nghị để điều tra lại xét xử lại; Huỷ án định bị kháng nghị đình vụ án Điề u 299 Hiệu lực định tái thẩm việc giao định...
 • 6
 • 254
 • 0

Các điều kiện hiệu lực của di chúc theo quy định của Bộ luật dân sự

Các điều kiện có hiệu lực của di chúc theo quy định của Bộ luật dân sự
... chế, vấn đề thiếu quy định pháp luật điều kiện hiệu lực di chúc Bộ luật dân năm 1995, phân tích quy định điều kiện hiệu lực di chúc theo quy định Bộ luật dân năm 2005, qua kiến nghị khoa ... so với Bộ luật dân năm 1995 việc quy định thừa kế nói chung điều kiện hiệu lực di chúc nói riêng Chương Các điều kiện hiệu lực di chúc 2.1 Người lập di chúc Theo quy định Bộ luật dân năm ... hẹp điều kiện hiệu lực di chúc để nhằm làm sáng tỏ việc xác định điều kiện hiệu lực di chúc theo quy định Bộ luật dân năm 1995 Bộ luật dân năm 2005 Với kết nghiên cứu đề tài: "Các điều kiện...
 • 109
 • 963
 • 2

Xem thêm

Từ khóa: luật xử lý vi phạm hành chính có hiệu lựcbộ luật dân sự năm 2005 có hiệu lựcbộ luật dân sự 2005 có hiệu lực từ ngàyluật chứng khoán việt nam có hiệu lựcluật đất đai năm 1993 có hiệu lựcluật phòng chống tác hại thuốc lá có hiệu lựcluật dân sự 2005 có hiệu lựcluật vệ sinh an toàn thực phẩm có hiệu lựcluat giao thong duong bo 2008 co hieu lucluật thương mại 2005 có hiệu lựcdi chúc có hiệu lực pháp luậtbản án có hiệu lực pháp luậtbộ luật dân sự 2005 có hiệu lực từbộ luật dân sự 2005 có hiệu lựcbộ luật dân sự 2005 có hiệu lực khi nàoPHÁT TRIỂN KINH TẾ TƯ NHÂNHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 2) DANH GIA HIEN TRANG CONG TRINHHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 3) HH SC GC KET CAU BE TONGHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 5) HH SC GC KET CAU GACHbài giảng Quản trị công nghệTuần 15 giáo án lớp 3 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhỨng dụng GIS đánh giá biến động sử dụng đất quận Cẩm Lệ thành phố đà nẵng giai đoạn 2010 2015SÁCH THIẾT KẾ TRANG PHỤCbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMBài 12. Nhật Bản giữa thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XXCHUYÊN ĐỀ THỂ TÍCH KHỐI CHÓPCƯPHƯƠNG PHÁP TƯ DUY GIẢI TOÁN TRẮC NGHIỆMbài tập trắc nghiệm mặt cầu, hình cầu và khối cầubài tập Vat ly nguyen tuBài 14. Bài thực hành 2: Tính chất của một số hợp chất nitơ, photphoBài 10. Đồng chíBài 8. Biết ơn thương binh, liệt sĩTuần 15. MRVT: Các dân tộc. Luyện đặt câu có hình ảnh so sánhTuần 3. So sánh. Dấu chấmSKKN PP Graph trong dạy học Hóa học