Bóng và ánh sáng trong hiển thị đối tượng ba chiều

Bóng ánh sáng trong hiển thị đối tượng ba chiều

Bóng và ánh sáng trong hiển thị đối tượng ba chiều
... trình hiển thị ảnh 3D 1.2 Bài toán hiển thị đối tƣợng ba chiều 1.2.1 Quy trình hiển thị đối tƣợng ba chiều Quy trình xử lí thông tin đồ họa chiều chuỗi bƣớc nối tiếp nhau, kết bƣớc đầu vào bƣớc ... lĩnh vực ứng dụng đồ hoạ ba chiều 1.2 Bài toán hiển thị đối tƣợng ba chiều 1.2.1 Quy trình hiển thị đối tƣợng ba chiều 1.2.2 Các phƣơng pháp biểu diễn đối tƣợng 12 1.3 Kết ... ĐỒ THỊ ) vii MỞ ĐẦU Chƣơng 1: KHÁI QUÁT VỀ ĐỒ HOẠ BA CHIỀU VÀ BÀI TOÁN HIỂN THỊ ĐỐI TƢỢNG BA CHIỀU 1.1 Khái quát đồ hoạ ba chiều 1.1.1 Sơ lƣợc phát triển đồ hoạ ba chiều...
 • 83
 • 52
 • 0

Báo cáo "Nghiên cứu một số hiệu ứng bóng ánh sáng trong xây dựng các ứng dụng thực tại ảo " pdf

Báo cáo
... 2: Một số hiệu ứng bóng - ánh sáng ứng dụng thực ảo Đây chương nội dung luận văn Nó tập trung trình bày hai hiệu ứng ánh sáng đến tương tác với bề mặt đối tượng hiệu ứng bóng bề mặt”, hiệu ứng ... Toàn, Trần Thanh Hiệp, Trịnh Hiền Anh, Hà Xuân Trường ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THỰC TẠI ẢO TRONG BẢO TÀNG CÁC DI SẢN” Kỷ yếu Hội thảo Quốc gia Các vấn đề chọn lọc CNTT”, Đà Lạt 1517/6/2006, tr 356-367 ... Đề tài cấp Viện KH&CN Việt Nam 2004-2006 Đặng Văn Đức, Lê Hải Khôi, Vũ Đức Thi, "Công nghệ thực ảo ứng dụng" , Báo cáo khoa học Hội nghị khoa học 30 năm thành lập Viện Khoa học Công nghệ Việt Nam...
 • 3
 • 279
 • 0

Nghiên cứu một số hiệu ứng bóng ánh sáng trong xây dựng các ứng dụng thực tại ảo

Nghiên cứu một số hiệu ứng bóng và ánh sáng trong xây dựng các ứng dụng thực tại ảo
... Nghiên cứu số hiệu ứng bóng ánh sáng xây dựng ứng dụng thực ảo nhằm hệ thống hóa mô hình, phƣơng pháp thể hiệu ứng bóng ánh sáng ứng dụng thực ảo nói riêng ứng dụng mô thời gian thực nói ... sát đƣợc nguồn sáng i, trƣờng hợp ngƣợc lại [6], [7] 31 Chƣơng 2: MỘT SỐ HIỆU ỨNG BÓNG - ÁNH SÁNG TRONG ỨNG DỤNG THỰC TẠI ẢO 2.1 HIỆU ỨNG BÓNG BỀ MẶT Hiệu ứng bóng bề mặt xảy ánh sáng đến bề mặt, ... 2: Một số hiệu ứng bóng - ánh sáng ứng dụng thực ảo Đây chƣơng nội dung luận văn Nó tập trung trình bày hai hiệu ứng ánh sáng đến tƣơng tác với bề mặt đối tƣợng hiệu ứng bóng bề mặt”, hiệu ứng...
 • 67
 • 186
 • 0

Hiển thị đối tượng hai chiều

Hiển thị đối tượng hai chiều
... ĐỒ HỌA MÁY TÍNH Qui trình hiển thò đối tượng hai chiều • Trước tiên, đối tượng mô tả đối tượng đồ họa sở thuộc tính chúng hệ tọa độ cục (modeling coordinates ... Đức, Lê Đình Duy (b) Hiển thò đối tượng hai chiều 4/7 ĐỒ HỌA MÁY TÍNH Hệ tọa độ thiết bò chuẩn • Do cách đònh nghóa hệ tọa độ thiết bò khác nên hình ảnh hiển thò thiết bò chưa hiển thò xác thiết ... thước cửa sổ vùng quan sát Khi sx = sy = , đối tượng qua phép chuyển đổi giữ nguyên hình dáng tính cân xứng Dương Anh Đức, Lê Đình Duy Hiển thò đối tượng hai chiều 7/7 ...
 • 7
 • 358
 • 3

Hiển thị đối tượng hai chiều

Hiển thị đối tượng hai chiều
... với nhiều loại thiết bị hiển thị khác Hình 4.2 – Quy trình hiển thị đối tượng hai chiều Bằng cách thay đổi vị trí vùng quan sát quan sát đối tượng vị trí khác hình hiển thị, đồng thời, cách thay ... thành hai hay nhiều đa giác lồi xử lí đa giác lồi riêng TÓM TẮT Hiển thị đối tượng trình đưa mô tả đối tượng từ giới thực sang thiết bị xuất cụ thể Quy trình bắt đầu cách định nghĩa đối tượng ... với giá trị mở rộng cho việc xén hình đồ họa ba chiều Cả hai thuật toán BÀI TẬP CHƯƠNG Phân tích hệ tọa độ dùng quy trình hiển thị đối tượng hai chiều Viết đoạn chương trình minh họa trình chuyển...
 • 19
 • 121
 • 0

slide chương 4: hiển thị đối tượng hai chiều

slide chương 4: hiển thị đối tượng hai chiều
... để hiển thị hệ tọa độ giới thực • Vùng quan sát (viewport) vùng chọn thiết bị hiển thị để đối tượng cửa sổ ánh xạ vào • Cửa sổ xác định thấy thiết bị hiển thị, vùng quan sát xác định nơi hiển thị ... Nội Dung Quy trình hiển thị đối tượng hai chiều • Một số khái niệm • Hệ tọa độ quan sát hệ tọa độ thiết bị chuẩn • Chuyển đổi ... (viewing ThS.GVC Tô Oaitransformation) Hùng Một Số Khái Niệm ThS.GVC Tô Oai Hùng Quy Trình Hiển Thị Đối Tượng Hai Chiều Hệ tọa độ cục (modeling coordinate - MC ) Hệ tọa độ giới thực (world coordinate...
 • 45
 • 279
 • 0

Hướng dẫn học sinh trung học phổ thông xác định chủ đề tư tưởng qua việc phát hiện, phân tích, bình giá biểu tượng bóng tối ánh sáng trong dạy học tác phẩm hai đứa trẻ của thạch lam

Hướng dẫn học sinh trung học phổ thông xác định chủ đề tư tưởng qua việc phát hiện, phân tích, bình giá biểu tượng bóng tối và ánh sáng trong dạy học tác phẩm hai đứa trẻ của thạch lam
... sinh Trung học phổ thông xác định chủ đề tưởng thông qua việc phát hiện, phân tích, bình giá biểu ng bóng tối ánh sáng dạy học tác phẩm Hai đứa trẻ Thạch Lam Đề tài góp phần sâu vào biểu ng ... BIỂU TƯỢNG ÁNH SÁNG VÀ CÁCH THỨC HƯỚNG DẪN HỌC SINH TRUNG HỌC PHỔ THÔNG XÁC ĐỊNH CHỦ ĐỀ TƯ TƯỞNG CỦA TÁC PHẨM HAI ĐỨA TRẺ” CỦA THẠCH LAM 2.1 Những dấu hiệu biểu ng bóng tối biểu ng ánh sáng ... 2: Biểu ng bóng tối ánh sáng cách thức hướng dẫn học sinh Trung học phổ thông xác định chủ đề tưởng tác phẩm Hai đứa trẻ Thạch Lam Chương 3: Thiết kế thể nghiệm dạy học tác phẩm Hai đứa...
 • 23
 • 1,627
 • 2

hướng dẫn học sinh trung học phổ thông xác định chủ đề tư tưởng qua việc phát hiện, phân tích, bình giá biểu tượng bóng tối ánh sáng trong dạy học tác phẩm hai đứa trẻ của thạch lam

hướng dẫn học sinh trung học phổ thông xác định chủ đề tư tưởng qua việc phát hiện, phân tích, bình giá biểu tượng bóng tối và ánh sáng trong dạy học tác phẩm hai đứa trẻ của thạch lam
... Trung học phổ thông xác định chủ đề tưởng thông qua việc phát hiện, phân tích, bình giá biểu ng bóng tối ánh sáng dạy học tác phẩm Hai đứa trẻ Thạch Lam Đề tài góp phần sâu vào biểu ng ... nghĩa biểu ng bóng tối biểu ng ánh sáng 36 2.3.2 Ý nghĩa biểu ng bóng tối biểu ng ánh sáng việc xác định chủ đề tưởng tác phẩm Hai đứa trẻ 37 2.4 Những biện pháp hướng dẫn học ... cứu - Hướng dẫn học sinh Trung học phổ thông phát hiện, phân tích, bình giá biểu ng bóng tối ánh sáng tác phẩm Hai đứa trẻ Thạch Lam - Thiết kế dạy học tác phẩm Hai đứa trẻ theo hướng...
 • 90
 • 288
 • 0

Hướng dẫn học sinh Trung học phổ thông xác định chủ đề tư tưởng thông qua việc phát hiện, phân tích, bình giá biểu tượng bóng tối ánh sáng trong dạy học tác phẩm Hai đứa trẻ của Thạch Lam

Hướng  dẫn  học  sinh  Trung  học  phổ  thông xác định chủ đề tư tưởng thông qua việc phát hiện, phân tích, bình giá biểu tượng bóng tối và ánh sáng trong dạy học tác phẩm Hai đứa trẻ của Thạch Lam
... cứu - Hướng dẫn học sinh Trung học phổ thông phát hiện, phân tích, bình giá biểu ng bóng tối ánh sáng tác phẩm Hai đứa trẻ Thạch Lam - Thiết kế dạy học tác phẩm Hai đứa trẻ theo hướng ... văn muốn đưa hướng để tìm hiểu tác phẩm Hai đứa trẻ cách hướng dẫn học sinh Trung học phổ thông xác định chủ đề tưởng tác phẩm Hai đứa trẻ thông qua biểu ng bóng tối ánh sáng 4.2 Nhiệm ... nghiệm cách thức vận dụng biểu ng bóng tối ánh sáng dạy học tác phẩm Hai đứa trẻ để góp phần hướng dẫn học sinh Trung học phổ thông xác định tưởng chủ đề tác phẩm Phương pháp nghiên cứu...
 • 12
 • 189
 • 0

Tài liệu Một cách đổ bóng ánh sáng doc

Tài liệu Một cách đổ bóng và ánh sáng doc
... vào layers palette, bạn thấy adjustment layer với layer mask, click chuột vào Tiếp theo Chọn: Choose Filter>blur>Gaussian blur với radius=6.4 px Bức ảnh nhìn sáng đó, số chổ chưa thật vùng bánh ... Select>Transform Selection (Ctrl+T) Bạn quay, thay đổi kích thước với chọn lọc Quay cho hình elip ô tô góc cho thấy Nhấn Enter/ Trở lại để áp dụng biến đổi vào chọn lọc Bây tạo lớp điều chỉnh "Curves ... vùng bánh xe Bước cuối làm thật tụ nhiên hơn, cách xóa vùng vô lí Vẫn layer mask Tôi chọn màu đen foreground color dùng brush tô vùng gầm xe sau chổ ánh sáng tới bạn giảm opacity layer xuống để ảnh...
 • 5
 • 183
 • 0

Tài liệu Kính ánh sáng trong trang trí nội thất pot

Tài liệu Kính và ánh sáng trong trang trí nội thất pot
... Ảnh: Thu Thủy Những chủng loại kính khác đem lại hiệu ánh sáng khác nhau: cho ánh sáng xuyên qua, hạn chế cường độ ánh sáng, phản chiếu ánh sáng Những vách ngăn kính giúp bạn xác định giới hạn ... Mái nhà kính giúp đem ánh sáng vào Vẻ đại nhẹ nhõm cầu thang nhà (ảnh Nicolas Fussler) kính Ảnh: Thu Thủy Ánh sáng từ cao xuống loại ánh sáng lung linh kỳ ảo Với cải tiến ... túng Thêm vào đó, vật liệu kính đem lại hiệu cách âm ưu việt Những hệ kính thông minh tự động điều chỉnh cường độ ánh sáng vào phòng, hạn chế xạ nhiệt mặt trời, cần hạn chế ánh mắt tò mò vào bên...
 • 4
 • 408
 • 4

Kính ánh sáng trong trang trí nội thất pot

Kính và ánh sáng trong trang trí nội thất pot
... hình khối ánh sáng Kính vật liệu tối ưu để bạn đem ánh sáng vào bên nhà Bạn cho kính loại vật liệu đơn điệu? Mọi kính giống đúc? Bạn hoàn toàn sai! Kính trong, kính mờ, kính màu, kính có hoạ ... mái nhà kính không dành riêng cho công trình đặc biệt Ngói kính, gạch kính, kính cường lực bạn có nhiều lựa chọn để đem ánh sáng vào nhà theo cách lý tưởng Mái nhà kính giúp đem ánh sáng vào nhà(ảnh ... Vách ngăn kính Những chủng loại kính khác đem lại hiệu ánh sáng khác nhau: cho ánh sáng xuyên qua, hạn chế cường độ ánh sáng, phản chiếu ánh sáng Những vách ngăn kính giúp bạn xác định giới hạn...
 • 9
 • 112
 • 0

Kính ánh sáng trong trang trí nội thất ppt

Kính và ánh sáng trong trang trí nội thất ppt
... Ảnh: Thu Thủy Những chủng loại kính khác đem lại hiệu ánh sáng khác nhau: cho ánh sáng xuyên qua, hạn chế cường độ ánh sáng, phản chiếu ánh sáng Những vách ngăn kính giúp bạn xác định giới hạn ... Mái nhà kính giúp đem ánh sáng vào nhà (ảnh Nicolas Fussler) Vẻ đại nhẹ nhõm cầu thang kính Ảnh: Thu Thủy Ánh sáng từ cao xuống loại ánh sáng lung linh kỳ ảo Với cải tiến ... ra, để tránh trơn trượt vấn đề tế nhị, không nên dùng kính suốt Lý tưởng với sàn kính hay cầu thang kính sử dụng kính có hai lớp với lớp kính mài mờ lớp kính cường lực Nếu bạn làm sàn kính suốt,...
 • 5
 • 192
 • 0

luận văn sử dụng âm thanh ánh sáng trong 1 tác phẩm âm nhạc cụ thể là hoạ mi hót trong mưa nhớ về hà nội

luận văn sử dụng âm thanh và ánh sáng trong 1 tác phẩm âm nhạc cụ thể là hoạ mi hót trong mưa và nhớ về hà nội
... gọi âm gốc âm hài thứ lần tần số gốc, sóng 880Hz gọi âm hài thứ hai lần âm gốc Âm hài thứ lần 440Hz tức 13 20Hz Với vài nhạc cụ ví dụ chuông, xylophones, nhạc cụ khác âm thành phần hài so với âm ... âm ta áp dụng để xử lý cho ảnh âm sân khấu đạt chất lượng hiệu cao 21 Đồ án tốt nghiệp 21 Nguyễn Hải PHẦN III PHÂN TÍCH TÁC PHẨM VÀ Ý ĐỒ THU THANH Tác phẩm 1: " NHỚ VỀ HÀ NỘI “ Sáng tác: Hoàng ... Esser vào đường insert giống xử lý giọng hát Kết thúc tác phẩm âm mưa, mưa lại tràn về, âm sắc ta nâng khoảng tần số 4kHz lên10dB, 10 kHz lên 18 dB, âm lượng mức +2dB Lời kết cho tác phẩm Hoạ mi hót...
 • 44
 • 514
 • 0

tiểu luận đai học sư phạm không gian ánh sáng trong Bảo tàng Hồ Chí Minh

tiểu luận đai học sư phạm không gian và ánh sáng trong Bảo tàng Hồ Chí Minh
... Bảo tàng Hồ Chí Minh Sau thăm Bảo tàng Hồ Chí Minh cách tổng thể Ên tượng cách trưng bày vật qua không gian ánh sáng Bảo Tàng Cách trưng bày thể tôn kính Chủ Tịch Hồ Chí Minh Qua tái ... giới Bảo tàng Hồ Chí Minh địa điểm mà đặt chân đến Hà Nội đến thăm Bảo tàng Hồ Chí Minh nơi trưng bầy vật đời nghiệp cách mạng chủ tịch Hồ Chí Minh Thông qua hệ thống không gian ánh sáng bảo tàng ... hợp không gian bảo tàng Hồ Chí Minh kết kế hợp hài hoà không gian ánh sáng, kết việc vận dung mĩ thuật cách linh hoat vào đời sống người Không vật góp phần vào thành công gian trưng bầy mà ánh sáng...
 • 17
 • 481
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: quy trình hiển thị đối tượng 2 chiềubóng tối và ánh sáng trong thời trung cổkhông gian và ánh sáng trong văn phòngmàu sắc và ánh sáng trong nội thấtvấn đề không gian và ánh sáng trong văn phòngbài tập sóng ánh sáng trong đề thi đại họcmàu sắc và ánh sáng trong thiết kế nội thấttuyen tap cac bai tap luong tu anh sang trong de thi dai hoc 2007 2014hiển thị đối tượngđối tượng ba chiềuđồng âm và đa nghĩa trong tiếng việt đối chiếu với tiếng hán hiện đại bản tóm tắt tiếng anhchủ trương chính sách của đảng và nhà nước trong việc chuyển đổi sang nền kinh tế thi trườnghiện tượng giao thoa ánh sáng chỉ xét giao thoa ánh sáng trong thí nghiệm iângem là ánh sáng trong cuộc đời anhhiện tượng tán sắc ánh sáng trong cuộc sốngĐiều khiển bình trộn hóa chất PLCĐề thi học sinh giỏi môn Toán lớp 11(có đáp án)Đề án quản trị kinh doanh Thực trạng và giải pháp cho ngành dệt may Việt Nam trong chuỗi giá trị toàn cầuCATALOGLOGUE CỐP PHA FUVIbao cao nguyen ly bao quan thuc phamBài giảng robot công nghiệpbài giảng Quản trị công nghệTuần 15 giáo án lớp 3 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhỨng dụng GIS đánh giá biến động sử dụng đất quận Cẩm Lệ thành phố đà nẵng giai đoạn 2010 2015SÁCH THIẾT KẾ TRANG PHỤCbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMThuyet dong hoc phan tu chat khiBài 14. Bài thực hành 2: Tính chất của một số hợp chất nitơ, photphoBài 12. Phân bón hoá họcTuần 6. Ôn chữ hoa: D, ĐTuần 4. Ông ngoạiBài 48. QuảBài 43. Rễ cây