(Luận án tiến sĩ) quá trình thực hiện chính sách dân tộc của đảng ở một số tỉnh miền núi đông bắc việt nam từ năm 1996 đến năm 2010

Quá trình thực hiện chính sách dân tộc của đảng một số tỉnh miền núi đông bắc việt nam từ năm 1996 đến năm 2010

Quá trình thực hiện chính sách dân tộc của đảng ở một số tỉnh miền núi đông bắc việt nam từ năm 1996 đến năm 2010
... TR QUC GIA H CH MINH HONG THU THY Quá trình thực sách dân tộc Đảng số tỉnh miền núi Đông Bắc Việt Nam từ năm 1996 đến năm 2010 Chuyờn ngnh : Lch s ng Cng sn Vit Nam Mó s : 62 22 56 01 LUN N TIN ... nỳi ụng Bc t nm 1996 n nm 2010 nhm gúp phn lm rừ s phỏt trin v nhn thc v s ch o thc tin ca ng v dõn tc v chớnh sỏch dõn tc a bn ny 1996 - 2010 - ỏnh giỏ s 2010 5 1996 n nm 2010 i tng v phm ... nm 2010 l n Mc ớch v nhim v ca lun ỏn 2.1 Mc ớch 2010 nm 2010 - 2.2 Nhim v t c nhng mc ớch trờn, lun ỏn cú cỏc nhim v sau: - - Nghiờn cu, h thng hoỏ quan im, ch trng ca ng Cng sn Vit Nam...
 • 195
 • 132
 • 0

quá trình thực hiên chính sách dân tộc của đảng tình tuyên quang từ năm 2001 2010

quá trình thực hiên chính sách dân tộc của đảng ở tình tuyên quang từ năm 2001 2010
... tỉnh Tuyên Quang trước năm 2001 Chương 2: Quá trình thực sách dân tộc Đảng tỉnh Tuyên Quang từ năm 2001 đến năm 2005 Chương 3: Quá trình thực sách dân tộc Đảng tỉnh Tuyên Quang từ năm 2006 đến năm ... đạo, thực sách dân tộc Đảng tỉnh Tuyên Quang từ năm 2001 đến năm 2005 40 2.2.1 Đảng tỉnh Tuyên Quang lãnh đạo thực sách dân tộc 40 2.2.2 Quá trình thực sách dân tộc Tuyên Quang ... Chương QUÁ TRÌNH THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH DÂN TỘC CỦA ĐẢNG TỈNH TUYÊN QUANG TỪ NĂM 2001 ĐẾN NĂM 2005 2.1 Chủ trương, sách dân tộc Đảng từ năm 2001 đến năm 2005 Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ IX ( năm...
 • 96
 • 250
 • 2

quá trinh thực hiện chính sách dân tộc của đảng tình hòa bình từ 2001 2010

quá trinh thực hiện chính sách dân tộc của đảng ở tình hòa bình từ 2001 2010
... sách dân tộc Đảng tỉnh Hòa Bình giai đoạn 2001 - 2005 28 1.2.1 Chủ trương thực sách dân tộc Đảng tỉnh Hòa Bình giai đoạn 2001 - 2005 28 1.2.2 Đảng tỉnh Hòa Bình đạo thực sách ... kế hoạch Đảng tỉnh Hòa Bình nhằm thực sách dân tộc địa tỉnh từ năm 2001 đến 2010 + Mô tả khách quan, toàn diện trình tổ chức đạo thực sách dân tộc Đảng tỉnh Hòa Bình từ năm 2001 đến 2010 + Đánh ... sách dân tộc từ năm 2001 đến năm 2005 34 Chương ĐẢNG BỘ TỈNH HÒA BÌNH LÃNH ĐẠO THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH DÂN TỘC GIAI ĐOẠN 2006 - 2010 65 2.1 Phương hướng, kế hoạch thực sách dân tộc Đảng...
 • 155
 • 235
 • 1

quá trinh thực hiện chính sách ruộng đất của đảng tỉnh thanh hóa trong những năm 1988 2006

quá trinh thực hiện chính sách ruộng đất của đảng ở tỉnh thanh hóa trong những năm 1988 2006
... xuống sở nắm tình hình vạch kế hoạch tham gia h-ớng dẫn cho cấp d-ới thực hiện, thời gian ngắn phong trào phát triển rộng rãi đ-ợc quần chúng h-ởng ứng tích cực Tóm lại với việc thực sách ruộng đất ... l-ợng khoán cần xem xét hàng năm cho phù hợp sản xuất Do sách tích cực mà năm thực thị 100 diện tích đất nông nghiệp tỉnh Thanh Hoá không ngừng tăng lên Tổng diện tích đất nông nghiệp 255.168ha ... 0,36 200 5346 386 Thanh Hóa - Xí nghiệp gạch ngói Triệu Sơn 0,36 514 (Nguồn: Số liệu thống kê Sở Nông nghiệp tỉnh Thanh Hoá năm 1984) Sau điều chỉnh lại sản l-ợng vùng, khoảnh ruộng cho hợp lý,...
 • 142
 • 235
 • 0

Quá trình thực hiện chính sách tôn giáo của đảng tỉnh nam định thời kỳ 1986 2007

Quá trình thực hiện chính sách tôn giáo của đảng ở tỉnh nam định thời kỳ 1986 2007
... HIỆN CHÍNH SÁCH TÔN GIÁO CỦA ĐẢNG TỈNH NAM ĐỊNH GIAI ĐOẠN 1986- 1996 1.1 ĐẢNG BỘ TỈNH NAM ĐỊNH LÃNH ĐẠO THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH TÔN GIÁO CỦA ĐẢNG TỪ NĂM 1986 ĐẾN NĂM 1991 1.1.1 Một vài nét tỉnh Nam ... Trang MỞ ĐẦU .1 Chương 1: QUÁ TRÌNH THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH TÔN GIÁO CỦA ĐẢNG TỈNH NAM ĐỊNH GIAI ĐOẠN 1986- 1996…………………………… … 1.1 Đảng tỉnh Nam Định lãnh đạo thực sách tôn giáo Đảng ... tác tôn giáo Những hạn chế dần khắc phục giai đoạn 36 Chương QUÁ TRÌNH THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH TÔN GIÁO CỦA ĐẢNG TỈNH NAM ĐỊNH GIAI ĐOẠN 1997 -2007 2.1 ĐẢNG BỘ TỈNH NAM ĐỊNH LÃNH ĐẠO THỰC HIỆN CHÍNH...
 • 149
 • 122
 • 0

Thực trạng niềm tin đối với đạo Tin lành của các tín đồ người Hmông một số tỉnh miền núi Tây Bắc Việt Nam hiện nay

Thực trạng niềm tin đối với đạo Tin lành của các tín đồ người Hmông ở một số tỉnh miền núi Tây Bắc Việt Nam hiện nay
... lành 18 1.2.5 Tín đồ Tín đồ Đạo Tin lành 20 1.2.6 Dân tộc thiểu số (DTTS) 21 1.3 Đặc điểm niềm tin tôn giáo 22 1.3.1 Niềm tin tôn giáo niềm tin h- ảo 23 1.3.2 Niềm tin tôn giáo có tính ổn định, ... niềm tin tín đồ đạo Vàng Trứ - Tin lành 32 1.7.1 Niềm tin vào vàng Trứ- Đức Chúa Trời 33 1.7.2 Niềm tin vào tồn giới khác, giới thứ hai 34 1.7.3 Niềm tin vào ng-ời 36 1.7.4 Niềm tin vào đạo Tin ... cứu niềm tin đạo Tin lành từ góc độ tâm lý 38 học xã hội 2.1.2 Nghiên cứu niềm tin đạo Tin lành từ góc độ văn hoá 38 tôn giáo 2.1.3 Nghiên cứu niềm tin đạo Tin lành mang tính hệ thống 38 2.2 Các...
 • 127
 • 2,723
 • 4

Sự du nhập và ảnh hưởng của đạo Tin lành trong đồng bào dân tộc H’mông một số tỉnh miền núi phía Bắc nước ta hiện nay để nghiên cứu

Sự du nhập và ảnh hưởng của đạo Tin lành trong đồng bào dân tộc H’mông ở một số tỉnh miền núi phía Bắc nước ta hiện nay để nghiên cứu
... chung đạo Tin lành CHƯƠNG 2: Q TRÌNH DU NHẬP VÀ PHÁT TRIỂN CỦA ĐẠO TIN LÀNH TRONG ĐỒNG BÀO DÂN TỘC H’MƠNG 2.1 Q trình phát triển đạo Tin lành số tỉnh phía Bắc 2.2 Ảnh hưởng đạo Tin lành đồng bào dân ... lành số tỉnh miền núi phía Bắc nước ta Cho đến tượng tơn giáo truyền vào đồng bào dân tộc thiểu số số tỉnh miền núi phía Bắc nước ta đạo Tin lành hay đạo Vàng có nhiều ý kiến khác Khi đạo Tin lành ... đạo Tin lành diễn nhanh chóng để lại hậu xã tiêu cực 2.2 Ảnh hưởng đạo Tin lành đồng bào dân tộc H’mơng số tỉnh miền núi phía Bắc nước ta Mặc dù có nhiều ý kiến đánh giá khác ảnh hưởng đạo Tin lành...
 • 49
 • 647
 • 2

Nguyên nhân phát triển đạo Tin lành trong đồng bào dân tộc H'Mông một số tỉnh miền núi phía Bắc nước ta hiện nay và biện pháp khắc phục mặt tiêu cực15340220150123

Nguyên nhân phát triển đạo Tin lành trong đồng bào dân tộc H'Mông ở một số tỉnh miền núi phía Bắc nước ta hiện nay và biện pháp khắc phục mặt tiêu cực15340220150123
... the neu mot sd di tai, bai viet chu yeu v6 dao Tin lanh va dao Tin lanh d mot sd tinh phia Bdc nude ta sau day: Tac pham " Ve vai trd cua dao tin lanh" cua Max Weber; "Hoi tin lanh mien nam" ... dao Tin lanh dien phiic tap Trong lang ban xay tinh trang mat doan ke't, nghi ky lan tao bau khong te nhat ma trudc day chua bao gid cd Cac mau thuSn ay dSn tdi he qua ddi tach xa, tach ban, tach ... DAO TIN LANH TRONG DONG BAO DAN T O C H'MONG M O T SO TINH MIEN NUI PHIA BAC NUCfC TA 2.1 NHUNG NGUYEN TAC MANG TINH PHUONG PHAP LUAN KHI GIAI QUYET VAN DE TON GIAO Trong lich sir da timg tdn tai...
 • 87
 • 393
 • 1

Quá trình thực hiện chính sách dân tộc vân nam trung quốc thời kì cải cách mở cửa (1978 2008)

Quá trình thực hiện chính sách dân tộc ở vân nam trung quốc thời kì cải cách mở cửa (1978  2008)
... DN TC VN NAM TRUNG QUC 1.1 TèNH HèNH V C IM DN TC CA VN NAM Võn Nam l mt tnh ca nc Cng ho Nhõn dõn Trung Hoa, thuc biờn gii Tõy Nam Trung Quc Vi din tớch 394.000km (ln th ton quc) Võn Nam cú ng ... Tõy Nam Trung Quc (Vin Khoa hc xó hi Vit Nam H Ni 2008) l cụng trỡnh nghiờn cu chung v vic thc hin chin lc Hng biờn Phỳ dõn ca cỏc dõn tc thiu s cỏc tnh biờn gii Tõy Nam Trung Quc Trong ú Võn Nam ... dõn tc Võn Nam Trung Quc thi kỡ ci cỏch m ca (1978 2008) chỳng tụi ó c tip xỳc mt s ti liu sau: Chớnh sỏch dõn tc ca Trung Quc m Võn Nam thc hin trc ht nm chớnh sỏch dõn tc chung ca Trung Quc,...
 • 131
 • 304
 • 0

Thực hiện chính sách dân tộc của Đảng và Nhà nước trong giai đoạn hiện nay

Thực hiện chính sách dân tộc của Đảng và Nhà nước trong giai đoạn hiện nay
... GIAI ĐOẠN HIỆN NAY 1.1 Quan niệm sách dân tộc Ngay từ đời, Đảng Nhà nước ta khẳng định tầm quan trọng vấn đề dân tộc đại đồn kết dân tộc Trong thời kỳ lịch sử, giai đoạn cách mạng, Đảng Nhà nước ... Một số sách Đảng Nhà nước vấn đề dân tộc thời kì đổi - Phạm vi nghiên cứu: Khóa luận tập trung nghiên cứu nội dung sách dân tộc Đảng Nhà nước phân tích q trình thực sách dân tộc giai đoạn (từ ... sách dân tộc với sách xã hội, sách dân vận sách miền núi Đảng, cho thực tế nội dung sách Quan niệm sai lầm làm vai trò quan trọng sách dân tộc Vì việc phân biệt sách dân tộc với sách xã hội, sách...
 • 72
 • 1,782
 • 7

Xem thêm

Từ khóa: thực hiện chính sách dân tộc của đảngbài tiểu luận những nhân tố ảnh hưởng đến quá trình thực hiện chính sáchquá trình thực hiện chính sách ruộng đất cho nông dân ở thái nguyên 1945 1957quá trình thực hiện đường lối đổi mới của đảngvấn đề dân tộc và thực hiện chính sách dân tộc ở huyện nghĩa đàn tỉnh nghệ an trong giai đoạn hiện nay luận văn tốt nghiệp đại họcquan điểm chỉ đạo trong quá trình thực hiện chính sách tôn giáonhững nhân tố ảnh hưởng quá trình thực hiện chính sáchnhững bất cập còn tồn tại trong quá trình thực hiện chính sách giao đấtđiều tra thực hiện chính sách dân tộc địa bàn 3 khu vực trong 10 năm quađiều tra việc thực hiện chính sách dân tộc trên địa bàn 3 khu vực trong 10 năm quakết quả thực hiện chính sách dân tộcbáo cáo kết quả thực hiện chính sách dân tộcđánh giá kết quả thực hiện chính sách dân tộcđề tài nâng cao hiệu quả thực hiện chính sách tôn giáo của đảng và nhà nước đối với đồng bào thiên chúa giáo ở tỉnh cà mau hiện nayluận vănđảng bộ tỉnh ninh thuận lạnh đạo thực hiện chính sách dân tộc pot3.Giay uy quy-Xacnhan DHDCD TN20134.The le lam viec-bieu quyet DHDCD TN2013Nghi quyet DHCD 2012_Mau To trinh_DTW2 (2)SO 6- TB de cu ung cu HDQT-BKSSO 7- co dong ung cu HDQTSO 7-3 - Nhom co dong de cu HDQTSO 8-1 - Nhom co dong de cu ban KS5.Bao cao BKS 2014 SHI6.TT_BCTC kiem toan_2013_SHI8.TTphanpholoinhuan2012 SHI9.TTluachontochuckiemtoan2014 SHI10.TT HDQT, BKS 2014_SHI11.TT sua doi dieu le_SHI 201413.Quy che dai hoi 2014_SHI16.1. TT phat hanh co phieuBộ 1100 câu trắc nghiệm thể tích khối đa diện lý thuyết đáp ánGiaymoihop _DHCD_SHIGiay uy quyen du hopGiay xac nhan tham gia DHCD