GIÁO TRÌNH THỰC TẬP TRẮC ĐỊA CƠ SỞ- Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội ( PGS.TS Vy Quốc Hải, TS. Nguyễn Xuân Bắc,...)

Tài liệu Giáo trình thực tập - Viễn Thám Sở - Bài 1 docx

Tài liệu Giáo trình thực tập - Viễn Thám Cơ Sở - Bài 1 docx
... Giáo trình thực tập - Viễn Thám Sở Nội dung thực tập Thực tập 1: Thiết đặt môi trường làm việc, làm quen với Menu Trước thực tập cần chọn thư mục làm việc bắt buộc sử dụng liệu IDRISI ... thêm lớp liệu vector, thay đổi bảng màu hiển thị lớp liệu Biên soạn: Trần Tuấn Tú Giáo trình thực tập - Viễn Thám Sở Thực tập 4: Xác định thông số ảnh Ảnh viễn thám (ảnh số) xây dựng sở cấu ... Folder) Thực tập 2: Các công cụ Thực tập 3: Sử dụng menu FILE>Idrisi file Explorer Xem danh sách loại file thư mục làm việc Biên soạn: Trần Tuấn Tú Giáo trình thực tập - Viễn Thám Sở Cửa sổ Map...
 • 6
 • 1,785
 • 18

Tài liệu Giáo trình thực tập - Viễn Thám Sở - Bài 2 pptx

Tài liệu Giáo trình thực tập - Viễn Thám Cơ Sở - Bài 2 pptx
... Giáo trình thực tập - Viễn Thám Sở Thực tập kênh ảnh, hai dạng số đồ thị So sánh biểu đồ histogram kênh ảnh khác ảnh TM Biên soạn: Trần Tuấn Tú Giáo trình thực tập - Viễn Thám Sở Trục ... người phân tích Thực hiện: − Chọn Menu Image processing->Enhancement->FILTER − Cửa sổ FILTER − Chọn phương pháp lọc ảnh Biên soạn: Trần Tuấn Tú Giáo trình thực tập - Viễn Thám Sở − Chọn file ... không gian 120 m kênh – so với 30 m kênh khác – mờ hơn): BAND BAND BAND BAND BAND BAND Biên soạn: Trần Tuấn Tú Giáo trình thực tập - Viễn Thám Sở RGB 741 RGB 5 72 RGB 543 RGB 4 32 BAND Biên...
 • 7
 • 676
 • 23

Tài liệu Giáo trình thực tập - Viễn Thám Sở - Bài 3 doc

Tài liệu Giáo trình thực tập - Viễn Thám Cơ Sở - Bài 3 doc
... lấy tạo độ ảnh (hình 3. 2) Hộp thoại CONVERT tùy chọn phải chọn hình 3. 3 Dùng chương trình Notepad để tạo file *.cor Biên soạn: Trần Tuấn Tú Giáo trình thực tập - Viễn Thám Sở Lệnh CONVERT menu ... Giáo trình thực tập - Viễn Thám Sở Lưu điểm khống chế thành file vector (phần mở rộng *.vct) Chọn điểm ảnh, điểm phải xác định rõ ảnh đồ giấy Thực tập (Bước 2) : Tạo file ... 131 5.087492 228.546 530 N x1 y1 x’1 y’1 x2 y2 x’2 y’2 ………… xn yn x’n y’n Trong x1,y1 tạo độ ảnh; x1’,y1’ tọa độ đồ N số điểm nắn chỉnh Biên soạn: Trần Tuấn Tú Giáo trình thực tập - Viễn Thám Cơ...
 • 6
 • 335
 • 9

Tài liệu Giáo trình thực tập - Viễn Thám Sở - Bài 4 ppt

Tài liệu Giáo trình thực tập - Viễn Thám Cơ Sở - Bài 4 ppt
... Tú Giáo trình thực tập - Viễn Thám Sở Trong hộp thoại yêu cầu gán tên cho vùng mẫu IDRISI chấp nhận tên với ký tự Nhập vào theo tên ngắn: - Nước - Thực vật – Vùng đất cao – Khu đô thị - Đất ... Vùng đất cao – Khu đô thị - Đất ngập nước – Vùng đất khai thác Biên soạn: Trần Tuấn Tú Giáo trình thực tập - Viễn Thám Sở Bước 2: Sử dụng lệnh MAKESIG tạo vùng khóa- signature files Khi có ... Tú Giáo trình thực tập - Viễn Thám Sở Tiếp tục hàng gõ '2' , '50', “70” Ở lớp cuối gõ số '9999' Nhấn [OK] Ở thực phân loại band ảnh landsat TM vùng Tp.HCM thành nhóm (nhóm có cấp độ xám 3 2-5 0;...
 • 7
 • 698
 • 12

Giáo trình THỰC TẬP VI SINH SỞ

Giáo trình THỰC TẬP VI SINH CƠ SỞ
... t p vi sinh s - Trư ng Đ i h c M Tp HCM Nguy n Văn Minh IV/ TH C HÀNH Ø Phân l p vi sinh v t Phân l p vi khu n Sinh vi n th c hành phân l p vi sinh v t b ng k thu t h p ria t h n t p vi sinh ... nghĩa r t quan tr ng vi c nghiên c u ng d ng vi sinh v t Vi sinh v t d ng thu n t gi ng vi sinh v t đư c t o t t bào ban đ u Trong thiên nhiên ho c v t ph m nghiên c u, vi sinh v t thư ng t n ... L P VI SINH V T THU N KHI T V i h u h t lo i m u nghiên c u, q trình phân l p vi sinh v t d ng thu n t g m bư c b n sau: - T o khu n l c riêng r t qu n th vi sinh v t ban đ u - Phân l p vi sinh...
 • 103
 • 898
 • 7

Giáo trình thực tập vi sinh cở sở part 10 pps

Giáo trình thực tập vi sinh cở sở part 10 pps
... evaluation only Th c t p vi sinh s - Trư ng Đ i h c M Tp HCM Nguy n Văn Minh KOH 10% : Cân xác 10g KOH tinh th + 90ml nư c c t Khu y cho tan đ u Thu c th KOWAC: ( tìm kh t o Indol c a vi khu n ) Công th ... Đư ng 10g Phenol red 0,01g Nư c c t 100 0ml pH: 7,4 Đem h p kh trùng 110oC/15 – 20 phút 12 Môi trư ng tinh b t ( Starch medium ): Công th c: Nutrient agar 23g Tinh b t tan 10g Nư c c t 100 0ml ... evaluation only Th c t p vi sinh s - Trư ng Đ i h c M Tp HCM Nguy n Văn Minh Pepton 5g Lactose 5g Nư c c t 100 0ml ( pH: 6,9 ± 0,2 ) Đi u ch :Phân ph i vào ng nghi m, 10ml/ ng Cho ng Durham vào,...
 • 10
 • 272
 • 2

Giáo trình thực tập vi sinh cở sở part 8 pot

Giáo trình thực tập vi sinh cở sở part 8 pot
... t t a màu đen: có kh sinh H2S IV/ TH C HÀNH Sinh vi n th c hành c y ph n ng sinh hóa theo hư ng d n V/ BÁO CÁO Sinh vi n trình bày l i nguyên t c báo cáo k t qu th nghi m sinh hóa Bài 9: PHƯƠNG ... VI SINH V T I/ TÓM T T LÝ THUY T Có PP b n đ ki m tra s lư ng t bào vi sinh v t: 75 Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only Th c t p vi ... evaluation only Th c t p vi sinh s - Trư ng Đ i h c M Tp HCM Nguy n Văn Minh - Đ t bu ng đ m lên bàn k p c a kính hi n vi, dùng k p c đ nh bu ng đ m - Thao tác kính hi n vi, dùng v t kính x10 đ...
 • 10
 • 151
 • 0

Giáo trình thực tập vi sinh cở sở part 6 pps

Giáo trình thực tập vi sinh cở sở part 6 pps
... evaluation only Th c t p vi sinh s - Trư ng Đ i h c M Tp HCM Nguy n Văn Minh Bài 7, 8: CÁC Đ C TÍNH SINH HÓA C A VI SINH V T Mu n đ nh danh vi sinh v t, ta c n xác đ nh m t s đ c m sinh hóa c a chúng ... s trao đ i ch t c a vi sinh v t, th hi n qua s chuy n hóa thành ph n bi t c a môi trư ng dinh dư ng dùng nuôi c y vi sinh v t (ch y u ho t đ ng c a enzyme ) Ph m vi chương trình c a môn h c ch ... ăn màu tím, vi khu n Gram[-] ăn màu h ng - Khi tr l i m t k t qu nhu m Gram, ph i tr l i chi ti t sau: + Hình dáng vi khu n + Cách s p x p vi khu n + Cách ăn màu c a vi khu n, t c vi khu n Gram...
 • 10
 • 266
 • 1

Giáo trình thực tập vi sinh cở sở part 5 docx

Giáo trình thực tập vi sinh cở sở part 5 docx
... Văn Minh IV/ TH C HÀNH Ø Phân l p vi sinh v t Phân l p vi khu n Sinh vi n th c hành phân l p vi sinh v t b ng k thu t h p ria t h n t p vi sinh v t phòng thí nghi m cung c p Phân l p n m m c Aspergillus ... 45 Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only Th c t p vi sinh s - Trư ng Đ i h c M Tp HCM Nguy n Văn Minh IV/ TH C HÀNH Ø Phân l p vi sinh ... tuỳ lo i vi sinh v t - Sau l y quan sát khu n l c riêng r S thu n t c a khu n l c bi u hi n s thu n t c a gi ng II.2 PHÂN L P VÀ THU N KHI T VI SINH V T ĐA BÀO D NG S I Đ i v i x khu n, vi n m,…đ...
 • 10
 • 205
 • 1

Giáo trình thực tập vi sinh cở sở part 3 ppt

Giáo trình thực tập vi sinh cở sở part 3 ppt
... nhìn vào th kính, th y vi trư ng sáng tròn đ u đư c N u vi trư ng chưa sáng tròn đ u m t nhìn vào th kính, tay u n gương cho đ n đư c vi trư ng sáng tròn đ u Đ i v i kính hi n vi dùng ánh sáng đèn ... evaluation only Th c t p vi sinh s - Trư ng Đ i h c M Tp HCM Nguy n Văn Minh Mucor Saccharomyces Rhizopus Candida Hình 17: Hình v hình ch p kính hi n vi n m m c Quan sát t bào vi khu n (x90 x100): ... http://www.foxitsoftware.com For evaluation only Th c t p vi sinh s - Trư ng Đ i h c M Tp HCM Nguy n Văn Minh 10 x 0,25 10 0,25 6,80 40 x 0,65 40 0,65 0,60 0 ,35 90 x 1,25 90 1,25 0,15 0,15 100 x 1,25 100...
 • 10
 • 171
 • 0

Giáo trình thực tập vi sinh cở sở part 2 docx

Giáo trình thực tập vi sinh cở sở part 2 docx
... bào sinh dư ng, bào t v n - Phương pháp Pasteur: Ch di t vi khu n gây b nh ( ký sinh ), khơng di t bào t vi khu n ho t sinh Phương pháp khơng di t hồn tồn m m b nh mà ch ch n m t vài vi sinh ... n đ n gi t 12 Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only Th c t p vi sinh s - Trư ng Đ i h c M Tp HCM Nguy n Văn Minh ch t vi sinh v t Tuy ... http://www.foxitsoftware.com For evaluation only Th c t p vi sinh s - Trư ng Đ i h c M Tp HCM Nguy n Văn Minh III/ TH C HÀNH Gi ng vi n gi ng ngun lý, cơng d ng thi t b hư ng d n sinh vi n cách s d ng thi t b có phòng...
 • 10
 • 161
 • 0

Giáo trình thực tập vi sinh cở sở part 1 ppsx

Giáo trình thực tập vi sinh cở sở part 1 ppsx
... vi sinh s - Trư ng Đ i h c M Tp HCM Nguy n Văn Minh Ch s áp k c a n i h p áp su t: Ch s áp k 0,2 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1, 0 1, 5 2,0 (đơn v :atm ) To sôi 10 0 10 5 11 0 11 2 11 4 11 6 11 7 11 9 12 1 12 7 ... mà s d ng thích h p, thư ng dùng ch đ nhi t đ áp su t 12 1oC /1 atm/ 15 phút Hay 12 7 oC /1. 5 atm/30 phút v i môi trư ng đ t, 11 7oC/ 0.8 atm /15 phút v i môi trư ng ch a nhi u đư ng, môi trư ng s ... n vi quang h c quan sát t bào vi sinh v t Bài 4: Pha ch môi trư ng dinh dư ng Bài 5: Các phương pháp phân l p vi sinh v t Bài 6: Các phương pháp quan sát vi sinh v t Bài 7, 8: Các đ c tính sinh...
 • 10
 • 235
 • 3

GIÁO TRÌNH THỰC tập TRẮC địa 1

GIÁO TRÌNH THỰC tập TRẮC địa 1
... 1: 500, 1: 1000, 1: 2000 1: 1000 1: 2000 1: 5000 1: 10000; 1: 25000 [S]max (m) m" KV1 KV2 KV1 KV2 Khu vc ụ th 600 300 15 15 KV1 KV2 1: 4000 1: 2500 Khu vc nụng thụn 900 500 15 2000 10 00 15 4000 2000 15 ... 46 01 116 025'40".5 18 0 11 41. 5 362.8 21 140 33 59.5 14 0 45 41 253.274 12 2 40 02.5 83 25 43.5 275.956 -3 -4 -362. 819 -2 -19 6 .16 5 -2 + 31. 580 -1. 234 -2 +16 0.209 -3 +274 .14 3 -362.822 -19 6 .16 7 + 31. 578 ... 1 2 (1) 2880 (2) 2328 (15 ) 552 (17 ) - 01 1338 11 85 15 3 +02 (4) 2339 (5) 17 86 (16 ) 557 (18 ) 01 0835 0684 15 1 01 KH mia Số đọc mia Mặt đen Mặt đỏ S T S-T (3) 2603 (6) 2062 (11 )05 41 S T S-T (8) 717 7...
 • 59
 • 239
 • 0

Giáo trình thực tập viễn thám sở phần i trần tuấn tú

Giáo trình thực tập  viễn thám cơ sở phần i  trần tuấn tú
... Gi i thiêu chung Mục tiêu: Phần thực hành Viễn thám sở nhằm trang bị cho sinh viên nắm số kỹ viễn thám, em ôn l i kiến thức môn học viễn thám Yêu cầu môn học Học sinh nắm vững kiến thức viễn thám ... Gi i hạn hiển thị  Chọn kiểu hiển thị histogram (dạng số, dạng đồ thị) Biên soạn: Trần Tuấn Giáo trình thực tập - Viễn Thám Sở Thực tập kênh ảnh, hai dạng số đồ thị So sánh biểu đồ histogram ... tập - Viễn Thám Sở N i dung thực tập Thực tập 1: Thiết đặt m i trường làm việc, làm quen v i Menu Trước thực tập cần chọn thư mục làm việc bắt buộc sử dụng liệu IDRISI Tất liệu làm việc HS...
 • 19
 • 433
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: giáo trình thực tập trắc địagiáo trình thực tập trắc địa ts nguyễn khắc thờibài tập trắc địa cơ sở 1bài tập trắc địa cơ sởbài tập trắc địa cơ sở có lời giảigiáo trình thực tập điện tử cơ bảngiáo trình thực tập hóa hữu cơbài tập trắc địa cơ sở 1 có lời giảigiáo trình thực tập hóa vô cơgiáo trình thực tập điện tử cổng logic 2 định nghĩa đặc trưnggiáo trình trắc địa cơ sở tập 2giáo trình trắc địa cơ sở tập 1giáo trình trắc địa cơ sởgiáo trình trắc địa cơ sở 2tài liệu thực tập trắc địa công trìnhchiến lược gây hứng thú cho học sinh thcs môn toánPHÁT TRIỂN KINH TẾ TƯ NHÂNĐiều khiển bình trộn hóa chất PLCCọc chịu tải trọng dọc trục Plaxis 2DHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 2) DANH GIA HIEN TRANG CONG TRINHHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 3) HH SC GC KET CAU BE TONGHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 1) TONG QUANbài giảng Quản trị công nghệTuần 15 giáo án lớp 3 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMBài 12. Nhật Bản giữa thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XXVẤN đề bảo vệ tốt NHẤT QUYỀN và lợi ÍCH của KHÁCH HÀNG KHI HÀNH NGHỀ LUẬT sưbài tập trắc nghiệm mặt cầu, hình cầu và khối cầubài tập Vat ly nguyen tuThuyet dong hoc phan tu chat khiBài 14. Bài thực hành 2: Tính chất của một số hợp chất nitơ, photphoBài 12. Phân bón hoá họcBài 10. Đồng chíBài 8. Biết ơn thương binh, liệt sĩBài 43. Rễ cây