4070 thue TNCN doi voi ban tai san thi hanh an

Công chứng Hợp đồng bán đấu giá (trong trường hợp bán tài sản thi hành án) doc

Công chứng Hợp đồng bán đấu giá (trong trường hợp bán tài sản thi hành án) doc
... Phí Công chứng văn bán đấu 100.00 0đồng/ 1 trường hợp giá bất động sản Thù lao công chứng Văn qui định 91/2008/TT-LTBTC Do thỏa thuận người yêu cầu công chứng tổ chức Luật Công chứng hành nghề công ... phiên đấu giá Phòng Công Mô tả bước Tên bước chứng từ thứ hai đến thứ sáu (trong hành chính) từ 30 đến 11 30 thứ bảy -Bước - Bước Tổ chức phiên đấu giá có tham dự Công chứng viên Sau đấu giá thành, ... thành, đến Phòng Công chứng để nhận văn bán đấu giá công chứng b) Đối với quan thực thủ tục hành chính: Công chứng viên trực tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ người Tổ chức tiến hành đấu giá nộp Việc kiểm...
 • 7
 • 434
 • 0

Mẫu 02-KB: Văn bản yêu cầu thay đổi nội dung đã thông báo về kê biên tài sản thi hành án

Mẫu 02-KB: Văn bản yêu cầu thay đổi nội dung đã thông báo về kê biên tài sản thi hành án
... Chứng nhận Văn yêu cầu thay đổi nội dung thông báo biên tài sản thi hành án Trung tâm tiếp nhận vào thời điểm: phút, ngày tháng năm Số hồ sơ lưu Số văn lưu ... Mục III Thông tư số 07/2007/TT-BTP ngày 09/10/2007 Bộ Tư pháp hướng dẫn thông báo việc biên tài sản thi hành án cung cấp thông tin tài sản biên Trung tâm Đăng ký giao dịch, tài sản Cục ... tài sản Nội, thành phố Hồ Chí Minh Đà Nẵng Ghi Số hồ sơ lưu ghi phần chứng nhận Trung tâm Đăng ký Văn thông báo việc biên tài sản thi hành án mà cần thay đổi Ghi cụ thể thay đổi theo quy định...
 • 3
 • 374
 • 0

Mẫu 01-KB: Văn bản thông báo về việc kê biên tài sản thi hành án

Mẫu 01-KB: Văn bản thông báo về việc kê biên tài sản thi hành án
... giao dịch, tài sản Chứng nhận Văn thông báo việc biên tài sản thi hành án Trung tâm tiếp nhận vào thời điểm: phút, ngày tháng năm Số hồ sơ lưu Số văn lưu ... Nội, thành phố Hồ Chí Minh Đà Nẵng khai theo quy định điểm từ 11.1 đến 11.4 khoản 11 Mục I Thông tư số 07/2007/TT-BTP ngày 09/10/2007 Bộ Tư pháp hướng dẫn thông báo việc biên tài sản thi hành ... Bộ Tư pháp hướng dẫn thông báo việc biên tài sản thi hành án cung cấp thông tin tài sản biên Trung tâm Đăng ký giao dịch, tài sản Cục Đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm thuộc Bộ Tư pháp...
 • 4
 • 2,059
 • 0

Tài liệu Mẫu 03-KB: Văn bản yêu cầu gia hạn thông báo về việc kê biên tài sản thi hành án pdf

Tài liệu Mẫu 03-KB: Văn bản yêu cầu gia hạn thông báo về việc kê biên tài sản thi hành án pdf
... Mẫu 03-KB CHỨNG NHẬN CỦA TRUNG TÂM ĐĂNG KÝ GIAO DỊCH, TÀI SẢN Trung tâm Đăng ký giao dịch, tài sản Chứng nhận Văn yêu cầu gia hạn thông báo việc biên tài sản thi hành ... quan thi hành án Ghi rõ gửi cho Trung tâm Đăng ký giao dịch, tài sản Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh Đà Nẵng Ghi Số hồ sơ lưu ghi phần chứng nhận Trung tâm Đăng ký Văn thông báo việc biên tài sản ... Số hồ sơ lưu ghi phần chứng nhận Trung tâm Đăng ký Văn thông báo việc biên tài sản thi hành án mà cần gia hạn ...
 • 3
 • 232
 • 0

Tài liệu Mẫu 04-KB: Văn bản yêu cầu sửa chữa sai sót nội dung thông báo về kê biên tài sản thi hành án docx

Tài liệu Mẫu 04-KB: Văn bản yêu cầu sửa chữa sai sót nội dung thông báo về kê biên tài sản thi hành án docx
... Chứng nhận Văn yêu cầu sửa chữa sai sót nội dung thông báo biên tài sản thi hành án Trung tâm tiếp nhận vào thời điểm: .giờ phút, ngày tháng năm Số hồ sơ lưu Số văn lưu ... dịch, tài sản Nội, thành phố Hồ Chí Minh Đà Nẵng Ghi Số hồ sơ lưu ghi phần chứng nhận Trung tâm Đăng ký Văn thông báo việc biên tài sản thi hành án mà cần sửa chữa sai sót ... QUAN THI HÀNH ÁN (Ký, đóng dấu ghi rõ họ tên) CHẤP HÀNH VIÊN (Ký, ghi rõ họ tên) CHỨNG NHẬN CỦA TRUNG TÂM ĐĂNG KÝ GIAO DỊCH, TÀI SẢN Trung tâm Đăng ký giao dịch, tài sản Chứng nhận Văn...
 • 3
 • 459
 • 0

Tài liệu Mẫu 05-KB: Văn bản yêu cầu xoá thông báo về kê biên tài sản thi hành án pptx

Tài liệu Mẫu 05-KB: Văn bản yêu cầu xoá thông báo về kê biên tài sản thi hành án pptx
... Mẫu 05-KB CHỨNG NHẬN CỦA TRUNG TÂM ĐĂNG KÝ GIAO DỊCH, TÀI SẢN Trung tâm Đăng ký giao dịch, tài sản Chứng nhận Văn yêu cầu xoá thông báo biên tài sản thi hành án Trung ... quan thi hành án Ghi rõ gửi cho Trung tâm Đăng ký giao dịch, tài sản Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh Đà Nẵng Ghi Số hồ sơ lưu ghi phần chứng nhận Trung tâm Đăng ký Văn thông báo việc biên tài sản ... Số hồ sơ lưu ghi phần chứng nhận Trung tâm Đăng ký Văn thông báo việc biên tài sản thi hành án mà cần xoá ...
 • 3
 • 282
 • 0

Thay đổi nội dung đã thông báo về kê biên tài sản thi hành án ppt

Thay đổi nội dung đã thông báo về kê biên tài sản thi hành án ppt
... cầu thay đổi nội dung thông báo biên tài sản thi hành án; Khách hàng nhận văn thông báo có chứng nhận Trả kết Trung tâm Đăng ký giao dịch, tài sản nơi nộp đơn qua đường bưu điện Hồ sơ Thành ... sơ Văn thông báo theo mẫu Số hồ sơ: Không quy định cụ thể Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn qui định Mẫu 02-KB: Văn yêu cầu thay đổi nội dung Thông tư số thông báo biên tài sản thi hành án Yêu ... TTHC: Văn thông báo có chứng nhận Trung tâm Đăng ký giao dịch, tài sản Các bước Mô tả bước Tên bước Nộp văn thông báo Khách hàng nộp văn thông báo Trung tâm Đăng ký giao dịch, tài sản Cục Đăng...
 • 4
 • 155
 • 0

Bán đấu giá các loại tài sản thi hành án ppt

Bán đấu giá các loại tài sản thi hành án ppt
... xem xét trạng tài sản Yêu cầu Yêu cầu điều kiện để thực TTHC: Nội dung Văn qui định phải người trúng đấu giá Không thu phí đấu giá trường hợp tài sản Quyết định số bán đấu giá tài sản tịch thu, ... tham dự đấu giá Bản cam kết việc xem xét trạng tài sản Các giấy tờ khác (nếu có) liên quan tới tài sản bán đấu giá Số hồ sơ: 01 Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn qui định Đơn đăng ký tham dự đấu giá Bản ... qui định Mức thu phí tài sản bán Quyết định số 24/2009/QĐ- UB Mức thu phí đấu giá với người Quyết định số 24/2009/QĐ- tham gia đấu giá UB Kết việc thực TTHC: Văn xác nhận Các bước Mô tả bước...
 • 4
 • 198
 • 0

Xoá thông báo về kê biên tài sản thi hành án ppsx

Xoá thông báo về kê biên tài sản thi hành án ppsx
... Bản văn xoá thông báo biên tài sản thi hành án có chứng nhận Trung tâm Đăng ký giao dịch, tài sản Các bước Mô tả bước Tên bước Nộp văn thông báo Khách hàng nộp văn thông báo Trung tâm ... giấy hẹn trả kết đăng ký, trừ Giải yêu cầu thông báo văn thông báo giải Đăng ký viên kịp thời cập nhật thông tin xoá thông báo biên tài sản thi hành án vào hệ thống liệu Nếu có từ chối Đăng ... Khách hàng nhận văn xoá thông báo biên Trả kết tài sản thi hành án có chứng nhận Trung tâm Đăng ký giao dịch, tài sản qua đường bưu điện Hồ sơ Thành phần hồ sơ Văn thông báo theo mẫu Số hồ...
 • 4
 • 192
 • 0

Cung cấp thông tin về kê biên tài sản thi hành án docx

Cung cấp thông tin về kê biên tài sản thi hành án docx
... Văn cung cấp thông tin Trung tâm Đăng ký giao dịch, tài sản Các bước Tên bước Nộp văn thông báo Mô tả bước Khách hàng nộp văn yêu cầu cung cấp thông tin Trung tâm Đăng ký giao dịch, tài sản Cục ... nhận Thủ trưởng Trung tâm đăng ký ký văn cung cấp thông văn tin; Trả kết Khách hàng nhận văn cung cấp thông tin Trung tâm đăng ký Hồ sơ Thành phần hồ sơ Văn thông báo theo mẫu Số hồ sơ: Không quy ... cứu thông tin theo văn hệ thống liệu in văn cung cấp thông tin Nếu có từ chối Đăng ký viên từ chối đăng ký hướng dẫn người yêu cầu đăng ký thực theo quy định Việc từ chối đăng ký phải lập thành...
 • 4
 • 206
 • 0

Gia hạn thời hạn có hiệu lực của việc thông báo về việc kê biên tài sản thi hành án pot

Gia hạn thời hạn có hiệu lực của việc thông báo về việc kê biên tài sản thi hành án pot
... cầu gia hạn thông báo việc biên tài sản thi hành án; Khách hàng nhận văn yêu cầu gia hạn thông báo Trả kết việc biên tài sản thi hành án chứng nhận Trung tâm Đăng ký giao dịch, tài sản ... cầu gia hạn thông báo việc Nộp văn biên tài sản thi hành án Trung tâm Đăng ký yêu cầu giao dịch, tài sản Cục Đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm thuộc Bộ Tư pháp; Đăng ký viên kiểm tra ghi thời ... Thành phần hồ sơ Văn yêu cầu gia hạn thông báo việc biên tài sản thi hành án Số hồ sơ: Không quy định cụ thể Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn qui định Mẫu 03-KB: Văn yêu cầu gia hạn thông báo Thông...
 • 3
 • 174
 • 0

Sửa chữa sai sót nội dung thông báo về kê biên tài sản thi hành án pdf

Sửa chữa sai sót nội dung thông báo về kê biên tài sản thi hành án pdf
... văn sửa chữa sai sót nội dung thông báo biên tài sản thi hành Tên bước Mô tả bước án; Khách hàng nhận trực tiếp văn yêu cầu sửa chữa Trả kết sai sót nội dung thông báo biên tài sản thi hành ... cầu sửa chữa sai sót nội dung thông báo biên tài sản thi hành án có chứng nhận Trung tâm Đăng ký giao dịch, tài sản Các bước Tên bước Mô tả bước Khách hàng nộp văn yêu cầu sửa chữa sai sót nội ... sót nội dung Nộp văn thông báo thông báo biên tài sản thi hành án Trung tâm Đăng ký giao dịch, tài sản Cục Đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm thuộc Bộ Tư pháp thành phố Hà Nội, Đà Nẵng thành...
 • 3
 • 129
 • 0

Thông báo về việc kê biên tài sản thi hành án potx

Thông báo về việc kê biên tài sản thi hành án potx
... văn thông báo Thủ trưởng Trung tâm đăng ký chứng nhận văn thông báo việc biên tài sản thi hành án; Khách hàng nhận văn thông báo có chứng nhận Trả kết Trung tâm Đăng ký giao dịch, tài sản ... Thành phần hồ sơ Văn thông báo theo mẫu Số hồ sơ: Không quy định cụ thể Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn qui định Mẫu 01-KB: Văn thông báo việc biên Thông tư số 07/2007/TT- tài sản thi hành án ... việc thực TTHC: Bản văn thông báo có chứng nhận Trung tâm Đăng ký giao dịch, tài sản Các bước Mô tả bước Tên bước Nộp văn thông báo Khách hàng nộp văn thông báo Trung tâm Đăng ký giao dịch, tài...
 • 4
 • 189
 • 0

Tài liệu Hướng dẫn chi tiết về thuế TNCN đối với chuyển nhượng, nhận thừa kế và nhận quà tặng là bất động sản ppt

Tài liệu Hướng dẫn chi tiết về thuế TNCN đối với chuyển nhượng, nhận thừa kế và nhận quà tặng là bất động sản ppt
... phải nộp thuế TNCN thu nhập từ chuyển nhượng vốn phải truy nộp thuế TNCN hoạt động chuyển nhượng bất động sản góp vốn vào doanh nghiệp Thu nhập từ chuyển nhượng nhà ở, quyền sử dụng đất tài sản gắn ... thu nhập từ nhận tiền bồi thường Nhà nước thu hồi đất tạm thời chưa thu thuế TNCN Trường hợp cá nhân góp vốn bất động sản, chia lợi nhuận phải nộp thuế TNCN hoạt động đầu tư vốn, chuyển nhượng ... đồng chuyển nhượng bất động sản nộp hồ sơ hợp lệ cho quan có thẩm quyền trước ngày 01/01/2009 (i) số thuế phải nộp số thuế TNCN số thuế chuyển nhượng quyền sử dụng đất tùy thuộc vào số thuế thấp...
 • 3
 • 208
 • 0

Kiểm soát thuế TNCN đối với thu nhập từ tiền lương, tiền công tại các tổ chức chi trả thu nhập do cục thuế TP đà nẵng thực hiện

Kiểm soát thuế TNCN đối với thu nhập từ tiền lương, tiền công tại các tổ chức chi trả thu nhập do cục thuế TP đà nẵng thực hiện
... a thu TNCN, tình tr ng tr n thu , gian l n v thu ph bi n d n ñ n th t thu cho NSNN CHƯƠNG TH C TR NG KI M SOÁT THU TNCN T TI N LƯƠNG, TI N CÔNG T I CÁC T CH C CHI TR THU NH P DO C C THU TP ĐÀ ... m soát thu TNCN, tác gi ñánh giá vi c th c hi n ki m soát thu TNCN t i t ch c chi tr thu nh p C c Thu TP Đà N ng th c hi n 2.3.1 Quy trình ki m soát thu TNCN t TLTC Quy trình ki m soát thu TNCN ... TNCN 20 CHƯƠNG GI I PHÁP TĂNG CƯ NG KI M SOÁT THU TNCN T TI N LƯƠNG, TI N CÔNG T I CÁC T CH C CHI TR THU NH P DO C C THU TP ĐÀ N NG TH C HI N 3.1 M c ñích yêu c u c a công tác ki m soát thu TNCN...
 • 13
 • 185
 • 0

Xem thêm