Nghiên cứu đặc điểm ô nhiễm nước mặt của sông cầu trên địa bàn tỉnh thái nguyên và đề xuất một số chỉ tiêu giám sát chất lượng

xây dựng chỉ số chất lượng nước nhằm đánh giá hiện trạng môi trường nước sông đáy trên địa bàn tỉnh hà nam đề xuất một số giải pháp bảo vệ chất lượng nước mặt sông đáy

xây dựng chỉ số chất lượng nước nhằm đánh giá hiện trạng môi trường nước sông đáy trên địa bàn tỉnh hà nam và đề xuất một số giải pháp bảo vệ chất lượng nước mặt sông đáy
... môi trường nước sông Đáy địa bàn tỉnh Nam đề xuất số giải pháp bảo vệ chất lượng nước mặt sông Đáy - Mục tiêu nghiên cứu: Xây dựng số chất lượng nước nhằm đánh giá trạng môi trường nước sông ... sông Đáy địa phận tỉnh Nam Từ đề xuất số giải pháp bảo vệ môi trường nước sông Đáy - Yêu cầu: + Đánh giá trạng môi trường nước sông Đáy đoạn chảy qua địa phận tỉnh Nam + Xây dựng số chất lượng ... thông số chất lượng nước quan trọng, đợt hai câu hỏi để xác định trọng số thông số chất lượng nước để xây dựng số phụ hàm chất lượng nước Kết có thông số chất lượng nước lựa chọn thông số chất lượng...
 • 109
 • 227
 • 0

Phân tích nhận thức của người dân về vấn đề ô nhiễm nước mặt của sông maspéro trên địa bàn thành phố sóc trăng

Phân tích nhận thức của người dân về vấn đề ô nhiễm nước mặt của sông maspéro trên địa bàn thành phố sóc trăng
... 4.2.1 Nhận thức người dân mức ñộ nguyên nhân ô nhiễm 23 4.2.2 Phân tích nhận thức người dân ô nhiễm nước mặt sông M aspéro rác thải sinh hoạt 26 4.2.3 Phân tích nhận thức người dân ô nhiễm ... bừa bãi xuống sông Chính vậy, ñề tài: “PHÂN TÍCH NHẬN THỨC CỦA NGƯỜI DÂN VỀ VẤN ðỀ Ô NHIỄM NƯỚC MẶT SÔNG MAS PÉRO TRÊN ðỊA BÀN THÀNH PHỐ SÓC TRĂNG” ñã ñược thực hiện, nhằm phân tích ñánh giá ... Phân tích nhận thức người dân 12 GVHD: Huỳnh Thị ðan Xuân S VTH: Trương Tường Vi T ÓM T ẮT ðề tài Phân tích nhận thức người dân vấn ñề ô nhiễm nước mặt sông M aspéro ñịa bàn thành phố Sóc Trăng ...
 • 70
 • 175
 • 0

Tình hình hội chứng rối loạn hô hấp sinh sản đàn lợn trên địa bàn tỉnh nghệ an theo dõi một số chỉ tiêu sinh sản của đàn lợn nái sau dịch

Tình hình hội chứng rối loạn hô hấp và sinh sản ở đàn lợn trên địa bàn tỉnh nghệ an và theo dõi một số chỉ tiêu sinh sản của đàn lợn nái sau dịch
... ð tài Tình hình H i ch ng r i lo n h p sinh s n ñàn l n ñ a bàn t nh Ngh An theo dõi m t s ch tiêu sinh s n c a ñàn l n nái sau d ch” ñư c ti n hành v i n i dung sau ñây: 3.1.1 Tình hình H ... nh Ngh An 3.1.1.3 Tình hình H i ch ng r i lo n h p sinh s n ñàn l n th t 3.1.1.4 Tình hình H i ch ng r i lo n h p sinh s n ñàn l n nái 3.1.1.5 Tình hình H i ch ng r i lo n h p sinh s ... hình H i ch ng r i lo n h p sinh s n ñàn l n nái ñ a bàn t nh Ngh An, năm 2008 - 49 4.2.5 Tình hình H i ch ng r i lo n h p sinh s n l n theo m ñ a bàn t nh Ngh An, năm 2008 ...
 • 124
 • 319
 • 1

Luận văn tình hình hội chứng rối loạn hô hấp sinh sản đàn lợn trên địa bàn tỉnh bắc ninh theo dõi một số chỉ tiêu sinh sản của đàn lợn nái sau dịch

Luận văn tình hình hội chứng rối loạn hô hấp và sinh sản ở đàn lợn trên địa bàn tỉnh bắc ninh và theo dõi một số chỉ tiêu sinh sản của đàn lợn nái sau dịch
... 37 4.1 TÌNH HÌNH CHĂN NUÔI TRƯ C KHI X Y RA PRRS TRÊN ð A BÀN T NH B C NINH NĂM 2010 37 4.2 TÌNH HÌNH H I CH NG R I LO N HÔ H P VÀ SINH S N ðÀN L N NUÔI TRÊN ð A BÀN T NH B C NINH NĂM ... a bàn t nh B c Ninh, năm 2010 51 B ng 4.7: Tình hình H i ch ng r i lo n h p sinh s n ñàn l n th t ñ a bàn t nh B c Ninh, năm 2010 52 B ng 4.8: Tình hình H i ch ng r i lo n h p sinh ... V VÀ SINH S N 2.2 H I CH NG R I LO N HÔ H P L N TÌNH HÌNH H I CH NG R I LO N HÔ H P VÀ SINH S N L N 2.2.1 Trên th gi i 2.2.2 Vi t Nam 2.3 TÌNH HÌNH...
 • 108
 • 299
 • 1

Nghiên cứu đặc điểm bệnh lý, lâm sàng của gà mắc bệnh đầu đen tại thái nguyên so sánh hiệu lực của 2 phác đồ điều trị

Nghiên cứu đặc điểm bệnh lý, lâm sàng của gà mắc bệnh đầu đen tại thái nguyên và so sánh hiệu lực của 2 phác đồ điều trị
... cứu đặc điểm bệnh lý, lâm sàng mắc bệnh đầu đen (Histomoniasis) Thái Nguyên so sánh hiệu lực phác đồ điều trị ” 1 .2 Mục đích nghiên cứu - Nghiên cứu tình hình nhiễm đơn bào H meleagridis ... bị bệnh đầu đen gây nhiễm - Bệnh tích vi thể manh tràng gan bị bệnh gây nhiễm 3.3 .2 Xác định hiệu lực số phác đồ điều trị bệnh đầu đen 3.3 .2. 1 Hiệu lực phác đồ điều trị diện hẹp 3.3 .2. 2 Hiệu ... tỉnh Thái Nguyên - Nghiên cứu tình hình nhiễm đơn bào H meleagridis gây nhiễm - Nghiên cứu đặc điểm bệnh lý, lâm sàng bệnh đầu đen đơn bào H meleagridis gây - Nghiên cứu hiệu lực phác đồ điều...
 • 76
 • 348
 • 0

Nghiên cứu quản lý chất lượng nước Sông Cầu trên địa bàn Tỉnh Thái Nguyên

Nghiên cứu quản lý chất lượng nước Sông Cầu trên địa bàn Tỉnh Thái Nguyên
... nhiễm sông Cầu 34 CHƢƠNG 3: ĐÁNH GIÁ CHẤT LƢỢNG NƢỚC SÔNG CẦU TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THÁI NGUYÊN VÀ ĐỀ XUẤT CÁC GIẢI PHÁP QUẢN LÝ 3.1 Hiện trạng chất lƣợng nƣớc sông Cầu địa bàn Thái Nguyên Chất lượng ... nghiên cứu  Khảo sát, điều tra trạng môi trường nước sông Cầu địa bàn tỉnh Thái Nguyên - Nghiên cứu đánh giá trạng chất lượng môi trường nước sông Cầu, từ xây dựng đồ ô nhiễm nước mặt sông Cầu; ... nghiên cứu CHƢƠNG ĐÁNH GIÁ CHẤT LƢỢNG NƢỚC SÔNG CẦU TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THÁI NGUYÊN VÀ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP QUẢN LÝ………… 3.1 Hiện trạng chất lƣợng nƣớc sông Cầu địa bàn tỉnh 31 3.1.1 Chất lượng...
 • 113
 • 213
 • 0

Đánh giá mức độ các nguồn ô nhiễm môi trường đặc thù của ngành than trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh đề xuất các biện pháp quản lý, xử lý các nguồn gây ô nhiễm này trong giai đoạn 2010-2020

Đánh giá mức độ các nguồn ô nhiễm môi trường đặc thù của ngành than trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh và đề xuất các biện pháp quản lý, xử lý các nguồn gây ô nhiễm này trong giai đoạn 2010-2020
... thuật xử thích hợp, đồng thời đề xuất sách, biện pháp quản chặt chẽ loại nguồn ô nhiễm môi trường cách có hiệu Với trên, đề tài " Đánh giá mức độ nguồn ô nhiễm môi trường đặc thù ngành than ... cứu, đánh giá cách đầy đủ, khách quan khoa học mức độ nguồn ô nhiễm môi trường đặc thù tỉnh Quảng Ninh mối quan hệ tổng thể trạng môi trường tỉnh Quảng Ninh năm gần - Đề xuất giải pháp quản ... chung bảo vệ môi trường cho tỉnh Quảng Ninh 2.3 Hiện trạng nguồn gây ô nhiễm môi trường ngành than: 2.3.1 Các vấn đề môi trường chủ yếu ngành than Quá trình nguồn phát sinh ô nhiễm môi trường gắn...
 • 89
 • 469
 • 1

ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG CHẤT LƯỢNG nước mặt SÔNG cầu đoạn CHẢY QUA TỈNH THÁI NGUYÊN đề XUẤT các BIỆN PHÁP QUẢN lý, bảo vệ

ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG CHẤT LƯỢNG nước mặt SÔNG cầu đoạn CHẢY QUA TỈNH THÁI NGUYÊN và đề XUẤT các BIỆN PHÁP QUẢN lý, bảo vệ
... nước mặt sông Cầu đoạn chảy qua tỉnh Thái Nguyên Chương 2: Hiện trạng diễn biến chất lượng nước sông Cầu đoạn chảy qua Tỉnh Thái Nguyên Chương 3: Đề xuất biện pháp quản bảo vệ chất lượng nước ... HIỆN TRẠNG VÀ DIỄN BIẾN CHẤT LƯỢNG NƯỚC SÔNG CẦU ĐOẠN CHẢY QUA TỈNH THÁI NGUYÊN 2.1 Hiện trạng chất lượng nước mặt sông Cầu 2.1.1 Hiện trạng chất lượng nước mặt sông Cầu năm gần Thái Nguyên tỉnh ... ĐỀ TÀI: ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG CHẤT LƯỢNG NƯỚC MẶT SÔNG CẦU ĐOẠN CHẢY QUA TỈNH THÁI NGUYÊN VÀ ĐỀ XUẤT CÁC BIỆN PHÁP QUẢN LÝ, BẢO VỆ - CÁC TÀI LIỆU CƠ BẢN: Cục thống kê Thái Nguyên (2011), Niên giám...
 • 98
 • 291
 • 0

Nghiên cứu đặc điểm của bệnh do ấu trùng Cysticercus Tennuicollis gây ra nuôi tại một số địa phương tỉnh Thái Nguyên đề xuất biện pháp phòng chống

Nghiên cứu đặc điểm của bệnh do ấu trùng Cysticercus Tennuicollis gây ra ở dê nuôi tại một số địa phương tỉnh Thái Nguyên và đề xuất biện pháp phòng chống
... bệnh ấu trùng Cysticercus tenuicollis gây nuôi số địa phương tỉnh Thái Nguyên" 1.2 Mục tiêu nghiên cứu Xác định tình hình nhiễm ấu trùng Cysicercus tenuicollis nuôi số địa phương tỉnh Thái ... dung nghiên cứu 3.4.1 Nghiên cứu đặc điểm dịch tễ bệnh ấu trùng Cysticercus tenuicollis gây nuôi số địa phương tỉnh Thái Nguyên 3.4.1.1 Tình hình nhiễm ấu trùng Cysticercus tenuicollis nuôi ... PHẦN KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 4.1 Nghiên cứu số đặc điểm dịch tễ bệnh ấu trùng Cysticercus tenuicollis gây số địa phương thuộc tỉnh Thái Nguyên 4.1.1 Tình hình nhiễm ấu trùng Cysticercus...
 • 64
 • 90
 • 0

nghiên cứu đặc điểm sinh trưởng biến đổi cấu trúc của rừng trồng keo lai qua các tuổi tại xã đồng thịnh, huyện định hóa, tỉnh thái nguyên nhằm đề xuất một số giải pháp kinh doanh hiệu quả loài cây này tại địa phương

nghiên cứu đặc điểm sinh trưởng và biến đổi cấu trúc của rừng trồng keo lai qua các tuổi tại xã đồng thịnh, huyện định hóa, tỉnh thái nguyên nhằm đề xuất một số giải pháp kinh doanh hiệu quả loài cây này tại địa phương
... Thịnh, huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên nhằm đề xuất số giải pháp kinh doanh hiệu loài địa phương cần thiết PHẦN TỔNG QUAN VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU 1.1 Đặc điểm Keo lai 1.1.1 Đặc điểm hình thái Keo lai Keo ... giá khả sinh trưởng biến đổi cấu trúc rừng keo lai qua cấp tuổi Đồng Thịnh, huyện Định Hóa ,tỉnh Thái Nguyên thông qua việc nghiên cứu đặc điểm tiêu sinh trưởng, cấu trúc rừng, tương quan đường ... 2.4.2 Nghiên cứu cấu trúc rừng Keo lai - Mật độ lâm phần - Cấu trúc N/D1.3 - Cấu trúc N/Hvn - Nghiên cứu biến đổi tương quan H – D qua tuổi 2.4.3 Nghiên cứu đặc điểm sinh trưởng keo lai khu vực qua...
 • 75
 • 3,274
 • 10

LUẬN VĂN THẠC SĨ NGÀNH XÂY DỰNG ĐƯỜNG Ô ĐƯỜNG THÀNH PHỐ NGHIÊN CỨU ĐÁNH GIÁ TÌNH TRẠNG MẶT ĐƯỜNG BÊ TÔNG ASPHAL TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẮC NINH ĐỀ XUẤT ĐỊNH HƯỚNG GIẢI PHÁP KHẮC PHỤC

LUẬN VĂN THẠC SĨ NGÀNH XÂY DỰNG ĐƯỜNG Ô TÔ VÀ ĐƯỜNG THÀNH PHỐ NGHIÊN CỨU ĐÁNH GIÁ TÌNH TRẠNG MẶT ĐƯỜNG BÊ TÔNG ASPHAL TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẮC NINH VÀ ĐỀ XUẤT ĐỊNH HƯỚNG GIẢI PHÁP KHẮC PHỤC
... Ninh Nguyễn Văn Chung - Lớp cao học XD đường ô TP-K19 12 Nghiờn cu ỏnh giỏ tỡnh trng mt ng bờ tụng Asphal tnh Bc Ninh v xut nh hng gii phỏp khc phc Thi im tnh Bc Ninh c tỏi lp, th xó Bc Ninh ... tụng Asphal tnh Bc Ninh + Kt lun v kin ngh + Ti liu tham kho í ngha khoa hc, mc tiờu nghiờn cu Nguyễn Văn Chung - Lớp cao học XD đường ô TP-K19 Nghiờn cu ỏnh giỏ tỡnh trng mt ng bờ tụng Asphal ... Nguyễn Văn Chung - Lớp cao học XD đường ô TP-K19 Nghiờn cu ỏnh giỏ tỡnh trng mt ng bờ tụng Asphal tnh Bc Ninh v xut nh hng gii phỏp khc phc CHNG TNG QUAN V GIAO THễNG NG B TRấN A BN TNH BC NINH...
 • 112
 • 1,123
 • 8

Nghiên cứu ảnh hưởng của nước thải sản xuất ngành chế biến mủ cao su đến chất lượng nước mặt trên địa bàn tỉnh bình phước đề xuất quy hoạch vùng phát triển các nhà máy chế biến mủ cao su

Nghiên cứu ảnh hưởng của nước thải sản xuất ngành chế biến mủ cao su đến chất lượng nước mặt trên địa bàn tỉnh bình phước và đề xuất quy hoạch vùng phát triển các nhà máy chế biến mủ cao su
... Nghiên cứu ảnh hưởng nước thải sản xuất ngành chế biến mủ cao su đến chất lượng nước mặt địa bàn tỉnh Bình Phước đề xuất quy hoạch vùng phát triển nhà máy chế biến cao su thực Kết đề tài nghiên ... Trên sở nghiên cứu ảnh hưởng nước thải sản xuất ngành chế biến mủ cao su đến chất lượng nước mặt địa bàn tỉnh Bình Phước đề xuất quy hoạch vùng phát triển nhà máy chế biến cao su sở nhằm hiểu ... động chế biến mủ cao su địa bàn tỉnh Bình Phước - Đánh giá ảnh hưởng nước thải cao su đến nguồn nước địa bàn tỉnh Bình Phước - Đề xuất giải pháp quy hoạch nhằm đảm bảo phát triển ngành chế biến cao...
 • 131
 • 301
 • 0

TIỂU LUẬN " ĐIỀU TRA, KHẢO SÁT, ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG NƯỚC DƯỚI ĐẤT MỘT SỐ KHU VỰC CÓ NGUY CƠ Ô NHIỄM DO HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT CÔNG NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH DƯƠNG ĐỀ XUẤT BIỆN PHÁP QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG NƯỚC " pdf

TIỂU LUẬN
... vic x nc thi, rỏc thi ca cỏc cụng ty, doanh nghip B sung, tng cng mng li ging quan trc Thu phớ khai thỏc, s dng ti nguy n nc di t i vi cỏc cụng ty 35 NHểM Kt lun Khu vc nc ngm b ụ nhim: khu ... nc di t Khu vc KCN SúngThn, KCN ng An Cỏc cụng ty, doanh nghip KCN thng khai thỏc ging sõu t 70-100m Khu dõn c gn cỏc KCN ny hu ht ó s dng nc mỏy, thng khai thỏc sõu 15-30m 13 Khu vc giỏp ... bin phỏp qun cht lng nc di t Hn ch khai thỏc nc di t sõu 25-40m khu vc b ụ nhim (1), (2) v (3) Lp k hoch lp cỏc ging b ụ nhim Tng cng h thng nc mỏy cp cho khu dõn c Kim tra, giỏm sỏt...
 • 38
 • 1,053
 • 5

Xem thêm

Từ khóa: điều tra đánh giá thực trạng ô nhiễm môi trường nước sông cầu trên địa bàn tỉnh bắc kạnđề xuất một số biện pháp nâng cao chất lượng đất và nước mặt trog sản xuất nông nghiệpđồ án đánh giá hiện trạng xử lý nước thải sinh hoạt tại các khu chung cư trên địa bàn quận bình thạnh và đề xuất các giải pháp xử lýtình hình lạm phát ở việt nam trong thời gian qua – dự báo trong thời gian tới và đề xuất một số giải pháp docmột số chỉ tiêu đánh giá chất lượng nướctừ cơ sở lý luận và thực tiễn qua thực tế giảng dạy tôi xin mạnh dạn đề xuất một số kinh nghiệm nâng cao chất lượng giảng dạy truyền kiến thức giải toán có lời văn ở lớp mộtmột số chỉ tiêu đánh giá chất lượng triển khai dự án ủy thác đầu tư vốn nước ngoài của nhtmtừ cơ sở lý luận và thực tiễn qua thực tế giảng dạy tôi xin mạnh dạn đề xuất một số kinh nghiệm nâng cao chất lượng giảng dạy mạch kiến thức giải toán có lời văn ở lớp mộtgiới thiệu một số chỉ tiêu đánh giá chất lượng nướcmột số chỉ tiêu đánh giá chất lượng nước thảinghiên cứu thực trạng ô nhiễm nướcbao cao nghiên cứu đặc điểm tái sinh tự nhiên trong một số kiểu thảm thực vật và đề xuất một số biện pháp kỹ thuật nhằm phục hồi rừng tại huyện chợ đồnnghiên cứu đặc điểm sinh trưởng phát triển của một số dòng lúa lai trở lại có nguồn gốc từ cặp bố mẹ khang dân 18 và đs1 tại trường đại học nông lâm thái nguyênđánh giá hiện trạng ô nhiễm và đề xuất một số biện pháp nâng cao hiệu quả quản lý nước mặt trên địa bàn tỉnh gia lainghiên cứu hiện trạng chất lượng nước sông cầu đoạn chảy qua địa bàn tỉnh thái nguyênĐề thi học sinh giỏi môn Toán lớp 11(có đáp án)Tính toán và thiết kế Boost Converterbao cao phu gia thuc phamHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 2) DANH GIA HIEN TRANG CONG TRINHHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 5) HH SC GC KET CAU GACHHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 1) TONG QUANTiểu luận môn kinh tế lượngSÁCH THIẾT KẾ TRANG PHỤCTIENG ANH CHUYEN NGANH MAYBài 60. Động vật quý hiếmThực trạng các tranh chấp hợp đồng tín dụng và kiến nghị giải pháp hạn chế tranh chấpHÀM SỐ VÀ MŨ, LOGARITGIẢI CHI TIẾT CÁC BÀI TẬP LẠ VÀ KHÓ TRONG ĐỀ THI THPT QG MÔN VẬT LÍbài tập Vat ly nguyen tuBài 14. Bài thực hành 2: Tính chất của một số hợp chất nitơ, photphoBài 12. Phân bón hoá họcKẾ HOẠCH HỘI THI GV DẠY GIỎI CẤP TRƯỜNG 2017-2018Tuần 4. Nghe-kể: Dại gì mà đổi. Điền vào giấy tờ in sẵnBài 43. Rễ câySKKN PP Graph trong dạy học Hóa học