Skill CASIO + đề trắc nghiệm số 1

Bộ đề trắc nghiệm số 1 (có đáp án)

Bộ đề trắc nghiệm số 1 (có đáp án)
... D Đáp án : (A) Bài : 16 614 Giải phương trình: Chọn đáp án A B C D Đáp án : (A) Bài : 16 613 Nghiệm phương trình Chọn đáp án là: A B C D Đáp án : (D) Bài : 16 612 Nghiệm phương trình là: Chọn đáp ... D Đáp án : (D) Bài : 16 611 Giải phương trình Chọn đáp án A B C D Đáp án : (C) Bài : 16 610 Giải phương trình Chọn đáp án A B C D Đáp án : (B) Bài : 16 609 Giải phương trình Chọn đáp án A B C D Đáp ... Chọn đáp án A B C D Bài : 16 617 Giải phương trình: Chọn đáp án A B C D Đáp án : (A) Bài : 16 616 Giải phương trình: Chọn đáp án A B C : D Đáp án : (D) Bài : 16 615 Giải phương trình: Chọn đáp án...
 • 19
 • 631
 • 11

Bộ đề trắc nghiệm số 1 - Đáp án

Bộ đề trắc nghiệm số 1 - Đáp án
... 10 Vậy người trả lời không? Chọn đáp án A Đúng B Không thể ba nhiễm kép số lượng NST 11 ; C Không thể ba nhiễm kép số lượng NST 5; D Không thể ba nhiễm kép số lượng 14 ; Đáp án : (A) Bài : 214 15 ... Chọn đáp án A 1, 2, 3, 5; B 1, 3, 4, 5; C 1, 2, 3, 5; D 1, 2, 3, Đáp án : (D) Bài : 213 77 Chọn đáp án A Nhân đôi NST; B Phân li NST; C Trao đổi chéo NST; D Kiểu tập trung NST kì giảm phân I Đáp án ... là: Chọn đáp án A 64; B 12 8; C 256; D 512 ; Đáp án : (B) Bài : 213 93 Bộ phận NST nơi tích tụ nhiều rARN (ARN ribôxôm): Chọn đáp án A Tâm động; B Eo sơ cấp; C Eo thứ cấp; D Thể kèm; Đáp án : (C)...
 • 22
 • 243
 • 1

Bộ đề trắc nghiêm số 1 môn Hóa - Đáp án

Bộ đề trắc nghiêm số 1 môn Hóa - Đáp án
... Chọn đáp án A 16 ml B 32ml C 16 0ml D 320ml Đáp án : (D) Bài : 8226 Đốt cháy hoàn toàn amin no đơn chức, bậc 2, mạch hở X thu số mol tương ứng : Công thức cấu tạo X nước theo tỉ lệ Chọn đáp án A ... B C D Đáp án : (B) Bài : 16 879 Khi đốt cháy đồng đẳng loải rượu tỉ lệ số mol tử C rượu tăng dần Vậy công thức tổng quát dãy đồng đẳng rượu là: Chọn đáp án A B C D Đáp án : (C) tăng dần số nguyên ... glucozơ, glixerol, metanal, propan -1 - ol? Chọn đáp án A B dung dịch C dung dịch rom D Na kim loại Đáp án : (A) Bài : 8228 Hợp chất hữu X có mạch cacbon không phân nhánh, bậc (chứa C, H, N), nitơ chiếm...
 • 7
 • 230
 • 1

Môn Hóa Học - Đề trắc nghiệm số 1

Môn Hóa Học - Đề trắc nghiệm số 1
... B 9,6% C 10 ,7% D Kết khác Câu 37:Trộn V1 lit dung dòch H2SO4 có pH = với V2 lit dung dòch NaOH có pH = 12 để dung dòch có pH = 4, tỷ lệ V1: V2 có giá trò nào? A 9 :11 B 10 1:9 C 99 :10 1 D Tỷ lệ ... đây: CH3COOH (2), CH2Cl-CH2COOH (1) , HCOOH (3), CH3-CHCl-COOH (4) A (3) > (2) > (1 ) > (4) B (4) > (2) > (1 ) > (3) C (4) > (1) > (3) > (2) D Kết khác Câu 15 : Đốt cháy 1, 68 lít hỗn hợp CH4, C2H4 ... 500ml dung dịch NaOH 1M Cơng thức cấu tạo axit là: a CH3COOH C2H5COOH c HCOOH HOOC-COOH b HCOOH C2H5COOH d CH3COOH HOOC-CH2-COOH Câu 27: Cho 1, 152g hỗn hợp Fe, Mg vào 0 ,1 lít dung dòch AgNO3...
 • 4
 • 119
 • 0

ĐỀ THI THỬ TRẮC NGHIỆM SỐ 1 Vật lý và Tuổi trẻ Số 54 – Tháng 02/2008

ĐỀ THI THỬ TRẮC NGHIỆM SỐ 1 Vật lý và Tuổi trẻ Số 54 – Tháng 02/2008
... ? A 1, 2 .10 6 m / s B 12 .10 6 m / s C 1, 6 .10 6 m / s D 16 .10 6 m / s 11 Vật kính thị kính kính thi n văn có tiêu cự +16 0cm +5cm Khoảng cách hai kính độ bội giác ngắm chừng vô cực A 15 5cm 32 B 16 5cm ... 6, 625 .10 −34 Js ; c = 3 .10 8 m / s ; qe = e = 1, 6 .10 19 C ; me = 9 ,1. 10− 31 kg Độ lớn cảm ứng từ B từ trường là: A 2,5 .10 −4 T B 1, 0 .10 −3 T C 1, 0 .10 −4 T D 2,5 .10 −3 T 49 Trên sợi dây dài 1, 5m, ... triệt tiêu cần đặt vào catod anod hiệu điện có giá trị 19 nhỏ ? Cho h = 6, 625 .10 −34 Js ; c = 3 .10 8 m / s ; qe = 1, 6 .10 C A 1, 05V B 0,8V C 1, 62V D 2,45V t1 li độ chất điểm x1 = 3cm 26 Một chất...
 • 6
 • 390
 • 7

De Toan NTP-Hue trac nghiem so 1

De Toan NTP-Hue trac nghiem so 1
... Câu 12 : S hỡnh tam giỏc hỡnh bờn l : A Câu 13 : A Câu 14 : A Câu 15 : A C ln D ln B C 10 D 12 Tng ca + + + +2005 + 2007 + 2009 = S thớch hp in vo ch chm l : C 10 10025 10 09020 B 10 1 015 2 D 10 110 30 ... 12 6 C 17 2 D 12 0 phiếu soi - đáp án (Dành cho giám khảo) Môn : Toán Tuyển sinh lớp Mã Đề số : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Toỏn TS NTP - 2009 Toỏn ... Câu 19 : Bit tng ca hai s l 0,25 v thng ca hai s ú l 0,25 S ln l : A 0,2 C 0 ,15 B 0 ,12 D 0,05 1 Câu 20 : Bit hiu ca hai s l 84 v s bng s ln S l: A 42 Toỏn TS NTP - 2009 B 12 6 C 17 2 D 12 0...
 • 5
 • 59
 • 0

De TV NTP-Hue trac nghiem so 1

De TV NTP-Hue trac nghiem so 1
... _ phiếu soi - đáp án (Dành cho giám khảo) Môn : Tieng viet tuyen sinh NTP Đề số : Ting Vit-TS NTP-2009 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Ting Vit-TS NTP-2009 ... trc Câu 15 : Dũng no di õy cha phi l cõu ? A nh nng vng tri nh xung cỏnh ng vng úng B Chic ng h treo tng th vin trng em C Trờn mt bin, on thuyn ỏnh cỏ lt nhanh D Cỏnh ng rng mờnh mụng Câu 16 : Nhúm ... thỏi bỡnh, bỡnh Câu 17 : T ỏnh cõu no di õy c dựng vi ngha gc ? A Cỏc bn khụng nờn ỏnh B Bỏc nụng dõn ỏnh trõu ng C Sỏng no, b cng ỏnh thc em dy th dc D Cỏc bn khụng nờn ỏnh Câu 18 : Dũng no di...
 • 3
 • 56
 • 0

Đề thi trắc nghiệm số 1 doc

Đề thi trắc nghiệm số 1 doc
... sheeps 17 The problem is _ in summer a) much worse b) much more worse c) much more bad d) much worst 18 She'll tell us _ a) 11 o'clock in this morning b) at 11 o'clock this morning c) on 11 o'clock ... get c) find d) arrive 10 "Must I take my umbrella?" "No, you _ It's not going to rain." a) mustn't b) needn't c) have to d) don't 11 I think John _ translate this document a) have to b) ... taller then 13 It took years of research, but _ they found the answer a) at the end b) in the end c) last d) lastly 14 There was _ I could say a) any b) nothing c) everything d) anything 15 We...
 • 45
 • 65
 • 0

ĐỀ THI THỬ TRẮC NGHIỆM SỐ 1 Vật lý và Tuổi trẻ Số 54 pptx

ĐỀ THI THỬ TRẮC NGHIỆM SỐ 1 Vật lý và Tuổi trẻ Số 54 pptx
... ? A 1, 2 .10 6 m / s B 12 .10 6 m / s C 1, 6 .10 6 m / s D 16 .10 6 m / s 11 Vật kính thị kính kính thi n văn có tiêu cự +16 0cm +5cm Khoảng cách hai kính độ bội giác ngắm chừng vô cực A 15 5cm 32 B 16 5cm ... s ; qe  e  1, 6 .10 19 C ; me  9 ,1. 10 31 kg Độ lớn cảm ứng từ B từ trường là: A 2,5 .10 4 T B 1, 0 .10 3 T C 1, 0 .10 4 T D 2,5 .10 3 T 49 Trên sợi dây dài 1, 5m, có sóng dừng tạo ra, hai đầu ... cần đặt vào catod anod hiệu điện có giá trị nhỏ ? Cho h  6,625 .10 34 Js ; c  3 .10 8 m / s ; qe  1, 6 .10 19 C A 1, 05V B 0,8V C 1, 62V D 2,45V 26 Một chất điểm dao động điều hòa thời điểm t1 li...
 • 6
 • 254
 • 2

ĐỀ THI THỬ TRẮC NGHIỆM SỐ 1 Vật lý và Tuổi trẻ Số 54 pot

ĐỀ THI THỬ TRẮC NGHIỆM SỐ 1 Vật lý và Tuổi trẻ Số 54 pot
... ? A 1, 2 .10 6 m / s B 12 .10 6 m / s C 1, 6 .10 6 m / s D 16 .10 6 m / s 11 Vật kính thị kính kính thi n văn có tiêu cự +16 0cm +5cm Khoảng cách hai kính độ bội giác ngắm chừng vô cực A 15 5cm 32 B 16 5cm ... s ; qe  e  1, 6 .10 19 C ; me  9 ,1. 10 31 kg Độ lớn cảm ứng từ B từ trường là: A 2,5 .10 4 T B 1, 0 .10 3 T C 1, 0 .10 4 T D 2,5 .10 3 T 49 Trên sợi dây dài 1, 5m, có sóng dừng tạo ra, hai đầu ... cần đặt vào catod anod hiệu điện có giá trị nhỏ ? Cho h  6,625 .10 34 Js ; c  3 .10 8 m / s ; qe  1, 6 .10 19 C A 1, 05V B 0,8V C 1, 62V D 2,45V 26 Một chất điểm dao động điều hòa thời điểm t1 li...
 • 6
 • 191
 • 0

ĐỀ THI THỬ TRẮC NGHIỆM SỐ 1 Vật lý và Tuổi trẻ Số 57 doc

ĐỀ THI THỬ TRẮC NGHIỆM SỐ 1 Vật lý và Tuổi trẻ Số 57 doc
... mX  205,974468u 1u  9 31, 5MeV / c Vận tốc hạt  bay xấp xỉ ? A 1, 2 .10 6 m / s B 12 .10 6 m / s C 1, 6 .10 6 m / s D 16 .10 6 m / s 11 Vật kính thị kính kính thi n văn có tiêu cự +16 0cm +5cm Khoảng ... dòng điện mạch cực đại 1A C R L,r A N M Giá trị R C1 bằng: 2 .10 3 F  10 3 C R  40 ; C1  F  A R  40 ; C1  2 .10 3 F  10 3 D R  50 ; C1  F  B R  50 ; C1  14 Phát biểu sau không ... s ; qe  e  1, 6 .10 19 C ; me  9 ,1. 10 31 kg Độ lớn cảm ứng từ B từ trường là: A 2,5 .10 4 T B 1, 0 .10 3 T C 1, 0 .10 4 T D 2,5 .10 3 T 49 Trên sợi dây dài 1, 5m, có sóng dừng tạo ra, hai đầu...
 • 6
 • 242
 • 0

ĐỀ THI THỬ TRẮC NGHIỆM SỐ 1 MÔN VẬT LÍ 2 pdf

ĐỀ THI THỬ TRẮC NGHIỆM SỐ 1 MÔN VẬT LÍ 2 pdf
... điện R  22 , 75mm Cho h  6, 625 .10 34 Js ; c  3 .10 8 m / s ; qe  e  1, 6 .10 19 C ; me  9 ,1. 10 31 kg Độ lớn cảm ứng từ B từ trường là: A 2, 5 .10 4 T B 1, 0 .10 3 T C 1, 0 .10 4 T D 2, 5 .10 3 T ... 0 026 03u , mX  20 5,974468u 1u  9 31, 5MeV / c Vận tốc hạt  bay xấp xỉ ? A 1, 2 .10 6 m / s B 12 .10 6 m / s C 1, 6 .10 6 m / s D 16 .10 6 m / s 11 Vật kính thị kính kính thi n văn có tiêu cự +16 0cm +5cm ... / s Tại thời điểm t2 li độ x2  2cm vận tốc v2  60 2cm / s Biên độ tần số góc dao động chất điểm bằng: A 6cm ; 20 rad/s B 6cm ; 12 rad/s C 12 cm ; 20 rad/s D 12 cm ; 10 rad/s 27 Phát biểu sau sai...
 • 6
 • 82
 • 0

ĐỀ LUYỆN THI TRẮC NGHIỆM SỐ 1 pdf

ĐỀ LUYỆN THI TRẮC NGHIỆM SỐ 1 pdf
... sai Câu 11 : Đốt cháy hỗn hợp X gồm andehit đơn chức no rượu đơn chức chưa no có nối đôi, tất mạch hở : a Số mol H2O = số mol CO2 b Số mol H2O > số mol CO2 c Số mol H2O < số mol CO2 d Số mol H2O ... b Số mol H2O > số mol CO2 c Số mol H2O < số mol CO2 d Số mol H2O gấp đôi số mol CO2 e Số mol CO2 gấp đôi số mol H2O Câu 12 : Nhận định sơ đồ phản ứng sau: A t  B  H ; xt,t B D E  ; xt ... Andehit fomic Câu 13 : Đốt cháy hỗn hợp đồng đẳng anđêhit thu số mol CO2 = số mol H2O dãy đồng đẳng: a Andehit đơn chức no b Andehit vòng no c Andehit chức no e Kết khác Câu 14 : Đốt cháy hoàn...
 • 3
 • 164
 • 0

ĐỀ THI THỬ TRẮC NGHIỆM SỐ 1 Vật lý và Tuổi trẻ Số 54 pdf

ĐỀ THI THỬ TRẮC NGHIỆM SỐ 1 Vật lý và Tuổi trẻ Số 54 pdf
... ? A 1, 2 .10 6 m / s B 12 .10 6 m / s C 1, 6 .10 6 m / s D 16 .10 6 m / s 11 Vật kính thị kính kính thi n văn có tiêu cự +16 0cm +5cm Khoảng cách hai kính độ bội giác ngắm chừng vô cực A 15 5cm 32 B 16 5cm ... s ; qe  e  1, 6 .10 19 C ; me  9 ,1. 10 31 kg Độ lớn cảm ứng từ B từ trường là: A 2,5 .10 4 T B 1, 0 .10 3 T C 1, 0 .10 4 T D 2,5 .10 3 T 49 Trên sợi dây dài 1, 5m, có sóng dừng tạo ra, hai đầu ... cần đặt vào catod anod hiệu điện có giá trị nhỏ ? Cho h  6,625 .10 34 Js ; c  3 .10 8 m / s ; qe  1, 6 .10 19 C A 1, 05V B 0,8V C 1, 62V D 2,45V 26 Một chất điểm dao động điều hòa thời điểm t1 li...
 • 6
 • 236
 • 0

Báo cáo bài tập lớn môn cơ sở dữ liệu nâng cao đề bài câu hỏi trắc nghiệm số 1

Báo cáo bài tập lớn môn cơ sở dữ liệu nâng cao đề bài câu hỏi trắc nghiệm số 1
... Câu hỏi trắc nghiệm số Phần trắc nghiệm: Chọn đáp án (đánh dấu  vào ô): Câu sở liệu là:  A) Một sưu tập lớn loại liệu tác nghiệp  B) Một tập File liệu  C) Một tập chương trình ... tối thiểu tìm B1 Câu Cho F G tập phụ thuộc thoả tập Ω Ký hiệu XG+ XF+ tập bao đóng ứng với tập G F Chứng minh F ≅ G XG+ = XF+ Giải: Nhóm – Lớp DCT10B Trang 11 Câu hỏi trắc nghiệm số -Theo định ... AC 10 AD AD ADEG 11 AE AE AE 12 AG AG AG 13 BC BC Q+ BC BC 14 BD BD Q+ BD BD 15 BE BE Q+ BE BE 16 BG BG BG 17 CD CD Q+ CD CD 18 CE CE Q+ CE CE 19 CG CG Q+ CG CG 20 DE DE DEG Nhóm – Lớp DCT10B...
 • 29
 • 239
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: đề trắc nghiệm lý 12 chương 1đề trắc nghiệm hóa 11 có đáp ánđề trắc nghiệm hóa 10 có đáp ánđề trắc nghiệm hóa 11 chương điện liđề trắc nghiệm hóa 11đề trắc nghiệm hóa 10đề trắc nghiệm hóa 11 học kì 2đề trắc nghiệm hóa 10 học kì 1đề trắc nghiệm hóa 10 chương 2đề trắc nghiệm hóa 10 chương 1bộ đề trắc nghiệm hóa 12đề trắc nghiệm hóa 11 học kì 1de trac nghiem hoa 12 chuong 1de trac nghiem hoa 12 chuong cacbonhidracde trac nghiem hoa 10 chuong 1 2bản hợp đồng bốc mộĐề kiểm tra 1 tiết chương 1 Đại số và Giải tích 11 (lượng giác) trường THPT Tôn Thất Tùng – Đà NẵngĐề kiểm tra giữa học kỳ 1 môn Toán 11 năm học 2017 – 2018 trường THPT Nhân Chính – Hà NộiĐề kiểm tra 1 tiết giải tích 12 chương 1 (hàm số) trường THPT Ba Tơ – Quãng NgãiĐề kiểm tra giữa học kỳ 1 môn Toán 10 năm học 2017 – 2018 trường THPT Việt Nam – Ba Lan – Hà NộiĐề thi khảo sát giữa học kỳ I môn toán 11 năm học 2017 – 2018 trường THPT Yên Viên – Hà NộiĐề kiểm tra 1 tiết hình học 11 chương 1 (phép biến hình)Đề kiểm tra 1 tiết hình học 11 chương 1 (phép biến hình)Tác động của việc sử dụng vốn đầu tư đến chất lượng tăng trưởng kinh tế việt nam thực trang va giải phápNHÂN TRẮC học TRONG THIẾT kế nội THẤTTai lieu cau hinh co ban sophos UTM v9 20150121báo cáo tuần 1hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhKSCL anh 9 lần 1 vĩnh tường 2017 2018KSCL văn 9 lần 1 vĩnh tường 2017 2018Khảo sát về CNTT trong giáo dục tại Việt Nam Hiện trạng và mục tiêu đến năm 2020ứng dụng Mũ Logarit và giải bài toán phương trình, bất phương trìnhứng dụng Mũ Logarit và giải bài toán phương trình, bất phương trìnhứng dụng Mũ Logarit và giải bài toán phương trình, bất phương trình1000 Quick Writing Ideasđồ án động cơ đốt trong của phạm văn tuấn