Nghị định 922009NĐCP

Một số giải pháp, kiến nghị, định hướng nhằm tăng cường quản lý và nâng cao chất lượng lao động trong các doanh nghiệp nước ta hiện nay.docx

Một số giải pháp, kiến nghị, định hướng nhằm tăng cường quản lý và nâng cao chất lượng lao động trong các doanh nghiệp nước ta hiện nay.docx
... hoạt động sản xuất kinh 20 doanh điều khó khăn Vì cần nâng cao trình độ đội ngũ lao động đội ngũ quản lao động CHƯƠNG III MỘT SỐ GIẢI PHÁP, KIẾN NGHỊ, ĐỊNH HƯỚNG NHẰM TĂNG CƯỜNG QUẢN LÝ VÀ NÂNG ... lượng lao động nước ta dồi số người thức tham gia lao động năm 2004 chiếm 71,4% lực lượng lao động Năm 2005 chiếm 71% số lao động lao động nước đông Đây ưu số lượng lao động nước ta Chúng ta ... tác quản chất lượng lao động doanh nghiệp Việt Nam Lao động đông số lượng chất lượng lại hạn chế lực lượng lao động qua đào tạo chưa đáp ứng đủ nhu cầu doanh nghiệp mà cấu đào tạo lao động...
 • 31
 • 356
 • 0

nghị định bổ sung các tổ chức cho thuê tài chính

nghị định bổ sung các tổ chức cho thuê tài chính
... sử dụng tài sản thuê không hoàn trả lại tài sản cho thuê cho bên cho thuê; b) Sau thu hồi tài sản cho thuê, thời gian tối đa 60 (sáu mươi) ngày, bên cho thuê phải xử lý xong tài sản cho thuê Số ... lý tài sản thuê" 10 Sửa đổi Điều 37 sau: "Công ty cho thuê tài không mua, đầu tư vào tài sản cố định 50% vốn tự có Các tài sản sử dụng cho thuê tài chính, cho thuê vận hành không tính vào tài ... thời hạn cho thuê tài sản Bên cho thuê giữ quyền sở hữu tài sản cho thuê nhận tiền cho thuê theo hợp đồng cho thuê" Sửa đổi Điều 10 sau: "Công ty cho thuê tài Ngân hàng Nhà nước...
 • 4
 • 123
 • 0

nghị định bổ sung công ty cho thuê tài chính

nghị định bổ sung công ty cho thuê tài chính
... trị công ty cho thuê tài chính, có toàn quyền nhân danh công ty cho thuê tài để định, thực quyền nghĩa vụ công ty cho thuê tài chính, trừ vấn đề thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông (đối với công ... hoạt động công ty thuộc quyền định công ty cho thuê tài chính Sửa đổi điểm b, khoản Điều sau: “b) Có đủ vốn pháp định theo quy định Chính phủ thời điểm xin thành lập công ty cho thuê tài chính ... hữu công ty cho thuê tài chính; b) Việc bổ nhiệm đa số tất thành viên Hội đồng quản trị Tổng Giám đốc (Giám đốc) công ty thuộc quyền định công ty cho thuê tài chính; c) Việc sửa đổi, bổ sung...
 • 5
 • 139
 • 0

nghị định bổ sung quỹ tín dụng nhân dân

nghị định bổ sung quỹ tín dụng nhân dân
... biên Hội nghị thành lập Quỹ tín dụng nhân dân. " Điều 13 sửa đổi, bổ sung sau: "Điều 13 Điều lệ Quỹ tín dụng nhân dân Mỗi Quỹ tín dụng nhân dân có Điều lệ riêng Điều lệ Quỹ tín dụng nhân dân phải ... khác theo quy định pháp luật Điều lệ Quỹ tín dụng nhân dân Được quyền xin Quỹ tín dụng nhân dân theo quy định Điều lệ Quỹ tín dụng nhân dân 10 Trong điều kiện Quỹ tín dụng nhân dân hoạt động ... dụng dịch vụ Quỹ tín dụng nhân dân; trích lập, quản lý sử dụng quỹ Quỹ tín dụng nhân dân; l) Thể thức quản lý, sử dụng, bảo toàn xử lý phần tài sản chung, vốn tích luỹ Quỹ tín dụng nhân dân Quỹ...
 • 15
 • 200
 • 0

Luat Thanh Nien va Nghi dinh huong dan thuc hien

Luat Thanh Nien va Nghi dinh huong dan thuc hien
... thuế, vay vốn tín dụng theo quy định pháp luật Điều 14 Thanh niên sau cai nghi n ma tuý sau cải tạo Thanh niên sau cai nghi n ma tuý sau cải tạo quyền sở, gia đình tổ chức tiếp nhận, tư vấn nghề nghi p, ... chung vị trí, vai trò tổ chức niên (Khoản điều Luật Thanh niên) Hỏi: Đối tượng điều chỉnh Luật Thanh niên? Theo quy định khoản 2, khoản Điều Luật Thanh niên, đối tượng áp dụng Luật Thanh niên bao ... Vị trí, vai trò niên xác định Luật Thanh niên? Thanh niên lực lượng xã hội hùng hậu, có nhiều đóng góp to lớn, quan trọng cho nghi p xây dựng bảo vệ tổ quốc, lực lượng trực tiếp kế tục nghi p...
 • 50
 • 212
 • 0

NGHI DINH 143CHÍNH PHU thủ tục thực hiện nghỉ hưu đối với cán bộ, công chức đủ điều kiện nghỉ hưu

NGHI DINH 143CHÍNH PHU thủ tục thực hiện nghỉ hưu đối với cán bộ, công chức đủ điều kiện nghỉ hưu
... cán bộ, công chức định Điều Quy định thực nghỉ hưu cán bộ, công chức đủ điều kiện nghỉ hưu Cán bộ, công chức đủ tuổi nghỉ hưu thực chế độ hưu trí theo quy định pháp luật bảo hiểm xã hội Cán bộ, ... định Chính phủ Điều Giải thích từ ngữ Cán bộ, công chức đủ điều kiện đủ tuổi nghỉ hưu cán bộ, công chức đủ điều kiện số năm đóng bảo hiểm xã hội đủ tuổi đời để hưởng lương hưu (sau dây gọi ... tuổi nghỉ hưu Chương II QUY ĐỊNH VỀ THỦ TỤC, THỜI ĐIẾM THÔNG BÁO, THỜI ĐIẾM RA QUYẾT ĐỊNH NGHỈ HƯU VÀ HƯỞNG CHẾ ĐỘ HƯU TRÍ ĐỐI VỚI CÁN BỘ, CÔNG CHỨC ĐỦ ĐIỂU KIỆN NGHỈ HƯU Điều Thông báo nghỉ hưu...
 • 4
 • 323
 • 0

NGHI DINH 130 Quy định chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế

NGHI DINH 130 Quy định chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế
... chủ bảo đảm quy n lợi hợp pháp cán bộ, công chức Chương II NỘI DUNG CHẾ ĐỘ TỰ CHỦ, TỰ CHỊU TRÁCH NHIỆM VỀ SỬ DỤNG BIÊN CHẾ VÀ KINH PHÍ QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH Điều Về biên chế Căn số biên chế giao, ... thẩm quy n định Chương III TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC CƠ QUAN THỰC HIỆN CHẾ ĐỘ TỰ CHỦ Điều 10 Trách nhiệm quan thực chế độ tự chủ Thủ trưởng quan thực chế độ tự chủ chịu trách nhiệm trước pháp luật định ... Thực quy n tự chủ đồng thời gắn với trách nhiệm Thủ trưởng đơn vị cán bộ, công chức việc thực nhiệm vụ giao theo quy định pháp luật Điều Nguyên tắc thực chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm sử dụng...
 • 6
 • 283
 • 1

Huong dan nghi dinh 58 CP trong dau thau

Huong dan nghi dinh 58 CP trong dau thau
... N 58/ 2008/NĐ -CP Chính phủ Thủ tớng CP TM.Chính Phủ ký 05/5/2008 ng cụng bỏo: 14/ /2008 Hiu lc thi hnh: 29/5/2008 KT ... Hợp đồng Phõn cp trỏch nhim thm nh, phờ duyt u thu Gii quyt kin ngh u thu X lý vi phm phỏp lut v u thu Cỏc khỏc iu khon thi hnh CHNG I NHNG QUY NH CHUNG (8 iu t n 8) so vói NĐ111 /CP bổ sung thêm ... 01/4/2009) BO M CNH TRANH TRONG U THU (tiếp) 3.CĐT NT tham gia đấu thầu gói thầu thuộc DA đợc coi độc lập tổ chức, không phụ thuộc CQ quản lý độc lập tài đáp ứng đủ ĐK sau: Không có CP vốn góp 50% nhau,...
 • 100
 • 218
 • 0

nghi dinh 34

nghi dinh 34
... dụng xe taxi chở hành khách có mầu sơn xe, biểu trưng doanh nghi p (hợp tác xã), số điện thoại giao dịch ghi xe không với đăng ký doanh nghi p (hợp tác xã); e) Không bố trí đủ lái xe, nhân viên ... hành Điều 56 Sử dụng phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghi p vụ Lực lượng Cảnh sát nhân dân, Thanh tra đường sử dụng phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghi p vụ hoạt động tuần tra, kiểm soát để phát hiện, ... kỹ thuật nghi p vụ thực theo quy định Điều 55a Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành Trong trường hợp bị quan chức phát hành vi vi phạm hành thông qua việc sử dụng phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghi p...
 • 36
 • 166
 • 0

Muc kinh phi khen thuong theo Nghị dịnh so 42

Muc kinh phi khen thuong theo Nghị dịnh so 42
... hợp với Bộ Tài Bộ Nội vụ (Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương) thống trình Thủ tướng Chính phủ định Điều 75 Bằng khen, Giấy khen Đối với cá nhân: a) “Bằng khen Thủ tướng Chính phủ” tặng Bằng thưởng ... việc khen thưởng theo quy định Nghị định này, ưu tiên xét lên lương sớm trước thời hạn, ưu tiên cử nghiên cứu, học tập, công tác, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ nước nước theo ... Điều 74 Luật Thi đua, Khen thưởng kèm theo mức tiền thưởng 0,3 lần mức lương tối thiểu chung; d) Cá nhân tặng Giấy khen Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã kèm theo mức tiền thưởng 0,15 lần mức lương...
 • 4
 • 1,473
 • 1

Nghị định số 102/2009/NĐ-CP (06/11/2009) về quản lý đầu tư ứngdụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước.

Nghị định số 102/2009/NĐ-CP (06/11/2009) về quản lý đầu tư ứngdụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước.
... mức đầu tư" toàn chi phí dự tính để đầu ghi định đầu sở để Chủ đầu lập kế hoạch quản vốn thực đầu Lập dự án CNTT Mối liên hệ nội dung công việc Lập dự án CNTT Thẩm quyền định đầu ... đầu lập kế hoạch quản vốn thực đầu • Tổng mức đầu chi phí dự tính để thực dự án đầu ứng dụng công nghệ thông tin, tính toán xác định giai đoạn lập dự án đầu phù hợp với nội dung ... án thiết kế sơ • Tổng mức đầu sở để đánh giá hiệu kinh tế lựa chọn phương án đầu tư; sở để chủ đầu lậpkế hoạch quản vốn thực đầu ứng dụng công nghệ thông tin Lập dự án CNTT Điều...
 • 27
 • 357
 • 0

Luận văn đánh gíá hiệu quả sử dụng đất của hộ nông dân được giao đất theo nghị định 64CP ngày 2791993 của chính phủ trên địa bàn huyện đông anh thành phố hà nội

Luận văn đánh gíá hiệu quả sử dụng đất của hộ nông dân được giao đất theo nghị định 64CP ngày 2791993 của chính phủ trên địa bàn huyện đông anh thành phố hà nội
... hình quản lý v sử dụng đất x trớc giao đất + Kết giao đất nông nghiệp x điều tra + Tình hình quản lý v sử dụng đất x sau giao đất + Nghiên cứu cấu sử dụng đất hộ nông dân v hiệu sử dụng đất thuộc ... quy định giao đất nông nghiệp cho hộ gia đình cá nhân sử dụng ổn định lâu d i theo Nghị định 64/CP ng y 27/09/1993 Chính phủ quy định rõ việc giao đất nông nghiệp cho hộ gia đình, cá nhân sử dụng ... động, tình hình quản lý v sử dụng đất đai 3.2.2 Nghiên cứu kết giao đất nông nghiệp địa b n huyện Đông Anh, Th nh phố H Nội + Thời kỳ trớc giao đất nông + Thời kỳ sau giao đất nông * Nội dung vấn...
 • 110
 • 335
 • 1

Tài liệu Nghi dinh 43

Tài liệu Nghi dinh 43
... ĐỊNH CHUNG Điều Phân loại đơn vị nghi p Căn vào nguồn thu nghi p, đơn vị nghi p phân loại để thực quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm tài sau: a) Đơn vị có nguồn thu nghi p tự bảo đảm toàn chi phí ... lý tài sản thuộc nguồn vốn vay dùng để trả nợ vay Trường hợp trả đủ nợ vay, đơn vị để lại bổ sung Quỹ phát triển hoạt động nghi p số lại (nếu có) Điều 13 Tài khoản giao dịch Đơn vị nghi p mở tài ... tài sản Đơn vị thực đầu tư, mua sắm, quản lý, sử dụng tài sản nhà nước theo quy định pháp luật quản lý tài sản nhà nước đơn vị nghi p Đối với tài sản cố định sử dụng vào hoạt động dịch vụ phải thực...
 • 18
 • 196
 • 0

Gián án Nghi dinh chinh phu quy dinh ve huong tro cap va phu cap tham nien moi nhat

Gián án Nghi dinh chinh phu quy dinh ve huong tro cap va phu cap tham nien moi nhat
... khăn, có tháng lẻ tính sau: a) Dưới 03 (ba) tháng không tính; b) Từ đủ 03 (ba) tháng đến đủ 06 (sáu) tháng tính 1/2 (một phần hai) năm công tác; c) Từ 06 (sáu) tháng đến 12 (mười hai) tháng tính ... lương theo quy định pháp luật lao động toán tiền tàu xe thăm gia đình Điều 10 Trợ cấp tham quan, học tập, bồi dưỡng chuyên môn, nghi p vụ Đối tượng quy định Điều Nghị định hưởng trợ cấp tham quan, ... thư, KGVX (5b) Đọc thêm http://luattriminh.vn/pho-bien-phap-luat/van-ban-phap-luat/hanhchinh/1461 -nghi- dinh- 1162010nd-cp-do -chinh- phu- ban-hanh-ngay-24-thang-12nam-2010-.html#ixzz0bZMmqJnN ...
 • 6
 • 259
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: nghị địnhnghị đinhnghị định chính phủnghị định 66/2003/nđ-cpnghị định số 149/2003/nđ-cpnghĩ định về kinh doanhnghị định của chính phủnghị định 139nghị định 79/2000/nđ-cpnghị định số 22/2006/nđ-cphướng dẫn thực hiện nghị địnhnghị định 75/2000/nđ-cpnghị định số 16/2005/nđ-cpnghị định số 148/2004/nđ-cpnghị định số 156/2005/nđ-cpMẫu bìa luận văn mau bia luan vanQuy cach quyen luan vandown load CV đi số 358(1)down loaddown load CV đi số 365Lich hoc lop rieng dot 1 2016Nganh BH tinh den 18 8 2015Nganh QTNL tinh den 18 8 2015Nganh CTXH tinh den 18 8 2015Thực trạng bệnh tiêu chảy và kiến thức, thức hành của bà mẹ trong phòng chống bệnh tiêu chảy ở trẻ em dưới 5 tuổi tại huyện vị xuyên, tỉnh hà giang năm 2014Thực trạng nuôi con bằng sữa mẹ và một số yếu tố liên quan tại huyện thanh sơn, tỉnh phú thọ, năm 2013Thực trạng nhiễm HIV và hiệu quả của can thiệp bằng ARV tại huyện quế phong, tỉnh nghệ an từ 012013 đến 062014Khảo sát đồng dao một số dân tộc thiểu số miền núi phía bắcNghiên cứu ảnh hưởng của pharselenzym đến khả năng sinh sản của lợn nái, sinh trưởng của lợn thịt giống ngoại và sự tồn dư selen trong sản phẩm thịt tại bắc giangViết các số đo diện tích dưới dạng số thập phânViết các số đo diện tích dưới dạng số thập phânViết các số đo diện tích dưới dạng số thập phânBài thuyết trình: Tìm hiểu dây chuyền sản xuất methanolỨng dụng công nghệ tin học và phương pháp máy toàn đạc điện tử chỉnh lý bản đồ địa chính tờ số 15 tỷ lệ 1500 phường quang trung thành phố thái nguyên tỉnh thái nguyênĐánh giá tình hình chuyển quyền sử dụng đất tại xã đắc sơn thị xã phổ yên tỉnh thái nguyên giai đoạn 2013 – 2015