CỒNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG, BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU VÀ TĂNG TRƯỞNG XANH

TÁC ĐỘNG CỦA BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU TỚI TĂNG TRƯỞNG PHÁT TRIỂN KINH TẾ Ở VIỆT NAM pptx

TÁC ĐỘNG CỦA BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU TỚI TĂNG TRƯỞNG VÀ PHÁT TRIỂN KINH TẾ Ở VIỆT NAM pptx
... CứU KINH Tế PHáT TRIểN KHOA KINH Tế ĐạI HọC TổNG HợP COPENHAGEN VIệN NGHIÊN CứU QUảN Lý KINH Tế TRUNG ƯƠNG V Viện nghiên cứu kinh tế phát triển giới Trờng đại học liên hợp quốc TáC ĐộNG CủA BIếN ... thnh hin thc 14 Tác động biến đổi khí hậu đến tăng trởng v phát triển kinh tế việt nam Gii thiu Ging nh nhiu nc, Vit Nam quan tõm n tỏc ng ca bin i khớ hu n tng trng v phỏt trin kinh t Bỏo cỏo ... BIếN ĐổI KHí HậU tới TĂNG TRƯởNG V PHáT TRIểN KINH Tế VIệT NAM đến năm 2050 Nh xuất thống kê THáNG NĂM 2012 ii Li núi u Bỏo cỏo v: Tỏc ng ca bin i khớ hu ti tng trng v phỏt trin kinh t Vit Nam...
 • 121
 • 278
 • 0

Tác động của biến đổi khí hậu đến tăng trưởng phát triển ở việt nam một số gợi ý chính sách

Tác động của biến đổi khí hậu đến tăng trưởng và phát triển ở việt nam và một số gợi ý chính sách
... thành thách thức lớn phát triển bền vững Việt Nam trước mắt lâu dài Tác động biến đổi khí hậu đến tăng trưởng phát triển Việt Nam 3.1 Tác động biến đổi khí hậu đến tăng trưởng kinh tế Năm 2006, ... chung giới Các nghiên cứu tác động BĐKH đến tăng trưởng phát triển Việt Nam chưa nhiều Bài viết tổng hợp phân tích số tác động BĐKH đến tăng trưởng phát triển Việt Nam dựa số nghiên cứu ban đầu chủ ... xuống Việt Nam sách ứng phó với BĐKH phù hợp hiệu (CIEM, DOE UN University, 2012) 3.2 Tác động biến đổi khí hậu đến số ngành/lĩnh vực chủ chốt Việt Nam 3.2.1 Tác động biến đổi khí hậu đến ngành...
 • 8
 • 234
 • 0

Thông tin cơ bản về biến đổi khí hậu doc

Thông tin cơ bản về biến đổi khí hậu doc
... nhà hoạch định kế hoạch việc giải biến đổi khí hậu cải thiện giám sát số phát triển bền vững độ che phủ rừng sử dụng lượng Một thành tựu quan trọng biến đổi khí hậu lồng ghép Kế hoạch Phát triển ... truyền thống (khi tài khí hậu cung cấp) (FAO-EC) CHÚ THÍCH CHXHCN Việt Nam (2010) Thông báo quốc gia lần thứ hai Việt Nam khuôn khổ Công ước khung Liên Hiệp Quốc biến đổi khí hậu Hà Nội: CHXHCN ... hạ tầng, kiểm soát khí thải giao thông chuyển đổi từ dầu điêzen sang khí thiên nhiên nén (4) Cải thiện hiệu suất bếp lò đốt than bếp khác hộ gia đình thông qua việc thay lò khí hoá lỏng (5) Sử...
 • 27
 • 240
 • 1

Xây dựng mô hình truyền thông về biến đổi khí hậu trong các trường trung học cơ sở tại hà nội

Xây dựng mô hình truyền thông về biến đổi khí hậu trong các trường trung học cơ sở tại hà nội
... Chƣơng 33 iv XÂY DỰNG VÀ KIỂM NGHI M MÔ HÌNH TRUYỀN THÔNG VỀ BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU TRONG TRƢỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ 33 3.1 sở pháp lý 33 3.2 sở thực tiễn ... - Khối học sinh trung học sở, đặc điểm hoạt động dạy học hoạt động lên lớp trƣờng THCS địa bàn Nội - Các hình thức tổ hợp hình thức truyền thông, nội dung truyền thông biến đổi khí hậu phù ... trung học sở Nội - Về tính mới: Luận văn lựa chọn đối tƣợng truyền thông khối trung học sở Nội chƣa có hình truyền thông BĐKH cho đối tƣợng này, việc xây dựng hình truyền thông lồng ghép...
 • 100
 • 325
 • 1

kế hoạch truyền thông biến đổi khí hậu

kế hoạch truyền thông biến đổi khí hậu
... dung kế hoạch Người soạn thảo - Nhóm VCC Người thực - Các thành viên nhóm VCC, CTV và sự hỗ trợ từ nhà trường Thời gian - Thời gian: Từ ngày 22/05/2015 đến 29/05/2015 Nội dung kế hoạch...
 • 9
 • 189
 • 0

XÂY DỰNG mô HÌNH TRUYỀN THÔNG về BIẾN đổi KHÍ hậu TRONG các TRƯỜNG TRUNG học cơ sở tại hà nội

XÂY DỰNG mô HÌNH TRUYỀN THÔNG về BIẾN đổi KHÍ hậu TRONG các TRƯỜNG TRUNG học cơ sở tại hà nội
... Chƣơng 33 iv XÂY DỰNG VÀ KIỂM NGHI M MÔ HÌNH TRUYỀN THÔNG VỀ BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU TRONG TRƢỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ 33 3.1 sở pháp lý 33 3.2 sở thực tiễn ... - Khối học sinh trung học sở, đặc điểm hoạt động dạy học hoạt động lên lớp trƣờng THCS địa bàn Nội - Các hình thức tổ hợp hình thức truyền thông, nội dung truyền thông biến đổi khí hậu phù ... tay ABC biến đổi khí hậu, Cty CP in La Bàn, Nội Nguyễn Đức Ngữ (chủ biên), (2008), Biến đổi khí hậu, NXB KH&KT, Nội Nguyễn Đức Ngữ, Nguyễn Trọng Hiệu (2013), Khí hậu tài nguyên khí hậu Việt...
 • 14
 • 143
 • 1

Báo cáo " ỨNG DỤNG MÔ HÌNH SWAT PHƯƠNG PHÁP TIẾP CẬN DỰA VÀO CỘNG ĐỒNG ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG CỦA BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU KHẢ NĂNG THÍCH ỨNG VỚI BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU TẠI MIỀN TRUNG VIỆT NAM " pptx

Báo cáo
... THẢO ỨNG DỤNG GIS TOÀN QUỐC 2011 Hình Ứng dụng hình SWAT lưu vực sông Vu Gia KẾT QUẢ THẢO LUẬN 4.1 Đánh giá tác động biến đổi khí hậu đến khía cạnh kinh tế- xã hội huyện Đông Giang Để thấy tác ... số (DEM) trích từ địa hình hình SWAT áp dụng lưu vực sông Vu Gia thể Hình 3, 3.2.2 Phương pháp PRA (Participatory Rural Appraisal) Để đánh giá tác động biến đổi khí hậu cách toàn diện lên ... lưu vực sông Vu Gia xem đầu vào hình Kịch A: Kịch biến đổi khí hậu (thập kỷ 90) Kịch B: Kịch biến đổi khí hậu tương lai (thập kỷ 30 kỷ 21) hình SWAT yêu cầu liệu khí tượng thủy văn như:lượng...
 • 10
 • 581
 • 5

Ứng dụng mô hình SWAT phương pháp tiếp cận dựa vào cộng đồng đánh giá tác động của biến đổi khí hậu khả năng thích ứng với biến đổi khí hậu tại miền trung việt nam trường hợp nghiên cứu lưu vực sông vu gia

Ứng dụng mô hình SWAT và phương pháp tiếp cận dựa vào cộng đồng đánh giá tác động của biến đổi khí hậu và khả năng thích ứng với biến đổi khí hậu tại miền trung việt nam trường hợp nghiên cứu lưu vực sông vu gia
... THẢO ỨNG DỤNG GIS TOÀN QUỐC 2011 ỨNG DỤNG MÔ HÌNH SWAT VÀ PHƯƠNG PHÁP TIẾP CẬN DỰA VÀO CỘNG ĐỒNG ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG CỦA BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU VÀ KHẢ NĂNG THÍCH ỨNG VỚI BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU TẠI MIỀN TRUNG VIỆT ... 11.91 Hình dòng chảy bề mặt tiểu lưu vực (huyện Đông Giang) lưu vực sông Vu Gia Hình Hàm lượng bồi lắng tích lũy vào hồ chứa lưu vực sông Vu Gia Đánh giá tác động biến đổi khí hậu, hình SWAT ... THẢO ỨNG DỤNG GIS TOÀN QUỐC 2011 Hình Hình thảo luận PRA Huyện Đông Giang, tỉnh Quảng Nam Hình hình SWAT 44 HỘI THẢO ỨNG DỤNG GIS TOÀN QUỐC 2011 Hình Ứng dụng hình SWAT lưu vực sông Vu Gia...
 • 11
 • 179
 • 0

Biến đổi khí hậu ảnh hưởng của biến đổi khí hậu đến môi trường nước ở Tp. Hồ Chí Minh

Biến đổi khí hậu và ảnh hưởng của biến đổi khí hậu đến môi trường nước ở Tp. Hồ Chí Minh
... Biến đổi khí hậu ảnh hưởng biến đổi khí hậu đến môi trường nước TP Hồ Chí Minh CHƯƠNG 2: ẢNH HƯỞNG CỦA BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU ĐẾN MÔI TRƯỜNG N ƯỚC THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ... phố ngập 400ha, mưa 200mm ngập 900 27 Biến đổi khí hậu ảnh hưởng biến đổi khí hậu đến môi trường nước TP Hồ Chí Minh Sự biến đổi khí hậu ảnh hưởng nặng nề đến khu dân c m ới Khu dân c TPHCM chủ ... Tình hình ô nhiễm nước TP Hồ Chí Minh 2.3.1 Môi trường nước mặt tình trạng ngập lụt 22 Biến đổi khí hậu ảnh hưởng biến đổi khí hậu đến môi trường nước TP Hồ Chí Minh Nuồn nước sông, kênh rạch nhìn...
 • 39
 • 734
 • 1

Biến đổi khí hậu ảnh hưởng của biến đổi khí hậu đến môi trường nước ở TP Hồ Chí Minh

Biến đổi khí hậu và ảnh hưởng của biến đổi khí hậu đến môi trường nước ở TP Hồ Chí Minh
... Biến đổi khí hậu ảnh hưởng biến đổi khí hậu đến môi trường nước TP Hồ Chí Minh CHƯƠNG 2: ẢNH HƯỞNG CỦA BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU ĐẾN MÔI TRƯỜNG NƯỚC THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ... nhân ảnh hưởng biến đổi khí hậu toàn cầu lên tự nhiên người Từ tìm hiểu ảnh hưởng biến đổi khí hậu đến môi trường nước TP Hồ Chí Minh đề xuất số giải pháp nhằm hạn chế ảnh hưởng từ biến đổi khí hậu ... nhiều ảnh hưởng Chỉ cần nước biển tăng thêm 0,5m so với kịch biến đổi khí hậu TPHCM hai ốc đảo 2.3.2 Nguồn nước ngầm 27 Biến đổi khí hậu ảnh hưởng biến đổi khí hậu đến môi trường nước TP Hồ Chí Minh ...
 • 38
 • 493
 • 3

Biến đổi khí hậu ảnh hưởng của biến đổi khí hậu đến môi trường nước ở TP Hồ Chí Minh

Biến đổi khí hậu và ảnh hưởng của biến đổi khí hậu đến môi trường nước ở TP Hồ Chí Minh
... Biến đổi khí hậu ảnh hưởng biến đổi khí hậu đến môi trường nước TP Hồ Chí Minh CHƯƠNG 2: ẢNH HƯỞNG CỦA BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU ĐẾN MÔI TRƯỜNG NƯỚC THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ... nhân ảnh hưởng biến đổi khí hậu toàn cầu lên tự nhiên người Từ tìm hiểu ảnh hưởng biến đổi khí hậu đến môi trường nước TP Hồ Chí Minh đề xuất số giải pháp nhằm hạn chế ảnh hưởng từ biến đổi khí hậu ... nhiều ảnh hưởng Chỉ cần nước biển tăng thêm 0,5m so với kịch biến đổi khí hậu TPHCM hai ốc đảo 2.3.2 Nguồn nước ngầm 27 Biến đổi khí hậu ảnh hưởng biến đổi khí hậu đến môi trường nước TP Hồ Chí Minh ...
 • 38
 • 351
 • 1

Luận văn: ‘‘Biến đổi khí hậu ảnh hưởng của biến đổi khí hậu đến môi trường nước ở TP Hồ Chí Minh” pot

Luận văn: ‘‘Biến đổi khí hậu và ảnh hưởng của biến đổi khí hậu đến môi trường nước ở TP Hồ Chí Minh” pot
... 13 2 Biến đổi khí hậu ảnh hưởng biến đổi khí hậu đến môi trường nước TP Hồ Chí Minh” CHƯƠNG 2: ẢNH HƯỞNG CỦA BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU ĐẾN MÔI TRƯỜNG NƯỚC THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ... nên biến đổi khí hậu, biến đổi khí hậu tác động ngược lại môi trường không khí, làm cho chất lượng không khí ngày xấu 13 Biến đổi khí hậu ảnh hưởng biến đổi khí hậu đến môi trường nước TP Hồ Chí ... nhiều ảnh hưởng Chỉ cần nước biển tăng thêm 0,5m so với kịch biến đổi khí hậu TPHCM hai ốc đảo 2.3.2 Nguồn nước ngầm 28 Biến đổi khí hậu ảnh hưởng biến đổi khí hậu đến môi trường nước TP Hồ Chí Minh”...
 • 39
 • 799
 • 0

Đánh giá nhận thức của người dân về ảnh hưởng của biến đổi khí hậu tới môi trường nước đa dạng sinh học của huyện trùng khánh, tỉnh cao bằng

Đánh giá nhận thức của người dân về ảnh hưởng của biến đổi khí hậu tới môi trường nước và đa dạng sinh học của huyện trùng khánh, tỉnh cao bằng
... đa dạng sinh học huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng 1.2 Mục đích nghiên cứu + Điều tra đánh giá trạng môi trường nước đa dạng sinh học; Xu biến đổi khí hậu huyện Trùng Khánh + Đánh giá nhận thức ... gây ảnh hưởng tiêu cực đến môi trường nước đa dạng sinh học huyện Xuất phát từ lý đó, tiến hành nghiên cứu đề tài: Đánh giá nhận thức người dân ảnh hưởng biến đổi khí hậu tới môi trường nước đa ... khoa Môi trường đồng thời tiếp nhận Chi cục bảo vệ môi trường tỉnh Cao Bằng Em tiến hành nghiên cứu đề tài: Đánh giá nhận thức người dân ảnh hưởng biến đổi khí hậu tới môi trường nước đa dạng sinh...
 • 67
 • 239
 • 0

Luận văn thạc sĩ báo chí học tuyên truyền về biến đổi khí hậu của các đài truyền thanh cấp huyện ở cà mau hiện nay

Luận văn thạc sĩ báo chí học tuyên truyền về biến đổi khí hậu của các đài truyền thanh cấp huyện ở cà mau hiện nay
... TẠO HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ QUỐC GIA HỒ CHÍ MINH HỌC VIỆN BÁO CHÍ VÀ TUYÊN TRUYỀN TUYÊN TRUYỀN VỀ BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU CỦA CÁC ĐÀI TRUYỀN THANH CẤP HUYỆN MAU HIỆN NAY (Khảo sát năm 2014) Ngành : Báo ... truyền biến đổi khí hậu Chương 2: THỰC TRẠNG TUYÊN TRUYỀN VỀ BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU CÁC ĐÀI TRUYỀN THANH CẤP HUYỆN MAU 10 10 18 21 26 38 2.1 Thực trạng nội dung hình thức tuyên truyền biến đổi ... đài truyền cấp huyện Mau 63 2.4.Vấn đề đặt hoạt động tuyên truyền biến đổi khí hậu đài truyền cấp huyện Mau 66 Chương 3: GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG TUYÊN TRUYỀN VỀ BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU CÁC...
 • 166
 • 283
 • 0

Xem thêm