pilocarpin nitrat

PILOCARPIN NITRAT potx

PILOCARPIN NITRAT potx
... nhỏ mắt pilocarpin nitrat Loại thuốc Chất cường đối giao cảm Thuốc nhỏ mắt làm co đồng tử, hạ nhãn áp, trị glôcôm Ghi Dạng muối pilocarpin hydroclorid có tác dụng công dụng pilocarpin nitrat ... Nhóm II: B, C, D, E A Phổ hồng ngoại (Phụ lục 4.2) chế phẩm phải phù hợp với phổ hồng ngoại pilocarpin nitrat chuẩn (ĐC) B Góc quay cực riêng: Từ + 80,0o đến + 83,0o (Phụ lục 6.4) Thử dung dịch ... loãng 0,5 ml dung dịch thử (1) với nước thành 15 ml Dung dịch đối chiếu (1): Hoà tan 10 mg pilocarpin nitrat chuẩn (ĐC) nước pha loãng thành 10 ml với dung môi Dung dịch đối chiếu (2): Pha loãng...
 • 5
 • 763
 • 3

pilocarpin nitrat

pilocarpin nitrat
... nhỏ mắt pilocarpin nitrat Loại thuốc Chất cường đối giao cảm Thuốc nhỏ mắt làm co đồng tử, hạ nhãn áp, trò glôcôm Ghi Dạng muối pilocarpin hydroclorid có tác dụng công dụng pilocarpin nitrat ... loãng 0,5 ml dung dòch thử (1) với nước thành 15 ml Dung dòch đối chiếu (1): Hoà tan 10 mg pilocarpin nitrat chuẩn (ĐC) nước pha loãng thành 10 ml với dung môi Dung dòch đối chiếu (2): Pha loãng...
 • 2
 • 156
 • 0

Quá trình Nitrat hóa.pdf

Quá trình Nitrat hóa.pdf
... s n • Quá trình nitrate hóa s n ph m trung gian • S c s n xu t thu c t trình nitrate hóa nh hư ng lên ki m DO • Nhân t nh hư ng n trình nitrate hóa • nh hư ng c a v t ch t h u lên trình nitrate ... hóa (TAN...
 • 21
 • 3,249
 • 13

Quá trình Nitrat hóa (tiếp).pdf

Quá trình Nitrat hóa (tiếp).pdf
... nh thông s : Lư ng th c ăn cao nh t Protein th c ăn Nhi t TAN sinh TAN cho phép Nitrate hóa Ph n nitrate hóa B Nitrate cho phép B Thay nư c i u n N-NO3B Hi u qu x lý (TE) (kg feed/day) (%) (° ... giá th Biofilm di dư ng O2 Org Wastes CO2 VK nitrate hóa H t nh a NH O2 Bicarbonates NO2 Theo Malone et al., 1998 BOD Phân h y CO2 Nitrate Nitrate hóa Ho t ng c a l c h t Ho t ng c a l c h t Thông ... USA) L c giá th chuy n ng Sơ tr i nuôi cá rô phi 300 t n B l c sinh h c B kh nitrate (Nitrate hóa) (Ph n nitrate hóa) Oxy l ng L c tr ng Retour water flow Giá th chuy n ng Ch t th i r n Phân...
 • 34
 • 1,606
 • 6

Quá trình phản Nitrat hóa.pdf

Quá trình phản Nitrat hóa.pdf
... s n • Quá trình ph n nitrate s n ph m trung gian • S c s n xu t thu c t trình ph n nitrate • Ngu n carbon cho trình ph n nitrate • nh hư ng c a ph n nitrate lên ki m • Nhân t nh hư ng n trình ... nitrate lên ki m • Nhân t nh hư ng n trình ph n nitrate H c viên không s d ng i n tho i gi h c N i dung • Các h p ch t c a P h th ng nuôi th y s n • Quá trình chuy n hóa c a h p ch t P h th ng nuôi ... không s d ng i n tho i gi h c Nitrate NO3Không c cho tôm cá Lo i b Chuy n hóa ...
 • 31
 • 3,122
 • 16

Quá trình phản nitrat hoá

Quá trình phản nitrat hoá
... tạo điều kiện cho phản nitrat hoá hoá học xảy Quá trình phản nitrat hoá trình làm đạm đất, trình lợi sản xuất nông nghiệp Quá trình thường xảy đất bí chặt, ngập nước, bón phân nitrat với phân chuồng ... đạm nitrat phải kết hợp làm thoáng đất để ngăn cản vi khuẩn phản nitrat hoá hoạt động làm đạm đất Ngoài trình phản nitrat hoá sinh học, đất xảy trình theo phương thức hoá học tuý, nhiên trình ... xuống lớp đất sâu, tránh bị oxy hoá thành nitrat, chất cho trình phản nitrat hoá e Quá trình cố định Nitơ phân tử: * Khái niệm: Quá trình cố định nitơ phân tử trình khử N2 thành NH3 nhờ vai trò...
 • 8
 • 13,795
 • 59

Nghiên cứu hàm lượng nitrat và kim loại nặng trong đất , nước , rau.........

Nghiên cứu hàm lượng nitrat và kim loại nặng trong đất , nước , rau.........
... chứa) Nước thải Nước phân chuồng 6,0 6,2 5,8 6,7 Hàm lượng nước (mg/l) NO3Pb Cd As 0,0 24 0,0 47 0,0 04 0,0 12 0,5 37 0,0 39 0,0 57 0,2 20 4,2 64 1,0 42 0,2 10 0,0 17 1 7,6 30 0,0 50 0,0 08 0,0 13 6,1 7,0 7,2 6,5 ... mg/100g đất % mg/100g đất % mg/100g đất mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg Năm 2003 6,0 5,5 0,6 0,0 48 2,2 0,0 6 2 5,2 0,3 2 4,0 2,2 47 0,0 72 1,6 24 3,2 24 Năm 2004 5,7 5,1 0,3 5 0,0 34 1,0 0,0 6 2 3,6 0,2 7 4,1 0,0 08 0,0 65 ... 6,5 0,1 26 0,2 78 0,0 28 1 0,2 4 pH 0,0 62 0,5 02 0,6 17 0,0 43 0,0 08 0,0 06 0,0 78 0,0 03 0,0 03 0,1 97 1,4 02 0,0 70 2.3.2.2.Thí nghiệm nghiên cứu giải pháp nhằm hạn chế tích lũy kim loại nặng (Pb, Cd, As) nước...
 • 147
 • 698
 • 4

Nghiên cứu hàm lượng nitrat và kim loại nặng trong đất, nước, rau và một số biện pháp nhằm hạn chế sự tích lũy của chúng trong rau tại thái nguyên

Nghiên cứu hàm lượng nitrat và kim loại nặng trong đất, nước, rau và một số biện pháp nhằm hạn chế sự tích lũy của chúng trong rau tại thái nguyên
... nặng đất, nước, rau số biện pháp nhằm hạn chế tích luỹ chúng rau Thái Nguyên" tiến hành, nhằm góp phần vào việc kiểm soát khống chế tích luỹ nitrat kim loại nặng rau Thành phố Thái Nguyên Mục tiêu ... As) đến suất tích luỹ chúng phần thương phẩm số loại rau - Đề xuất số biện pháp hạn chế tồn dư NO3- tích lũy kim loại nặng (Pb, Cd, As) rau thành phố Thái Nguyên Giới hạn nghiên cứu - Đối tượng ... nguồn, trạng đất, nước, nguy ô nhiễm nông sản biện pháp hạn chế 1.3.1 Khái niệm kim loại nặng Có hai quan điểm kim loại nặng: - Quan điểm phân loại theo tỉ trọng: cho kim loại nặng kim loại có tỉ...
 • 147
 • 938
 • 2

Bài 15: Axit Nictric và muối nitrat

Bài 15: Axit Nictric và muối nitrat
... 4.c, d a, c b, d c,e c,d Axit nitric v mui nitrat A Axit nitric B Mui nitrat B Muối nitrat I- Tính chất II- ứng dụng I Cu to phõn t: - Em hóy cho bit c im liờn kt phõn t axit nitric? Phõn t HNO3 ... dd axit thng cú mu vng nõu Tan nc theo bt kỡ t l no ? xem Em hóy d oỏn cỏc tớnh cht hoỏ hc ca axit nitric? 1) Tớnh axit L axit mnh, nc phõn li hon ton: HNO3 -> H+ + NO3Cú y tớnh cht ca mt axit: ... hay S vo mi v a Axit HNO3 lm tan ỏ vụi, vỡ HNO3 l cht oxy hoỏ mnh S S b Cu khụng tỏc dng vi dd axit HNO3 loóng, nú ch tỏc dng vi dd axit HNO3 c S S c BaCO3 tỏc dng vi dd axit HNO3 cú gii phúng...
 • 25
 • 1,173
 • 4

tiết 13 axit nitric - muối nitrat (ban cơ bản)

tiết 13 axit nitric - muối nitrat (ban cơ bản)
... phẩm tạo thành NO2, muối nitrat tác dụng với HNO3l sản phẩm tạo thành NO, muối nitrat - Hs điền công thức thích hợp - Hs xác định số oxi hóa chất → xác định vai trò chất → Cân PT - Gv ý cho Hs Fe, ... - Hs xác định số oxi hóa chất → xác định vai trò chất → Cân PT - Gv viết PT tổng quát cho Hs - Gv cho vd: Mg + HNO3 → N2 + ? + ? Al + HNO3 → N2O + ? + ? Zn + HNO3 → NH4NO3 + ? + ? - GV ý ... trình phản ứng * Hoạt động 6: - Hs nghiên cứu sgk cho biết axit HNO3 có ứng dụng quan trọng nào?    +5 +1 +2 - 3Ag + 4H N O 3(loãng) → 3Ag NO3 + N O+2H 2O * Tổng quát: - Trường hợp 1: M(T khử TB,...
 • 3
 • 336
 • 6

tiết 14 Axit nitric - muối nitrat (tiết 2 ban cơ bản).

tiết 14 Axit nitric - muối nitrat (tiết 2 ban cơ bản).
... 0 - Hs hoàn thành phương trình phản ứng nhiệt phân AgNO3; Hg(NO3 )2 C * Vd: 2Cu(NO3 )2  t→ 2CuO + NO2 + O2↑ C 4Al(NO3)3  t→ 2Al2O3 + 12NO2 + 3O2↑ c Muối nitrat kim loại sau ... môi trường trung tính: Muối nitrat (ion NO-3 ) tính oxi hoá - * Trong môi trường axit: ion NO3 có tính oxi hoá HNO3 * 3Cu + H + +2 NO3 →3 Cu 2+ + 2NO↑ +4H2O 2NO + O2 → 2NO2 (không màu) (nâu đỏ) ... NaNO3 - Hs quan sát, nêu tượng, giải thích, viết phương trình phản ứng - Hs ý PTPƯ để nhận biết ion NO3 C * Vd: 2AgNO3  t→ 2Ag + 2NO2↑ + O2↑ C Hg(NO3 )2  t→ Hg + 2NO2↑ + O2↑ Nhận biết ion nitrat...
 • 2
 • 373
 • 2

Bài 9: Axit nitric và muối nitrat

Bài 9: Axit nitric và muối nitrat
... học sinh khí H2 - Tác dung với bazơ, oxit bazơ, muối axit yếu I Cấu tạo phân nitrat Bài 9: axit nitric muối tử O H :O:N O N O H +5 O O Cụng thc electron Cụng thc cu to Số oxi hoá N cực ... giy vi, III/ Tớnh cht húa hc ca HNO3 Tớnh axit + - HNO3 H + NO3 - L axit mnh: - Lm qu tớm mu - Tỏc dng vi baz, oxit baz, mui ca axit yu hn to mui nitrat HNO3 + NaOH NaNO3 + H2O 2HNO3 + Na2CO3 ... hoá học chung axit? Yêu cầu: - iện li cho ion H+ - Làm quỳ tím hoá đỏ -Tác dụng với kim loại đứng trước Hiđro dãy hoạt động hoá học sinh khí H2 - Tác dung với bazơ, oxit bazơ, muối axit yếu ...
 • 12
 • 1,925
 • 19

Bài 9: Axit Nitric Va Muoi Nitrat

Bài 9: Axit Nitric Va Muoi Nitrat
... lọ sẫm màu bọc giấy đen để nơi khô mát Tính chất hóa học I • • Tính chất axit HNO3 mang đầy đủ tính chất axit Vậy tính axit thể phản ứng nào? + Làm quỳ tím hóa đỏ + Tác dụng với bazơ 2HNO3 + Ba(OH)2 ... vào nước có oxi không khí thành HNO3 NO2 + O2 + 2H2O  4HNO3 MUỐI NITRAT I Tính chất muối nitrat 1.Tính chất vật lí + Tất muối nitrat tan chất điện li mạnh + Ion NO3 không màu KNO3  K+ + NO3 ... đất Vi khuẩn phân hủy Ion Nitrat NH4 Vi khuẩn • Như sau trận mưa có kèm theo sấm sét(tocao),thì axit HNO3được tạo thành (còn có H2SO4) • hoàtan vào nước mưa tạo mưa axit hυ N2(kk) +O2(kk) 2NO...
 • 23
 • 1,115
 • 17

Xem thêm