MACROGOL

CÁC MACROGOL pdf

CÁC MACROGOL pdf
... 13 000 11 000 – 14 000 1,080 * Tỷ trọng macrogol 300 400 xác định trực tiếp chất Với macrogol khác xác định tỷ trọng dung dịch chế phẩm 50 % (kl/kl) Với macrogol có khối lượng phân tử trung bình ... đối chiếu Việc dùng macrogol có lượng formaldehyd cao gây tác dụng phụ nên nhà chức trách qui định không vượt 15 phần triệu Ethylen glycol diethylen glycol Chỉ tiến hành với macrogol có khối lượng ... mẫu phần triệu (TT) để chuẩn bị mẫu đối chiếu Nước Không 2,0% với macrogol có khối lượng phân tử không lớn 1000 không 1,0% với macrogol có khối lượng phân tử lớn 1000 Dùng 2,00 g chế phẩm (Phụ...
  • 9
  • 58
  • 0

Xem thêm