Cefuroxim axetil SR 1

Cefuroxim axetil SR 1

Cefuroxim axetil SR 1
... chuẩn (1) , (2), (3), (4) Tỉ lệ thời gian lưu tương đối so với đồng phân cefuroxim axetil A (pic thứ hai) khoảng 0,9 đồng phân cefuroxim axetil B (pic thứ nhất); 1, 2 đồng phân cefuroxim axetil ... từ 1, 7 đến 2 ,1 đồng phân cefuroxim axetil Eisomer Phép thử có giá trị sắc ký đồ thu từ dung dịch chuẩn (4), độ phân giải hai pic tương ứng với đồng phân cefuroxim axetil A đồng phân cefuroxim axetil ... phân cefuroxim axetil A cefuroxim axetil B không lớn 2,0% Tiêm xen kẽ dung dịch chuẩn (4) dung dịch thử Tính hàm lượng phần trăm C 20H22N4O10S dựa vào tổng diện tích pic hai đồng phân cefuroxim axetil...
 • 3
 • 144
 • 0

CEFUROXIM AXETIL docx

CEFUROXIM AXETIL docx
... với đồng phân cefuroxim axetil A (pic thứ hai) khoảng 0,9 đồng phân cefuroxim axetil B (pic thứ nhất); 1,2 đồng phân cefuroxim axetil 3isomer từ 1,7 đến 2,1 đồng phân cefuroxim axetil E-isomer ... đồng phân cefuroxim axetil A đồng phân cefuroxim axetil B không nhỏ 1,5 Trên sắc ký đồ thu từ dung dịch chuẩn (2), độ phân giải pic tương ứng với đồng phân cefuroxim axetil A cefuroxim axetil 3-isomer ... phổ hồng ngoại cefuroxim axetil chuẩn (ĐC) B Trong phần định lượng, thời gian lưu diện tích pic thu sắc ký đồ dung dịch thử phải tương ứng với đồng phân cefuroxim axetil A cefuroxim axetil B sắc...
 • 7
 • 136
 • 2

Tài liệu Thomas Watson Sr. Và IBM - Xác Lập Công Thức Tư Duy phần 1 docx

Tài liệu Thomas Watson Sr. Và IBM - Xác Lập Công Thức Tư Duy phần 1 docx
... lông gûãi vïì: PACE NHÀ XUẤT BẢN TRẺ 16 1B Lý Chính Thắng - Quận - Thành phố Hồ Chí Minh ĐT: 9 316 289 - 9 316 211 - 8465595 - 8465596 - 9350973 Fax: 84.8.8437450 - E-mail: nxbtre@ hcm.vnn.vn Website: ... khưng? 13 8 Ngûúâi da àen cng lâ ngûúâi 14 0 Cêu lẩc bưå 10 0% 13 6 Khưng cố lâ khuët têåt nïëu 14 1 THOMAS J WATSON SR & IBM XẤC LÊÅP CƯNG THÛÁC TÛ DUY Cng bẩn àổc NHÛÄNG TÛÂ VIÏËT TÙỈT - CEO: Chief ... toấn - NCR: National Cash Register (Company) – Cưng ty àïëm tiïìn qëc gia (M) - R&D: Research and Development - Nghiïn cûáu vâ phất triïín - Tom: Thomas John Watson Jr (Watson Con) THOMAS J WATSON...
 • 19
 • 245
 • 0

Báo cáo khoa học: The enzymatic activity of SR protein kinases 1 and 1a is negatively affected by interaction with scaffold attachment factors B1 and 2 pot

Báo cáo khoa học: The enzymatic activity of SR protein kinases 1 and 1a is negatively affected by interaction with scaffold attachment factors B1 and 2 pot
... 522 5 SRPK1 /1a inhibition by interaction with SAFB1 /2 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 D Tsianou et al lamin B receptor by a serine ⁄ arginine kinase and p34(cdc2) J Biol Chem 27 2, 620 8–6 21 3 ... GST– GST– SAFB1C SAFB1CΔRE SAFB2C GST Anti-GST FLAG–SRPK1a FLAG–SRPK1 FLAG–SRPK1a FLAG–SRPK1 FLAG–SRPK1a FLAG–SRPK1 FLAG–SRPK1a Eluate FLAG–SRPK1 Fig Binding of the GST–SAFB1 /2 proteins on immobilized ... 27 6 (20 09) 5 21 2 – 522 7 ª 20 09 The Authors Journal compilation ª 20 09 FEBS 5 21 5 SRPK1 /1a inhibition by interaction with SAFB1 /2 A D Tsianou et al B FLAG–SRPK1a 66- + + + + + GST–NtLBR FLAG–SRPK1a...
 • 16
 • 348
 • 0

NATRILIX SR (Kỳ 1) pps

NATRILIX SR (Kỳ 1) pps
... không can thiệp vào chuyển hóa carbonhydrate, bệnh nhân tiểu đường cao huyết áp DƯỢC ĐỘNG HỌC Natrilix SR cung cấp dạng phóng thích kéo dài, bao gồm hệ thống chất với phân bố bên giá đỡ, điều cho...
 • 5
 • 11
 • 0

Báo cáo y học: "Differential effect of CLK SR Kinases on HIV-1 gene expression: potential novel targets for therapy" pot

Báo cáo y học:
... Tet -On HIV-1 system were used [41,42] Activation of HIV-1 gene expression was achieved by either addition of doxycyline (Dox) at a concentration of μg/ ml or transfection with the constitutively ... Expression of a catalytically inactive form of CLK2 Wong et al Retrovirology 2011, 8:47 http://www.retrovirology.com/content/8/1/47 Page of 12 Figure Effect of CLK Overexpression on SRSF2 (SC35) ... infection effect on the RNA splicing event being monitored [46-48] Consequently, our observation of marked differences in effect of individual CLKs on HIV-1 is one of the first demonstrations of...
 • 12
 • 137
 • 0

Báo cáo y học: " Dual effect of the SR proteins ASF/SF2, SC35 and 9G8 on HIV-1 RNA splicing and virion production" doc

Báo cáo y học:
... Influence of the SR proteins on Gag and Env expression analysed by immuno-confocal microscopy To better understand the influence of the SR proteins on Gag and Env synthesis, we examined by immunofluorescence ... overexpression of one of the SR proteins ASF/SF2, SC35 or 9G8 inhibited viral protein synthesis, notably that of the structural proteins Gag and Env (Figures 3, 4, 5) and consequently, virion production ... Regulation of HIV-1 alternative splicing by SR proteins Regulation of HIV-1 alternative splicing by SR proteins Analysis of kb (A) and kb (B) mRNAs was performed by RT-PCR using 10 µg of total...
 • 13
 • 148
 • 0

Xem thêm