50 DE DA thi HSG anh 9 cac cap

Đề ĐA thi HSG Toán 9 các tỉnh

Đề ĐA thi HSG Toán 9 các tỉnh
... Đề thi HSG Hải Phòng lớp Bảng B năm 2004-2005 ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI TỈNH HẢI DƯƠNG Môn Toán lớp (2003 - 2004) (Thời gian : 150 phút) Bài : ... BD = MN Bài : (2,0 điểm) Tìm số thực x y thỏa mãn x2 + y2 = x + y số nguyên ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI TỈNH BÌNH THUẬN Môn Toán lớp (2003 - 2004) (Thời gian : 150 phút) Bài : (6 điểm) 1) Chứng minh ... đường tròn ngoại tiếp tam giác ACD E So sánh độ dài đoạn BC BE ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI LỚP TỈNH VĨNH PHÚC, NĂM HỌC 2003 - 2004 Môn : Toán (Thời gian : 150 phút) Câu : (3 điểm) Cho hệ phương trình...
 • 14
 • 524
 • 9

Đề + ĐA thi HSG Hóa 9 Tỉnh TH

Đề + ĐA thi HSG Hóa 9 Tỉnh TH
... 20 09 C©u Híng dÉn chÊm 4FeS2 + 11O2 2Fe2O3 + 8SO2 Cu+ 2H2SO4(®Æc,nãng) 2(y-x)Al + 3FexOy 2KMnO4 + 16HCl C©u C©u C©u C©u C©u C©u C©u CuSO4 + SO2 .+ 2H2O (y-x)Al2O3 + 3xFeO 2KCl +2 MnCl 2+ 8H2O + 5Cl2...
 • 2
 • 390
 • 4

MOT SO DE+DA THI HSG LOP 9

MOT SO DE+DA THI HSG LOP 9
... qua kính song song với Vẽ hai tia giao S cần tìm L K S S' F 14 O F 0.5 0.5 b Thấu kính phân kì - Hình vẽ: 0.5 - Từ S tia đia qua quang tâm O qua thấu kính thẳng 0.5 - Từ tia song song với trục ... điểm) Từ sơ đồ mạch điện ta thấy: U1 = IR1 = 48 96 ì2 = 31 31 (V) ' ' U = U1 + U D U D = U U1 = 96 90 = 31 31 (0,5 điểm) Khi công suất đèn Đ là: 90 ữ U 31 (w) ' ' ' PD = U D I D = D = 2,8 ... 4.200 J/kg.K = 340.000 J/kg Khối lợng riêng nớc đá 800 kg/m3 Bài : Một vật sáng đặt song song với ảnh cách 90 cm Ngời ta dùng thấu kính hội tụ để thu đợc ảnh thật Ngời ta đặt thấu kính hai vị...
 • 22
 • 289
 • 0

Tuyen tap de DA thi HSG sinh 9 cap tinh 2

Tuyen tap de DA thi HSG sinh 9 cap tinh 2
... loại có sau: AABBDDEE AABBDDee AABBddEE Câu IX AABBddee 0,75đ AAbbDDEE AAbbDDee AAbbddEE AAbbddee 0,7 0 ,2 aabbddee aabbddEE aabbDDee aabbDDEE aaBBddee aaBBddEE aaBBDDee aaBBDDEE 14 0,5 - 15 Sở ... giảm thi u nớc thi u nớc dễ bị héo Câu a) Đặc trng quần thể gồm: (1,5 - Tỷ lệ giới tính điểm) - Thành phần nhóm tuổi 0 ,25 đ 0 ,25 đ 0 ,25 đ 0 ,25 đ 0 ,25 đ 0 ,25 đ 0 ,25 đ 0 ,25 đ 0 ,25 đ 0 ,25 đ 0 ,25 đ ... môi trờng hoá chọn giống 1.75đ 0 .25 0 .25 0 .25 0 .25 0 .25 0 .25 0 .25 1 .25 đ 0 .25 0 .25 0 .25 0 .25 0 .25 Câu gà có NST 2n = 78, nhóm tế bào loại gồm tất 2 496 1.5đ III: NST đơn phân li hai cực tế bào 16...
 • 90
 • 350
 • 2

Tuyển tập 50 đề ôn thi HSG TOÁN 9

Tuyển tập 50 đề ôn thi HSG TOÁN 9
... + IB 31 Đề 29 Câu I ( điểm ) Giải phơng trình: x3 + 4x2 - 29x + 24 = x + x + 11 + + x x = CâuII (3 điểm ) Tính P = + 199 9 + 199 9 199 9 + 2000 2000 Tìm x biết x = + 13 + + 13 + Trong dấu chấm ... giỏi Toán , giỏi Văn hai trờng THCS thi học sinh Giỏi lớn 27 ,số học sinh thi văn trờng thứ 10, số học sinh thi toán trờng thứ hai 12 Biết số học sinh thi trờng thứ lớn lần số học sinh thi Văn ... cạnh tơng ứng a,b,c Chứng minh S = abc 4R Đề số 12 Câu I : Tính giá trị biểu thức: A= 3+ + 5+ + 7+ + .+ 97 + 99 15 3333 35 B = 35 + 335 + 3335 + + 99 số Câu II : Phân tích thành nhân tử :...
 • 52
 • 327
 • 8

Gián án DE+DA THI HSG TOAN 9

Gián án DE+DA THI HSG TOAN 9
... HƯỚNG DÂN CHẤM ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI CẤP HUYỆN NĂM HỌC 2008 – 20 09 MÔN: TOÁN Bài 1: Giải phương trình sau: a) điểm x − x + − 3x = 2  x ≥ − ... ≥ −2 ≥ m ≥ − ) 2( m3 + 12) m+3 3 2(m + ) − 30 2( m + 3)( m2 − 3m + 9) 30 = 4m2 − = 4m2 − + m+3 m+3 m+3 30 = 4m2 − 2(m2 − 3m + 9) + m+3 2 Ta có: m∈¢ x1 + x2 ∈¢ nên m + 3∈ Ư(30) x12 + x22 = ( x1 ... ChungΔOMB = ΔOHC (c.g.c) ⇒ OB = OC   · · ⇒ OMB = OHC = 90 0 Vậy M chạy đường tròn đường kính OB 1điểm 1điểm · b)Vì C∈(O) ⇒ ACB = 90 0 hay AC ⊥ BD Mà CD = CB ⇒ Δ ADB có AC vừa đường cao, vừa...
 • 4
 • 162
 • 2

Bài soạn Đề ĐA thi HSG toán 9 tỉnh HD

Bài soạn Đề ĐA thi HSG toán 9 tỉnh HD
... 0,25đ Câu 4: (3 điểm) Số học sinh dự thi trường 480 : 96 = 500 (học sinh) 100 Gọi số học sinh dự thi trường A x (x nguyên; 0...
 • 3
 • 330
 • 6

DE ON THI HSG ANH 9

DE ON THI HSG ANH 9
... not hear) anything from Jack since September I am wondering what (happen) to him In 199 6, the Government ( introduce) special policies ( provide) funding for environmentalists ( continue) their ... relaxation C relaxed D relaxing 21 My pen pal and I are far away from each other, But we always A keep on B get on C keep in touch D write on 22 Her good behavior made a deep _on all ... between zones is………………… A seven days B twenty- four hours C one hour D more than seven days From this selection it seems true that the Atlantic Ocean……… A is in one time zone B is divided into...
 • 7
 • 235
 • 0

ĐỀ + ĐA THI HSG HÓA 9 VÒNG 2 HUYỆN THƯỜNG TÍN - HÀ NỘI

ĐỀ + ĐA THI HSG HÓA 9 VÒNG 2 HUYỆN THƯỜNG TÍN - HÀ NỘI
... + Br2 + H2O → H2SO4 + 2HBr CÂU II (6điểm) 1) PTHH: 2CO + O2 2CO2 (1) 2H2 + O2 2H2O (2) CH4 + 2O2 CO2 + 2H2O (3) Gọi a,b,c, thể tích H2,.CO,CH4 Theo (1 ,2, 3)ta có :vO2 = 0,5b + 0,5a + 2c =20 ,5(*) ... Fe3O4 + 4H2SO4 → Fe2 (SO4)3 + FeSO4 + 4H2O 1,0 → CuSO4 + 2FeSO4 Fe2(SO4)3 + Cu 6FeSO4 + 3Cl2 → 2FeCl3 + 2Fe2(SO4)3 2) Theo đề Zx + 2ZY=38; NX=ZX NY=ZY ⇒ MX+2MY=76 Mx Ta có%X = Mx + 2My =15, 79% ⇒ ... hợp =20 lít v CH4= 100=35% 20 100=40% 20 v CO= 100 =25 % 20 v H2= 1,0 v Theo(1,3) CO2= b + c = 7+5 = 12( lít) 12 n CO2 22 ,4 =0,5357(mol) PTHH: CO2 + Ca(OH )2 → CaCO3 + H2O (4) Theo (4)nCaCO3=nCO2=0,5357(mol)...
 • 4
 • 570
 • 2

De + ĐA thi HSG anh 8 (interesting)

De + ĐA thi HSG anh 8 (interesting)
... an entire evening just looking at everything If you decide to buy something, you won't be disappointed The prices are very reasonable There are a lot of wonderful attractions in Chaing Mai, but ... …………………… …….………………………… ………… The end K× thi chän häc sinh giái Truong N¨m häc 2009-2010 Híng dÉn chÊm vµ biÓu ®iÓm truong thcs hanh thiet M«n: tiÕng anh líp Section A: phonetics I Choose …… ... that has a wonderful night market In the evening, the main street is lined with small stands and shops that sell almost anything you can imagine Some stands sell jewelry or clothing, others sell...
 • 4
 • 72
 • 0

DE + DA Thi HSG Toan 9 THANH HOA 2011

DE + DA Thi HSG Toan 9 THANH HOA 2011
... u = x + y  Đặt  ta hệ v = x ,  y  1  x + y + x + y =   x + + x  x +  =  ÷  y3 y  y  u + u − 2v =  u =  u − 4u + = ⇔ ⇔  u − 2uv = u + u − = 2v v =    x + y = x ... P = 4m + 4m + (2m − 1) ≤ Max P = 1, m = 2 4m + Từ giả thi t suy 2ab − 2bc − 2ca = = 1− 2a) 1,5đ 2b) 1,0đ 1) 2,5đ 2) 2,5đ Suy A = (a + b − c) = a + b − c số hữu tỉ 1 1 1 ,b= ,c = suy + = x− ... 1 + + Áp dụng câu 2a) suy B = số hữu tỉ 2 ( x − y ) ( y − z ) ( z − x)2 Đặt a = Đk: x ≠ ±1 Phương trình tương đương với 2  x2  x  x2 10 x 10  x + −2 = ⇔ ÷ − − =  ÷ x −1 x −1  x −1  x +1 ...
 • 4
 • 104
 • 1

50 DE THI HSG TOAN 9 các tỉnh

50 DE THI HSG TOAN 9 các tỉnh
... sau ? Tại ? a = 11 ; a = 2002 ; a = 2003 ; a = 11570 ; a = 227 89 ; a = 295 63 ; a = 299 537 Câu : (6 điểm) 1) Cho : A = - + - + + 99 - 100 a) Tính A b) A có chia hết cho 2, cho 3, cho không ? c) ... số {x0, x1, x2, , x 199 } có số khác ? (cho biết : ) ĐỀ THI TUYỂN SINH LỚP 10 TRƯỜNG THPT NĂNG KHIẾU ĐHQG TP HỒ CHÍ MINH * Môn thi : Toán AB * Thời gian : 150 phút 2005 * Khóa thi : 2004 - * Câu ... = cm Trên AB dựng điểm D cho = 10o Tính độ dài AD ? ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI LỚP TỈNH NAM ĐỊNH * Môn thi : Toán * Thời gian : 150 phút * Khóa thi : 2002 2003 Bài : Rút gọn biểu thức : Bài : Gọi a...
 • 61
 • 675
 • 11

Các đề thi HSG Anh 9

Các đề thi HSG Anh 9
... We have been living here since 199 5 ⇒ ……………………………………………………………………………………… It took him several minutes to repair his bicycle ⇒ ……………………………………………………………………………………… This book is Jame’s brother’s ⇒ ……………………………………………………………………………………… ... too many lessons this term, Peter e Headaches? Only last week you said you had stomaches f I have been tired of hearing your reasons I think your attendance is unacceptable this term g Your alarm ... suitable preposition (2m) He is very brave He’s not afraid ………… anything I’m surprised ………… the amout of traffic today I didn’t think it would be so busy Do you know the girl …………… the green dress...
 • 11
 • 380
 • 0

DE DA thi HSG mon sinh 9 tinh Cac tinh 2

DE DA thi HSG mon sinh 9 tinh Cac tinh 2
... - S GIO DC - O TO THANH HểA CHNH THC Cõu 1: (2, 5 im) K THI CHN HC SINH GII TNH NM HC 20 08 - 20 09 Mụn thi: Sinh hc lp THCS Ngy thi: 28 /03 /20 09 Thi gian lm bi: 150 phỳt a/ Mt chu kỡ t bo gm nhng ... GIO DC - O TO THANH HểA 1,0 0,5 0,5 0,75 0,5 0,75 K THI CHN HC SINH GII LP 12, LP NM HC 20 07 - 20 08 Mụn thi: Sinh hc lp THCS Ngy thi: 28 /03 /20 08 Thi gian lm bi: 150 phỳt Cõu 1: (3,0 im) Mi tớnh ... thoỏi húa ging Cõu ( 2. 0 im ) - Th mt nhim: 2n - = - Th ba nhim: 2n + = 11 - Th bn nhim: 2n + = 12 - Th ba nhim kộp: 2n + + = 12 - Th khụng nhim: 2n - = CHNH THC 1,0 1,0 0 ,25 0 ,25 0,5 0,5 0,5 Cõu...
 • 17
 • 666
 • 20

Xem thêm

Từ khóa: de thi hsg anh 9 tinh binh phuocđề thi hsg anh 9 tỉnh quảng bìnhđề thi hsg anh 9 hà nộicac de on thi hsg toan 9 co dap ancác chuyên đề ôn thi hsg toán 9đề thi hsg toán 9 các tỉnhđề thi hsg anh 9 tphcmđề thi hsg anh 9 2013các chuyên đề ôn thi hsg hóa 9tuyển tập đề thi hsg toán 9 các tỉnhđề thi hsg toán 9 các tỉnh 2013đề thi hsg anh 9 thành phố hà nộide thi hsg anh 9 nam dinhde thi hsg anh 9 huyenđề thi hsg anh 9 2008 2009CATALOGLOGUE CỐP PHA FUVITính toán và thiết kế Boost Converterbao cao phu gia thuc phamTuần 15 giáo án lớp 4 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhBài giảng robot công nghiệpHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 5) HH SC GC KET CAU GACHHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 6) HH SC GC KET CAU MONGTiểu luận môn kinh tế lượngỨng dụng GIS đánh giá biến động sử dụng đất quận Cẩm Lệ thành phố đà nẵng giai đoạn 2010 2015SÁCH THIẾT KẾ TRANG PHỤCbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMSách Tiếng Trung 1GIẢI CHI TIẾT CÁC BÀI TẬP LẠ VÀ KHÓ TRONG ĐỀ THI THPT QG MÔN VẬT LÍPHƯƠNG PHÁP TƯ DUY GIẢI TOÁN TRẮC NGHIỆMKẾ HOẠCH HỘI THI GV DẠY GIỎI CẤP TRƯỜNG 2017-2018Tuần 4. Nghe-kể: Dại gì mà đổi. Điền vào giấy tờ in sẵnTuần 6. Ôn chữ hoa: D, ĐTuần 4. Ông ngoạiBài 43. Rễ câySKKN PP Graph trong dạy học Hóa học