Nghiên cứu chế tạo và chức năng hóa bề mặt các hạt nano đa chức năng quang – từ zns mnfe3o4

Nghiên cứu chế tạo chức năng hóa bề mặt các hạt nano quang từ ZnSMn fe3o4

Nghiên cứu chế tạo và chức năng hóa bề mặt các hạt nano quang – từ ZnSMn fe3o4
... phương pháp hoá siêu âm hạt nano từ Fe3O4 phương pháp đồng kết tủa - Tạo hạt nano đa chức quang từ ZnS:Mn Fe3O4 phương pháp vi nhũ tương - Chức hoá bề mặt hạt đa chức Fe3O4 ZnS:Mn chất APTES ... chế tạo phù hợp: chế tạo hạt nano quang ZnS:Mn với tỷ lệ tạp từ 0% đến 10% phương pháp hoá siêu âm; chế tạo hạt nano từ Fe3O4 phương pháp đồng kết tủa; chế tạo chức hoá hạt đa chức Fe3O4 ZnS:Mn ... trung vào nghiên cứu chế tạo hạt nano đơn chức ; hạt nano bán dẫn ZnS:Mn nghiên cứu tối ưu hóa tỉ lệ pha tạp để có tính chất huỳnh quang tối ưu ; hạt nano từ chế tạo phương pháp đồng kết tủa phương...
 • 63
 • 218
 • 0

Nghiên cứu chế tạo chức năng hóa vật liệu nano zn2sno4

Nghiên cứu chế tạo và chức năng hóa vật liệu nano zn2sno4
... NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN - Ngô Như Việt NGHIÊN CỨU CHẾ TẠO VÀ CHỨC NĂNG HÓA VẬT LIỆU NANO Zn2SnO4 Chuyên ngành: Vật lý chất rắn Mã số: 60440104 LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC NGƢỜI ... defined Nghiên cứu tính chất vật liệu Zn2SnO4 pha tạp Eu3+ Error! Bookmark not defined 1.5 1.6 Nghiên cứu trình chức hóa bề mặt tinh thể Zn2SnO4 APTES Error! Bookmark not defined 1.7 Chức hóa ... defined 1.10 Nghiên cứu trình chức hóa bề mặt hạt Zn2SnO4 Error! Bookmark not defined Phổ FTIR hạt Zn2SnO4 trình chức hóa Error! Bookmark not defined 1.11 Chức hóa bề mặt hạt nano ZTO/Eu3+...
 • 15
 • 163
 • 0

Nghiên cứu chế tạo tối ưu hóa quy trình chế tạo hạt nano fe3o4 bọc silica

Nghiên cứu chế tạo và tối ưu hóa quy trình chế tạo hạt nano fe3o4 bọc silica
... luận văn: Nghiên cứu chế tạo tối ưu hóa quy trình chế tạo hạt nano Fe3O4 bọc silica Mục đích luận văn: - Chế tạo hạt nano Fe3O4/ SiO2 - Nghiên cứu tối ƣu hóa trình chế tạo hạt nano Fe3O4/ SiO2 ... Phú (2007), Chế tạo hạt nano từ tính Fe3O4, SiO2/ Fe3O4, nghiên cứu khả chống ôxi hóa hạt nano từ tính SiO2/ Fe3O4 ứng dụng hạt nano từ tính Fe3O4 việc xử lý nước bị nhiễm Asenic, Khóa luận tốt ... trình chế tạo hạt nano Fe3O 4và bọc SiO2 Error! Bookmark not defined 2.1.1 Chế tạo hạt nano Fe3O4 phƣơng pháp đồng kết tủa Error! Bookmark not defined 2.1.2: Bọc hạt nano Fe3O4 lớp SiO2 theo phƣơng...
 • 13
 • 203
 • 0

Nghiên cứu chế tạo cảm biến điện hóa sử dụng màng mỏng nano polyme dẫn điện ứng dụng đo nồng độ oxy hòa tan trong nước

Nghiên cứu chế tạo cảm biến điện hóa sử dụng màng mỏng nano polyme dẫn điện ứng dụng đo nồng độ oxy hòa tan trong nước
... 1.4.3.4 Hòa tan PANI 17 1.5 Cảm biến điện hóa sử dụng PANI đo nồng độ ôxy hòa tan 18 1.5.1 Cấu tạo cảm biến điện hóa đo nồng độ ôxy hòa tan 18 1.5.2 Cơ chế hoạt động cảm biến điện ... CÔNG NGHỆ NANO NGUYỄN DUY AN NGHIÊN CỨU CHẾ TẠO CẢM BIẾN ĐIỆN HÓA SỬ DỤNG MÀNG MỎNG NANO POLYME DẪN ĐIỆN ỨNG DỤNG ĐO NỒNG ĐỘ ÔXY HÒA TAN TRONG NƯỚC Chuyên ngành: Vật liệu linh kiện nano Mã số: ... ôxy hòa tan sử dụng màng mỏng polyme dẫn điện để thay loại máy đo nồng độ ôxy có Khả ứng dụng thực tiễn cảm biến sử dụng để đo nồng độ xy ao hồ nuôi thủy hải sản (môi trường nuôi tôm), đo nồng độ xy...
 • 87
 • 193
 • 0

Nghiên cứu chế tạo tính chất vật lý của vật liệu nano tinh thể sixge1 x trên nền sio2 (tóm tắt)

Nghiên cứu chế tạo và tính chất vật lý của vật liệu nano tinh thể sixge1 x trên nền sio2 (tóm tắt)
... cầu trên, thực đề tài: Nghiên cứu chế tạo tính chất vật vật liệu nano tinh thể SixGe1- x SiO2 Luận văn tiến hành dựa phương pháp thực nghiệm sẵn có sở nghiên cứu, bao gồm: * Chế tạo vật liệu ... liệu nano tinh thể Si xGe1 -x với thành phần Si Ge khác vật liệu SiO2 phương pháp phún x catot * Các phương pháp nghiêu cứu tính chất vật vật liệu nano tinh thể Si xGe1 -x gồm nhiễu x kế tia X ... hợp tinh thể tạo thành tinh thể nano Si xGe1 -x Để hình thành tinh thể SixGe1- x từ Si Ge có nhiều phương pháp, sử dụng phương pháp phún x dựa SiO2 1.4 Điôxit- Silic (SiO2) Điôxit-Silic (SiO2) ...
 • 28
 • 217
 • 0

Nghiên cứu chế tạo tính chất vật lý của vật liệu nano tinh thể sixge1 x trên nền sio2

Nghiên cứu chế tạo và tính chất vật lý của vật liệu nano tinh thể sixge1 x trên nền sio2
... cầu trên, thực đề tài: Nghiên cứu chế tạo tính chất vật vật liệu nano tinh thể SixGe1- x SiO2 Luận văn tiến hành dựa phương pháp thực nghiệm sẵn có sở nghiên cứu, bao gồm: * Chế tạo vật liệu ... liệu nano tinh thể Si xGe1 -x với thành phần Si Ge khác vật liệu SiO2 phương pháp phún x catot * Các phương pháp nghiêu cứu tính chất vật vật liệu nano tinh thể Si xGe1 -x gồm nhiễu x kế tia X ... KHOA HỌC TỰ NHIÊN Trương Thị Thanh Thủy NGHIÊN CỨU CHẾ TẠO VÀ TÍNH CHẤT VẬT LÝ CỦA VẬT LIỆU NANO TINH THỂ SixGe1- x TRÊN NỀN SiO2 Chuyên ngành: Quang học Mã số: 60440109 LUẬN VĂN...
 • 58
 • 125
 • 0

Nghiên cứu chế tạo tính chất vật lý của vật liệu nano tinh thể sixge1 x trên nền sio2

Nghiên cứu chế tạo và tính chất vật lý của vật liệu nano tinh thể sixge1 x trên nền sio2
... nano tinh thể SixGe1- x với thành phần Si Ge khác vật liệu SiO2 phương pháp phún x catot * Các phương pháp nghiêu cứu tính chất vật vật liệu nano tinh thể SixGe1- x gồm nhiễu x kế tia X (XRD), ... cầu trên, thực đề tài: Nghiên cứu chế tạo tính chất vật vật liệu nano tinh thể SixGe1- x SiO2 Luận văn tiến hành dựa phương pháp thực nghiệm sẵn có sở nghiên cứu, bao gồm: * Chế tạo vật liệu ... cấu tạo, tính chất Si, Ge, SiO2 SixGe1- x Chương Thực nghiệm: Trình bày ưu điểm chế, quy trình công nghệ phún x , kĩ thuật thực nghiệm để khảo sát cấu trúc, hình thái tính chất vật vật liệu...
 • 10
 • 161
 • 0

Nghiên cứu chế tạo cảm biến điện hóa sử dụng màng mỏng nano polyme dẫn điện ứng dụng đo nồng độ oxy hòa tan trong nước

Nghiên cứu chế tạo cảm biến điện hóa sử dụng màng mỏng nano polyme dẫn điện ứng dụng đo nồng độ oxy hòa tan trong nước
... CÔNG NGHỆ NANO NGUYỄN DUY AN NGHIÊN CỨU CHẾ TẠO CẢM BIẾN ĐIỆN HÓA SỬ DỤNG MÀNG MỎNG NANO POLYME DẪN ĐIỆN ỨNG DỤNG ĐO NỒNG ĐỘ ÔXY HÕA TAN TRONG NƢỚC Chuyên ngành: Vật liệu linh kiện nano Mã số: ... tốc độ phản ứng nhanh có tính thuận nghịch Vì lý đề tài chọn nghiên cứu chế tạo cảm biến đo nồng độ ôxy hòa tan sử dụng màng mỏng polyme dẫn điện để thay loại máy đo nồng độ ôxy có Khả ứng dụng ... Phƣơng pháp đo nồng độ ôxy hòa tan cảm biến 1.2.2.1 Phương pháp đo nồng độ ôxy cảm biến quang 1.2.2.2 Phương pháp đo nồng độ ôxy cảm biến điện hóa 1.3 Một số loại cảm biến đƣợc công...
 • 32
 • 237
 • 0

Nghiên cứu chế tạo tính chất vật lý của vật liệu nano tinh thể sixge1 x trên nền sio2

Nghiên cứu chế tạo và tính chất vật lý của vật liệu nano tinh thể sixge1 x trên nền sio2
... KHOA HỌC TỰ NHIÊN Trƣơng Thị Thanh Thủy NGHIÊN CỨU CHẾ TẠO VÀ TÍNH CHẤT VẬT LÝ CỦA VẬT LIỆU NANO TINH THỂ SixGe1- x TRÊN NỀN SiO2 Chuyên ngành: Quang học Mã số: 60440109 LUẬN VĂN ... thông số vật Silic Bảng 1.2: Các thông số vật Germani 13 Bảng 1.3: Các thông số tính chất vật SiO2 23 Chƣơng Bảng 3.1: Các mẫu vật liệu hợp kim SixGe1- x ... 36 Bảng 3.2: Giá trị phụ thuộc số mạng vào thành phần x SixGe1- x 40 Bảng 3.3: Giá trị phụ thuộc kích thước tinh thể vào thành phần x SixGe1- x 41 MỞ ĐẦU Khi nguồn lƣợng truyền thống nhƣ...
 • 14
 • 53
 • 0

NGHIÊN cứu CHẾ tạo THIẾT bị THU NHẬN bề mặt 3d của CHI TIẾT cơ KHÍ BẰNG CÔNG NGHỆ ÁNH SÁNG cấu TRÚC STUDY AND FABRICATION OF a 3d SCANNING SYSTEM FOR RECONSTRUCTION 3d SURFACE OF MECHANICAL DETAILS ACQUIRED BY STRUCTURED LIGHT TECHNIQUE

NGHIÊN cứu CHẾ tạo THIẾT bị THU NHẬN bề mặt 3d của CHI TIẾT cơ KHÍ BẰNG CÔNG NGHỆ ÁNH SÁNG cấu TRÚC  STUDY AND FABRICATION OF a 3d SCANNING SYSTEM FOR RECONSTRUCTION 3d SURFACE OF MECHANICAL DETAILS ACQUIRED BY STRUCTURED LIGHT TECHNIQUE
... “Fast separation of direct and global components of a scene using high frequency illumination”, ACM Trans on Graphics, 935-944,2006 [6] Z Zhang, A Flexible New Technique for Camera Calibration”, ... Methods for 3D Shape Measurement, 220,2000 [3] Yi Xu, Daniel G Aliaga, “Robust pixel classification for 3D modeling with structured light , in Proceedings of Graphics Interface, 233–240, 2007 [4] Daniel ... Gabriel Taubin, “Simple, Accurate, and Robust Projector-Camera Calibration”, IEEE, 2012 Second International Conference on,464-471, 2012 [5] S K Nayar, G Krishnan, M D Grossberg, R Raskar, “Fast...
 • 8
 • 261
 • 1

Nghiên cứu tổng hợp khảo sát tính chất của các hạt nano trên cơ sở các vật liệu bán dẫn, vật liệu từ, kim loại; bước đầu thử nghiệm trong sinh học, y dược học

Nghiên cứu tổng hợp và khảo sát tính chất của các hạt nano trên cơ sở các vật liệu bán dẫn, vật liệu từ, kim loại; bước đầu thử nghiệm trong sinh học, y dược học
... TẮT CÁC NỘI DUNG HỢP TÁC QUỐC TẾ TRONG NHIỆM VỤ NGHỊ ĐỊNH THƯ I THÔNG TIN TỔNG QUAN: TÊN NHIỆM VỤ: Nghiên cứu tổng hợp khảo sát tính chất hạt nano sở vật liệu bán dẫn, vật liệu từ, kim loại; bước ... ng y 30 tháng năm 2010 BÁO CÁO THỐNG KÊ KẾT QUẢ THỰC HIỆN ĐỀ TÀI I THÔNG TIN CHUNG Tên đề tài: Nghiên cứu tổng hợp khảo sát tính chất hạt nano sở vật liệu bán dẫn, vật liệu từ, kim loại; bước đầu ... Nghiên cứu tính chất hạt nano tạo Nghiên cứu hình thái học, tính chất cấu trúc, tính chất hấp thụ, phát quang, tính chất từ v.v của hạt nano tạo Hoạt hóa bề mặt hạt nano 3) Tìm hiểu khả bước đầu thử...
 • 250
 • 413
 • 1

NGHIÊN CỨU CHẾ TẠO TÍNH CHẤT CỦA CÁC NANO TINH THỂ BÁN DẪN CẤU TRÚC NHIỀU LỚP CdSeZnSeZnS, ĐƯỢC CHỨC NĂNG HÓA BỀ MẶT NHẰM ỨNG DỤNG CHẾ TẠO CẢM BIẾN HUỲNH QUANG XÁC ĐỊNH MỘT SỐ LOẠI THUỐC TRỪ SÂU

NGHIÊN CỨU CHẾ TẠO VÀ TÍNH CHẤT CỦA CÁC NANO TINH THỂ BÁN DẪN CẤU TRÚC NHIỀU LỚP CdSeZnSeZnS, ĐƯỢC CHỨC NĂNG HÓA BỀ MẶT NHẰM ỨNG DỤNG CHẾ TẠO CẢM BIẾN HUỲNH QUANG XÁC ĐỊNH MỘT SỐ LOẠI THUỐC TRỪ SÂU
... đích nghiên cứu trên, đề tài luận án lựa chọn phù hợp Nghiên cứu chế tạo tính chất nano tinh thể bán dẫn cấu trúc nhiều lớp CdSe/ZnSe/ZnS chức hóa bề mặt nhằm ứng dụng chế tạo cảm biến huỳnh quang ... TRÚC NHIỀU LỚP CdSe/ZnSe/ZnS, ĐƯỢC CHỨC NĂNG HÓA BỀ MẶT NHẰM ỨNG DỤNG CHẾ TẠO CẢM BIẾN HUỲNH QUANG XÁC ĐỊNH MỘT SỐ LOẠI THUỐC TRỪ SÂU Chuyên ngành: Vật liệu điện tử Mã số: 62440123 LUẬN ÁN TIẾN SĨ ... gian sống huỳnh quang .61 Kết luận chương 62 Chương 3: CẤU TRÚC VÀ TÍNH CHẤT QUANG CỦA CÁC CHẤM LƯỢNG TỬ BÁN DẪN HAI VÀ BA THÀNH PHẦN CẤU TRÚC NHIỀU LỚP 63 3.1 Các tính chất...
 • 162
 • 244
 • 0

Nghiên cứu chế tạo một số cơ chế kích thích chuyển hoá năng lượng trong vật liệu bán dẫn hợp chất III p cấu trúc nano

Nghiên cứu chế tạo và một số cơ chế kích thích và chuyển hoá năng lượng trong vật liệu bán dẫn hợp chất III p cấu trúc nano
... dạng x p Vật liệu cấu trúc x p chế tạo phương ph p khác phương ph p hoá học, phương ph p ăn mòn điện hoá, phương ph p thủy nhiệt…Phương ph p ăn mòn điện hoá lựa chọn để chế tạo GaP x p với ưu ... 105] Do vậy, ' 'Nghiên cứu chế tạo số chế kích thích chuyển hoá lượng vật liệu bán dẫn h p chất III- P cấu trúc nano" lựa chọn làm đề tài nghiên cứu luận án 4 Mục đích luận án – Nghiên cứu tương tác ... rãi Trong đó, GaP (một h p chất bán dẫn III- V với nguyên tố nhóm V P) vật liệu để chế tạo LED phát ánh sáng đỏ năm trước 1990, sở chuyển ti p p-n, loại n tạo pha t p S Te vào vật liệu GaP loại p...
 • 138
 • 518
 • 1

'Nghiên cứu chế tạo một số cơ chế kích thích chuyển hoá năng lượng trong vật liệu bán dẫn hợp chất III-Pcấu trúc nano

'Nghiên cứu chế tạo và một số cơ chế kích thích và chuyển hoá năng lượng trong vật liệu bán dẫn hợp chất III-Pcấu trúc nano
... GaP11 vào nhiệt độ KẾT LUẬN Luận án tập trung nghiên cứu số chế kích thích chuyển hoá lượng chấm lượng tử bán dẫn hợp chất III-V với nguyên tố nhóm V P, cụ thể số loại chấm lượng tử bán dẫn InP ... SỬ DỤNG TRONG LUẬN ÁN Dựa số kết nghiên cứu công nghệ chế tạo tính chất quang chấm lượng tử bán dẫn InP, GaP, triển khai chế tạo chấm lượng tử InP, lõi InP/vỏ ZnS; chấm lượng tử bán dẫn hợp kim ... tử bán dẫn InP cấu trúc lõi/vỏ InP/ZnS; hợp kim In(Zn)P In(Zn)P/ZnS; vật liệu GaP cấu trúc xốp chế kích thích chuyển hoá lượng nghiên cứu thông qua việc nghiên cứu tính chất quang, trình quang...
 • 12
 • 126
 • 0

Nghiên cứu chế tạo khảo sát khả năng quang xúc tác của vật liệu dây NANO tio2 luận văn thạc sỹ hóa học

Nghiên cứu chế tạo và khảo sát khả năng quang xúc tác của vật liệu dây NANO tio2 luận văn thạc sỹ hóa học
... c tớnh xỳc tỏc quang quý bỏu ú m vt liu TiO2 kớch thc nanomet c ng vo nhiu lnh vc, cú th túm tt s (hỡnh 1.3): Quang ngng kết nitơ Quang điện TiO2 hoạt tính + ánh sáng Quang xúc tác Tổng hợp hữu ... ioxit (TiO2) c nghiờn cu nh l vt liu c bn lnh vc nano bi nú cú tớnh cht lý húa, quang in c bit v nht l thõn thin vi mụi trng ó cú nhiu vt liu nano TiO2 cu trỳc khỏc c nghiờn cu nh ht nano, nano, ... kh nng quang xỳc tỏc ca vt liu dõy nano TiO2 vi cỏc ni dung c th sau: (1) Nghiờn cu iu kin ti u v xõy dng quy trỡnh ch to mu dõy nano TiO2; (2) Thm dũ hot tớnh quang xỳc tỏc ca vt liu dõy nano; ...
 • 59
 • 116
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: nghiên cứu chế tạo và tính chất từ của pherit ganet r3fe5o12 r y gd tb dy ho kích thước nanometnghiên cứu chế tạo và khảo sát quá trình chuyển pha zns zno của các cấu trúc nano zns một chiềunghiên cứu chế tạo và các tính chất của màng mỏng pztnghiên cứu chế tạo và khảo sát tính chất từ nhiệt của hợp kim heusler ni0 5mn0 5xsbxnghiên cứu chế tạo và tính chất hấp thụ tuyệt đối sóng vi ba của vật liệu meta metamaterialsnghiên cứu chế tạo và tính chất của màng polyme ứng dụng để bảo quản quảnghiên cứu chế tạo và tính chất quang của chấm lượng tử bán dẫn hợp chất ba nguyên tố iiiivi2 cuins2nghiên cứu chế tạo và các đặc tính gốm đa thành phần trên cơ sở pzt và các vật liệu sắt điện chuyển pha nhòenghiên cứu chế tạo và khảo sát tính chất từ nhiệt của hợp kim heusler ni0 5mn0 5xsbx x 0 ÷ 0 4nghiên cứu chế tạo và một số tính chất quang của vật liệu nano bột và màng znsninghiên cứu chế tạo vật liệu cao su blend chống cháy và các kết cấu cứu hộ hỏa hoạn khẩn cấp nhà cao tầngnghiên cứu chế tạo than hoạt tính từ vỏ trấu bằng phương pháp oxy hóa và ứng dụng làm chất hấp phụ trong xử lý nước thảinghiên cứu hình thái và chức năng thất trái bằng ở bệnh nhân nữ hội chứng chuyển hóanghiên cứu chế tạo zêolit từ bùn đỏ và khảo sát khả năng loại bỏ ion amoni trong nướcđánh giá sự ô nhiễm trong nước thải mạ và nghiên cứu chế tạo vật liệu phèn sunphat sắt dùng cho xử lý nước thải công ty ống thép hòa phátKho tài liệu môi trường - LAMNGHIEPVN.INFO (Hưng Bùi) Muc luc CTNHKho tài liệu môi trường - LAMNGHIEPVN.INFO (Hưng Bùi) Muc luc CSCNMTKỹ thuật trồng cây Lâm nghiệp - LAMNGHIEPVN.INFO (Hưng Bùi)http: www.biostat.jhsph.edu fdominic teaching LDA stata intro2.pdf3 HW Descriptive statisticTài liệu thống kê - LAMNGHIEPVN.INFO (Hưng Bùi) ďTài liệu thống kê - LAMNGHIEPVN.INFO (Hưng Bùi) ďAD Croatia - ImplementationAD China - Act_Supp1AD China - Act_Supp2AD China - Act_Supp4China AD China - ActAD Argentina - Supp1AD Argentina Time period for DeterminationAD Turkey - Implement NMEThailand AD Thailand - ActSingapore AD_Singapore__Supp1New Zealand New_ZealandJapan AD Japan - Supp48 Cac to trinh DHCD 2016 - 5 to trinh