NIFEDIPIN vien nen HT

Ciprofloxacin vien nen HT ppt

Ciprofloxacin vien nen HT ppt
... Tính hàm lượng ciprofloxacin, C17H18FN3O3, có chế phẩm dựa vào diện tích pic thu từ sắc ký đồ dung dịch thử, dung dịch chuẩn hàm lượng ciprofloxacin ciprofloxacin hydroclorid chuẩn mg ciprofloxacin ... ciprofloxacin hydroclorid chuẩn mg ciprofloxacin hydroclorid, C17H18FN3O3.HCl, tương đương 0,9010 mg ciprofloxacin, C17H18FN3O3 Bảo quản Đựng lọ nút kín ép vỉ bấm, để nơi mát, tránh ánh sáng Loại thuốc...
 • 2
 • 175
 • 0

BÀO CHẾ VIÊN NÉN PHÓNG THÍCH KÉO DÀI CHỨA NIFEDIPIN 20mg TÓM TẮT Tình hình và pptx

BÀO CHẾ VIÊN NÉN PHÓNG THÍCH KÉO DÀI CHỨA NIFEDIPIN 20mg TÓM TẮT Tình hình và pptx
... cứu bào chế viên nén bao film chứa 20mg nifedipin, phóng thích kéo dài 12 giờ, tốc độ phóng thích đáp ứng tiêu chuẩn USP 27 theo chuyên luận Nifedipin phóng thích kéo dài Viên nén Nifedipin 20mg ... nghiên cứu bào chế viên nén phóng thích kéo dài chứa Nifedipin 20mg quy mô pilot tiến hành với mục tiêu sau: Nghiên cứu xác định công thức xây dựng quy trình bào chế viên nén phóng thích kéo dài với ... nghiên cứu bào chế viên nén phóng thích kéo dài chứa Nifedipin 20mg quy mô pilot đạt được: Xác định công thức quy trình bào chế viên nhân, công thức quy trình bào chế viên bao phim quy mô phòng...
 • 22
 • 736
 • 3

Nghiên cứu một số biện pháp cải thiện độ hòa tan của viên nén nifedipin

Nghiên cứu một số biện pháp cải thiện độ hòa tan của viên nén nifedipin
... Liều dùng 1.1.8 Một số dạng chế phẩm NIF thị trường 1.2 ĐỘ HỒ TAN VÀ MỘT s ố BIỆN PHÁP CẢI THIỆN ĐỘ HỒ TAN DƯỢC CHẤT 1.2.1 Độ tan độ hồ tan 1.2.2 .Một số biện pháp cải thiện độ hồ tan dược chất ... dạng chất tan nước, việc cải thiện độ tan độ hồ tan dược chất ngày trở nên cần thiết Từ thực tê đó, chúng tơi tiến hành đề tài; Nghiên cứu số biện pháp cải thiện độ hồ tan viên nén nifedipin ... tiêu: Nghiên cứu sổ biện pháp giúp cải thiện độ hồ tan nifedipin từ viên nén Xây dựng cơng thức viên nén nifedipin hàm lượng lOmg đảm bảo khả hồ tan dược chất PHẨN I - TỔNG QUAN 1.1 ĐẠI CƯƠNG VỂ NIFEDIPIN...
 • 50
 • 302
 • 2

Triển khai quy trình sản xuất viên nén nifedipin tác dụng kéo dài

Triển khai quy trình sản xuất viên nén nifedipin tác dụng kéo dài
... chế viên nén nifedipin tác dụng kéo dài quy mô phòng thí nghiệm Để ứng dụng công thức vào sản xuất quy mô công nghiệp, thực khoá luận Triển khai quy trình sản xuất viên nén nỉfedipin tác dụng kéo ... nỉfedipin tác dụng kéo dài với mục tiêu sau: > Nghiên cứu bào chế viên nén nifedipin tác dụng kéo dài quy mô pilot > Hoàn thiện quy trình sản xuất viên nén nifedipin tác dụng kéo dài quy mô công nghiệp ... cứu hoàn thiện quy trình bào chế viên nén ni/edipin tác dụng kéo dài, luận văn thạc sĩ dược học, tr 2536 Phạm Thị Minh Huệ (2002), Nghiên cứu bào chế viên nén nỉỷedỉpin tác dụng kéo dài, Luận án...
 • 48
 • 487
 • 1

Nghiên cứu bào chế viên nén nifedipin tác dụng kéo dài với tá dược carbomer

Nghiên cứu bào chế viên nén nifedipin tác dụng kéo dài với tá dược carbomer
... Poulencrorer), viên nang J 2.4 Một sô kết nghiên cứu bào chế Nifedipin TDKD [3] Ở nước có số nghiên cứu bước đầu để bào chế nifedipin TDKD số phương pháp sau: 2.4.1 Tạo hạt với dược kéo dài giải phóng dược ... invitro chế phẩm nifedipin TDKD có thị trường (viên Adalat retard) để làm sở so sánh thiết kế công thức viên nén nifedipin với dược kéo dài giải phóng Carbomer 934 + Đã nghiên cứu chế thử viên nén ... 1999 Bộ môn bào chế -Kỹ thuật bào chế sinh dược học dạng thuốc Trường ĐH Dược HN -1997 Phạm Thị Minh Huệ - Một số kết bưóc đầu nghiên cứu bào chế nifedipin tác dụng kéo daì - Tạp chí dược học số...
 • 41
 • 652
 • 1

Nghiên cứu mối tương quan sinh khả dụng in vitro in vivo viên nén nifedipin tác dụng kéo dài

Nghiên cứu mối tương quan sinh khả dụng in vitro in vivo viên nén nifedipin tác dụng kéo dài
... Tmax B < 1,2 1.2 Moi tuong quan sinh khõ dung in vitro /in vivo [12] - Moi tuong quan sinh khõ dung in vitro /in vivo l moi tuorng quan giựa ho tan in vitro v hõp thu in vivo Mue dfch chrnh cỹa viờc ... Hợnh 17: Moi tufOng quan SKD in vitro /in vivo cỹa viờn Nifedipin SR 30 Nhõn xột: Tir hợnh 14, 15, 16, 17 cho thay cụ sir tuong quan SKD in vitro /in vivo cỹa cõc viờn nộn nifedipin TDKD Toc dụ bom ... bcfm tõng thờm nựa 2.2.3 Xõy dung moi tuong quan SKD in vitro/ in vivo Dở tinh mụi tirong quan SKD in vitro /in vivo, chỹng tụi sỹ dung cõc kờ't quõ thỹ in vivo cỹa cõc nghiờn ciru tnrục tai bụ mon...
 • 39
 • 117
 • 0

Nghiên cứu phương pháp định lượng nifedipin trong huyết tương chó để đánh giá sinh khả dụng viên nén nifedipin tác dụng kéo dài

Nghiên cứu phương pháp định lượng nifedipin trong huyết tương chó để đánh giá sinh khả dụng viên nén nifedipin tác dụng kéo dài
... định nồng độ nifedipin huyết tương chó sau cho uống viên nén nifedipin tác dụng kéo dài viên đối chiếu (Adalat- retard 20mg) từ so sánh sinh khả dụng viên nén nifedipin tác dụng kéo dài với viên ... dụng định lượng niíedipin huyết tương + Xây dựng phương pháp lấy mẫu, xử lý mẫu, phương pháp xây dựng đường chuẩn phương pháp định lượng niíedipin huyết tương + Định lượng niíedipin huyết tương chó ... lượng mẫu d Phương pháp định lượng nỉfedipin huyết tương Định lượng niíedipin huyết tương phương pháp HPLC vói hệ sắc kí thu sau khảo sát mục 2.1.2 b Mẫu huyết tương chó uống thuốc định lượng sau...
 • 41
 • 252
 • 0

Xem thêm