Nghiên cứu du li ̣ ch sinh tha ́ i tại vườn quốc gia bidoup – núi bà ti ̉ nh lâm đô ̀ ng

Nghiên cứu du lịch sinh thái tại Vườn quốc gia Bidoup Núi tỉnh Lâm Đồng

Nghiên cứu du lịch sinh thái tại Vườn quốc gia Bidoup – Núi Bà tỉnh Lâm Đồng
... QUỐC GIA BIDOUP NÚI BÀ TỈNH LÂM ĐỒNG 2.1 Giới thiệu Vƣờn quốc gia Bidoup - Núi 2.1.1 Bố i cảnh Vườn quốc gia Bidoup - Núi Nằm trung tâm Cao Nguyên Lang Biang tỉnh Lâm Đồng, Vƣờn quốc ... yêu cầu DLST Phạm vi lãnh thổ nghiên cứu ́ Luận văn “NGHIÊN CỨU DU LICH SINH THAI T ẠI VƢỜN QUỐC GIA ̣ BIDOUP NÚI BÀ , TỈNH LÂM ĐỒNG” đƣ ợc nghiên cứu giới hạn địa bàn hành Huyện Lạc Dƣơng và ... Toàn, nghiên cứu du lịch sinh thái góc độ khác Một số công trình nghiên cứu VQG Bidoup Núi Bà: Nghiên cứu Sinh thái ba hƣớng khoa học công nghệ chủ đạo Trung tâm Nhiệt đới Việt Nga, quan...
 • 126
 • 216
 • 3

nâng cao chất lượng công tác thẩm định dự án đầu tư phát triển du lịch sinh thái tại Chi nhánh Thành Công

nâng cao chất lượng công tác thẩm định dự án đầu tư phát triển du lịch sinh thái tại Chi nhánh Thành Công
... thương Việt Nam Chi nhánh Thành Công Phần II: Định hướng số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng công tác thẩm định dự án đầu phát triển du lịch sinh thái Chi nhánh Thành Công - Kết luận ... tích tình hình thẩm định dự án đầu phát triển du lịch sinh thái Chi nhánh Thành Công 36 1.2.5 Đánh giá công tác thẩm định dự án đầu phát triển Chi nhánh Thành Công thời gian qua ... hành thẩm định dự án nội dung chi nh sau: Thẩm định lực chủ đầu tư, thẩm định dự án đầu thẩm định tài sản đảm bảo 1.2.2.4.1 Thẩm định lực chủ đầu Sinh viên: Đoàn Đức Nam – Lớp Đầu 47C...
 • 84
 • 203
 • 0

NGHIÊN CỨU ðẶC ðIỂM TÁI SINH DƯỚI TÁN RỪNG KÍN THƯỜNG XANH ẨM Á NHIỆT ðỚI TẠI VƯỜN QUỐC GIA BIDOUP- NÚI BÀ, TỈNH LÂM ðỒNG

NGHIÊN CỨU ðẶC ðIỂM TÁI SINH DƯỚI TÁN RỪNG KÍN THƯỜNG XANH ẨM Á NHIỆT ðỚI TẠI VƯỜN QUỐC GIA BIDOUP- NÚI BÀ, TỈNH LÂM ðỒNG
... r ng phát tri n t t, có giá tr + M t ñ tái sinh gi m d n theo c p chi u cao, s lư ng tái sinh 100 cm ñ t 1000 tái sinh/ ha, ñ tái sinh ñ thay th th h r ng tương lai + Mô hình phân b tái sinh b ... qu n th nghiên c u + ðánh giá ch t lư ng tái sinh + Phân b tái sinh theo c p chi u cao + ðánh giá phân b m t ñ t r ng + Mô hình phân b s s loài tái sinh theo c p chi u cao Phương pháp nghiên c ... có 88 c p cá th khác loài, ch có 12 c p cá th loài + Ch t lư ng tái sinh tái sinh tr ng thái t t trung bình ñ t t l cao, g p g n l n tr ng thái x u, ñi u cho th y ti m tái sinh kh phát tri n c...
 • 11
 • 153
 • 0

Thực trạng phát triển du lịch sinh thái tại Vườn Quốc Gia Bidoup - Núi

Thực trạng phát triển du lịch sinh thái tại Vườn Quốc Gia Bidoup - Núi Bà
... Đánh giá tiềm để phát triển du lịch sinh thái Vườn 2.2 Thực trạng hát triển du lịch sinh thái Vườn 2.3 Nhận xét chung Chương 3: Giai pháp phát triển du lịch sinh thái VQG Bidoup Núi 3.1 Đề xuất ... CHƯƠNG ĐÁNH GIÁ TIỀM NĂNG VÀ THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN DU LỊCH SINH THÁI TẠI VQG BI-DOUP NÚI BÀ 2.1 Đánh giá tiềm để phát triển du lịch sinh thái Vườn quốc gia Bidoup Núi 2.1.1 Tổng quan điều kiện ... bền vững Vườn Quốc gia 31 CHƯƠNG GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN DU LỊCH SINH THÁI TẠI VQG BI DOUP NÚI BÀ 3.1 Đề xuất giải pháp phát triển Bàn du lịch sinh thái, số ý kiến cho ảnh hưởng du lịch sinh thái đến...
 • 47
 • 2,001
 • 4

Nghiên cứu đa dạng thành phần loài tuyến trùng ăn thịt bộ mononchida tại vườn quốc gia bidoup núi bà, tỉnh lâm đồng

Nghiên cứu đa dạng thành phần loài tuyến trùng ăn thịt bộ mononchida tại vườn quốc gia bidoup  núi bà, tỉnh lâm đồng
... Nghiên cứu đa dạng thành phần loài tuyến trùng ăn thịt Mononchida Vườn Quốc gia Bidoup - Núi Bà, tỉnh Lâm Đồng với mục đích bổ sung thông tin khu hệ tuyến trùng Vƣờn Quốc gia Bidoup - Núi Bà ... có nghiên cứu tuyến trùng sống tự đất nhƣ nhóm ăn thịt Mononchida nói riêng Chính vậy, Nghiên cứu thành phần loài tuyến trùng ăn thịt Mononchida Vƣờn Quốc gia Bidoup - Núi Bà, tỉnh Lâm Đồng nghiên ... KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ BÀN LUẬN 3.1 Đa dạng thành phần loài tuyến trùng ăn thịt Mononchida VQG Bidoup - Núi Bà 3.1.1 Danh sách thành phần loài tuyến trùng ăn thịt Bộ Mononchida VQG Bidoup - Núi Bà...
 • 67
 • 119
 • 0

THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN DU LỊCH SINH THÁI tại vườn QUỐC GIA BIDOUP núi

THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN DU LỊCH SINH THÁI tại vườn QUỐC GIA BIDOUP  núi bà
... Đánh giá tiềm để phát triển du lịch sinh thái Vườn 2.2 Thực trạng hát triển du lịch sinh thái Vườn 2.3 Nhận xét chung Chương 3: Giai pháp phát triển du lịch sinh thái VQG Bidoup Núi 3.1 Đề xuất ... CHƯƠNG ĐÁNH GIÁ TIỀM NĂNG VÀ THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN DU LỊCH SINH THÁI TẠI VQG BI-DOUP NÚI BÀ 2.1 Đánh giá tiềm để phát triển du lịch sinh thái Vườn quốc gia Bidoup Núi 2.1.1 Tổng quan điều kiện ... bền vững Vườn Quốc gia 31 CHƯƠNG GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN DU LỊCH SINH THÁI TẠI VQG BI DOUP NÚI BÀ 3.1 Đề xuất giải pháp phát triển Bàn du lịch sinh thái, số ý kiến cho ảnh hưởng du lịch sinh thái đến...
 • 47
 • 266
 • 0

Đánh giá vai trò của cộng đồng trong công tác quản lý và bảo tồn đa dạng sinh học tại vườn quốc gia Bidoup Núi

Đánh giá vai trò của cộng đồng trong công tác quản lý và bảo tồn đa dạng sinh học tại vườn quốc gia Bidoup – Núi Bà
... BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP HỒ CHÍ MINH ****************** ĐÁNH GIÁ VAI TRÒ CỦA CỘNG ĐỒNG TRONG CÔNG TÁC QUẢN LÝ VÀ BẢO TỒN ĐA DẠNG SINH HỌC TẠI VƯỜN QUỐC GIA BIDOUP NÚI ... 08/2014 ĐÁNH GIÁ VAI TRÒ CỦA CỘNG ĐỒNG TRONG CÔNG TÁC QUẢN LÝ VÀ BẢO TỒN ĐA DẠNG SINH HỌC TẠI VƯỜN QUỐC GIA BIDOUP NÚI BÀ, HUYỆN LẠC DƯƠNG, TỈNH LÂM ĐỒNG NGUYỄN HOÀNG KHÁNH NGỌC Hội đồng chấm ... quản bảo tồn ĐDSH vườn quốc gia Bidoup Núi - Sự tham gia cộng đồng công tác quản bảo tồn ĐDSH: mức độ tham gia cộng đồng hoạt động bảo tồn ĐDSH, nhận thức cộng đồng việc bảo tồn ĐDSH,...
 • 150
 • 1,102
 • 5

BÁO CÁO CHIA SẺ KINH NGHIỆM VỀ XÂY DỰNG VÀ THỰC HIỆN CƠ CHẾ TÀI CHÍNH MỚI TĂNG NGUỒN THU VÀ SỬ DỤNG NGUỒN THU TỪ MỘT SỐ DỊCH VỤ HỆ SINH THÁI TẠI VƯỜN QUỐC GIA BIDOUP - NÚI

BÁO CÁO CHIA SẺ KINH NGHIỆM VỀ XÂY DỰNG VÀ THỰC HIỆN CƠ CHẾ TÀI CHÍNH MỚI TĂNG NGUỒN THU VÀ SỬ DỤNG NGUỒN THU TỪ MỘT SỐ DỊCH VỤ HỆ SINH THÁI TẠI VƯỜN QUỐC GIA BIDOUP - NÚI BÀ
... xây dựng thực chế tài Tăng nguồn thu sử dụng nguồn thu từ số dịch vụ hệ sinh thái VQG Bidoup - Núi Bà, tỉnh Lâm Đồng” Lời mở đầu Báo cáo chia sẻ kinh nghiệm xây dựng thực chế tài Tăng nguồn thu ... Tăng nguồn thu sử dụng nguồn thu từ số dịch vụ hệ sinh thái VQG Bidoup Núi tổng hợp học thực tế trình xây dựng thực chế tài thông qua Đề án Tăng nguồn thu sử dụng nguồn thu từ số dịch vụ ... cho xây dựng đề án tăng nguồn thu sử dụng nguồn thu từ số dịch vụ hệ sinh thái VQG BD-NB bước thủ tục trình xây dựng đề án Việc xây dựng đề án tăng nguồn thu sử dụng nguồn thu từ số dịch vụ hệ sinh...
 • 27
 • 162
 • 0

Nghiên cứu đa dạng tài nguyên cây thuốc và lựa chọn các loài tạo sản phẩm dịch vụ du lịch sinh thái tại làng việt tiến anôr, xã hồng kim, huyện a lưới, tỉnh thừa thiên huế

Nghiên cứu đa dạng tài nguyên cây thuốc và lựa chọn các loài tạo sản phẩm dịch vụ du lịch sinh thái tại làng việt tiến – anôr, xã hồng kim, huyện a lưới, tỉnh thừa thiên huế
... cu a du khách để thử nghiệm gây trồng tại chỗ Vì những lý thực đề tài: Nghiên cứu a dạng tài nguyên thuốc và a chọn các loài tạo sản phẩm dịch vụ du lịch sinh thái tại ... thái tại làng Việt Tiến Anôr, xã Hồng Kim, huyện A Lưới, tỉnh Thư a Thiên Huế Mục tiêu a nh giá hiện trạng tài nguyên thuốc tại đi a phương và a chọn được các loài trồng ... cu a du khách để thử nghiệm gây trồng tại chỗ Vì những lý thực đề tài: Nghiên cứu a dạng tài nguyên thuốc và a chọn các loài tạo sản phẩm dịch vụ du lịch sinh thái tại...
 • 57
 • 549
 • 4

Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến quyết định lựa chọn sản phẩm tour du lịch sinh thái của du khách quốc tế tại hội an

Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến quyết định lựa chọn sản phẩm tour du lịch sinh thái của du khách quốc tế tại hội an
... PHẨM DU LỊCH SINH THÁI 1.4.1 Du lịch sinh thái tour du lịch sinh thái (DLST) a Du lịch sinh thái (DLST) b Tour du lịch sinh thái (Eco -tour) Theo tổ chức sinh thái xã hội trách nhiệm (1997): Tour ... động tour DLST hiệu Đây lý hình thành đề tài: Nghiên cứu nhân tố ảnh hưởng đến định lựa chọn sản phẩm tour du lịch sinh thái du khách quốc tế Hội An Mục tiêu nghiên cứu - Kiểm định thang đo nhân ... quan hành vi tiêu dùng lựa chọn sản phẩm du lịch đặc điểm lựa chọn sản phẩm du lịch sinh thái Chương II: Thiết kế nghiên cứu nhân tố ảnh hưởng đến định lựa chọn tour DLST du khách quốc tế Hội An...
 • 26
 • 592
 • 7

Tìm hướng phát triển du lịch sinh thái cộng đồng(phần 2)

Tìm hướng phát triển du lịch sinh thái cộng đồng(phần 2)
... triển du lịch sinh thái cộng đồng Braxin Nội dung chương trình bao gồm: - Đễ xuất kiểm tra phương pháp luận việc đào tạo du lịch sinh thái cộng đồng dựa vào dự án thí điểm đa dạng hoá lĩnh vực sinh ... vấn nghiên cứu đưa du lịch sinh thái đến cộng đồng Kế hoạch cho du lịch sinh thái cộng đồng Ba gợi ý liên quan tới loại cấu trúc quy trình cần thay cộng đồng để phát huy du lịch sinh thái lợi ích ... đến giới tính hoà giải du lịch sinh thái mang lại nhiều hội cho phụ nữ Du lịch sinh thái cộng đồng yêu cầu hiểu biết, trách nhiệm cộng đồng Điều quan trọng nhớ du lịch sinh thái hình thức kinh...
 • 9
 • 891
 • 4

Tìm hướng phát triển du lịch sinh thái cộng đồng(phần 3)

Tìm hướng phát triển du lịch sinh thái cộng đồng(phần 3)
... Vương quốc Anh hợp tác với Chương trình chuyên sâu thiên nhiên du lịch sinh thái ( tên gọi NEAP), chương trình xác nhận chứng du lịch sinh thái có trụ sở Úc nhằm quản lý xác nhận tour Tour đến Trung ... trình ID mà đáp ứng cá tiêu chí du lịch Điều nhận đánh giá cao từ khách hàng minh bạch đánh quảng bá sản phẩm 3.3 Xây dựng sản phẩm chất lượng Các sản phẩm du lịch sinh thái cộng đồng nên đảm bảo ... pahỉ sát với thực tế Tất khách du lcịh thị trường tăng lên tốc độ tìm kiếm cấp độ cao để nắm vững thông tin - Tính xác thực môi trường Khách du lịch môi trường du lịch sinh thái thích nghi nhanh...
 • 8
 • 397
 • 2

Tìm hướng phát triển du lịch sinh thái cộng đồng(phần 4)

Tìm hướng phát triển du lịch sinh thái cộng đồng(phần 4)
... triển thúc đẩy du lịch Quỹ quốc tế bảo vệ thiên nhiên tin tưởng du lịch nên trì môi trường bền vững, kinh tế ổn định xã hội công bằng.Tuy chiếm số luợng nhỏ du lịch toàn cầu du lịch sinh thái liên ... quốc (UNEP) Tổ chức Du lịch giới Đồng thời, có nhận định giới cho du lịch sinh thái cần phải xây dựng xuất phát từ cộng đồng Cũng có nhiếu bất cập mà xây dựng hình thái du lịch sinh thái mà yếu ... chất lượng khuyến Du lịch sinh thái chưa phải giải pháp tốt Cũng nói du lịch thái mang lại hội thuận lợi Mà thay vào cần có kế hoạch chi tiết kiến thức chuyên sâu nó .Du lịch sinh thái số chiến...
 • 2
 • 875
 • 3

Tìm hướng phát triển du lịch sinh thái cộng đồng(phần 5)

Tìm hướng phát triển du lịch sinh thái cộng đồng(phần 5)
... triển du lịch sinh thái cộng đồng Braxin Nội dung chương trình bao gồm: - Đễ xuất kiểm tra phương pháp luận việc đào tạo du lịch sinh thái cộng đồng dựa vào dự án thí điểm đa dạng hoá lĩnh vực sinh ... vấn nghiên cứu đưa du lịch sinh thái đến cộng đồng Kế hoạch cho du lịch sinh thái cộng đồng Ba gợi ý liên quan tới loại cấu trúc quy trình cần thay cộng đồng để phát huy du lịch sinh thái lợi ích ... đến giới tính hoà giải du lịch sinh thái mang lại nhiều hội cho phụ nữ Du lịch sinh thái cộng đồng yêu cầu hiểu biết, trách nhiệm cộng đồng Điều quan trọng nhớ du lịch sinh thái hình thức kinh...
 • 8
 • 360
 • 2

Tìm hướng phát triển du lịch sinh thái cộng đồng(phần 6)

Tìm hướng phát triển du lịch sinh thái cộng đồng(phần 6)
... chung phải xác định vị trí nhà nghỉ cho khách du lịch cách xa khu vực làng cộng đồng Phát triển dự án du lịch sinh thái cộng đồng Nhiều dự án du lịch sinh thái không thật khả thi mang lại thất bại ... mẫu, hồ sơ lợi ích khách du lịch đến khu vực phải dựa khảo sát khách du lịch Về nguyên tắc dễ dàng để trì khách du lịch thu hút du khách - Vị trí khu vực phải nhìn nhận mạch du lịch nước Nếu lệch ... trường thúc đẩy hiệu Dự án du lịch sinh thái phải xây dựng hiểu biết nhu cầu thị trường mong muốn người tiêu dùng cách thức đưa sản phẩm thị trường Lý dự án du lịch sinh thái thất bại không thu...
 • 3
 • 342
 • 2

Xem thêm

Từ khóa: đánh giá tiềm năng để phát triển du lịch sinh thái tại vườn quốc gia bidoup núi bàđánh giá vai trò của cộng đồng trong công tác quản lý và bảo tồn đa dạng sinh học tại vườn quốc gia bidoup núi bà huyện lạc dương tỉnh lâm đồngdu lịch sinh tháidu lịch sinh thái amazontrình du lịch sinh thái nghỉ dưỡngkhái niệm du lịch sinh tháivai trò của các tổ chức cá nhân đối với phát triển du lịch sinh tháidu lịch sinh thái và thực trạng tình hình ô nhiễm môi trường tại các điểm du lịch sinh thái của việt nam hiện nayhoạch có thể nâng cấp tuyến đê bao này thành tuyến đê chính dài 9 93 km từ k4 100 k11 170 bảo vệ diện tích 700 ha dân số 7 600 người và khu du lịch sinh thái cồn lu cồn ngạnhệ sinh thái và sự phân tầng trong vườn quốc gia bidoup núi bàlịch sinh thái gdmtcác nhân tố ảnh hưởng đến việc cải thiện môi trường đầu tư tỉnh lâm đồngdu lịch hà nộinghiên cứu phát triển du lịch sinh thái cộng đồng tại vườn quốc gia pù mát nghệ antrình hoạt động marketing du lịch hiện đạiĐiều khiển bình trộn hóa chất PLCTính toán và thiết kế Boost ConverterCọc chịu tải trọng dọc trục Plaxis 2Dbao cao phu gia thuc phamDE THI VAO 10 MON TOAN HA NOI TU 2006 DEN 2017Hướng dẫn giải đề thi Luật thương mại quốc tếHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 2) DANH GIA HIEN TRANG CONG TRINHHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 3) HH SC GC KET CAU BE TONGHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 4) HH SC GC KET CAU THEPHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 5) HH SC GC KET CAU GACHỨng dụng GIS đánh giá biến động sử dụng đất quận Cẩm Lệ thành phố đà nẵng giai đoạn 2010 2015hop dong xnk hang hoaSách Tiếng Trung 1Thực trạng các tranh chấp hợp đồng tín dụng và kiến nghị giải pháp hạn chế tranh chấpVẤN đề bảo vệ tốt NHẤT QUYỀN và lợi ÍCH của KHÁCH HÀNG KHI HÀNH NGHỀ LUẬT sưHÀM SỐ VÀ MŨ, LOGARITbài tập Vat ly nguyen tuThuyet dong hoc phan tu chat khiBài 14. Bài thực hành 2: Tính chất của một số hợp chất nitơ, photphoBài 12. Phân bón hoá học