Bai 6, phat trien giao duc va dao tao, khoa hoc va cong nghe, xay dung nen van hoa tien tien

PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC ĐÀO TẠO, KHOA HỌC CÔNG NGHỆ, XÂY DỰNG NỀN VĂN HÓA TIÊN TIẾN, ĐẬM ĐÀ BẢN SẮC DÂN TỘC pot

PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO, KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ, XÂY DỰNG NỀN VĂN HÓA TIÊN TIẾN, ĐẬM ĐÀ BẢN SẮC DÂN TỘC pot
... PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO, KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ, XÂY DỰNG NỀN VĂN HÓA TIÊN TIẾN, ĐẬM ĐÀ BẢN SẮC DÂN TỘC LÀM NỀN TẢNG TINH THẦN CỦA XÃ HỘI I PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC ĐÀO TẠO Vị trí, ... đẩy phát triển kinh tế - xã hội - Nền văn hoá mà xây dựng văn hóa tiên tiến, đậm đà sức dân tộc - Nền văn hóa Việt Nam văn thống mà đa dạng cộng đồng dân tộc Việt Nam III XÂY DỰNG NỀN VĂN HÓA ... NỀN VĂN HÓA VIỆT NAM Bản sắc dân tộc văn hóa - Bản sắc dân tộc hay sắc VH dân tộc yếu tố “độc đáo” yếu tố “đặc sắc VH, biểu “đặc tính dân tộc , “cốt cách dân tộc Chúng tạo nên sức mạnh, trì phát...
 • 26
 • 881
 • 8

PHÁT TRIỂN GIÁO dục đào tạo, KHOA học CÔNG NGHỆ, xây DỰNG nền văn HOÁ TIÊN TIẾN đậm đà bản sắc văn HOÁ

PHÁT TRIỂN GIÁO dục và đào tạo, KHOA học và CÔNG NGHỆ, xây DỰNG nền văn HOÁ TIÊN TIẾN đậm đà bản sắc văn HOÁ
... PHT TRIN KHOA HC V CễNG NGH Khoa hc v cụng ngh cú Vai trũ to ln i sng xó hi 1.V trớ, vai trũ Ca khoa hc v cụng ngh Đại hội XI xác định: Khoa học công nghệ giữ vai trò then chốt phát triển kinh ... triển kinh tếxã hội Báo cáo trị BCHTW khoá X trình Đại hội XI rỏ thành tựu, hạn chế chủ yếu khoa học công nghệ 1.1.Cựng Cựngvi vigớao gớaodc dco oto ,khoa to,khoahc hccụng cụngngh nghll L Lquc qucsỏch ... Trin Khoa Khoa Hc Hcv v cụng cụng ngh ngh 2.2.KH KHv vCN CNl lni nidung dungthen thencht chttrong trongmi mihot hot ng ngca catt ttc ccỏc cỏcngnh ngnhcỏc cỏccp cp 3.3.Phỏt Phỏttrin trinkhoa khoahc...
 • 26
 • 154
 • 0

PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC ĐÀO TẠO, KHOA HỌC CÔNG NGHỆ, XÂY DỰNG NỀN VĂN HÓA TIÊN TIẾN, ĐẬM ĐÀ BẢN SẮC DÂN TỘC.

PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO, KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ, XÂY DỰNG NỀN VĂN HÓA TIÊN TIẾN, ĐẬM ĐÀ BẢN SẮC DÂN TỘC.
... đạo xây dựng văn hóa Hội nghị Trung ương khóa VIII thông qua Nghị “về xây dựng phát triển văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà sắc dân tộc”, xác định tư tưởng đạo trình xây dựng phát triển văn hóa ... nước với tiếp nhận công nghệ nước Ba là, phát triển kinh tế tri thức sở phát triển giáo dục, đào tạo, khoa học, công nghệ - Xây dựng đồng sở hạ tầng khoa học, công nghệ, trước hết công nghệ thông ... vụ xây dựng văn hóa hiên Một là, văn hóa tảng tinh thần xã hội, vừa mục tiêu, vừa động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội Hai là, văn hóa xây dựng văn hóa tiên tiến, đậm đà sắc dân...
 • 12
 • 208
 • 0

Luận văn thạc sỹ Tiếp tục phát triển sâu rộng nâng cao chất lượng nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, gắn kết chặt chẽ đồng bộ hơn với phát triển kinh tế xã hội, làm cho văn hóa th

Luận văn thạc sỹ Tiếp tục phát triển sâu rộng và nâng cao chất lượng nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, gắn kết chặt chẽ và đồng bộ hơn với phát triển kinh tế  xã hội, làm cho văn hóa th
... phát triển nghiệp văn hóa nước ta, cần kế th a, bổ sung phát huy th i kỳ Văn kiện Đại hội X (2006) nhấn mạnh: Tiếp tục phát triển sâu rộng nâng cao chất lượng văn hóa tiên tiến, đậm đà sắc dân ... tiên tiến, đậm đà sắc dân tộc, gắn kết chặt chẽ đồng với phát triển kinh tế - hội, làm cho văn hóa th m sâu vào lĩnh vực đời sống hội” Trong trình hội nhập kinh tế toàn cầu nay, cạnh tranh ... th nh trì áp lực xu hội  Theo hình th c biểu Văn hóa phân th nh văn hóa vật chất văn hóa tinh th n, hay nói theo cách phân loại bao gồm văn hóa vật th văn hóa phi vật th Khái niệm văn hóa...
 • 115
 • 154
 • 0

PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC ĐÀO TẠO, XÂY DỰNG NỀN VĂN HÓA TIÊN TIẾN pptx

PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO, XÂY DỰNG NỀN VĂN HÓA TIÊN TIẾN pptx
... nước tiến Nền văn hóa tiên tiến phải thể tinh thần nhân văn cách mạng • Nền văn hóa tiên tiến văn hóa mang tinh thần dân chủ • Nền văn hóa tiên tiến bao gồm tính đại • Nền văn hóa tiên tiến ... trọng - Văn hóa mặt trận Xây dựng phát triển văn hóa nghiệp cách mạng lâu dài cần có ý chí cách mạng kiên trì thận trọng 3 Tính chất tiên tiến văn hóa Việt Nam • Nền văn hóa tiên tiến văn hóa thể ... - Nền văn hoá mà xây dựng văn hóa tiên tiến, đậm đà sức dân tộc - Nền văn hóa Việt Nam văn thống mà đa dạng cộng đồng dân tộc Việt Nam - Xây dựng phát triển văn hóa nghiệp toàn dân đảng lãnh...
 • 25
 • 309
 • 0

Vận dụng quan điểm của Đảng về xây dựng nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc trong việc xây dựng phát triển văn hóa kinh doanh ở Việt Nam hiện nay

Vận dụng quan điểm của Đảng về xây dựng nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc trong việc xây dựng và phát triển văn hóa kinh doanh ở Việt Nam hiện nay
... tiền đề điểm tựa cho việc hội nhập doanh nghiệp Với đề tài: Vận dụng quan điểm Đảng xây dựng văn hóa tiên tiến, đậm đà sắc dân tộc việc xây dựng phát triển văn hóa kinh doanh Việt Nam nay , nhóm ... phát triển văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà sắc dân tộc nhằm xây dựng văn hóa Việt Nam đại có thống hữu tính tiên tiến tính đậm đà sắc dân tộc Đây kết việc tổng kết kinh nghiệm lãnh đạo xây dựng ... hội dân chủ, công bằng, văn minh Tinh thần nhân văn nhân đạo xây dựng xã hội toàn diện b Quan điểm đạo Đảng việc xây dựng phát triển nên văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà sắc dân tộc Xây dựng phát...
 • 48
 • 1,933
 • 1

tiếp tục xây dựng nền văn hóa tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc, xây dựng nền tảng tinh thần, coi đó vừa là mục tiêu vừa là động lực thúc đẩy sự phát triển kinh tế- xã hội

tiếp tục xây dựng nền văn hóa tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc, xây dựng nền tảng tinh thần, coi đó vừa là mục tiêu vừa là động lực thúc đẩy sự phát triển kinh tế- xã hội
... dõn tc Văn hoá dân tộc lại sau chu trình lịch sử khác nhau, phát sinh phát triển lâu dài đời sống tinh thần loài ngời Văn hoá dân tộc tổng hoá tất khía cạnh đời sống nh , vật chất, tinh thần, ... ch v minh 1.2 Khái niệm văn hóa, bn sc húa Vit Nam 1.2.1 Khỏi nim húa: Văn hóa tòa giã trị vật chất, tinh thần loài ngời sáng tạo nhằm mục đích phục vụ cho tồn tại, phát triển cộng đồng, loài ngời ... viờt, ao c, pháp luật, khoa học, tôn giáo, văn học nghệ thuật, công cụ hàng ngày ăn, ở, mặc phơng thức sử dụng Toàn sáng tạo phát minh tức văn hóa Văn hóa tổng hợp Hc vin Thanh thiu niờn Vit Nan...
 • 48
 • 976
 • 0

BÁO CÁO THỰC TẬP-Cơ sở lý luận thực tiễn của Đảng ta để xây dựng nền văn hoá tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc trong giai đoạn hiện nay

BÁO CÁO THỰC TẬP-Cơ sở lý luận và thực tiễn của Đảng ta để xây dựng nền văn hoá tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc trong giai đoạn hiện nay
... sắc dân tộc 1.3 Phương hướng quan điểm đạo Đảng để xây dựng văn hoá tiên tiến, đậm đà sắc dân tộc giai đoạn II ĐẶC TRƯNG CƠ BẢN CỦA NỀN VĂN HOÁ TIÊN TIẾN ĐẬM ĐÀ BẢN SẮC DÂN TỘC 2.1 Tính chất tiên ... hóa để thực "diễn biến hòa bình" II ĐẶC TRƯNG CƠ BẢN CỦA NỀN VĂN HOÁ TIÊN TIẾN ĐẬM ĐÀ BẢN SẮC DÂN TỘC Xây dựng phát triển văn hoá Việt Nam tiên tiến, đạm đà sắc dân tộc nhằm tạo lập văn hoá Việt ... Đảng ta từ đầu coi trọng xây dựng văn hoá mới, khẳng định suốt lịch sử 80 năm Đảng điều lại chọn đề tài tiểu luận: “Cơ sở luận thực tiễn Đảng ta để xây dựng văn hoá tiên tiến, đậm đà sắc...
 • 34
 • 387
 • 4

Đảng lãnh đạo xây dựng nền văn hoá tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc từ năm 1986 đến năm 2001

Đảng lãnh đạo xây dựng nền văn hoá tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc từ năm 1986 đến năm 2001
... văn hóa mà xây dựng văn hóa tiên tiến, đậm đà sắc dân tộc Nền văn hóa Việt Nam văn hóa thống mà đa dạng cộng đồng dân tộc Việt Nam Xây dựng phát triển văn hóa nghiệp toàn dân Đảng lãnh đạo, đội ... Đảng lãnh đạo xây dựng văn hóa tiên tiến, đậm đà sắc dân tộc từ năm 1986 đến năm 2001 làm đề tài khóa luận tốt nghiệp, chuyên ngành Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam Lịch sử nghiên cứu vấn đề Xây ... trình Đảng lãnh đạo xây dựng phát triển văn hóa thời kỳ đổi (1986 2001) Chƣơng ĐẢNG LÃNH ĐẠO XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN VĂN HÓA TỪ NĂM 1986 ĐẾN NĂM 1996 1.1 QUAN ĐIỂM CỦA CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH VÀ ĐẢNG...
 • 84
 • 308
 • 1

Vận dụng quan điểm của Đảng về xây dựng nền văn hóa tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc trong việc xây dựng văn hóa kinh doanh ở Việt Nam hiện nay

Vận dụng quan điểm của Đảng về xây dựng nền văn hóa tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc trong việc xây dựng văn hóa kinh doanh ở Việt Nam hiện nay
... triển kinh tế - xã hội + Nền văn hóa xây dựng văn hóa tiên tiến, đậm đà sắc dân tộc + Nền văn hóa Việt Nam văn hóa thống đa dạng cộng đồng dân tộc Việt Nam +Xây dựng phát triển văn hóa nghiệp ... triển văn hoá dân tộc thiểu số 1.2 Văn hoá kinh doanh văn hóa kinh doanh 1.2.1 Văn hóa kinh doanh việc sử dụng nhân tố văn hoá vào hoạt động kinh doanh chủ thể, văn hoá mà chủ thể kinh doanh ... thống sắc dân tộc Để xây dựng văn hóa tiên tiến, đậm đà sắc dân tộc chủ trương vừa bảo vệ sắc dân tộc, vừa mở rộng giao lưu, tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại Bảo vệ sắc dân tộc, gắn kết với mở...
 • 20
 • 1,777
 • 0

Thành tựu hạn chế trong xây dựng nền văn hóa tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc ở Việt Nam thời gian qua

Thành tựu và hạn chế trong xây dựng nền văn hóa tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc ở Việt Nam thời gian qua
... người, văn hóa nhìn nhận động lực tiến xã hội Xây dựng phát triển văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà sắc dân tộc nhằm xây dựng văn hóa Việt Nam đại có thống hữu tính tiên tiến tính đậm đà sắc dân tộc ... công nghiệp hóa, hiện hóa đất nước, Đảng Cộng sản Việt Nam xác định đường lối xây dựng văn hóa tiên tiến đậm đà sắc dân tộc 2.Đặc trưng văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà sắc dân tộc Văn hóa thường ... khái niệm văn hóa văn hóa tiên tiến, đậm đà sắc dân tộc Đặc trưng văn hóa Thực trạng văn hóa -Thành tựu -Hạn chế Nguyên nhân thành tựu hạn chế Những phương hướng nhiệm vụ xây dựng nên văn hóa Liên...
 • 13
 • 2,171
 • 37

bài tập nhóm môn kinh tế đầu tư đại học kinh tế quốc dân Thực trạng giải pháp đầu tư phát triển giáo dục đào tạo ở việt nam

bài tập nhóm môn kinh tế đầu tư đại học kinh tế quốc dân Thực trạng và giải pháp đầu tư phát triển giáo dục và đào tạo ở việt nam
... 20 Đầu phát triển giáo dục & đào tạo CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC ĐÀO TẠO VIỆT NAM I Tổng quan giáo dục đào tạo Việt Nam Hệ thống giáo dục Việt Nam 1.1 Hệ thống giáo dục ... Đầu phát triển giáo dục & đào tạo MỤC LỤC Nhóm 19 Đầu phát triển giáo dục & đào tạo LỜI MỞ ĐẦU Giáo dục đào tạo quốc sách hàng đầu để phát huy nhân tố người động lực trực tiếp cho phát ... đạt tốc độ phát triển giáo dục đào tạo phần khẳng định đắn công đầu phát triển cho giáo dục đào tạo Nhóm 19 Page 46 Đầu phát triển giáo dục & đào tạo 1.4 Chất lượng giáo dục đào tạo có chuyển...
 • 76
 • 341
 • 0

152 Nhân tố con người trong lực lượng sản xuất với chiến lược phát triển giáo dục đào tạo nguồn nhân lực theo hướng CNH-HĐH ở VN trong thời kỳ quá độ

152 Nhân tố con người trong lực lượng sản xuất với chiến lược phát triển giáo dục và đào tạo nguồn nhân lực theo hướng CNH-HĐH ở VN trong thời kỳ quá độ
... Trong nguồn lực khai thác nh nguồn lực tự nhiên, nguồn lực khoa học công nghệ, nguồn lực ngời nguồn lực ngời định lẽ nguồn lực khác khai thác có hiệu nguồn lực ngời đợc phát huy Những nguồn lực ... học Trong phát triển LLSX, khoa học đóng vai trò ngày to lớn Sự phát triển khoa học gắn liền với sản xuất động lực mạnh mẽ thúc đẩy sản xuất phát triển Ngày nay, khoa học phát triển đến mức trở ... học vào sản xuất, cụ thể vào ngời lao động t liệu sản xuất, trở thành yếu tố thiếu đợc sản xuất làm cho LLSX có bớc phát triển nhảy vọt, tạo thành cách mạng khoa học công nghệ đại Yếu tố trí lực...
 • 18
 • 370
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: bài giảng phát triển giáo dục và đào tạo khoa học và công nghệ xây dựng và phát triển nền văn hóa tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộcbài giảng phát triển giáo dục và đào tạophuong huong va giai phap xay dung nen van hoa dao duc o nuoc ta trong giai doan hien naybài giảng xây dựng nền văn hóa tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộcthành tựu và hạn chế trong xây dựng nền văn hóa tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộcthành tựu và hạn chế trong xây dựng nền văn hóa tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc ở việt nam thời gianxây dựng nền văn hóa tiên tiến đậm đà bản sắc dân tôc cần phát huy những giá trị nàophân tích nội dung và phương thức xây dựng nền văn hóa xã hội chủ nghĩathực trạng và giải pháp xây dựng nền văn hóa xã hội chủ nghĩa ở việt namthực trạng và giải pháp xây dựng nền văn hóa xã hội chủ nghĩa ở việt nam hiện naythực trạng và giải pháp xây dựng nền văn hóa xã hội chủ nghĩanoi dung va phuong thuc xay dung nen van hoa xa hoi chu nghiaslide noidung va phuong thuc xay dung nen van hoa xa hoi chu nghhiaphương hướng phát triển giáo dục và đào tạođường lối phát triển giáo dục và đào tạoTh tr ng v gi i ph p ph t tri n th tr ng n i a c a c ng ty kho vi t ti phttps: drive.google.com open?id=0B RLti3UB3anMC01NDd6OHNyUlEhttps: drive.google.com open?id=0B RLti3UB3anMGw5SjlWUEQzQkkCấu trúc đề kiểm tra năng lực thi viên chứcChuyên đề giải Toán bằng cách lập phương trìnhCác dạng bài rút gọn Toán 12Đề Cương Hóa 11bai tap nito va hop chatĐỀ CƯƠNG ÔN THI HK 1 HOÁ 11 (TL)ESTE HAY & KHÓ-GIẢI CHI TIẾTĐề Cương Hóa 9THI HKI SU 7Đề Cương Tiếng Anh 8NKH nhờ thầy cô và các bạn giúpCấp số hay giải chi tiếtkiêm tra đại số chương 1 có ma trậnÔn tập Chương IV. Bất đẳng thức. Bất phương trìnhPhép cộng trong phạm vi 4hàm bậc 2Đề thi tuyển sinh (mẫu)