Phát triển năng lực tự học truyện ngắn việt nam giai đoạn 1930 1945 cho học sinh lớp 11 trung học phổ thông

Phát triển năng lực tự học truyện ngắn Việt Nam giai đoạn 1930-1945 cho học sinh lớp 11 trung học phổ thông

Phát triển năng lực tự học truyện ngắn Việt Nam giai đoạn 1930-1945 cho học sinh lớp 11 trung học phổ thông
... lực tự học truyện ngắn Việt Nam giai đoạn 1930 - 1945 cho học sinh lớp 11 Trung học phổ thông với mong muốn giúp học sinh lớp 11 tự học truyện ngắn có hiệu cao, từ phát triển lực tự học môn Văn ... trình truyện ngắn Việt Nam giai đoạn 1930-1945 cho HS lớp 11 khảo sát thực tế dạy học truyện ngắn theo hướng phát triển lực tự học THPT - Đề xuất hướng dẫn học sinh tự học nhằm phát triển lực tự học ... DẠY HỌC TRUYỆN NGẮN VIỆT NAM GIAI ĐOẠN 1930 - 1945 THEO HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG 42 TỰ HỌC CHO HỌC SINH LỚP 11 TRUNG HỌC PHỔ THÔNG 2.1 Một số nguyên tắc tổ chức dạy học truyện ngắn theo hướng phát...
 • 109
 • 707
 • 0

Phát triển năng lực tự học truyện ngắn việt nam giai đoạn 1930 1945 cho học sinh lớp 11 trung học phổ thông

Phát triển năng lực tự học truyện ngắn việt nam giai đoạn 1930 1945 cho học sinh lớp 11 trung học phổ thông
... lực tự học truyện ngắn Việt Nam giai đoạn 1930 - 1945 cho học sinh lớp 11 - Trung học phổ thông" với mong muốn giúp học sinh lớp 11 tự học truyện ngắn có hiệu cao, từ phát triển lực tự học môn Văn ... trình truyện ngắn Việt Nam giai đoạn 1930- 1945 cho HS lớp 11 khảo sát thực tế dạy học truyện ngắn theo hướng phát triển lực tự học THPT - Đề xuất hướng dẫn học sinh tự học nhằm phát triển lực tự học ... DẠY HỌC TRUYỆN NGẮN VIỆT NAM GIAI ĐOẠN 1930 - 1945 THEO HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC TỰ HỌC CHO HỌC SINH LỚP 11 TRUNG HỌC PHỔ THÔNG 2.1 Một số nguyên tắc tổ chức dạy học truyện ngắn theo hướng phát...
 • 115
 • 242
 • 0

Phát triển năng lực tự học truyện ngắn việt nam giai đoạn 1930 1945 cho học sinh lớp 11 trung học phổ thông

Phát triển năng lực tự học truyện ngắn việt nam giai đoạn 1930  1945 cho học sinh lớp 11 trung học phổ thông
... DẠY HỌC TRUYỆN NGẮN VIỆT NAM GIAI ĐOẠN 1930 - 1945 THEO HƢỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG TỰ HỌC CHO HỌC SINH LỚP 11 TRUNG HỌC PHỔ THÔNG 42 2.1 Một số nguyên tắc tổ chức dạy học truyện ngắn theo hướng phát ... Năng lực tự học truyện ngắn Việt Nam giai đoạn 1930- 1945 27 1.3 Đặc điểm tâm lí, nhâ ̣n thức học sinh THPT .29 1.4 Chương trình truyện ngắn Việt Nam SGK lớp 11 thực trạng dạy - tự học truyện ... môn học (Ngữ văn) phần học ( truyện ngắnViệt Nam 1930 - 1945) .43 2.1.4 Xuất phát từ thực tế rèn lực tự học truyện ngắn Việt Nam cho học sinh THPT 44 2.2 Hướng dẫn HS lớp 11 tự học...
 • 14
 • 64
 • 0

Phần kết thúc trong truyện ngắn việt nam giai đoạn 1930 1945

Phần kết thúc trong truyện ngắn việt nam giai đoạn 1930  1945
... Việt Nam giai đoạn 1930 1945 dòng chảy văn học Việt Nam Chương ĐẶC ĐIỂM CỦA PHẦN KẾT THÚC TRONG TRUYỆN NGẮN VIỆT NAM GIAI ĐOẠN 1930 - 1945 2.1 Hình thức cấu tạo phần kết thúc 2.1.1 Phần kết thúc ... luận đề tài Chương 2: Đặc điểm phần kết thúc truyện ngắn Việt Nam giai đoạn 1930 - 1945 Chương 3: Chức quan hệ phần kết thúc truyện ngắn Việt Nam giai đoạn 1930 - 1945 10 10 11 Chương CƠ SỞ LÍ ... Chỉ đặc điểm chức phần kết thúc truyện ngắn Việt Nam giai đoạn 1930 - 1945 3.2 Đối tượng nghiên cứu: Các phần kết thúc truyện ngắn Việt Nam số tác giả tiêu biểu giai đoạn 1930 - 1945 3.3 Phạm vi...
 • 119
 • 134
 • 0

Báo cáo khoa học:Quan niệm nghệ thuật về con người trong truyện ngắn Việt Nam giai đoạn 1940-1945 doc

Báo cáo khoa học:Quan niệm nghệ thuật về con người trong truyện ngắn Việt Nam giai đoạn 1940-1945 doc
... "tdi u vo ly" iy (chQ dung eua Nam Cao) Nhu vay, den giai doan 1940-1945, quan niem nghe thuat vi ngUdi truyen ngdn da cd nhQng chuygn biin ca bin so vdi trudc Trong each nhin mdi me 81 Dinh ... giai doan TAI LIEU THAM KHAO [1] Nguyin Hoanh Khung, 1973 Nam Cao Ljch sii vdn hoc Viet Nam 1930-1945, tap V Nxb Gido due Ha Npi [2] Nguyin Ddng Manh, 1983 Khdi ludn - Tdng tap Vdn hoc Viet Nam, ... kech" {Mpt ngudi muon dap vd ddn) Dang chu y la mOt sd cay but truyen ngdn giai doan 1940-1945, ma tieu biiu nhit la Nam Cao, da khdng chi thiy dupc sQ tac dflng manh me eua hoan canh ddi vdi...
 • 8
 • 555
 • 4

Luận án lập luận trong hội thoại của nhân vật (qua liệu văn xuôi việt nam, giai đoạn 1930 1945)

Luận án lập luận trong hội thoại của nhân vật (qua tư liệu văn xuôi việt nam, giai đoạn 1930 1945)
... (qua liệu văn xuôi Việt Nam giai đoạn 1930 - 1945) 2.3 Tác tử kết tử lập luận lập luận nhân vật văn xuôi Việt Nam thời kỳ 1930 -1945 2.4 Lập luận nhân vật văn xuôi giai ... THƢỜNG (Qua liệu văn xuôi Việt Nam, giai đoạn 1930- 1945) 3.1 Đặt vấn đề 3.2 Lập luận nhân vật hội thoại xét từ phương diện ngữ ảnh 3.3 Lập luận nhân vật văn xuôi giai đoạn 1930- 1945 ... LẬP LUẬN CỦA NHÂN VẬT TRONG VĂN XUÔI VIỆT NAM (qua liệu văn xuôi Việt Nam giai đoạn 1930 - 1945 ) 2.1 Đặt vấn đề 2.2 Đặc điểm cấu trúc lập luận nhân vật hội thoại (qua...
 • 161
 • 250
 • 0

Lập luận trong hội thoại của nhân vật (qua liệu văn xuôi việt nam, giai đoạn 1930 1945) (TT)

Lập luận trong hội thoại của nhân vật (qua tư liệu văn xuôi việt nam, giai đoạn 1930 1945) (TT)
... vấn đề nghiên cứu sở lí luận Chương 2: Một số kiểu cấu trúc lập luận nhân vật hội thoại (qua liệu văn xuôi Việt Nam giai đoạn 1930- 1945) Chương 3: Lập luận nhân vật hội thoại xét từ phương diện ... cứu luận án 2.1 Mục đích nghiên cứu Tìm hiểu lập luận nhân vật hội thoại (qua liệu văn xuôi Việt Nam, giai đoạn 1930- 1945), luận án nhằm đặc điểm cấu trúc hình thức, phạm vi sử dụng lập luận ... chức lập luận nhân vật hội thoại, tác giả góp phần vào trình xây dựng hình ng nghệ thuật (nhân vật văn học) 1.2.3.2 Các tiêu chí xác định lập luận nhân vật hội thoại văn xuôi Việt Nam giai đoạn...
 • 27
 • 273
 • 0

PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC TỰ HỌC THÔNG QUA CHƯƠNG CƠ CHẾ DI TRUYỀN VÀ BIẾN DỊ TRÊN WEBSITE

PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC TỰ HỌC THÔNG QUA CHƯƠNG CƠ CHẾ DI TRUYỀN VÀ BIẾN DỊ TRÊN WEBSITE
... DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH BÙI ĐÌNH ĐƯỜNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC TỰ HỌC THÔNG QUA CHƯƠNG CƠ CHẾ DI TRUYỀN VÀ BIẾN DỊ TRÊN WEBSITE Chuyên ngành Lý luận & Phương pháp dạy học môn Sinh học ... thức tự học (3) – Tự học Các hình thức tự học Tự học nhà Tự học lớp học sau tìm hiểu kiến thức Tự học sau kết Tự thúchọc tiếtsau họckhi kết thúc chương, phần Tự học kiếnsau thức kết thúc mônTự học ... Năng lực tự học Năng lực phát giải vấn đề – Năng lực tư – Năng lực tự quản lý Nhóm lực quan hệ xã hội – Năng lực giao tiếp – Năng lực hợp tác Nhóm lực công cụ – Năng lực sử dụng Công nghệ thông...
 • 98
 • 227
 • 0

HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC TỰ HỌC CHO SINH VIÊN NGÀNH TOÁN HỆ CAO ĐẲNG SƯ PHẠM

HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC TỰ HỌC CHO SINH VIÊN NGÀNH TOÁN HỆ CAO ĐẲNG SƯ PHẠM
... 1.8.2 Năng lực tự học sinh viên Toán hệ CĐSP Năng lực tự học sinh viên phạm Toán khả thực hoạt động học tập chuyên môn nghiệp vụ môn toán với chất lượng cao 1.8.3 Các nhiệm vụ học tập sinh viên ... vừa nắm vững tri thức khoa học kỹ năng, thái độ môn Toán, nghiệp vụ phạm Toán, vừa rèn luyện kỹ tự học để hình thành phát triển lực tự học cho sinh viên Bởi, lực tự học hợp kim kiến thức kỹ ... quen để học cách học; cấp độ cao hình thành rèn luyện kỹ tự học; Cấp độ ý thức việc học, biết chủ động tự học; cuối đam mê tự học 1.6.7 Dạy – Tự học Dạy thực chất dạy - tự học Dạy – Tự học trình...
 • 13
 • 1,432
 • 10

Xây dựng và sử dụng hệ thống bài tập hóa học dùng phát triển năng lực tự học cho học sinh lớp 11 trường THPT

Xây dựng và sử dụng hệ thống bài tập hóa học dùng phát triển năng lực tự học cho học sinh lớp 11 trường THPT
... kiến thức, phát triển tư kỹ thực hành Với lí nêu trên, định chọn đề tài : “XÂY DỰNG VÀ SỬ DỤNG HỆ THỐNG BÀI TẬP HÓA HỌC DÙNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC TỰ HỌC CHO HỌC SINH LỚP 11 TRƯỜNG THPT Mục đích ... pháp dạy học môn hóa học 48 CHƯƠNG XÂY DỰNG VÀ SỬ DỤNG HỆ THỐNG BÀI TẬP HỖ TRỢ VIỆC TỰ HỌC PHẦN HÓA HỌC 11 TRƯỜNG THPT 2.1 NGUYÊN TẮC XÂY DỰNG SGK Hóa học coi nguồn cung cấp tri thức cho HS phương ... cứu Xây dựng HTBT dùng phát triển khả tự học cho HS lớp 11 trường THPT Nhiệm vụ nghiên cứu 3.1 Nghiên cứu sở lý luận thực tiễn đề tài 3.2 Xây dựng HTBT dùng phát triển khả tự học cho HS lớp 11 trường...
 • 157
 • 673
 • 4

Phát triển năng lực tự học cho học sinh THPT thông qua dạy học môn GDCD lớp 12 (qua khảo sát tại trường THPT chuyên lương thế vinh, tp biên hòa, tỉnh đồng nai) luận văn thạc sĩ khoa học giáo dục

Phát triển năng lực tự học cho học sinh THPT thông qua dạy học môn GDCD lớp 12 (qua khảo sát tại trường THPT chuyên lương thế vinh, tp biên hòa, tỉnh đồng nai) luận văn thạc sĩ khoa học giáo dục
... BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC TỰ HỌC CHO HỌC SINH THPT THƠNG QUA DẠY HỌC MƠN GDCD LỚP 12 (Qua khảo sát Trường THPT chun Lương Thế Vinh, Tp Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai) ... phát triển lực tự học cho học sinh Trường THPT chun Lương Thế Vinh, Biên Hòa, Đồng Nai thơng qua dạy học mơn GDCD lớp 12 Những thn lợi việc phát triển lực tự học cho học sinh Trường THPT chun Lương ... qua dạy học mơn GDCD lớp 12 Trường THPT chun Lương Thế Vinh ,Tp Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai - Đề xuất số giải pháp nhằm phát triển lực tự học cho học sinh THPT thơng qua dạy học mơn GDCD lớp 12 Cơ...
 • 118
 • 1,295
 • 9

Phát triển năng lực tự học cho học sinh trong dạy học chương mắt các dụng cụ quang vật lý 11 cơ bản với sự hỗ trợ của website luận văn thạc sỹ vật lý

Phát triển năng lực tự học cho học sinh trong dạy học chương mắt các dụng cụ quang vật lý 11 cơ bản với sự hỗ trợ của website luận văn thạc sỹ vật lý
... đó, phát huy tối đa nội lực học sinh có ý nghĩa quan trọng việc giúp học sinh tự chiếm lĩnh kiến thức b Phát triển lực tự học cho học sinh sẽ giúp cho học sinh tự học, tự rèn luyện, tự nâng ... trình tự học làm cho tự học dạy học cộng hưởng với Quy mô phát triển giáo dục lớn có phong trào toàn dân tự học, tự đào tạo thường xuyên rộng khắp 1.3 Phát triển lực tự học môn Vật lý cho học sinh ... Website dạy học nói riêng để phục vụ cho việc giảng dạy Tuy nhiên, khó giáo viên phải biết kết hợp Website dạy học cách lúc, chỗ mô hình dạy học thực phát huy nội lực tự học học sinh Website dạy học...
 • 84
 • 948
 • 12

Phát triển năng lực tự học vẽ kỹ thuật trong đào tạo giáo viên công nghệ

Phát triển năng lực tự học vẽ kỹ thuật trong đào tạo giáo viên công nghệ
... đại học kỉ 21 2) Tự học cần thiết với tất ngời Tự học phải cá nhân hóa việc học, có giúp đỡ trực tiếp gián tiếp thầy tự học hoàn toàn 3) Để tự học tốt phải phát triển lực tự học Năng lực tự học ... động tự lực SV 7) Thực trạng trình dạy học VKT đào tạo giáo viên Công nghệ (chuyên ngành KTCN) lâu cha tổ chức hoạt động tự học phát triển lực tự học cho SV, cha cải tiến phơng pháp dạy học VKT ... 2004), Hình học họa hình, NXB ĐHSP, Hà Nội 10 Nguyễn Kim Thành, ( 2005), Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin đào tạo giáo viên kỹ thuật, Kỷ yếu hội thảo khoa học: Đào tạo giáo viên Công nghệ đáp...
 • 26
 • 618
 • 0

Hình thành và phát triển năng lực tự học cho sinh viên ngành toán hệ cao đẳng sư phạm

Hình thành và phát triển năng lực tự học cho sinh viên ngành toán hệ cao đẳng sư phạm
... tin vào d y h c ñ h tr vi c hình thành phát tri n l c t h c, t nghiên c u cho sinh viên ngành Toán h CðSP 7.6 Có th dùng làm tài li u tham kh o cho gi ng viên Toán sinh viên Toán ñào t o giáo viên ... n s d ng cho d y h c ñào t o giáo viên Trung h c ph thông (m c ñ phát tri n cao hơn) 2.1.6 ð nh hư ng 6: Vi c hình thành phát tri n NLTH c a sinh viên Toán h CðSP ph i s làm cho sinh viên n m ... SƠ ð HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRI N NĂNG L C T H CC A SINH VIÊN CÁC Y U T KI N TH C TÂM LÝ H P KIM K NĂNG Sơ ñ 2.1.6 Cơ s ñ phát tri n NLTH 2.2 M t s bi n pháp góp ph n hình thành phát tri n NLTH cho...
 • 185
 • 634
 • 5

Xem thêm

Từ khóa: xây dựng và sử dụng hệ thống bài tập dùng phát triển năng lực tự học trong dạy học hóa học lớp 10 ở trường thptphát triển năng lực tự học trong dạy học tác phẩm văn chươngphát triển năng lực tự học cho học sinh ptth thông qua dạy học môn gdcd lớp 12tài liệu bồi dưỡng cho học sinh năng lực tư duy sáng tạo giải quyết vấn đề để khơi dậy và rèn luyện và phát triển năng lực tự học tự nghiên cứuvận dụng các phương pháp dạy học theo hướng phát triển năng lực tự học của hs trường thpt dtnt khi dạy học chương cảm ứng điện từ vật lí 11 – ban cơ bảntuyển chọn xây dựng và sử dụng hệ thống bài tập hóa học để phát triển năng lực tự học cho học sinh thông qua dạy học chương iii amin amino axit protein và chương ivpolime lớp 12phát triển năng lực tự học cho học sinh thpt thông qua dạy học môn gdcd lớp 12 qua khảo sát tại trường thpt chuyên lương thế vinh tp biên hòa tỉnh đồng nai luận văn thạc sĩ khoa học giáo dụcluận văn dạy học truyện ngắn việt nam hiện đại trong chương trình ngữ văn lớp 11 theo đặc trưng loại thểdạy học truyện ngắn việt nam hiện đại trong chương trình ngữ văn lớp 11 theo đặc trưng loại thểli thực trạng lựa chọn và phát triển mặt hàng chủ lực của việt nam giai đoạn 1995 2005các giải pháp phát triển thị trường tbh phi nhân thọ việt nam giai đoạn 2003 2010phát triển năng lực tư duy của học sinhxây dựng và sử dụng hệ thống bài tập hóa học nhằm phát triển năng lực tư duyrèn luyện và phát triển năng lực tư duy sáng tạo cho học sinh phổ thông qua dạy học bài tập hình học không gianrèn luyện và phát triển năng lực tư duy sáng tạo cho học sinh phổ thông qua dạy học bài tập nguyên hàm tích phânsáng kiến kinh nghiệm khám phá môi trường xung quanhKHCD truong mam nonGIÁO ÁN LỚP GHÉP - BẢN THÂNgiao an toạn6GA THÁNG 9/2017GIAO AN 5 TUOI MOITuần 5. Từ đồng âmTuần 4. Luyện tập về từ trái nghĩaMẫu phân phối chương trình THCSBài 14. Trang trí đường diềm ở đồ vậtBài 20. Châu ÂuBài 4. Sông ngòiBài 4. Sông ngòiBài 3. Khí hậuBài 5. Phan Bội Châu và phong trào Đông duTuần 4. Tả cảnh (Kiểm tra viết)Kịch bản lễ mit-tinh chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam 20-11báo cáo thực tập tại CÔNG TY IN BAO bì hà nộiphân tích điều kiện lao độngCông nghệ PLC được ứng dụng trong điều khiển thang máy