Thế giới quan của nguyễn trãi qua tác phẩm quân trung từ mệnh tập và quốc âm thi tập

Thế giới quan của Nguyễn Trãi qua tác phẩm Quân trung từ mệnh tập Quốc âm thi tập

Thế giới quan của Nguyễn Trãi qua tác phẩm Quân trung từ mệnh tập và Quốc âm thi tập
... TRONG THẾ GIỚI QUAN CỦA NGUYỄN TRÃI QUA TÁC PHẨM “QUÂN TRUNG TỪ MỆNH TẬP” VÀ “QUỐC ÂM THI TẬP” 2.1 Quan niệm Nguyễn Trãi giới 2.1.1 Quan niệm Nguyễn Trãi tự nhiên Nguyễn Trãi xuất thân từ nhà Nho, ... qua tác phẩm Quân trung từ mệnh tập Quốc âm thi tập Mục đích nhiệm vụ * Mục đích: Phân tích, làm rõ nội dung giới quan tư tưởng Nguyễn Trãi thông qua hai tác phẩm Quân trung từ mệnh tập Quốc ... ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƢỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN PHẠM THỊ HÀ THẾ GIỚI QUAN CỦA NGUYỄN TRÃI QUA TÁC PHẨM “ QUÂN TRUNG TỪ MỆNH TẬP” VÀ “ QUỐC ÂM THI TẬP” Luận văn thạc...
 • 81
 • 373
 • 2

Tìm hiểu nghệ thuật xưng hô trong quân trung từ mệnh tập của nguyễn trãi

Tìm hiểu nghệ thuật xưng hô trong quân trung từ mệnh tập của nguyễn trãi
... ngd, ^ ngd, ^ nhT, jic nhit lam chu ngft va dinh ngft nhieu ban TIM HI£U NGHE THUAT XU^NG HO TRONG QUAN TRUNG Tif MENH TAP Vi du: - -i- ngd lam chii ngft: J - ^h M ^-i: ^ a ^t .S Jf - i ^-^ [7: ... 'ft €- A t i ^ A , iv l i Oi ^ A # iL i f ?i [7: tr.I86] Duy TiM HIEU NGHE THUAT XU^NG HO TRONG QUAN TRUNG Tif MENH TAP Tdng binh quan Vuang dgi nhdn, Thdi gidm San dgi nhdn tgm thd dinh tru ... Nguyen: Nhirng vdn de Nguyen thyc hien khao hieu Nhung vdn bdn hgc Qudn trung tie menh tap ciia vdn de vdn bdn hgc Qudn trung tir menh tap Nguyin Trdi, Nxb Van hpc, H 1998./ 22 ...
 • 6
 • 425
 • 2

Em hãy phân tích tưởng nhân nghĩa của Nguyễn Trãi trong tác phẩm Bình Ngô Đại Cáo

Em hãy phân tích tư tưởng nhân nghĩa của Nguyễn Trãi trong tác phẩm Bình Ngô Đại Cáo
... Trung từ mệnh tập) Bình Ngô đại cáo xét mặt tưởng tác phẩm bật chủ nghĩa nhân đạo, chứng minh hùng hồn cho chiến thắng nhân dân ta chống giặc Minh Triết lí nhân nghĩa Nguyễn Trãi tiềm ẩn mỏ quặng ... từ đổi mới” Nghĩa triết lí nhân nghĩa, hành động nhân nghĩa toàn thắng Ta đạt mục đích, không cần phải xử kẻ cuồng sát không nhân nghĩa tưởng nhân nghĩa Nguyễn Trãi thể cổ vũ nhân dân ta tiêu ... ấy, ta đối xử nhân đạo sau ngày toàn thắng 30-4-1975 trao trả lại cho Mỹ Phải nguồn từ tưởng Nguyễn Trãi em đại nghĩa để thắng tàn Lẩy chí nhân để thay cường bạo” Bình Ngô đại cáo vừa tổng...
 • 4
 • 946
 • 3

Tìm hiểu nghệ thuật sử dụng điển cố trong Quân trung từ mệnh tập của Nguyễn Trãi

Tìm hiểu nghệ thuật sử dụng điển cố trong Quân trung từ mệnh tập của Nguyễn Trãi
... tham khảo Điển cố KIL OBO OKS CO M nghệ thuật sử dụng điển cố Đồn Ánh Loan Nghệ thuật sử dụng điển cố- đặc trưng thi pháp văn học Trung đại: Điển cố thủ pháp nghệ thuật đặc thù sử dụng văn học ... tìm tòi mình, tơi xin đưa viết việc Tìm hiểu nghệ thuật sử dụng điển cố Qn trung từ mệnh tập Nguyễn Trãi Đây đề tài nghiên cứu Thơng qua nhằm tìm hiểu đặc điểm, phong cách hành văn Nguyễn Trãi ... “Tầm ngun từ điển NXB Thuận Hố 2000) Nhìn chung từ điển hiểu điển cố việc sử dụng tích xưa để ứng với việc tơi tham khảo cách định nghĩa điển cố theo Điển cố nghệ thuật sử dụng điển cố Đồn Ánh...
 • 86
 • 405
 • 1

Cảm nhận của em khi đọc thư dụ vương thông lần nữa trích quân trung từ mệnh tập của nguyễn trãi

Cảm nhận của em khi đọc thư dụ vương thông lần nữa trích quân trung từ mệnh tập của nguyễn trãi
... Thư dụ Vương Thông lần nữa được viết vào hoàn cảnh quân ta vây hãm thành Đông Quan, quân địch thành thì khốn đốn Bức thư viết nhầm dụ giặc hàng và rút quân về ... nên chém đầu Phương Chính, Mã Kì em đến cửa quân dâng nộp Như vậy, thành tránh nạn cá thịt, n¬ước khỏi vạ đau thư ng, hoà hiếu lại thông, can qua xếp bỏ” bức thư được viết vào khoảng tháng ... nhu Ví dụ Vương Chính ,Mã Kì tàn ác ngoan cố hì tiêu diệt còn Vương Thông, Sơn Thọ thì phân tích tình hình khuyên nhủ Cuối cùng đề là khuyên hàng không thì khi ch tướng...
 • 4
 • 178
 • 0

TƯỞNG NHÂN NGHĨA CỦA NGUYỄN TRÃI TRONG TÁC PHẨM BÌNH NGÔ ĐẠI CÁO

TƯ TƯỞNG NHÂN NGHĨA CỦA NGUYỄN TRÃI TRONG TÁC PHẨM BÌNH NGÔ ĐẠI CÁO
... nghiệp tưởng Nguyễn Trãi - Phân tích làm rõ tưởng nhân nghĩa đặc sắc Nguyễn Trãi tác phẩm Bình Ngô Đại Cáo ý nghĩa tưởng nhân nghĩa Nguyễn Trãi tác phẩm thời đại lịch sử Đối ng phạm ... sách ông tưởng nhân nghĩa ông thể rõ qua nhiều tác phẩm mà đặc biệt có tác phẩm Bình Ngô Đại Cáo Bình Ngô Đại Cáo tác phẩm thể rõ sâu sắc tưởng nhân nghĩa ông Bình Ngô Đại Cáo hoàn thành ... hôm tưởng nguyên giá trị Vì vậy, từ việc tìm hiểu phân tích tưởng nhân nghĩa Nguyễn Trãi mà đặc biệt tác phẩm Bình Ngô Đại Cáo, tác giả chọn đề tài: tưởng nhân nghĩa Nguyễn Trãi tác phẩm...
 • 86
 • 199
 • 0

Tìm hiểu ba phương diện văn sử triết trong tác phẩm quân trung từ mệnh tập

Tìm hiểu ba phương diện văn  sử  triết trong tác phẩm quân trung từ mệnh tập
... văn sử triết bất phân tác phẩm Quân trung từ mệnh tập Chương 2: Biểu ba phương diện văn sử triết tác phẩm Quân trung từ mệnh tập Chương 3: Sử dụng nghệ thuật văn luận thể ba phương diện văn sử ... CỦA BA PHƯƠNG DIỆN VĂN SỬ TRIẾT TRONG “QUÂN TRUNG TỪ MỆNH TẬP” 2.1 Phương diện văn học Quân trung từ mệnh tập 2.1.1 Giá trị nội dung Quân trung từ mệnh tập Nguyễn Trãi tập văn luận chiến Trong ... tài Tìm hiểu ba phương diện văn - sử - triết tác phẩm Quân trung từ mệnh tập mục đích nghiên cứu là: - Làm rõ tượng văn sử triết bất phân tượng văn sử triết bất phân số tác phẩm văn học trung...
 • 99
 • 277
 • 0

Phân tích các văn bản ngoại giao trong Quân Trung Từ Mệnh Tập

Phân tích các văn bản ngoại giao trong Quân Trung Từ Mệnh Tập
... sau 2.2.3 Phân tích giá trị Văn ngoại giao thông qua tác phẩm Quân trung từ mệnh Tập 2.2.3.1 Tiêu chí để gọi Quân trung từ mệnh Tập văn ngoại giao - Quân trung từ mệnh tập tập văn bao gồm ... phẩm Quân trung từ mệnh Tập 13 2.2.3 Phân tích giá trị Văn ngoại giao thông qua tác phẩm Quân trung từ mệnh Tập 15 2.2.3.1 Tiêu chí để gọi Quân trung từ mệnh Tập văn ngoại giao ... đề tài giúp cho biết VĂN BẢN NGOẠI GIAO, nắm rõ đặc điểm, phân loại mục đích văn ngoại giao Phân tích giá trị VĂN BẢN NGOẠI GIAO thông qua Quân trung từ mệnh tập Đây tập văn chiến đấu có hệ...
 • 22
 • 703
 • 1

So sánh hình tượng tác giả trong ức trai thi tập quốc âm thi tập của nguyễn trãi

So sánh hình tượng tác giả trong ức trai thi tập và quốc âm thi tập của nguyễn trãi
... Quốc ức Trai thi tập Quốc âm thi tập 38 II Sự khác biệt việc sử dụng chất liệu văn hoá, văn học Trung Quốc hai tập thơ ức Trai thi tập Quốc âm thi tập Thể thơ Thơ chữ Hán Nguyễn Trãi hình thức ... sáng tạo đại thi hào dân tộc Nguyễn Trãi Ngôn ngữ Nh biết ức Trai thi tập Quốc âm thi tập có khác biệt rõ rệt văn tự ức Trai thi tập đợc Nguyễn Trãi viết chữ Hán 44 Quốc âm thi tập đợc viết chữ ... ít, tâm trạng tập trung khắc hoạ Quốc âm thi tập Sự thể lý tởng trị-xã hôị Nguyễn Trãi Quốc âm thi tập Thái độ hờ hững, an nhàn Nguyễn Trãi Qua ức Trai thi tập ta thấy đợc ngời cá nhân Nguyễn Trãi...
 • 87
 • 733
 • 2

thế giới quan duy vật biện chứng vai trò của nó với hoạt động của con người

thế giới quan duy vật biện chứng và vai trò của nó với hoạt động của con người
... Macxit 17 Vậy giới quan vật biện chứng quan niệm phản ánh cách khách quan vật tượng, vật tồn khách quan xung quanh chóng ta độc lập cới ý thức người Nghiên cứu giới quan vật biện chứng thấy muốn ... người có khả nhân thức cải tạo giới Thế giới quan vật quan niệm vật thí giải: Các kiện tượng giới da dạng; mặt khác, chúng gắn bó Thế giới vật chất giới thống tỉnh vật chất Theo chế giới quan ... nêu giới quan tâm: Sản sinh giới tự nhiên (thế giới thực bóng ý niệm, tri thức hồi tưởng linh hồn mà thôi) Còn giới quan vật lại chia thành loại giới quan vật: - Thế giới quan vật chất phác - Thế...
 • 18
 • 406
 • 3

Cảm quan hậu hiện đại trong tiểu thuyết của Milan Kundera (Qua tác phẩm tiêu biểu)

Cảm quan hậu hiện đại trong tiểu thuyết của Milan Kundera (Qua tác phẩm tiêu biểu)
... Cơ sở để nghiên cứu cảm quan hậu đại tiểu thuyết Milan Kundera Chương Cảm quan hậu đại thực người tiểu thuyết Milan Kundera 15 Chương Cảm quan hậu đại tiểu thuyết Milan Kundera số phương diện ... 1.2.2 Văn nghiệp Milan Kundera 1.2.3 Quan điểm tiếp cận cảm quan hậu đại tiểu thuyết Milan Kundera 1.3 Nhìn chung cảm quan hậu đại tiểu thuyết Milan Kundera 27 1.3.1 Tư ... CỨU CẢM QUAN HẬU HIỆN ĐẠI TRONG TIỂU THUYẾT CỦA MILAN KUNDERA 16 1.1 Hậu đại chủ nghĩa hậu đại văn học 16 1.1.1 Khái niệm chủ nghĩa hậu đại 1.1.2 Hướng tiếp cận chủ nghĩa hậu đại...
 • 95
 • 285
 • 8

Suy nghĩ về bài thơ Bảo kính cảnh giới 43 của Nguyễn Trãi

Suy nghĩ về bài thơ Bảo kính cảnh giới 43 của Nguyễn Trãi
... động mạnh mẽ Câu thể cảm nhận tinh tế tác giả khung cảnh tĩnh lặng tranh Quả thật, cảnh phải thật tĩnh lặng, người làm thơ phải thật đắm khung cảnh êm đềm nhận hương sen thoang thoảng không gian ... tranh hè Nguyễn Trãi Nó đập vào mắt người đọc ấn tượng mãnh liệt màu xanh đậm đặc, sức sống đùn lên, che mát khoảng sân Có thể cảm nhận sức sống hai từ có mối liên hệ tăng tiến dồn vào câu thơ: đùn ... nằm mơ ước nhà thơ Đó tiếng đàn Tiếng đàn lại mở tiếp cho người đọc hình dung âm khác: tiếng cười nói hạnh phúc người dân sống cảnh ấm no, bình Và có vắng lặng bình, mơ ước nhà thơ gợi mở, ngân...
 • 2
 • 115
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: thế giới quan duy vật biện chứng và vai trò của nó trong nhận thức và thực tiễnhãy làm sáng tỏ nhận định tâm hồn thi sĩ cua nguyễn trãi qua các bài thơl;ập dàn ý vẻ đẹp tâm hồn của nguyễn trãi qua bài thơ cảnh ngày hève dep thien nhien va tam hon cua nguyen trai qua bai tho canh ngay hethuyet minh tu tuong nhan nghia cua nguyen trai qua binh ngo dai caophan tich cam xuc suy nghi cua nhan vat qua tac pham ben que cua nguyen chauthể loại thơ lục bát truyền thống của dân tộc qua tác phẩm truyện lục vân tiênthế giới quan duy vật biện chứng và vai tròmột số đặc điểm tư duy tiểu thuyết của bảo ninh qua tác phẩm nỗi buồn chiến tranhsáng tạo của nam cao qua tác phẩm chí phèothơ thiên nhiên trong ức trai thi tập và quốc âm thi tập của nguyễn trãi văn mẫuphan tich ve dep cua to hoai qua tac pham vo chong a phuphân tích vẻ đẹp của người lính qua tác phẩm những ngôi sao xa xôitruyện người con gái năm xưa của nguyễn dữ về tác phẩm của người phụ nữ trong xã hội phong kiếnnguyễn tuân với tác phẩm chữ người tử tùĐề thi học sinh giỏi môn Toán lớp 11(có đáp án)Tính toán và thiết kế Boost ConverterHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 3) HH SC GC KET CAU BE TONGbài giảng Quản trị công nghệTuần 15 giáo án lớp 3 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhTIENG ANH CHUYEN NGANH MAYbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMBài 60. Động vật quý hiếmCHUYÊN ĐỀ THỂ TÍCH KHỐI CHÓPCƯbài tập trắc nghiệm mặt cầu, hình cầu và khối cầuThuyet dong hoc phan tu chat khiBài 12. Phân bón hoá họcBài 10. Bài thơ về tiểu đội xe không kínhBài 8. Biết ơn thương binh, liệt sĩTuần 15. MRVT: Các dân tộc. Luyện đặt câu có hình ảnh so sánhTuần 3. So sánh. Dấu chấmTuần 6. Ôn chữ hoa: D, ĐTuần 4. Ông ngoạiBài 48. Quả