Tài liệu bồi dưỡng HSG Hóa học 12 đại cương và vô cơ

Tài liệu bồi dưỡng học sinh giỏi Hóa 12 - Phần đại cương

Tài liệu bồi dưỡng học sinh giỏi Hóa 12 - Phần đại cương và vô cơ
... trình hóa học phản ứng xảy (nếu có) trường hợp sau Nêu tượng Đốt sắt khí clo Rắc bột lưu huỳnh vào thủy ngân từ nhiệt kế vỡ Cho K vào nước có nhỏ vài giọt dung dịch phenolphtalein Cho vài mẩu ... SO2 vào dung dịch H2S (9) Dẫn khí CO2 vào dung dịch NaAlO2 ( Na[Al(OH)4) (10) Cho dung dịch AlCl3 vào dung dịch Na2CO3 (11) Hoà tan hoàn toàn Fe2O3 dung dịch HI (12) Cho dung dịch NH3 dư vào ... khí O3 vào dung dịch KI (2) Dẫn khí H2S vào dung dịch FeCl3 (3) Trộn dung dịch KI với dung dịch FeBr3 (4) Dẫn khí Cl2 vào dung dịch NaOH (5) Dẫn khí SO2 vào dung dịch KMnO4 (6) Dẫn khí F2 vào nước...
 • 71
 • 506
 • 7

tai lieu boi duong hsg hoa hoc

tai lieu boi duong hsg hoa hoc
... dd tr¾ng b¹c b¸m lªn ®ång + Hå tinh bét §un nãng m¹nh + §èt O2, KK + §èt ch¸y → Mµu xanh Th¨ng hoa hÕt → SO2 ↑ (mïi h¾c) → P2O5 tan níc + dd lµm + §èt ch¸y q tÝm ho¸ ®á → CO2 ↑ , ®ơc níc v«i ... HCl H O (khong hien tuong) H SO  Qui  →  H SO (↓)   BaCl HNO3 HCl,H 2SO ,HNO3 (qui hoa do)   →   HCl,HNO3 → *S¬ ®å:    H O HCl(↓) AgNO   → HNO3 (khong hien tuong)...
 • 45
 • 410
 • 6

Tài liệu bồi dưỡng HSG - Hóa học 9 - nhận biết các chất

Tài liệu bồi dưỡng HSG - Hóa học 9 - nhận biết các chất
... CuSO4 - - Email: Mai.tanduc 198 1@gmail.com KOH - MgCl2 - BaCl2 - Xanh Cu(OH)2 - Trắng BaSO4 AgNO3 Trắng AgCl Trắng Ag2SO4 Tài liệu bồi dưỡng HSG - Hóa học KOH - MgCl2 - BaCl2 - Xanh Cu(OH)2 - ... hố học phân biệt chất rắn sau: Na2CO3, CaCO3, CaSO3, PbSO4, PbS Hồ tan chất vào cốc nước ngun chất: - Chỉ có chất tan Na2CO3 Email: Mai.tanduc 198 1@gmail.com Tài liệu bồi dưỡng HSG - Hóa học - ... NaCl -PTHH: Na2CO3 + 2HNO3 -> 2NaNO3 + CO2 + H2O Email: Mai.tanduc 198 1@gmail.com Tài liệu bồi dưỡng HSG - Hóa học CaCl2 + Na2CO3 -> 2NaCl + CaCO3 Bài 8: Khơng dùng thêm hóa chất khác, nhận biết...
 • 20
 • 4,571
 • 13

Tài liệu bồi dưỡng HSG Hóa học ( Sưu tầm )

Tài liệu bồi dưỡng HSG Hóa học ( Sưu tầm )
... sau: +E  F → X+A (5 ) (1 ) X+B X+D NaAlO2 (7 ) Al2O3 (6 ) A +G +E  H  F → → (6 ) (7 ) (2 ) Fe (3 ) X+C (4 ) (5 ) (4 ) +I +L  K  H + BaSO ↓ → → (8 ) (9 ) +M +G → X → H (1 0) (1 1) B ĐIỀN CHẤT VÀ ... Cl2 ↓ NaClO3 → O2 (2 ) (3 ) Al2O3  Al2(SO 4)3 (1 ) (1 2) (1 1) 9) Al Al(OH)3 (9 ) (8 ) (1 0) AlCl3  Al(NO 3)3 → Câu 2: Hãy tìm chất vơ thoả mãn chất R sơ đồ sau: A B C R R R R X Y Z 8) Câu 3: Xác định ... hố trị II (Ca, Ba, ) 2CO2 + Ca(OH)2 → Ca(HCO 3)2 CO2 + Ca(OH)2 → CaCO3 ↓ + H2O Có trường hợp xảy ra: nCO2 (1 ) Nếu < < → tạo muối nCa (OH )2 (2 ) Nếu (3 ) Nếu nCO2 nCa (OH )2 nCO2 nCa (OH )2 ≤ → tạo...
 • 23
 • 236
 • 1

tài liệu bồi dưỡng hsg hóa học lớp 9

tài liệu bồi dưỡng hsg hóa học lớp 9
... rượu +tên gốc axit Trang Tài liệu Bồi dưỡng học sinh giỏi Hoá học – Nguyễn Văn Hoà Đồng đẳng : Chất đồng đẳng chất hữu có cấu tạo hoá học tương tự nên tính chất hoá học tương tự thành phần phân ... Tài liệu Bồi dưỡng học sinh giỏi Hoá học – Nguyễn Văn Hoà 4.Đồng phân Đồng phân tượng chất có công thức phân tử có cấu tạo khác nên tính chất hoá học khác Nguyên nhân tạo ... CTPT chất dãy đồng đẳng Trang 13 Tài liệu Bồi dưỡng học sinh giỏi Hoá học – Nguyễn Văn Hoà • Các chất dãy đồng đảng chất có cấu tạo tương tự , tính chất hoá học tương tự , thành phần cấu tạo...
 • 18
 • 612
 • 0

Tài liệu bồi dưỡng HSG Hóa học lớp 9

Tài liệu bồi dưỡng HSG Hóa học lớp 9
... chất A Tính giá trị V m Đáp số: a) Na ; b) %Na 2CO3 = 72,75% , %NaHCO3= 19, 22% %NaCl = 8,03% V = 297 ,4ml m = 29, 68g Bài 9: Hồ tan hồn tồn 0,5g hỗn hợp gồm Fe kim loại hố trị II dung dịch HCl thu ... cháy cần thiết để thu 10 kg HNO3 31,5% Biết hiệu suất q trình 79, 356% Câu 3:Người ta điều chế C2H2 từ than đá vơi theo sơ đồ: 95 % 80% 90 % CaCO3  CaO  CaC2  C2H2 → → → Với hiệu suất phản ... Na2O tác dụng với p gam nước thu dung dịch NaOH nồng độ x% Lập biểu thức tín p theo a b Câu 9: Hồ tan 199 ,6g CuSO4.5H2O Xác định CuSO4 hay có lẫn tạp chất Biết độ tan CuSO4 100C 17,4 Câu 10: Hỗn...
 • 29
 • 210
 • 0

Tài liệu bồi dưỡng HSG Hóa học 9

Tài liệu bồi dưỡng HSG Hóa học 9
... chất A Tính giá trò V m Đáp số: a) Na ; b) %Na2CO3 = 72,75% , %NaHCO3= 19, 22% %NaCl = 8,03% V = 297 ,4ml m = 29, 68g Bài 9: Hoà tan hoàn toàn 0,5g hỗn hợp gồm Fe kim loại hoá trò II dung dòch HCl ... cháy cần thiết để thu 10 kg HNO 31,5% Biết hiệu suất trình 79, 356% Câu 3:Người ta điều chế C2H2 từ than đá vôi theo sơ đồ: 95 % 80% 90 % CaCO3  → CaO   → CaC2  → C2H2 Với hiệu suất phản ... 2O tác dụng với p gam nước thu dung dòch NaOH nồng độ x% Lập biểu thức tín p theo a b Câu 9: Hoà tan 199 ,6g CuSO4.5H2O Xác đònh CuSO4 hay có lẫn tạp chất Biết độ tan CuSO4 100C 17,4 Câu 10: Hỗn...
 • 27
 • 59
 • 0

TÀI LIỆU BỒI DƯỠNG HSG-ÔN HỌC KỲ II SỬ 8

TÀI LIỆU BỒI DƯỠNG HSG-ÔN HỌC KỲ II SỬ 8
... Từ 188 3- 188 5 Đinh Gia Quế + Từ 188 5- 189 2: Nguyễn Thiện Thuật - Diễn biến: + Từ 188 3- 189 2: Nghĩa quân thực chiến thuật du kích + Giặc nhiều lần bao vây tiêu diệt nghĩa quân thất bại + 189 2: ... nước đầu TKXX sánh Bối cảnh lịch Triều đình Huế kí kết Hiệp ước Ảnh hưởng trào lưu tiến giới sử 188 4,thực đầu hàng thực dân Thực dân Pháp tiến hành công khai Pháp.Vua Hàm Nghi hạ chiếu Cần thác ... Năm 186 8, Trần Đình Túc Nguyễn Huy Tế xin mở cửa biển Trà Lí (Nam Định) Đinh Văn Điền xin đẩy mạnh việc khai khẩn ruộng hoang khai mỏ, phát triển buôn bán, chấn chỉnh quốc phòng Năm 187 2, Viện...
 • 5
 • 4,230
 • 80

Tài liệu bồi dưỡng HSG Tin học (File số 1)

Tài liệu bồi dưỡng HSG Tin học (File số 1)
... Thông tin cho biết tình trạng công tắc có lợng tin ? c ) Sau thông tin cho biết tình trạng công tắc khác có lợng tin ? Chơng I : Kiến thức chung tin học máy tính TDH Tài liệu ... đổi số băng cho số băng , đổi số băng cho số băng Loại : Thao tác bắt buộc : xảy hoàn cảnh không cách giải khác : Thí dụ nh băng không số , số băng , trờng hợp đành phải đổi số băng cho số băng ... chữ số số + Không đợc sử dụng dấu chấm thập phân + Để viết số dới dạng số 16 ( dạng Hexa ) đặt dấu $ sát chữ số đầu Các phép toán ( operater ) : a) Phép toán số học : Cộng : + Cho kết số nguyên...
 • 246
 • 630
 • 12

File số 2: Tài liệu bồi dưỡng HSG Tin học

File số 2: Tài liệu bồi dưỡng HSG Tin học
... cấp 2, cấp nh hình vẽ dới : Các đờng cấp Tài liệu chuyên Tin 11 A1 B1 C1 Các đờng cấp Đờng A3 A2 B2 C2 D2 D1 Tài liệu chuyên Tin 11 Đờng A5 Tài liệu chuyên Tin 11 Bài : Uses Crt; Const N = 8; TF ... vật i ) Dữ liệu vào : cho File VALY.INP tổ chức nh sau Dòng đầu : số N LimW N dòng : Mỗi dòng số Wi Vi Dữ liệu : File VALY.OUT Dòng đầu : số LimW Các dòng : Mỗi dòng số : i Wi Vi số thứ tự ,trọng ... phần tử Dữ liệu vào : File TONGK.INP Dòng đầu số M,N,K M dòng : dòng dòng bảng ( gồm N số ) Dữ liệu : File TONGK.OUT Dòng đầu số K , T ( T tổng số đợc chọn ) K dòng tiếp theo: Mỗi dòng số : i,j,Aij...
 • 299
 • 568
 • 10

Tài liệu bồi dưỡng HSG hóa (Định tính)

Tài liệu bồi dưỡng HSG hóa (Định tính)
... NHỚ 1/ Các bước thực hiện: - Phân loại ngun liệu sản phẩm mũi tên - Chọn phản ứng thích hợp để biến ngun liệu thành sản phẩm - Viết đầy đủ phương trình hóa học ( ghi điều kiện có ) * Lưu ý : + ) ... ? Viết phương trình hóa học để minh họa 5) a) Từ chất : Al, O2, H2O, CuSO4(r), Fe, ddHCl Hãy viết phương trình hóa học điều chế: Cu, Al2(SO4)3, AlCl3, FeCl2 ( Tất chất ngun liệu phải sử dụng) ... pháp thăng hóa trị: Phương pháp có hiệu gặp pư kim loại, số phi kim tác dụng với axit HNO H2SO4 đặc ( khơng giải phóng H2) B1: Xác định ngun tố tăng ngun tố giảm hóa trị ( quy ước: hóa trị đơn...
 • 33
 • 368
 • 7

Tài liệu Bồi dưỡng HSG hóa 8 - 9

Tài liệu Bồi dưỡng HSG hóa 8 - 9
... 3,6 g 44 11 = %C = 18gH2O  2g H 2,7g -  3,6 100 = 92 ,3% 3 ,9 mg H = 2,7.2 = 0,3 18 0,3.100 = 7,7% %H = 39 % O = 100 - (92 ,3 + 7,7) = Vậy A O - Gọi CTHH chung A CXHY x:y = - 92 ,3 7,7 : = 7,7 : ... = = 36 ,84 % a) %Fe = + +8 19 %S = 400 100 = = 21,05% + +8 19 %O = 100 - (%Fe + %S) = 100 - (36 ,84 + 21,05) = 42,11% b) Số mol nguyên tử Fe : số mol nguyên tử S : số mol nguyên tử O: = 8 : : = ... Đốt cháy 3,9g hợp chất hửu A thu : 13,2g CO2 2,7g H2O Biết dA/H2 = 39 Hãy lập CTHH hợp chất A Giải MA = 39. 2 = 78 - Dựa vào % nguyên tố ta có: 44g CO2  12g C 13,2g CO2  mC 13,2.12 39, 6 = = 3,6...
 • 5
 • 364
 • 3

Tài liệu bồi dưỡng HSG Hóa Lớp 9 phần Hữu

Tài liệu bồi dưỡng HSG Hóa Lớp 9 phần Hữu Cơ
... LẬP CTPT HỢP CHẤT HỮU CƠ Trang Các chủ đề bồi dưỡng HS giỏi – Hố (Hố hữu cơ) I XÁC ĐỊNH CTPT DỰA VÀO THÀNH PHẦN KHỐI LƯỢNG CÁC NGUN TỐ VÀ DỰA VÀO PHẢN ỨNG CHÁY (PP khối lượng) sở lý thuyết: ... hợp chất hữu A, sinh 33,85 gam CO 6 ,94 gam H2O Tỉ khối khơng khí 2, 69 Xác định CTPT A Giải: Trang Các chủ đề bồi dưỡng HS giỏi – Hố (Hố hữu cơ) MA = 78 Do sp cháy gồm CO2, H2O nên thành phần A ... – nitro toluen Các chủ đề bồi dưỡng HS giỏi – Hố (Hố hữu cơ) Phản ứng oxi hóa a) Phản ứng oxi hóa hồn tồn 3n − t0 CnH2n-6 + O2  nCO2 + (n-3)H2O → b) Phản ứng oxi hóa khơng hồn tồn Benzen khơng...
 • 47
 • 4,746
 • 208

Xem thêm

Từ khóa: tai lieu boi duong hsg hoa hoc 10tài liệu bồi dưỡng hsg hóa 12tài liệu bồi dưỡng hsg sinh học 10tài liệu bồi dưỡng hsg sinh học 9tài liệu bồi dưỡng hsg sinh học thpttài liệu bồi dưỡng hsg hóa 9 nhận biết các chấttai lieu boi duong hsg tieng anh 12tai lieu boi duong hsg tin hoc thcstài liệu bồi dưỡng hsg hóa 9tài liệu bồi dưỡng hsg tin học thpttai lieu boi duong hsg hoa 10tai lieu boi duong hsg hoa 8tai lieu boi duong hsg sinh hoc 8tài liệu boi duong hsg dia ly 12tài liệu bồi dưỡng hsg sinh học 9 phần di truyền liên kết với giới tínhchiến lược gây hứng thú cho học sinh thcs môn toánĐiều khiển bình trộn hóa chất PLCĐề thi học sinh giỏi môn Toán lớp 11(có đáp án)CATALOGLOGUE CỐP PHA FUVIHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 0)Hướng dẫn giải đề thi Luật thương mại quốc tếBài giảng robot công nghiệpHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 5) HH SC GC KET CAU GACHHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 6) HH SC GC KET CAU MONGHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 1) TONG QUANbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMBài 60. Động vật quý hiếmThực trạng các tranh chấp hợp đồng tín dụng và kiến nghị giải pháp hạn chế tranh chấpHÀM SỐ VÀ MŨ, LOGARITCHUYÊN ĐỀ THỂ TÍCH KHỐI CHÓPCƯGIẢI CHI TIẾT CÁC BÀI TẬP LẠ VÀ KHÓ TRONG ĐỀ THI THPT QG MÔN VẬT LÍĐỀ THI THỬ MÔN VẬT LÝbài tập trắc nghiệm mặt cầu, hình cầu và khối cầuBài 10. Bài thơ về tiểu đội xe không kínhBài 8. Biết ơn thương binh, liệt sĩ